Про автора

Світлана Грудницька Завідувач сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Професійна діяльність. Доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору сприяння розвитку економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Освіта і кваліфікація: 1985-1984 рр. – Чернігівський юридичний технікум.

1985-1991 рр. Донецький державний університет, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

1991-1996 рр. Аспірантура Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк. Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на тему «Правовий статус об’єднань підприємств», Донецьк. Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на тему «Господарська правосуб’єктність державних підприємств», Донецьк. Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Досвід роботи: З 1984 р. по 1991 р. - Донецьке обласне управління соціального забезпечення, інспектор, старший інспектор.

З 1996 р. по теперішній час - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, юрист, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач сектору.

Здійснювала керівництво науковими дослідженнями, під науковим керівництвом захистилося 11 кандидатів наук.

За сумісництвом працювала, починаючи з 1997 року. старшим викладачем, доцентом, професором у провідних вишах сходу України – Донецькому національному університеті, Донецькому національному технічному університеті, Донецькому юридичному інституті МВС України, Маріупольському гуманітарному університеті, нині обіймає посаду професора кафедри комерційного права в Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України.

Регулярно брала участь у роботі міжнародних конференцій, входить до складу редколегії фахового журналу «Економіка і право», зареєстрованого у міжнародних наукометричних базах (ІЕПД НАН України), співпрацювала з громадськими організаціями, здійснювала популяризацію своїх ідей в центральній пресі.

Наукові інтереси: Тематика наукових досліджень пов’язана з розвитком теорії господарського права у напрямку розбудови громадянського суспільства і правової держави, захисту прав і свобод суб’єктів господарювання, участі громадських організацій у формуванні і реалізації державної соціально-економічної політики. Найбільш вагомою науковою заслугою автора є обґрунтування доцільності сходження у правовому полі України від юридичного позитивізму та нормативізму до правового інституціоналізму, який нині практикується в країнах ЄС (2011), застосування у наукових дослідженнях нового правового інституціонального підходу, розвиток теорії колективу і теорії оперативного управління А.В.Венедиктова відповідно до теорії приватно-публічного колективу та теорії господарювання з їх подальшим сполученням у теорію правового інституту підприємства. Запропоновані рішення низки проблем та додаткові розробки зближують правову науку з найбільш прогресивною на сьогодні економічною інституційною теорією.

У науковому доробку понад 140 наукових та навчально-методичних праць, одна особиста та 6 колективних монографій.

Основні публікації: 1. Грудницкая С.Н. Хозяйственная правосубъектность государственных предприятий: проблемы теории и практики: моногр. / С.Н. Грудницкая; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2011. – 428 с.

2. Грудницкая С.Н. Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (стратегическое значение органической концепции правопонимания) [Электронный ресурс] / С.Н. Грудницкая // Форум права. – 2010. – №4. – С. 245–261. – Режим доступа: http://www.ncipt.org.ua/.

3. Грудницкая С.Н. Методологические подходы к исследованию проблем хозяйственной правосубъектности предприятий (перспективный характер правового институционализма) / С.Н. Грудницкая // Актуальные проблемы правоведения: сб. науч. трудов. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010. – № 3 (27). – С. 59–68.

4. Грудницкая С.Н. Сочетание экономической и правовой теории предприятия / С.Н. Грудницкая // Экономика и право. – 2010. – № 3 (28). – С. 110–116.

5. Грудницкая С.Н. Необходимо развивать законодательство о трудовых коллективах / С.Н. Грудницкая // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, Лтд., 2005. – С. 163–169.