Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.09.2017 11:06

Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG: Покупці - будьте обережні!

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Загальновідомо, що у міжнародній торгівлі часто контрагенти посилаються на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів та ІНКОТЕРМС (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати),

 Якщо в тексті ЗЕД-контракту є посилання на застосування до відносин сторін Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG (Edition September 2008),  треба бути особливо уважними, оскільки цей документ вносить суттєві обмеження у права Покупця, зокрема обмежує Покупця у виборі перевізника, у можливостях повернення товару, необхідності письмового підтвердження замовлень Постачальником і т.ін.

Оскільки цей документ є в мережі Інтернет лише в англомовній версії, для зручності аналізу та підготовки відповідних висновків наводимо повний перекладений нами на українську мову текст Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG (Edition September 2008):

A.Загальні положення

I. Укладення договору

1. Всі продажі здійснюються виключно за наступних умовах,і ми цим відхиляємо будь-які інші або додаткові умови, що містяться взамовленні на покупку Покупця або в будь-якому іншому документі, представленомуПокупцем.

2. Продукція, зазначена в контракті, обмежується виробництвом Saarstahl,оскільки доповнення кількості товарами, придбаними з інших джерел, не булоузгоджено або не відповідає звичаям ділового обороту.

3. Наші цінові пропозиції можуть бути змінені без попередньогоповідомлення.

4. Всі замовлення Покупця повинні бути прямо підтверджені нами в письмовійформі, щоб вважатися прийнятими. Мовчання не може сприйматися як згода. Цетакож відноситься до переданих в електронному виді комерційнихлистів-підтверджень окрім випадків, коли взаємна передача електронноїкореспонденції була узгоджена і кореспонденція була відправлена на спеціально зазначенуадресу.

5. Всі документи, пов’язані з договором, повинні бути складені в письмовійформі; однак відповідний цифровий підпис не вимагається, якщо інше не узгодженоз Покупцем.

II. Умови  та порядок оплати

1. Повна оплата покупної ціни повинна бути проведена не пізніше 15-го числанаступного місяця після поставки із заводу або складу.

2. Відповідно до прав, зазначених у пункті A II 5, якщо буде узгоджено, щоПокупець повинен прийняти поставку протягом певного періоду після нашогоповідомлення про те, що товар готовий до відправлення, то ми маємо право у тойже час виставити рахунок на товар, а ціна покупки, в такому випадку, має бутивиплачена протягом 30 днів після дати виставлення рахунку.

3. Оплата повинна бути здійснена без будь-яких вирахувань знижок, такимчином, щоб ми мали всю суму в день її виплати. Покупець може лише компенсуватипретензії, які є неоскаржуваними або мають юридичну силу; Покупець має право наутримання лише в тому випадку, якщо це право базується на тих самих договірних відносинах.

4 Якщо час, відведений на оплату, буде перевищено, будуть стягнуті відсоткиу розмірі  8% вище відповідної базовоїставки

5. У тій мірі, в якій наше право на оплату буде знаходиться під загрозоювнаслідок подальших подій, що призводять до значного  погіршення фінансовогостану, ми маємо право заявити про настання строку виплати за будь-якимакцептованим  векселем, незалежно відтерміну його погашення.

6. У випадку  № 5 миможемо вимагати виплати авансових платежів за непогашені поставки.

7. Покупець може уникнути юридичних наслідків, зазначених уп.5, запропонувавши гарантію, яка відповідатиме розміру нашої вимоги до сплати,що знаходиться в небезпеці. Якщо Покупець не зможе надати авансовий платіж абовідповідну гарантію протягом розумного періоду часу, ми маємо право скасуватидоговір без відповідальності перед Покупцем за будь-які збитки.

8. Нормативні положення, що стосуються невиконання платежу,залишаються незмінними.

9. У випадку прострочення платежу, пов'язаного з помітнимзниженням фінансового стану Покупця, ми також маємо право розірвати договір безпопереднього повідомлення.

III. Гарантії

Ми маємо право на звичайну гарантію, яка відповідає формі та розміру наших претензій, навіть якщо такіпретензії є умовними або обмеженими в часі..

IV. Колективнакомпенсація

На підставі повноважень, які надані нам компаніями SaarschmiedeGmbHFreiformschmiede, Saar-BandstahlGmbH, DrahtwerkLuisenthalGmbH, Schwei?drahtLuisenthalGmbH, ForgeSaarGmbH и MetallurgischeGesellschaftSaarmbH, расположенными в Фёльклингене, DrahtwerkSt. IngbertGmbH, St. Ingbert, DWKDrahtwerkKolnGmbH, Koln, SaarBlankstahlGmbH, Homburg и SaarstahlExportGmbH, Дюссельдорф, з якими у нас або більшості  наших акціонерів є прямий або непрямий пакетакцій, ми уповноважені відшкодовувати будь-які претензії з будь-якими вимогамивід Покупця, незалежно від правових підстав, проти нас або однієї зперерахованих вище компаній.

V. Збереженняправа власності

1. Ми зберігаємо за собою право власності на товар до тихпір, поки ціна і всі інші суми не будуть виплачені нам Покупцем в повномуобсязі.

2. Покупець повинен негайно повідомити нас про будь-яківилучення або інше втручання у наші права з боку третіх осіб.

3.  Якщо вартість наданих ціннихпаперів перевищуватиме вимоги за цінними паперами більш ніж на 10%, ми будемозобов'язані, на вимогу Покупця, випустити цінні папери за нашим вибором.

B.ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТАВКИ

I. Дата та терміни поставки

1. Період доставки починається з дати, зазначеної в нашому підтвердженнізамовлення, але не раніше завершення з’ясування всіх деталей замовлення,  теж саме стосується і дат доставки. Всі терміни доставки і дати є приблизнимиі ми не несемо відповідальності за затримку в доставці або її невиконаннявнаслідок непередбачених причин, таких як збій у виробництві або труднощі зтимчасовим одержанням необхідних видів палива, матеріалів, деталей або їхдодаткової кількості в тому обсязі, в якому це узгоджено або поширене у  торгівлі

2. Якщо Покупець не виконує у встановлені терміни будь-які договірнізобов'язання, включаючи допоміжні і вторинні зобов'язання, такі як відкриттяакредитива, придбання внутрішніх або іноземних сертифікатів, здійсненняавансового платежу тощо, тоді ми маємо право відкласти терміни та дати доставкивідповідно до вимог нашого виробничого графіка, без шкоди для наших прав, щовиникає з будь-якого випадку невиконання зобов’язань з боку Покупця

3. Дата поставки (зазначення назви місця) повинна бутиостаточною щодо дотримання строку та термінів поставки.

4. У випадках форс-мажорних обставин терміни та датидоставки повинні бути відповідним чином продовжені. До випадків непереборноїсили належать зокрема, проте не лише, страйки чи інші трудові порушення(включаючи ті, що пов'язані з діяльністю третіх осіб), затримки втранспортуванні, ремонт обладнання, дії уряду та інші обставини, які є намнепідконтрольними. Ми будемо негайно повідомляти Покупця про випадокфорс-мажору. Покупець має право скасувати договір не раніше ніж через шістьтижнів після отримання такого повідомлення..

5. У разі несвоєчасної доставки Покупець може реалізувати права в §§ 281,323 BGB лише після встановлення розумного строку доставки, який залежно відступеню відхилення від §§ 281, 323 BGB, поєднується із заявою про те, щоПокупець відмовляється від прийняття виконання після закінчення терміну; післяуспішного закінчення цього періоду будь-яка претензія стосовно виконаннявиключається.

6.У разі несвоєчасної доставки ми несемовідповідальність за збитки, понесені Покупцем, відповідно до умов та обмежень,що містяться в пункті C.

Ми негайно повідомлятимемо Покупця про передбачувану тривалість затримки доставки.

Після отримання повідомлення про тривалість затримки доставки Покупецьповинен негайно повідомити нас про розмір очікуваних збитків від затримки.

Якщо передбачувані збитки від затримки перевищують 20% від вартості товару,який  затримувався, Покупець зобов'язанийнегайно зробити покупку товарів-замінників («покриття шкоди») або, увідповідних випадках, скористатися можливістю скасування контракту на поставкутовару, що підлягає поставці; належним чином підтверджені витрати на транзакціюдля купівлі таких товарів а також збитки за проміжний період відшкодовуютьсянами. Якщо Покупець не виконує свої зобов'язання щодо мінімізування збитківвідповідно до попереднього положення, то наша відповідальність за доведенузатримку у виді відшкодування не може перевищувати 50% вартості постраждалоготовару.

II. Розміри, вага, якість

Відхилення від встановлених розмірів, ваги і якості допустимі в межах DINабо встановленої практики. Вага визначається за нашими каліброваним шкалами і єостаточною для виставлення рахунків. Свідоцтво про вагу має бути представленошляхом подання звіту про зважування.

У випадках, коли предмети підлягають зважуванню окремо, загальна вагавантажу повинна зазначатися в кожному конкретному випадку..

Відмінності щодо розрахункової ваги окремих предметів розподіляються пропорційнозагальній вазі.

III. Відвантаження,упакування та передача ризику

1. Ми призначатимемо експедитора або перевізника.

2. Якщо завантаження або пересилання товару затримується з вини Покупця, мимаємо право за рахунок та ризик Покупця зберігати товари за нашим власнимрозсудом, прийняти всі заходи, необхідні для збереження товару, й виставити рахунок-фактуруяк на доставлений товар. Те ж саме стосується і випадку, коли товари, про якіповідомлено, що  вони готові довідправлення, не вимагаються протягом чотирьох днів. Нормативні положення, щостосуються невиконання зобов’язань щодо прийняття доставки залишаютьсянезмінними.

3. У загальному випадку ми поставляємо товари, упаковані тазахищені від іржі; Покупець зобов’язаний нести витрати. Матеріали для упакування,захисту та транспортування не повертаються. Додаткова упаковка або спеціальнийзахист, додаткові до тих, які необхідні для транспортування, наприклад, длядовгострокового зберігання або складування, вимагають чітко вираженої згоди.

4. У разі виникнення будь-яких збитків під час транспортування, Покупецьзобов'язаний негайно організувати засвідчення відповідних фактів компетентнимиорганами.

5. Ризик переходить до Покупця в момент, коли товар переданий експедиторовіабо перевізнику, але не пізніше моменту, коли товар залишає завод або склад.

IV. Гарантії

1. Товар відповідає договору, якщо на момент передачі ризику він несуттєвовідхиляється від узгоджених специфікацій; відповідність товару договору тавідсутність дефекту визначається виключно відповідно до наявних угод, щостосуються якості та кількості замовленого товару. Відповідальність заспецифічне використання та призначення здійснюватиметься виключно в прямопередбачених межах; в іншому випадку виключно Покупець несе ризик придатності товарудля конкретного використання або призначення.Ми не несемо відповідальності за погіршення, втрату абоненалежне поводження з товаром після передачі ризику.

2. Зміст узгоджених уточнень і загальна згода навикористання не є гарантією; гарантійне зобов’язання вимагає письмової згоди.

3. Покупець повинен негайно оглянути доставлений товар післяйого отримання. Претензії щодо наявності дефектів або проблем можуть бути пред’явленілише в тому випадку, якщо Покупець негайно повідомляє нас в письмовій формі пропроблему або дефект; Покупець повинен негайно повідомити нас про прихованідефекти після їх виявлення. Після виконання узгодженої перевірки, яка могла бвиявити будь-які дефекти, всі претензії щодо дефектів виключаються

4. Негайно після подачі будь-яких скарг Покупець повиненнадати нам можливість перевірити скарги на товар; у випадку скарги, товар або йогозразок мають бути передані нам за наш рахунок. Відносно необґрунтованих скаргми залишаємо за собою право стягувати з Покупця будь-які транспортні витрати, атакож витрати, пов'язані з перевіркою.

5. Покупець не має жодних гарантійних прав на будь-які товари з дефектами,які продаються як матеріал зниженої якості, наприклад, так званий II-ий-матеріал,з якого  вони були зроблені та про що Покупецьбув повідомлений, та/або такий недолік мав бути очікуваним.

6. У разі виникнення дефекту продукту, виняткові засоби захисту правПокупця обмежуються заміною нами товару, який не відповідає умовам контрактуабо, за нашим вибором - з урахуванням побажань покупця - ремонтом товару.  Заходи поремонту будуть проводитися нами тільки в окремих випадках. Зокрема, заходиповинні відповідати ціні продажу продукту, ні в якому разі не більше 150% відпродажної ціни. Якщо ми не забезпечимо реалізацію засобу захисту в розумні строки, Покупецьможе встановити розумний період часу для виконання, після чого Покупець можеабо зменшити ціну покупки, або скасувати договір; будь-які додаткові засобизахисту виключаються.

7.  Щостосується дефектів в назві, ми матимемо право усунути дефект протягом двохтижнів після отримання товару. В іншому випадку застосовується останнє речення№ 6.

8. Усі претензії, пов'язані з невідповідністю доставки,повинні бути подані протягом одного року з моменту доставки. Період встановленого законом обмеження для товарів, яківідповідно до їх звичайного використання були призначені для будівництва таспричинили його дефект, залишаються незмінними.

9. Зустрічні вимоги покупця до нас відповідно до § 478 HGB обмежуютьсявстановленим законодавством обсягом претензій, пред'явлених Покупцеві третіми особами,і вимагають, щоб Покупець дотримувався своїх зобов'язань щодо повідомлення насзгідно з § 377 HGB.

C.ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Оскільки ці умови не передбачають іншого регулювання, ми несемовідповідальність за збитки, завдані порушенням договірних абопозадоговірних  зобов'язань лише увипадках конкретного наміру або грубої недбалості наших законних представниківабо наших вищих керівників, а також у випадках порушення ними  суттєвих договірних зобов'язань. У випадкувини в порушенні істотних договірних зобов'язань ми несемо відповідальністьтільки за передбачувану шкоду, характерну для даного типу контракту, крімвипадків конкретного наміру або грубої недбалості наших законних представниківабо керівників. Ми не несемо відповідальності за будь-які випадкові чи побічнізбитки.

2. Попереднє обмеження відповідальності не поширюється натілесні ушкодження або смерть.

3. Це положення не перешкоджає висуванню претензій щодо особистих травм абозбитків, завданих приватному майну, відповідно до законодавства про настаннявідповідальності.

D.Інше

I.Документальне підтвердження експорту

Якщо Покупець, що знаходиться за межами Федеративної Республіки Німеччини(екстратериторіальний покупець) або представник покупця, збирає будь-які товариі відправляє їх в іншу країну, Покупець повинен надати нам будь-який експортнийсертифікат, який може знадобитися для податкових цілей. Якщо такий документ ненадано, Покупець сплачує ставку податку на додану вартість на суму рахунку, яказастосовується до поставок, здійснених у Федеративній Республіці Німеччина.

II. Законодавствощо застосовується

Ця угода регулюється законами Федеративної Республіки Німеччини. НормиКонвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажутоварів (11 квітня 1980 року) виключаються.

III. Місце виконання іюрисдикція

Місце виконання та юрисдикція для обох сторін - Volklingen /Saar. Нам також дозволено пред'явити судову скаргу протипокупця в юрисдикції, де знаходиться Покупець.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи