Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
08.08.2017 14:28

Про конкурс до Верховного Суду або про втрачену довіру до ВККС

Партнер юридической фирмы "Arbitis"

Про конкурс до Верховного Суду від учасника конкурсу, про результати конкурсу до Верховного Суду та рейтинг.

Щераз помилився. І знову на довірі.

Повіриву чистоту намірів людей, які входять доскладу Вищою кваліфікаційної комісіїсуддів України. Да, повірив С.Ю. Козякову,С.О. Щотці, А.О. Зарицькій та іншим,оскільки вважав щирим їх бажання змінитикраїну шляхом чесного формування вищоїсудової установи.

Нажаль, цього не відбулося.

Я,як учасник конкурсу можу стверджуватиконкурс до Верховного суду проведеновідкрито, публічно та НЕЧЕСНО.

Комісіяв оцінці кандидатів мала діяти безсторонньо(неупереджено), що робить вірним твердження- кандидати з приблизно однаковимипоказниками мали отримати приблизнооднакові бали (можлива похибка до 5%).

Впротивагу цьому постулату, Комісіявикористала свої дискреційні повноваженняупереджено на користь певних осіб, чимспотворила результати конкурсу.

Зазначенетвердження зроблено на підставі аналізурейтингу кандидатів, матеріалів їхдосьє кандидатів та відеозаписівспівбесід з кандидатами.

Критеріямикваліфікаційного оцінювання є:

1)компетентність (професійна, особиста,соціальна);

2)професійна етика;

3)доброчесність.

Кваліфікаційнеоцінювання за критерієм професійноїкомпетентності проводиться з урахуваннямпринципів інстанційності та спеціалізації.

Порівняємодвох кандидатів з числа науковців: М.В.Селіванова (кінцевий рейтинг 621,41 балів,58 місце рейтингу) та Є.В. Краснова(кінцевий рейтинг 743,58 балів, 26 місцерейтингу).

Різницяскладає 122,17 бали.

Прицьому 210 балів розподілялися об 'єктивно- за результатами анонімногописьмового тестування (90 балів) тавиконання практичного завдання (120балів).

Об 'єктивн іпоказники розподілу 210 балів зарезультатами анонімного письмовоготестування (90 балів) та виконанняпрактичного завдання (120 балів)


М.В. Селіванов

Є.В. Краснов

Порівняння

Результати анонімного письмового тестування

72,75

62,25

10,5 балів перевага М.В. Селіванова

Результати практичного завдання

77

70

7 балів перевага М.В. Селіванова

Разом

149,75

132,25

17,5 балів перевага М.В. Селіванова

Зарезультатами дослідження досьє таспівбесіди комісія виставляла максимальноможливі 790 балів.

Комісіяз можливих 790 балів виставила М.В.Селіванову 471,66 балів (621,41 — 149,75), щоскладає 59,7% від максимально можливих(471,66/790) та Є.В. Краснову 657,75 (743,58 — 132,25),що складає 83,26% від максимально можливих(657,75/790).

Різницяв балах складає 186,09 балів (23,56 %).

Відповідномає бути разюча відмінність в матеріалахдосьє та при співбесіді.

Матеріалидосьє

М.В.Селіванов -https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLc185V2EyU1U3dHM

Є.В.Краснов -https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLa0JiZFp4ejhWTVE


Порівнянняматеріалів досьє


М.В. Селіванов

Є.В. Краснов

Порівняння

Наявність наукового ступеню

Наявний, кандидат юридичних наук

Наявний, кандидат юридичних наук

Показники рівні

Наявність вченого звання

Наявний, звання - доцент

Наявний, звання - доцент

Показники рівні

Наявність свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Наявний

Наявний

Показники рівні

Наукова спеціалізація

12.00.03 “цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право”

Тема дисертаційного дослідження: “Захист права на комп'ютерну програму: авторсько-правовий аспект”


12.00.05 “трудове право; право соціального забезпечення”

Тема дисертаційного дослідження: “Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України”

В господарській юрисдикції не розглядаються трудові спори.

Відповідно до п. 6 ст. 37 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", у Касаційному господарському суді обов'язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо (про):

2) захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством.

М.В. Селіванов має наукову спеціалізацію, яка відповідає спеціалізації Касаційного господарського суду.

Умовно - перевага М.В. Селіванова (принцип спеціалізації)

Наявність наукових робіт

Наявні, в анкеті зазначено 3 наукові праці

Наявні, в анкеті зазначені 9 наукових праць

Анкети не містять вичерпного переліку наукових праць обох кандидатів.

Вказані М.В. Селівановим наукові праці безпосередньо відносяться до господарського процесу та до права інтелектуальної власності, тобто мають відношення до спеціалізації, яка відповідає спеціалізації Касаційного господарського суду.

Умовно перевага М.В. Селіванова (принцип спеціалізації)

Діяльність з підготовки докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук

Наявний, 1 особа

Наявний, 6 осіб

Перевага Є.В. Краснова

Досвід професійної діяльності щодо представництва у судових установах

Наявний

в анкеті зазначено 7 позиції

Припускаємо, що наявний

в анкеті не зазначено

Умовно перевага М.В. Селіванова

Мотиваційний лист

Кандидат декларує свої мотиви бажанням “вирішити якнайменш 3 практичні задачі: впровадити повноцінний “Електронний суд”, змінити практику з повернення справи на новий розгляд та змінити практику викладення тексту судового рішення.”


Кандидат декларує свої мотиви наступним: “Тому байдужість до виконанням суддями своїх обов'язків, непрофесіоналізм і некомпетентність у вирішенні спорів, неспроможність здійснення правосуддя та нехтування правом кожного громадянина на справедливий суд — це самі ті проблеми, на подолання яких буде спрямована значна частина моєї діяльності на посаді судді Касаційного господарського суду”


Окремогоаналізу заслуговують мотиваційні листикандидатів.

Мотиваційнийлист М.В. Селіванова містить задачі, якібажає вирішити кандидат на посаді суддіВерховного суду - “вирішити якнайменш3 практичні задачі: впровадити повноцінний“Електронний суд”, змінити практикуз повернення справи на новий розглядта змінити практику викладення текстусудового рішення.”

Прицьому кандидат зазначає конкретні шляхивирішення цих задач.

Мотиваційнийлист Є.В. Краснова містить наступнімотиви: “Тому байдужість до виконаннямсуддями своїх обов'язків, непрофесіоналізмі некомпетентність у вирішенні спорів,неспроможність здійснення правосуддята нехтування правом кожного громадянинана справедливий суд — це самі ті проблеми,на подолання яких буде спрямована значначастина моєї діяльності на посаді суддіКасаційного господарського суду”.

Оцінимоце висловлювання через застосуванняст. 10 Кодексу суддівської етики: Суддяповинен виконувати обов’язки суддібезсторонньо і неупереджено таутримуватися від поведінки,будь-яких дій або висловлювань, щоможуть призвести до виникнення сумнівіву рівності професійних суддів, народнихзасідателів та присяжних при здійсненніправосуддя.

Чине виникне у будь-якого об'єктивногоспостерігача сумніву у рівностіпрофесійних суддів, більшість з яких,на думку Є.В. Краснова, виявляють“байдужість до виконанням суддямисвоїх обов'язків, непрофесіоналізм інекомпетентність”?

Зточки зору Комісії мотиваційний листЄ.В. Краснова відповідає професійнійетиці.


Співбесіди

М.В.Селівановhttps://www.youtube.com/watch?v=9unhpekdGsA&feature=youtu.be&t=12033

Є.В.Краснов https://youtu.be/Oxwb8uqpcII?t=26382

Підчас співбесіди з М.В. Селівановим, членКомісі С.О. Щотка відмітив якістьмотиваційного листа та розуміннякандидатом проблем господарськогопроцесу.

Звертаюна увагу на співбесіду з Є.В. Красновим.

ЗапитанняЮ.Г. Тітова: “Чого Ви вирішили стати суддею”

Частиназ відповіді Є.В. Краснова: “..є бажаннязробити щось, щоб бути частиною змін”.Що саме хоче зробити Є.В. Краснов зіспівбесіди встановити неможливо.

Виходячиз принципу спеціалізації Касаційногогосподарського суду, незрозумілі питаннящодо трудового кодексу, адже усім відомощо в господарській юрисдикції трудовіспори не розглядаються.

Додамодо цього, дані тесту GeneralSkills, за яким у М.В. Селівановаоб 'єктивний показниксклав 26,5 бала, що відноситься до високогопоказнику (середній рівень 12-14 балів).Даних Є.В. Краснова у відкритому доступінемає, тому зробимо припущення що цейпоказник у обох кандидатів рівний.

Такимчином, матеріали досьє та співбесідасвідчать про приблизну рівністьоб'єктивних показників кандидатів, аоцінка Комісії для одного кандидата єзанадто лояльною (83,26% від максимальноможливих — 657,75/790), а для іншого занадтосуворою (59,7% від максимально можливих471,66/790).

або

1.Не має значення рівень знань виявленийпід час тестування та виконанняпрактичного завдання;

2.Не має значення мотиваційний лист;

3.Не має значення наукова спеціалізація;

4.Не має значення стаж науково-педагогічноїдіяльності;

5.Не має значення результат тесту GeneralSkills;

6. Має значення виключно суб'єктивна оцінки членів Комісії.

Знаведеного будь-який об 'єктивн ийспостерігач може дійти до висновку:об 'єктивни х даних дляоцінки Комісію Є.В. Краснова на 186,09балів (23,56 %) вище за М.В. Селіванова немає.

Пояснитирізницю в балах можливо тільки упередженимставленням до конкурсантів. Тобто,комісія використала свої дискреційніповноваження упереджено на користьпевних осіб, чим спотворила результатиконкурсу.

Особистодля мене не є пріоритетом заняття посадисудді. Я підприємець, адвокат, науковець.Я антикрихткий. Я можу і буду просуватизміни судочинства знизу — наповнювативерховенство права реальним змістом,створювати сервіси електронного суду,писати статті спрямовані на змінупрактики з повернення справи на новийрозгляд та змінну практики викладеннятексту судового рішення.

Цьогомене не позбавить жодна комісія.

Алекомісії вдалося вбити довіру тих, хтовід самого початку вірив в реформу судів- учасників конкурсу. Вбити мою довіру.

Прикро,що “обрані” в такий спосіб судді будутьякнайменш 20 наступних років формуватисудову практику і очікування на покращенняу судочинстві з великою долею імовірностіможуть бути марними.

P.S.  Цев жодному разі не ставить під сумнівперемогу Віталія Юрійовича Уркевича,Костянтина Миколайовича Пількова, ГанниОлександрівни Вронської, Олени РувімівниКібенко, Сергія Вікторовича Жукова.

Видійсно достойні.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net