Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.08.2015 22:28

Вчимося новому всі разом

Громадський діяч, підприємець, еколог. Голова ГО "Українська військова організація СПАС-23"

ХІХ Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур “Запорозький Спас” імені Анатолія Єрмака

ГромадськаорганізаціяУВО"СПАС-23"активнодолучаєтьсядозаходів, пов'язанихзвідродженнямукраїнськоїспадщини, традиційтазвичаївнашоїдержави. Все, щостосуєтьсявідновленнятапопуляризаціївоїнськоїкультуриукраїнськогонародувконтекстіззагальноюукраїнськоюкультуроютакультурнародівсвітузавждиєпотрібниміцікавимдлянас

ЧерговийразУВОСПАС-23 візьмеучастьуХІХМіжнародномуфестивалінаціональнихвоїнськихтатрадиційнихкультур“ЗапорозькийСпас”іменіАнатоліяЄрмака, якийбудепроходити13-16 серпня  вЗапоріжжі. Західорганізованозметоюствореннямайданчикуспівпраціукраїнськогонаціональногобойовогомистецтва“Спас”зіншимиєдиноборствамивсвітітапідвищеннярівнямайстерностіспортсменів.

Длявдосконаленнязнаньтренерівтанаставниківбійцівмноюбудепроведениймайстер-класнатему: "Взаємодіяінформаціїтаенергіїякосновасамосвідомостівоїна". Головноюціллюзаходуєнавчитинаставниківконцепціїпідготовкибійцівтаосмислитиновуінтерпретаціюформуваннянавколишньоїдійсності. Восновіметодологіїзакладенотакідисципліни, якпсихологія, соціологія, педагогіка, медицина, геронтологія, фізіологіяйгенетика. Самевонисаприяютьформуваннюфокусноїдинамікисвідомості, наростанняшвидкостідуховнихзмін.

Практичнінавикикозаків-характерниківпов'язанізсучасноюнаукоюіосвітою, культуроютабізнесом, управлінняміполітикою, духовнимзростанням, становлятьневід'ємнучастинуеволюційногопроцесутазмінутрадиційнихформпідготовкивоїнів. Насьогодніновепокоління  головнимзасобомсприйняттятаформуваннянавколишньоїдійсностівважаєінтуїцію- здатністьвідчувативженаявнілогічніланцюжкипов'язаноїінформаціїтамоментальнознаходитирішеннябудь-якоїситуації. Аледлятого, щобнавчитимайбутньоговоїнаактивнозастосовуватиужиттіцеймеханізми, необхідноволодітилогікоюіаналізомспонтаннихдійтарішень, якіздійснюютьсяпідімпульсомінтуїції.

Свідоцтвопрораптовіздогади, такбимовитиінтуїцію, найчастішеприписуваликозакам-характерникам. Хочасвітовапрактикапоказалайіншісторони, деінтуіціючастозастосовуютьвидатнівчені- Ньютон, Менделєєв, ЕйнштейнПрізвищацихдослідниківприроднимчиномасоціюютьсязінтуїцією, авжепотімзістрункимлогічнимпоясненням. Єдинимспособомосягненняелементарнихзаконів, якібуливідкритінауковцямиєінтуїція, котрадопомагаєпобачитипорядок, щоховаєтьсязазовнішнімипроявомрізнихпроцесів.

Самез  метоюнавчаннятренерів, які, більшвірогідно, вчилисязастароюметодикою, йбудепроведениймайстер-клас. Головнимзавданямсучаснихнаставниківзвикористаннямновоїметодикиєїїрозумінняйаналіз. Дляцьоговчительмаєпоставитипередсобоюпедагогiчночiткумету: задопомогоюінтуїціїякомогашвидшевиокремитивоїнівілюдей, якінемаютьбійцівськогодуху. Розвитоклогiчногомисленнянеодмiннаумовасвiдомогонабуттязнаньвоїнами, формуванняїхньогопiзнавальногоiнтересудозмаганьтасутичок. Длявихованняiнтересунадзвичайноважливо, щобзапропонованаметодикавикористовуваласяусiмавчителями, щодопоможекращеадаптуватисядоїїзастосуванняужитті

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи