Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.03.2020 18:01

Перевірка Держекоінспекції: актуальні питання і найважливіші відповіді

Найчастіше екологічні перевірки стають для керівництва підприємства неприємним сюрпризом.

Однак діяльність контролюючого органу - Держекоінпекції необхідна, для своєчасного виявлення порушень екологічного законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності. Найчастіше екологічні перевірки стають для керівництва підприємства неприємним сюрпризом. Однак діяльність контролюючого органу - Держекоінпекції необхідна, для своєчасного виявлення порушень екологічного законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності.

На жаль, в нашій країні порушення законодавства допускають не тільки природо користувачами, але і самі співробітники контролюючого органу. Питання екологічного контролю завжди викликають інтерес у підприємців, причому незалежно від організаційно-правової форми та різного рівня підприємства.

Пропоную читачу огляд відповідей з найпоширеніших та актуальних питань відносно проведення екологічних перевірок та оформлення їх результатів, які виникають у підприємців по всій Україні.

 

Питання 1: Яким чином повідомляється підприємство щодо запланованого заходу перевірки екологічною інспекцією?

Органи державного нагляду здійснюють планові заходи з державного нагляду за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю).

 

Питання 2: Що робити підприємству в разі не отримання повідомлення щодо проведення перевірки?

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу (за умови належним чином оформленої письмової підстави не допуску).

Водночас, на офіційному сайті кожного контролюючого органу опублікована інформація відносно переліку підприємств, які підлягають плановій перевірці із зазначенням дати проведення перевірки і критерію ризику.

 

Питання 3: Які документи потрібно вимагати у перевіряючого інспектора?

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення заходу державного нагляду, яке підписується керівником органу державного нагляду (головою державного колегіального органу) або його заступником із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.

 

Питання 4: Яка інформація має міститися у направленні на перевірку?

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються обов’язково наступна інформація:

найменування органу державного нагляду, що здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності яких здійснюється захід;

номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу;

форма заходу;

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

 

Питання 5: Протягом якого часу дійсно посвідчення інспектора, які здійснює інспекційне відвідування?

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу. В окремих випадках інформацію потрібно дивитися в самому посвідченні (строк дії).

 

Питання 6: Чи має право перевіряючий розпочати перевірку без пред’явлення розпорядчих документів?

Посадова особа органу державного нагляду без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд суб'єкта господарювання.

 

Питання 7: В чому різниця між комплексною  та  цільовою  плановою перевіркою Держекоінспекції?

Планова комплексна перевірка діяльності територіального органу Держекоінспекції проводиться не частіше одного разу на два роки.

Планова цільова перевірка діяльності територіального органу (за одним і тим же окремим напрямом) проводиться не частіше одного разу на рік.

 

Питання 8: Який строк проведення перевірок?

Строк проведення перевірки (комплексної, цільової) визначається Головою Держекоінспекції (у разі відсутності Голови - особою, що виконує його обов'язки) та вказується у наказі на проведення перевірки територіального органу.

Строк проведення перевірки (комплексної, цільової) може бути подовжено Головою Держекоінспекції (у разі відсутності Голови - особою, що виконує його обов'язки) на підставі доповідної записки Керівника робочої групи, однак загальний строк проведення перевірки не повинен перевищувати десять робочих днів.

 

Питання 9: Які права у перевіряючих під час інспекційного відвідування підприємства?

Для виконання визначених наказом Держекоінспекції завдань, члени робочої групи під час проведення перевірки мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватись з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати необхідні довідки, статистичні дані, іншу інформацію від посадових осіб органу, що перевіряється;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на територіальні органи завдань та планів їх роботи;

вимагати й отримувати від посадових осіб органу, в якому проводиться перевірка, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються перевірки, та ставити перед керівником, іншими посадовими особами територіального органу вимоги щодо невідкладного усунення виявлених порушень;

перевіряти повноту усунення недоліків та порушень, виявлених під час попередніх перевірок тощо.

 

Питання 10: Основні завдання Держекоінспекції?

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо:

охорони земель, надр;

екологічної та радіаційної безпеки;

охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

охорони, захисту, використання і відтворення лісів;

збереження, відтворення і невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття;

раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного та рослинного світу;

ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення водних ресурсів;

охорони атмосферного повітря;

формування, збереження і використання екологічної мережі;

стану навколишнього природного середовища;

поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

здійснення заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

 

Питання 11: В яких випадках проводиться позапланова екологічна перевірка?

Позапланові перевірки діяльності територіального органу проводяться при потребі (у разі необхідності, без попереднього повідомлення територіального органу) та при наявності однієї з підстав:

встановлення фактів, які є підставою для проведення службового розслідування щодо керівників відповідного територіального органу;

виявлення недостовірності інформації в поданих територіальним органом документах, у тому числі звітах про результати здійснення державного нагляду (контролю) та про стан виконання планів роботи;

обґрунтоване звернення фізичних, юридичних осіб, народних депутатів України та представників органів влади про порушення територіальним органом вимог та положень нормативно-правових актів;

виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства;

систематичне порушення виконавської дисципліни;

неподання в установлений строк територіальним органом звітності;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки;

здійснення заходів державного нагляду (контролю) територіальним органом не у відповідності до встановлених вимог, не в повному обсязі, не об'єктивно або не належним чином.

У разі проведення позапланової перевірки за наявності однієї з вище перелічених підстав, формується окремий перелік питань для проведення перевірки, який погоджується Керівником робочої групи.

 

Питання 12: Як проводиться інструментально-лабораторний контроль під час проведення екологічної перевірки?

Досить часто при перевірці Держекоінспекцією проводиться інструментально-лабораторний контроль. При цьому проводиться перевірка організації та стану проведення інструментально-лабораторних вимірювань при здійсненні суб’єктом господарювання виробничого контролю за додержанням встановлених нормативів, умов дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин, впливом скидів на якість вод у встановлених контрольних створах, ефективності роботи газоочисних установок, у тому числі: виконання планів-графіків відбору проб та проведення вимірювань; відповідності об’єктів і показників контролю свідоцтву про атестацію та галузі атестації (назв об’єктів і показників та діапазонів їх вимірювань); документування процедур відбирання проб і вимірювань та відповідність вимогам нормативно-методичних документів, настанов з якості; своєчасності інформування відповідних підрозділів та керівництва суб’єкта господарювання про перевищення встановлених нормативів, неефективну роботу газоочисних установок.

 

Питання 13: Якими засобами перевіряючі мають право фіксувати порушення на підприємстві?

Органи державного нагляду (контролю) мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

 

Питання 14: Чи може проводитися перевірка за відсутності керівника і бухгалтера підприємства?

 Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

 

Питання 15: Як оформлюються результати здійснення планового або позапланового заходу контролюючим органом?

 За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

предмет державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

 

Питання 16: Чи має право суб’єкт  господарювання під час отримання акту перевірки робити зауваження щодо порушень, які вчинив перевіряючий?

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом і описаними порушеннями , він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

 

Питання 17: Чи може Держекоінспекція позбавити дозвільних документів підприємства?

Держекоінспекція подає про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами у разі порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища під час користування надрами в установленому порядку про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності.

Держекоінспекція звертається до суду із позовом щодо:

обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, впливу фізичних та біологічних факторів, лімітів скидів забруднюючих речовин.

З метою запобігання  порушень природоохоронного законодавства, прагніть зустрічати перевіряючих Держекоінспекції з наявною стратегією захисту свого підприємства.

Сподіваюсь, що дана інформація стане вам у нагоді та збереже ваші кошти. Хай щастить!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи