Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.03.2023 15:31

Правове регулювання криптовалюти та її вплив на економіку України під час війни

Молодший юрист консалтингового департаменту Lextensio

Однією з найгостріших проблем сьогодення в сфері законотворчого процесу в Україні є проблема повільного реагування.

Трансформації, які надзвичайно швидко відбуваються в суспільстві, потребують впровадження своєчасних змін. Останнім часом однією з таких game-changing подій стало широке розповсюдження використання криптовалюти. 

Україна не просто не стала винятком, вона очолює топ країн, що активно впроваджують новий тренд. У 2022 році вона посіла третє місце в рейтингу прийняття криптовалюти населенням згідно з дослідженнями, проведеними компанією Tripple A. Відсоток громадян, які володіють криптовалютами в нашій країні на початку 2022-го досягнув показника в 15,72% [1]. Що говорить про високий попит на неї і необхідність якомога скорішого заповнення прогалин в площині правового регулювання.

1. Вплив під час війни 

Відразу після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України діяльність ринку криптовалюти, як і більшості інших бізнесів, була призупинена. Але криптосектору вдалося швидко оговтатися, і розпочати активне використання нових цифрових активів для збору коштів на підтримку України. 

Один з лідерів серед провайдерів криптовалютної та блокчейн-інфраструктури в світі, компанія Binance, запустила в квітні програму, скориставшись якою, українці, які були змушені покинути територію України через війну з росією, мали право подати заявку на отримання грошової допомоги. Ця допомога складала 75 BUSD на місяць та виплачувалася протягом трьох місяців, що в сумі дорівнює 225$ на одну особу за весь період. Однак, для отримання коштів кожному біженцю необхідно було пройти сувору перевірку, для того щоб довести, що до початку воєнних дій вони проживали в Україні, а зараз знаходяться поза її межами [2]

Багато неурядових організацій, які збирають пожертви для України, повідомляють про те, що вони постійно отримують донати за допомогою криптовалют. Директор Nova Ukraine з Сан-Франциско відзначив що, з понад 30 мільйонів, які було зібрано для України, приблизно півтора відсотка надійшло у вигляді віртуальної валюти. Навіть якщо з першого погляду може здатися, що це небагато, насправді це більше ніж 450 000$, які стали внеском в порятунок українських життів. Багато творців цифрового мистецтва проявили ініціативу шляхом збору коштів за рахунок продажу NFT [3].

Загалом за ствердженнями експертів, кошти, витрачені криптокомпаніями на підтримку населення та армії, за перші півроку війни перевищили суму в 2–2,5 мільярда доларів. Окрім цього, була створена низка інструментів ідентифікації потоків, які в цілісній картинці дозволяють усвідомити можливий потік криптоактивів, що надходять з боку країни-агресора, і надалі його заблокувати [4]. Відтак криптовалютна біржа Coinbase на початку березня заблокувала 25 000 гаманців, пов’язаних із росіянами та російськими компаніями [2].

2. Правове регулювання 

Цікаво спостерігати за тим, як відношення органів державного управління щодо даного питання поступово пом’якшується. 

Ще у листопаді 2014 року Національний Банк України у «Роз’ясненні щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin» заявив, що криптовалюта є своєрідним фінансовим сурогатом, який не має ніякого забезпечення і не може бути засобом платежу [5]

У 2018 році НБУ вищезазначений лист скасував, натомість у Спільній заяві фінансових регуляторів ними було висловлено позицію, що з огляду на чинні норми законодавства України поняття "криптовалюта" та регулювання операцій з нею не підпадають під жоден існуючий режим регулювання, а складна правова природа не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних понять [6]

Вже у 2017 році на розгляді у Верховній Раді України знаходилися два законопроекти, якими була зроблена спроба врегулювати процес обігу криптовалют [7, 8]. Однак, обидва були розкритиковані, як такі, що не запроваджували повноцінного юридичного регулювання усіх необхідних питань, головним чином — питання оподаткування, та створювали плутанину у формулюваннях термінів і категорій. 

Однією з останніх подій, на якій маємо закцентувати особливу увагу, є підписання Президентом України 15 березня 2022 року Закону України №2074-IX  «Про віртуальні активи» [9]. Він комплексно врегульовує порядок виникнення, зміни та припинення правовідносин в сфері обігу віртуальних активів, передбачає перелік термінологічних визначень, серед яких є і поняття «віртуального активу». Встановлюється відповідальність за порушення встановлених правил, яка ґрунтується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF). 

Остаточно Закон України «Про віртуальні активи» набере чинності лише з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами». Очевидно, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням, подальший розвиток даного питання та розгляд варіантів змін відбудеться ще нескоро.

Визначення правового статусу віртуальних активів є як ніколи актуальним, оскільки стане ще однією можливістю для зростання цифрової економіки, створить передумови для притоку іноземних інвестицій та додаткових податкових надходжень. Власники віртуальних активів отримають посилений захист від можливих зловживань чи шахрайства та гарантії судового захисту. Криптобізнес отримає змогу офіційно вести свою діяльність, а держава — нові можливості з виявлення цифрової валюти, що була задіяна у грошових потоках з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими злочинами. 

Наразі ж можемо зробити висновок, що, хоча питання правового регулювання криптовалюти активно обговорюється та приймаються спроби щодо його вирішення, продовжує існувати значна законодавча прогалина. І навіть після прийняття змін до Податкового кодексу України та вступу в силу нового Закону, залишиться багато невирішених аспектів даної проблеми, які потребуватимуть залучення не тільки юристів, але і фахівців, які володіють практичними знаннями у сфері технології блокчейн загалом і криптовалют зокрема.


Список джерел:

1. Глобальный индекс принятия криптовалют 2022 года: ТОП-20 (стран мира)

2. Ельміра Арутюнян "Крипта під час війни: зброя чи порятунок?" від 10 травня 2022 року

3. Оксана Бедратенко «Біткоїн і війна. Як Україні допомагають криптовалюти і чи зможе Росія скористатись "криптою", щоб обійти санкції», VOA, 14 травня 2022 року«

4. Від захисту до корупції. З якими проблемами зіткнувся криптовалютний бізнес в Україні під час війни — експерт», New Voice, 22 серпня 2022 року

5. Національний банк України «Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin» від 10 листопада 2014 року

6. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні від 30 листопада 2017 року

7. Про обіг криптовалют в Україні за №7183 від 06.10.2017

8. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні за №7183-1 від 10.10.2017

9. Закон України №2074-IX «Про віртуальні активи» від 17.02.2022

"Legal regulation of cryptocurrency and its impact on the Ukrainian economy during the war" 

One of the most acute problems of today's lawmaking process in Ukraine is the problem of slow response. The transformations that are taking place in society extremely quickly require the implementation of timely changes. Recently, one of these game-changing events has been the widespread use of cryptocurrencies. 

Ukraine is not just no exception, it is among the top countries actively implementing the new trend. In 2022, it took third place in the ranking of cryptocurrency acceptance by the population according to research conducted by Tripple A. The percentage of citizens who own cryptocurrencies in our country reached 15.72% in early 2022 [1]. This indicates a high demand for it and the need to fill the gaps in legal regulation as soon as possible. 

2. Impact during the war 

Immediately after the start of the russian federation's full-scale invasion of Ukraine, the cryptocurrency market, like most other businesses, was suspended. However, the crypto sector managed to recover quickly and start actively using new digital assets to raise funds to support Ukraine. 

One of the world's leading cryptocurrency and blockchain infrastructure providers, Binance, launched a program in April that allowed Ukrainians who were forced to leave the territory of Ukraine because of the war with russia to apply for financial assistance. This assistance amounted to 75 BUSD per month and was paid for three months, which equals $225 per person for the entire period. However, in order to receive the funds, each refugee had to pass a strict verification process to prove that they had lived in Ukraine before the outbreak of hostilities and had left the country [2]

Many non-governmental organizations that collect donations for Ukraine report that they are constantly receiving donations through cryptocurrencies. The director of Nova Ukraine in San Francisco noted that out of the more than 30 million dollars raised for Ukraine, approximately one and a half percent came in the form of virtual currency. Even if at first glance it may seem like a small amount, it is actually more than $450,000 that became a contribution to saving Ukrainian lives. Many digital art creators have taken the initiative to raise funds by selling NFT [3]

In general, according to experts, the funds spent by crypto companies to support the population and the army in the first six months of the war exceeded $2-2.5 billion. In addition, a number of flow identification tools have been created that allow to understand the possible flow of crypto assets coming from the aggressor country and subsequently block it [4]. Thus, in early March, the cryptocurrency exchange Coinbase blocked 25,000 wallets associated with russians and russian companies [2].

2. Legal regulation 

It is interesting to observe how the attitude of public authorities to this issue is gradually softening. 

Back in November 2014, the National Bank of Ukraine in its "Clarification on the legality of the use of the "virtual currency/cryptocurrency" Bitcoin in Ukraine" stated that cryptocurrency is a kind of financial surrogate that has no collateral and cannot be a means of payment [5]

In 2018, the NBU canceled the aforementioned letter, and in the Joint Statement of Financial Regulators, they expressed the position that the concept of "cryptocurrency" and the regulation of transactions with it do not fall under any existing regulatory regime, and its complex legal nature does not allow it to be identified with any of the related concepts [6]

Already in 2017, the Verkhovna Rada of Ukraine considered two draft laws that attempted to regulate the process of cryptocurrency circulation [7, 8]. However, both were criticized as not introducing full legal regulation of all necessary issues, mainly taxation, and creating confusion in the wording of terms and categories. 

One of the most recent events that should be emphasized is the signing by the President of Ukraine of the Law of Ukraine No. 2074-IX "On Virtual Assets" on March 15, 2022 [9]. The Law comprehensively regulates the procedure for the emergence, change and termination of legal relations in the field of virtual assets circulation, provides a list of terminological definitions, including the concept of "virtual asset". It establishes liability for violation of the established rules, based on the current standards for regulating transactions with virtual assets of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

The Law of Ukraine "On Virtual Assets" will finally come into force only after the Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Peculiarities of Taxation of Transactions with Virtual Assets" comes into force. Obviously, due to the full-scale invasion, further development of this issue and consideration of amendments will not take place in the near future. 

Determining the legal status of virtual assets is more relevant than ever, as it will become another opportunity for the growth of the digital economy, creating preconditions for the inflow of foreign investment and additional tax revenues. Owners of virtual assets will receive enhanced protection against possible abuse or fraud and guarantees of judicial protection. Crypto businesses will be able to officially operate, and Ukraine will have new opportunities to detect digital currency involved in money laundering, terrorist financing, and other crimes. 

For now, we can conclude that although the issue of legal regulation of cryptocurrencies is being actively discussed and attempts are being made to resolve it, there is still a significant legislative gap. And even after the adoption of amendments to the Tax Code of Ukraine and the entry into force of the new Law, there will remain many unresolved aspects of this problem that will require the involvement of not only lawyers, but also specialists with practical knowledge in the field of blockchain technology in general and cryptocurrencies in particular.


List of sources: 

1. Global Cryptocurrency Adoption Index 2022: Top 20 countries

2. Elmira Harutyunyan "Crypto during the war: a weapon or salvation?" of May 10, 2022.

3. Oksana Bedratenko, "Bitcoin and War. How Cryptocurrencies Are Helping Ukraine and Whether Russia Can Use Crypto to Get Away with Sanctions," VOA, May 14, 2022.

4. "From Protection to Corruption. What problems did the cryptocurrency business in Ukraine face during the war - an expert", New Voice, August 22, 2022.

5. National Bank of Ukraine "Clarification on the legality of the use of the "virtual currency/cryptocurrency" Bitcoin in Ukraine" of November 10, 2014.

6. Joint Statement of Financial Regulators on the Status of Cryptocurrencies in Ukraine of November 30, 2017.

7. On the circulation of cryptocurrencies in Ukraine, No. 7183 of 06.10.2017.

8. On stimulation of the market of cryptocurrencies and their derivatives in Ukraine under No. 7183-1 of 10.10.2017.

9. Law of Ukraine No. 2074-IX "On Virtual Assets" of 17.02.2022.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи