Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.12.2017 19:03

Акція від ДФС: знайди себе в списках на податкову перевірку

Адвокат (судовий захист), магістр права

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік.

налоговая проверка 2.jpg

Необхідно нагадати, що прес-службаДержавної фіскальної служби України на своєму офіційному сайті вказала, що план-графік проведення документальнихпланових перевірок платників податків на 2018 рік буде оприлюднено навеб-порталі ДФС до 25 грудня 2017 року.

Так, Законом України від21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797)внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Кодексу, які набрали чинності з01.01.2017.

Відповідно до пункту 77.1статті 77 Кодексу (зі змінами) план-графік документальних планових перевірок напоточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органувиконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальніпланові перевірки.

Матеріал по темі:«Повідомленняплатника податку про документальну виїзну перевірку ДФС»

Вказані зміни знайшливідображення в наказі Мінфіну від 27.02.2017 № 294 «Про затвердження змін доПорядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірокплатників податків» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня2017 року за № 368/30236, розміщений на офіційному веб-сайті ДФС у розділі«Відкриті дані»), яким передбачено, що річний план-графік складається починаючиз 2018 року.

Таким чином, платникиподатків зможуть ознайомитись з планом-графіком на 2018 рік на офіційномувеб-сайті Державної фіскальної служби України в термін, визначений Податковимкодексом України зазначає прес-служба ДФС.

Необхідно також зазначити,що відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органидержавної податкової служби мають право, зокрема проводити відповідно дозаконодавства перевірки платників податків, а порядок проведення документальнихпланових перевірок визначений ст. 77 Податкового кодексу України.

ВАЖЛИВО:Так,відповідно до п. 77.2  ст. 77 ПКУ 77.2. доплану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираютьсяплатники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів,невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючіоргани.

Окремо необхіднонаголосити, що про проведення документальної планової перевірки керівником(його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймаєтьсярішення, яке оформлюється наказом, а правона проведення документальної планової перевірки платника податків надаєтьсялише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дняпроведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надісланорекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведеннядокументальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням датипочатку проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПКУ).

Матеріал по темі:«Визнанняпротиправним наказу про призначення податкової перевірки»

Допуск посадових осіб контролюючихорганів до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюєтьсязгідно із статтею 81 цього Кодексу, яка в свою чергу передбачає, що посадовіособи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальноївиїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення,визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках,визначених цим Кодексом, таких документів: 1) направлення на проведення такоїперевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу,реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування тареквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платникаподатку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета,вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку татривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, якапроводитиме перевірку. (!!!)Направлення наперевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (йогозаступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріпленийпечаткою контролюючого органу;2)копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменуванняконтролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, побатькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разіпроведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якогопроводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактичнаперевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, датапочатку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. (!!!)Наказ про проведення перевірки є дійсним занаявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи)контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; 3)службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведенняперевірки.

Матеріал по темі:«Доцільністьне допуску податкової на перевірку платника податку»

ВАЖЛИВО: Непред'явлення абоненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (йогопосадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам,які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явленнязазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цимпунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючогооргану до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Документальна планованевиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цьогоКодексу.

Так, згідно п. 79.1. ст.79 ПКУ документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняттякерівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органурішення про її проведення та за наявності підстав для проведення документальноїперевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзнаперевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків увизначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбаченийзаконом.

Матеріал по темі:«Призначенняподаткової перевірки: оскарження ухвали слідчого судді»

В свою чергу п. 77.7. ст.77 ПКУ встановлює строки проведення документальної планової перевірки, яківизначені статтею 82 цього Кодексу, а саме: не повинна перевищувати 30 робочихднів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.

Однак, продовження строківпроведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, можливе за рішеннямкерівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу небільш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктівмалого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків- не більш як на 10 робочих днів.

Матеріал по темі:«Строки давностіпри проведенні документальних перевірок органами ДФС»

Згідно п. 86.1 ст. 86 ПКУрезультати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються уформі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючогооргану та платниками податків або їх законними представниками (у разінаявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт.Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складенийза результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводилиперевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків абойого законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

(!!!) Уразі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платникзобов'язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які вінмає право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо устроки, передбачені цим Кодексом.

Матеріал по темі:«Внесеннязмін в акт документальної перевірки платника податку»

ВИСНОВОК: Разом з цим, правовапозиція вищих судів України зводиться до зазначеного Європейським судом з прав людини правила індивідуальної відповідальностіплатника податків.

Не потрібно такожзабувати, що у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив упункті 53 рішення у справі «Федорченко та Лозенко проти України», передбачено,що суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза розумнимисумнівом», а в свою чергу, «обов’язок доведення вини» лежить саме наконтролюючому органі.

Між тим, відповідно допринципу змагальності, суб’єкт господарювання зобов’язаний заперечувати протидоводів суб’єкта владних повноважень, а отже якщо під час перевірки фіскальнийорган виявив будь-які порушення здійснені суб’єктом господарювання під часздійснення підприємницької діяльності, то не потрібно опускати руки, а навпаки,в межах встановлених Законом процесуальних строків, надати відповідні первино –бухгалтерські документи,  поясненнята/або заперечення та інші докази контролюючому органу, а після прийняттявідповідних податкових рішень щодо стягнення заборгованості з платника податків- оскаржити їх в адміністративному або судовому порядку використовуючи вженапрацьовану судову практику, яка склалася на користь платника. 

P.s. незабувайте частіше заходити на офіційну веб-сторінку Державноїфіскальної служби в інтернеті та перевіряти, чи є Ви або Ваше підприємствоу графіку на проведення документальних планових перевірок платників податків на2018 рік. 

P.s. Стосовно питання відносноплану-графіку на поточний рік… необхідно вказати, що набрання законної силизмін до ПК України з 01.01.2017 року унеможливлює оприлюднення плану-графікадокументальних планових перевірок на 2017 рік на  офіційному веб-сайті центрального органу.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи