Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.03.2018 13:57

Запит ДФС про надання інформації та документальних підтверджень

Адвокат з податкових та господарських спорів

Платник податків, отримавши запит від ДФС про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) по господарським операціям зі своїм контрагентом, перед тім як починати писати відповідь на такий запит та готувати підтверджуючи документи, має п

Якими нормативноправовими актами слід керуватисяплатнику податків:

1. Податковий кодексУкраїни.

2. Постанова КабінетуМіністрів України від 27.12.2010 року №1245«Про затвердження Порядку періодичногоподання інформації органам державноїподаткової служби та отримання інформаціїзазначеними органами за письмовимзапитом».

3. Методичні рекомендаційщодо порядку взаємодії між підрозділамиорганів державної фіскальної службипри організації, проведенні та реалізаціїматеріалів перевірок платників податків,затверджених наказом ДФС України від31 липня 2014 року N 22.

Щодо податковогокодексу України

1. Проправа ДФС:

В рамках податковогоконтролю, відповідно до пунктів 73.3.статті 73 ПК України контролюючи органимають право звернутися до платниківподатків та інших суб'єктів інформаційнихвідносин із письмовим запитом проподання інформації (вичерпний перелікта підстави надання якої встановленозаконом), необхідної для виконанняпокладених на контролюючи органифункцій, завдань, та її документальногопідтвердження.

2. Ким повинен бутипідписаний запит:

Запит підписуєтьсякерівником (його заступником абоуповноваженою особою) контролюючогооргану.

3. Запит повиненмістити:

а) підстави длянадіслання запиту із зазначеннямінформації, яка це підтверджує;

б) перелік інформації,яка запитується, та перелік документів,які пропонується надати;

в) печатку контролюючогооргану.

4. Підстави длянадсилання запиту:

а) за результатамианалізу податкової інформації, отриманоїв установленому законом порядку, виявленофакти, які свідчать про порушенняплатником податків податкового, валютногозаконодавства, законодавства у сферізапобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом, або фінансуванню тероризму таіншого законодавства, контроль задотриманням якого покладено на контролюючиоргани;

б) для визначеннявідповідності умов контрольованоїоперації принципу "витягнутої руки"під час здійснення податкового контролюза трансфертним ціноутворенням відповіднодо статті 39 цього Кодексу та/або длявизначення рівня звичайних цін увипадках, визначених цим Кодексом;

в) виявленонедостовірність даних, що містяться уподаткових деклараціях, поданих платникомподатків;

г) щодо платникаподатків подано скаргу про ненаданнятаким платником податків:

податкової накладноїпокупцю або про допущення продавцемтоварів/послуг помилок при зазначенніобов’язкових реквізитів податковоїнакладної, передбачених пунктом 201.1статті 201 цього Кодексу, та/або порушенняпродавцем/покупцем граничних термінівреєстрації в Єдиному реєстрі податковихнакладних податкової накладної та/аборозрахунку коригування;

акцизної накладноїпокупцю або про порушення порядкузаповнення та/або порядку реєстраціїакцизної накладної;

д) у разі проведеннязустрічної звірки;

е) в інших випадках,визначених цим Кодексом.

5. Строк на наданнявідповіді на запит

Платники податківта інші суб’єкти інформаційних відносинзобов’язані подавати інформацію,визначену в запиті контролюючого органу,та її документальне підтвердження (крімпроведення зустрічної звірки) протягом15 робочих днів з дня, наступного за днемотримання запиту (якщо інше не передбаченоцим Кодексом).

У разі проведеннязустрічної звірки платники податківта інші суб’єкти інформаційних відносинзобов’язані подавати інформацію,визначену в запиті контролюючого органу,протягом 10 робочих днів з дня, наступногоза днем отримання запиту. Документальнепідтвердження цієї інформації на вимогуконтролюючого органу може бути наданов електронному або паперовому виглядіна вибір платника податків.

Щодо ПостановиКабінету Міністрів України від 27.12.2010року №1245 «Про затвердження Порядкуперіодичного подання інформації органамдержавної податкової служби та отриманняінформації зазначеними органами записьмовим запитом».

1. Пунктом 9 Порядку№1245 встановлено, органи державноїподаткової служби мають право звернутисядо суб'єктів інформаційних відносин ізписьмовим запитом про подання інформації(вичерпний перелік та підстави наданняякої встановлено законом), необхідноїдля виконання покладених на органидержавної податкової служби функцій,завдань, та документального підтвердженнятакої інформації. В окремих випадкахзазначений запит може надсилатися звикористанням засобів телекомунікаційногозв'язку з накладенням електронногоцифрового підпису органу державноїподаткової служби.

2. Пунктом 10 Порядку№1245 встановлено, запит щодо отриманняподаткової інформації від платниківподатків та інших суб'єктів інформаційнихвідносин оформляється на бланку органудержавної податкової служби тапідписується керівником (заступникомкерівника) зазначеного органу.

3. Запитповинен містити:

а) посилання на нормизакону, відповідно до яких орган державноїподаткової служби має право на отриманнятакої інформації;

б) підстави длянадіслання запиту;

в) опис інформації,що запитується, та в разі потреби перелікдокументів, що її підтверджують.

Щодо Методичнихрекомендацій порядку взаємодії міжпідрозділами органів державної фіскальноїслужби при організації, проведенні тареалізації матеріалів перевірокплатників податків, затверджених наказомДФС України від 31 липня 2014 року N 22

1. Підпунктом 2.1.1.пункту 2.1 Методичних рекомендацій №22доперевірочний аналіз є невід'ємноючастиною процесу підготовки до проведеннядокументальних перевірок дотриманняподаткового, валютного та іншогозаконодавства та фактичних перевірокі здійснення на підставі інформації,отриманої від відповідних підрозділів,а також іншої наявної в органах Державноїфіскальної служби інформації щодоплатника податків, отриманої як звнутрішніх, так і зовнішніх джерел.

2. При організаціїдокументальних перевірок доперевірочнийаналіз здійснюється з опрацюванням:

а) інформаціїінформаційно-аналітичних систем органівдержавної фіскальної служби всіх рівнів,що дозволяє виявити ризики у діяльностіплатників податків;

б) показниківфінансової (за наявності) та податковоїзвітності (при виявленні розбіжностейаналізуються їх причини);

в) інформації пропов'язаних осіб;

г) інформації,отриманої з НКЦПФР, про укладені угодиз цінними паперами;

д) інформації,отриманої від інших підрозділів;

е) інформації щодопроведених операцій з нерезидентами;

є) інформації звідповідних джерел (ЗМІ, Інтернетутощо);

ж) інформації щодовзаємовідносин з будь-якими контрагентами;

з) інформації щодозастосування платником податків схемухилення від оподаткування або схеммінімізації (за наявності); іншоїінформації щодо платника податків, якаможе бути використана при проведеннідоперевірочного аналізу, з метоювизначення можливих ризиків порушеньплатником податків чинного законодавствата питань, що підлягають першочерговійперевірці.

Аналізуємо запитправильно.

1. Найпоширенішимипідставами на які ДФС посилається всвоїх запитах є:

а) узагальненаподаткова інформація від районних ОДПІ(інших ДФС) на підставі яких з'ясованодокументальне оформлення господарськихоперацій за відсутності факту їхреального здійснення по взаємовідносинамплатника податків зі своїм контрагентом;

б) інформаційні базиданих ІС «Податковий блок»;

в) інформаційні базиданих ІС «Архів електронної звітності»;

г) виявленнянедостовірності даних, що містяться уподаткових деклараціях проведеннязустрічної звірки;

д) аналіз інформаціїпро проведення зовнішньоекономічнихоперацій.

2. На що требазвернути увагу в запиті:

а) чи відповідаєзапит нормам пункту 73.3. ст. 73 Податковогокодексу України та п. 9, 10 Порядку №1245,чи зазначено в запиті інформація пропорушення саме платником податківзаконодавства України;

б) чи зазначеніконкретні норми податкового та іншогозаконодавства, які порушені, чи єпосилання на відомості, які є джереломінформації, щодо конкретних фактівпорушення платником податків податковогота іншого законодавства та якіпідтверджують підстави для направленнязапиту;

в) чи є в запитіпосилання на матеріали перевірок іншихплатників податків (чи була перевірка,чи складалося податкове повідомлення— рішення щодо контрагента).

г) чи є в запитіпосилання на матеріали зустрічнихзвірок інших платників податків.

д) чи є в запитіпосилання на іншу податкову інформацію,що отримана та опрацьована контролюючиморганом у встановленому статтями 72 —74 Податкового кодексу України та Порядку№1245.

е)чи зазначено в запиті за результатамианалізу якої саме інформації (фактів)та в який спосіб отримані відомості проможливі порушення платником податківвимог податкового законодавства.

7. чи зазначена взапиті інформація про наявність виявленоїнедостовірності даних у податковихдеклараціях та чи просить ДФС надатиінформацію для спростування вказаноїнедостовірності.

8. Чи зазначені взапиті взагалі підстави для надісланнязапиту.

Аналіз зазначенихположень податкового законодавствасвідчить про те, що запит податковогооргану про надання відповідної інформаціїплатником податків повинен визначатиконкретні підстави та які саме фактисвідчать про порушення саме платникомподатків законодавства.

Тобто, у запитіповинно бути зазначено, наявність чіткоокреслених обставин, які свідчать пропорушення платником податків податковогозаконодавства а не загальні покликанняна відповідні норми Податкового кодексуУкраїни.

Без повідомленнявказаних фактів, платник податків немає об'єктивної можливості надаватибудь-які пояснення та їх документальнепідтвердження. Таке право платникаподатків передбачено, в абзацах першомута другому пункті 73.3 ст.73 Податковогокодексу України та пунктом 16 Порядку№1245 якими встановлено, що у разі колизапит складено з порушенням вимог,визначених у п. 73.3 ст.73 ПК України тапунктах 9 і 10 Порядку №1245, суб'єктінформаційних відносин звільняєтьсявід обов'язку надавати відповідь натакий запит.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи