Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
10.03.2016 14:40

Форс-мажорні обставини: це ще що?

Адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm (м. Київ), член комітету NextGen НААУ

Виконання зобов’язань в України та світі є універсальним правилом, що підлягає до застосуванню як у договірних, так і у не договірних правовідносинах. У відповідності до умов чинного законодавства, зобов’язання повинні належним чином виконуватись згідно з

Виконаннязобов’язань в України та світі єуніверсальним правилом, що підлягає дозастосуванню як у договірних, так і уне договірних правовідносинах. Увідповідності до умов чинногозаконодавства, зобов’язання повинніналежним чином виконуватись згідно зумовами договору, нормативно-правовимиактами, а також звичаями ділового оборотута іншими вимогами, що зазвичай ставляться.

Однак,інколи зобов’язання з різного родупричин не виконуються або виконуютьсяненалежним чином, внаслідок чого наступаєвідповідальність сторони, що це допустила,проте, законодавство України передбачає,що особа може бути звільнена відвідповідальності, якщо вона доведе, щонею було вжито усіх залежних заходівдля недопущення господарськогоправопорушення, а виконання зобов'язаннявиявилося неможливим внаслідок діїнепереборної сили, яку ще прийнятоназивати форс-мажором.

Поняття«форс-мажор» знайшло своє законодавчезакріплення в ЗУ «Про торгово-промисловіпалати в Україні», (ч. 2 статті 14), згідноякого форс-мажорними обставинами єнадзвичайні та невідворотні обставини,що об’єктивно унеможливлюють виконаннязобов’язань та обов’язків, що передбаченіумовами договору. Перелік таких обставинє доволі об’ємним, він поділяєтьсязагалом на різного роду стихійні лиха(епідемія, повінь, землетрус тощо) тасуспільні біди (війна, акти тероризму,масові заворушення і таке інше).

Законодавецьпоряд з поняттям форс-мажор такожпередбачив таке поняття, як «випадок»(казус), під яким на практиці розумієтьсяподія, яка не була передбачена тапопереджена через раптовість її настання,але якби її можна було б передбачити,вона могла б бути відвернута. За такихумов особа звільняється від відповідальностіякщо доведе, що вчинила усі необхіднідії для належного виконання своїхзобов’язань.

Однак,слід звернути увагу на те, що випадкомне вважається такі обставини, якнедодержання своїх обов'язків контрагентомборжника, відсутність на ринку товарів,потрібних для виконання зобов'язаннячи відсутність у боржника необхіднихкоштів, коливання курсу валюти тощо.Наприклад, у справі № 909/868/15 про стягненнякоштів за договором поставки, судом небули прийняті доводи відповідача пронеможливість виконання зобов’язаннявнаслідок загострення відносин ізРосійською Федерацією, через що відповідачне зміг своєчасно отримати у російськогопостачальника електроприводи тапоставити товари позивачу. При винесеннірішення суд керувався ч. 2 ст. 218 ГКУкраїни, яка передбачає, що не допускаєтьсявіднесення до категорії непереборноїсили порушення зобов'язань контрагентамиборжника.

Випадоквід форс-мажору відрізняє саме суб'єктивнанеможливість передбачити і попередитидіяння, що викликало невиконання/неналежневиконання зобов'язання.

Длязасвідчення факту форс-мажорних обставинслід звернутись із заявою та необхіднимидокументами до Торгово-промисловоїпалати України або її регіональнихпідрозділів. У випадку відповідностізаяви встановленим вимогам та проведеннюнеобхідних розрахунків (послуга єплатною), заявник отримує сертифікатпро форс-мажорні обставини.

Приукладенні договору, рекомендуєморетельно аналізувати умови, що стосуютьсявідповідальності за невиконаннязобов’язань, чітко встановити перелікобставин, що можуть вважатися форс-мажорнимита процедуру доведення таких обставин.

У справі№910/23540/15 про стягнення грошової суми,позовні вимоги ґрунтувалися на неналежноговиконання відповідачем обов’язків задоговором поставки. Але відповідач увідзиві на позовну заяву проти позовузаперечив з тих підстав, що несвоєчасневиконання відповідачем своїх зобов'язаньза договором сталось не з його вини, авнаслідок дії форс-мажорних обставин(обставин непереборної сили), щопідтверджується виданим Торгово-ПромисловоюПалатою України сертифікатом профорс-мажорні обставини (обставининепереборної сили). Суд вирішив у позовівідмовити повністю, у тому числі зпосиланням на ч. 1 ст. 14-1 Закону України"Про торгово-промислові палати вУкраїні", де вказано, що єдиним належнимдоказом, що підтверджує настання обставиннепереборної сили (форс-мажору), якпідстави звільнення від відповідальностіза невиконання (неналежне виконання)зобов'язань, є сертифікат Торгово-промисловоїпалати України та уповноважених неюрегіональних торгово-промислових палат,тоді як інші документи не можуть вважатисядоказами наявності таких обставин.

Отже, слідчітко розуміти, які обставини можнавіднести до форс-мажорних, як у подальшомуна підставу для звільнення відвідповідальності, також не буде зайвимзазначати в угодах із контрагентамизастереження про форс-мажорні обставиниз порядком доведення (повідомлення)іншої сторони про такі обставини.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net