Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.09.2022 15:09

Підтримка українського аграрного експорту / Support of Ukrainian agricultural export

Юридичний радник

Законопроект №8025 "Щодо державної підтримки сільського господарства та експорту агропродукції під час воєнного стану" - покликаний покращити експортну логістику та залучити грантові кошти.

Підтримка українського аграрного експорту (новий законопроект № 8025)/ Support of Ukrainian agricultural export (new law bill №8025)

Ukr and Eng versions.

Війна в Україні зачепила найважливіших гравців аграрного ринку світу. Для розуміння - Україна експортує в 4 рази більше соняшникової олії, ніж ЄС, і майже в 13 разів більше кукурудзи. Крім того, у Ефіопії, Тунісі, Ємені, Ізраїлі, Омані, Саудівській Аравії, Пакистані та багатьох інших країнах частка зерна з України та росії перевищує 50% загального імпорту зернових (за даними ФАО).

На жаль, понад 90% української сільськогосподарської продукції експортувалося через Чорне море, яке було заблоковане РФ. Нинішні «зернові коридори» непередбачувані і не можуть забезпечити довоєнний рівень товарообігу. Станом на вересень 2022 року активний експорт здійснюється лише з 4х портів - Рені, Одеса, Чорноморськ, Південний  (до війни функціонували 13, без врахування захоплених портів у Криму).

Україна має засвоїти цей урок і не бути залежною лише від одного експортного каналу. Для забезпечення світової продовольчої безпеки та підтримки економіки необхідно терміново розвивати наземне сполучення з ЄС -це диверсифіковані та автономні маршрути в різних географічних центрах.

Терміново потрібно забезпечити - нові автомобільні пункти пропуску (хаби), залізничні маршрути (залізничні елеватори), мультимодальні маршрути (контейнерні перевезення зернових), річкові канали. Це надасть не тільки оперативне сполучення з ринком ЄС, а й виведе українську продукцію на світові порти – Гданська, Гдині, Констанци, Задара та ряду інших.

Чи мала Україна перед війною кошти на масштабне відновлення всіх об’єктів інфраструктури? - ні. Чи допомогли б нам тоді міжнародні партнери коштами? - ні.

Зараз, коли Україна показала себе як надійний партнер, який не тільки захищає Європу, але й годує світ – так, ми можемо і будемо просити підтримки у донорів.

Для вирішення цих проблем, разом з народним депутатом України Сергієм Лабазюком ми розробили законопроект №8025, який має дві стратегічні мети:

а) визначити державної підтримку в частині капітальних інвестицій в експорт (а не хаотичні дрібні субсидії, які швидко будуть витрачені і не принесуть ефекту);

б) визначити чіткі напрямки та механізми державної підтримки експорту, щоб донори заздалегідь розуміли на що мають піти кошти.

Для реалізації заданих вище цілей проект пропонує наступні законодавчі механізми:

- залучення кредитів для будівництва експортної інфраструктури (залізничні елеватори, вагони, перевалки, мультимодальні комплекси тощо) – компенсація до 90% відсотків за кредитом та до 50% від суми кредиту;

- страхування таких об'єктів експорту та часткова компенсація страховикам у разі знищення об’єктів унаслідок бойових дій (від 40% до 60%);

- фінансування придбання зерновозів, причепів та зернових контейнерів;

- надання ООН/ФАО права бути організатором «мультимодальних перевезень» при експорті української сільськогосподарської продукції для кращої міжнародної координації маршрутів.

Законопроект №8025 було відпрацьовано з Міністерством аграрної політики, Міністерством інфраструктури та підписано 36-ма депутатами з різних політичних фракцій, включаючи монобільшість.

Будемо швидко опрацьовувати його на Комітеті з питань аграрної політики та починати діалог з міжнародними партнерами.

 

Support of Ukrainian agricultural export (new law bill №8025)

The war in Ukraine affected most of the world's agricultural market players. For understanding - Ukraine exports 4 times more sunflower oil than the EU and almost 13 times more corn. In addition, in Ethiopia, Tunisia, Yemen, Israel, Oman, Saudi Arabia, Pakistan and many other countries, the share of grain from Ukraine and russia exceeds 50% of total grain imports (according to FAO data).

Unfortunately, more than 90% of Ukrainian agricultural products were exported through the Black Sea, which was blocked by Russia. The current "grain corridors" are unpredictable and cannot ensure the pre-war level of trade. As of September 2022, active exports are carried out only from 4 ports - Reni, Odesa, Chornomorsk, Pivdenny (13 operated before the war, not including the captured ports in Crimea).

Ukraine should learn this lesson and not be dependent on only one export channel. In order to ensure global food security and support the economy, it is urgently necessary to develop land connections with the EU. These are new automobile checkpoints (hubs), railway routes (railway elevators), multimodal routes (container grain transportation), river channels. This will ensure not only an operational connection with the EU market, but also export Ukrainian products to the ports of Gdańsk, Gdynia, Konstanz, Zadar and a number of others.

Before the war, did Ukraine have enough money for the large-scale restoration of all infrastructure facilities? - no. Would international partners help us with funds then? - no.

Now when Ukraine has shown itself as a reliable partner that not only protects Europe, but also feeds the world - yes, we can and will ask for support from donors.

In order to solve these problems,together with memver of Parliament of Ukraine Serhiy Labazyuk, we drafted a law bill No. 8025, which has two strategic goals:

a) a program of state support in terms of capital investment in exports (and not chaotic small subsidies that will be quickly spent and will not bring any effect);

b) programming of clear directions and mechanisms of state support for exports, so that donors understand where the funds should go.

The following legislative mechanisms are used to implement the above project goals:

- attraction of loans for the construction of export infrastructure (railway elevators, wagons, transshipments, multimodal complexes, etc.) - compensation of up to 90% of interest on the loan and up to 50% of the loan amount;

- insurance of such export objects and partial compensation to insurers in case of destruction of objects as a result of hostilities (from 40% to 60%);

- financing the purchase of grain trucks, trailers and grain containers;

- granting the UN/FAO the right to be the organizer of "multimodal transportation" when exporting Ukrainian agricultural products for better international coordination of routes.

Draft law No. 8025 was worked out with the Ministry of Agrarian Policy, the Ministry of Infrastructure and signed by 36 deputies from different political factions.

We will quickly work it out at the Committee on Agrarian Policy and start a dialogue with international partners. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи