Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.12.2016 11:39

Неприбутковий статус громадських організацій з 1 січня 2017 року

Завідувач сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України

1 січня 2017 року спливає термін приведення установчих документів громадських організацій у відповідність до вимог законодавства, дотримання яких необхідне, щоб залишитися в реєстрі неприбуткових організацій.

1 січня 2017 року спливає термін приведення установчих документів громадських організацій у відповідність до вимог законодавства, дотримання яких необхідне, щоб залишитися в реєстрі неприбуткових організацій.

Зокрема, з 1 січня 2015 року відбулися зміни в Податковому Кодексі України для неприбуткових організацій, що стосується у тому числі і громадських організацій. А саме з Податкового Кодексу України було вилученостаттю 157, яка регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Замість цього достатті 133 було додано певні пункти, в яких вказано, хто не є платником податку на прибуток. У відповідності до п.133.4. не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації, які виконують вимоги, що встановлені цим пунктом:

«133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.»

Законодавець дав неприбутковим організаціям термін до 1 січня 2017 року для приведення у відповідність до вимог Податкового Кодексу своїх установчих документів.

Отже, з 1 січня 2017 року громадська організація не є платником податку на прибуток за умови, якщо вона відповідає встановленим вимогам. Вимоги до установчих документів у загальному вигляді відтворюють вимоги, що висуваються до установчих документів громадської організації Законом України «Про громадські об'єднання», але й передбачає пенву деталізацію (доповнення). Враховуючи те, що Закон України «Про громадські об'єднання» вступив у дію з 1 січня 2013 року та передбачив, що статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність протягом п'яти років з дня введення його в дію, при внесенні змін до статутів, готуючись до 1 січня 2017 року, доцільно звертати увагу і на вимоги Закону України «Про громадські об'єднання», які пересікаються з вимогами податкового законодавства.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України громадські організації повинні обов’язково передбачити в своїх статутах заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління і пов’язаних осіб. На практиці статути як правило передбачали заборону розподілу доходів (прибутків) серед засновників (учасників), членів організації. Згідно вимог податкового законодавства до статутів необхідно внести доповнення про заборону розподілу доходів (прибутків) також серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління або пов’язаних осіб.

Окрім цього, в статутах доцільно передбачити, що не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування таких видатків.

Не включивши подібне положення до статуту, громадська організація може наштовхнутися на складнощі при вирішенні питання про залишення її у Реєстрі неприбуткових організації чи виключенні з нього з 1 січня 2017 року, оскільки згідно Закону України «Про громадські об’єднання» (п.6 ст.3) не підлягають розподілу не тільки доходи, а й майно (активи) громадського об'єднання, що може бути використане в обхід податкового законодавства.

З урахуванням того, що доходи (прибутки) неприбуткової організації згідно законодавства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, особливо уважно потрібно віднестися до формулювання мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності в статуті громадської організації, звертаючи увагу на те, наскільки вони погоджуються з джерелами фінансування основної діяльності громадської організації, визначеними у статуті. При цьому доцільно залишити перелік цілей, завдань та перелік джерел фінансування відкритими, скориставшись положення п.2 ст.11 Закону України «Про громадські об'єднання» у статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать закону. Тоді як мета та напрями основної діяльності громадської організації мають бути визначені в статуті чітко й у завершеному вигляді.

Крім того, статут громадської організації з 1 січні 2017 року має передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

При формуванні відповідних положень статуту потрібно враховувати положення ст.24 Закону України «Про громадські об'єднання», що у разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, і лише в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Слід зазначити, що стаття 25 Закону України «Про громадські об’єднання» передбачає ліквідацію у разі саморозпуску або реорганізації даного громадського об’єднання. Податковий кодекс України передбачає ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення.

Що стосується реорганізації громадських організацій, на практиці виникає нерозуміння щодо правозастосування відповідних норм. Дійсно, відповідне регулювання потребує конкретизації. На сьогодні можна сказати, що реорганізація громадських організацій має здійснюватися зі збереженнями мети на напрямів діяльності, а реорганізація у підприємницькі товариства (господарські організації) взагалі неприпустима. З урахуванням зарубіжного досвіду, саме таке розуміння доцільно закладати у статути.

Якщо громадська організація виконала зазначені вимоги, вона може бути внесена контролюючими органами до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Виникає питання наслідків, якщо зазначені вимоги не виконані. На сайті ДФС розміщено проект Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження положення про реєстр неприбуткових організацій, у якому передбачається,. що якщо неприбуткові організації не внесуть відповідні зміни до своїх статутів, то відповідно до даного проекту наказу, неприбуткову організацію буде виключено після перевірки її установчих документів з реєстру неприбуткових організацій, починаючи з 1 січня 2015 року. Перевірці підлягають всі організації, які були внесені в даний реєстр станом на 1 січня 2015 року. Порядку виключення не передбачено, за яких умов організація може поновитися в даному реєстрі не визначено. На практиці виникає острах, чи буде взагалі надано право поновлюватися. Тим більше виникає сумнів, що таке поновлення буде здійснюватися з 1 січня 2015 року.

Самий час громадським організаціям скористатися своїми правами, передбаченими Законом України «Про громадські об’єднання» (ст.21) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації; звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя, й іншими.

У будь-якому разі, я вважаю, можна сподіватися, що надзвичайних ситуацій для громадських організацій створено не буде, адже це можна тлумачити як обмеження свободи об'єднання та оскаржувати ущемлення прав і свобод громадських організацій в судовому порядку аж до Європейського суду з прав людини. Це має враховувати ДФС при укладанні нормативних актів та наданні роз'яснень. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи