Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.04.2017 15:10

Ліквідація фізичної особи-підприємця: доступно про головне

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Відповідно до ч. 1 ст. 42 ГК України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів

Відповіднодо ч. 1 ст. 42 ГК України підприємництво– це самостійна, ініціативна, систематична,на власний ризик господарська діяльність,що здійснюється суб’єктами господарювання(підприємцями) з метою досягненняекономічних і соціальних результатівта одержання прибутку. З початку 2017 рокувстановлення обов’язкових вимог досплати єдиного соціального внеску (ЄСВ)спонукало осіб, що не отримували прибуткувід власної підприємницької діяльностідо її припинення.

Загаломпроцедура припинення підприємницькоїдіяльності включає в себе 2 етапи:

1) державнареєстрація припинення підприємницькоїдіяльності ФОП;

2) зняття зобліку в органах доходів і зборів.

Для реалізаціїпершого етапу необхідно заповнити заявупро державну реєстрацію припиненняпідприємницької діяльності фізичної-особипідприємця за її рішенням та подати їїдо державного реєстратора, наприкладв територіальні центри наданняадміністративних послуг, для проведеннядержавної реєстрації припиненняпідприємницької діяльності фізичної-особипідприємця. Така заява відповідно доЗУ «Про державну реєстрацію юридичнихосіб, фізичних осіб - підприємців тагромадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV (далі - ЗУ № 755-IV) може подаватисяособисто чи представником.

Після поданнятакої заяви, реєстраційні дії проводятьсяпротягом 24 годин та припинення ФОПреєструється з дати звернення додержавного реєстратора. За результатаминадання адміністративної послугиприпинення ФОП державним реєстраторомвидається повідомлення про проведеннядержавної реєстрації припиненняпідприємницької діяльності фізичноїособи-підприємця. Адміністративнийзбір за надання такої послуги нестягується. Загалом вся процедура займаєне більше одного дня.

Зняття зобліку в органах доходів і зборів єбільш складним та тривалішим етапом,але дуже важливим для успішного припиненняпідприємницької діяльності.Зняття відбувається в органі доходіві зборів за основним місцем обліку –місцем проживання фізичної особи.Відповідно до пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 ПКУкраїни державнареєстрація (реєстрація) припиненняпідприємницької чи незалежної професійноїдіяльності фізичної особи або внесеннядо Державного реєстру запису проприпинення такої діяльності фізичноюособою неприпиняє її зобов'язань, що виникли підчас провадження підприємницької чинезалежної професійної діяльності,та не змінює строків, порядків виконаннятаких зобов'язань та застосуваннясанкцій за їх невиконання.

Післяздійснення припинення державноїреєстрації ФОП виключається з реєстру,але всі зобов’язання, що виникли підчас підприємницької діяльностізалишаються за відповідною особою. Такафізична особа має забезпечити остаточнірозрахунки з податків від провадженняпідприємницької діяльності, в установленістроки подати відповідному контролюючомуоргану річну податкову декларацію зазвітний рік, у якому проведено державнуреєстрацію припинення підприємницькоїдіяльності фізичної особи – підприємця(пп. 6 п. 11.22 Наказ міністерства фінансівУкраїни «Про затвердження Порядкуобліку платників податків і зборів»від 09.12.2011 № 1588 (далі – наказ № 1588).

Дані нормиможна відстежити й в судовій практиці.Наприклад, Вищий адміністративний судУкраїни, відхиляючи касаційну скаргуФОП, вказував на те, суди попередніхінстанцій прийняли рішення по справі не порушивши норм матеріального тапроцесуально права при стягненніподаткового боргу на суму 112360,17 грн.,спростовуючи аргументи ФОП (суб’єктподання касаційної скарги) тим, що зазмістом п. 97.3 та пп. 97.4.3 п. 97.4 ст. 97 ПКУкраїни, у разі державної реєстраціїприпинення підприємницької діяльностіфізичної особи чи реєстрації у відповідномууповноваженому органі припиненнянезалежної професійної діяльностіфізичної особи (якщо така реєстраціябула умовою ведення незалежної професійноїдіяльності), погашення грошовихзобов'язань та/або податкового боргуздійснюється за рахунок майна зазначеноїособи. Особою,відповідальною за погашення грошовихзобов'язань чи податкового боргу платникаподатків стосовно фізичної особи-підприємцяабо фізичної особи, яка провадитьнезалежну професійну діяльність є такафізична особа (постанова ВАСУ від 23лютого 2017 року по справі № 815/6841/16).

Відповіднодо правового висновку Верховного СудуУкраїни, викладеного у постанові від04 грудня 2013 року по справі № 6-125цс13,однією із особливостей підстав припиненнязобов'язань для фізичної особи-підприємцяє те, що уразі припинення суб'єкта підприємницькоїдіяльності – фізичної особи (виключенняз реєстру суб'єктів підприємницькоїдіяльності) її зобов'язання за укладенимидоговорами не припиняються, а залишаютьсяза нею як фізичною особою, оскількифізична особа не перестає існувати.Фізична особа-підприємець відповідаєза своїми зобов'язаннями, пов'язанимиз підприємницькою діяльністю, усімсвоїм майном.

Тобто, убудь-якому випадку необхідно податизвітність та погасити податковізобов’язання від підприємницькоїдіяльності. ДляФОП звітністю є декларація про доходита ліквідаційний звіт по ЄСВ.

У разі, якщоФОП є платником єдиного податку, додатковонеобхідно подати заяву про відмову відзастосування спрощеної системиоподаткування та при наявності додативитяг платника єдиного податку.

Після цьогорекомендуємо звернутися до органудоходів і зборів за основним місцемобліку для проведення звірки з приводунепогашених податкових зобов’язаньдля уникнення ситуації з виникненнямподаткового боргу та відповідногонарахування штрафних санкцій і пені.

Наступноюдією є закриття рахунків у банках, щопов’язані з підприємницькою діяльністюФОП. Якщо після припинення підприємницькоїдіяльності фізичної особи-підприємцязалишилися незакритими його рахунки уфінансових установах (крім рахунків,відкритих для зарахування коштів навимогу фізичних осіб), контролюючийорган доводить до відома цих установтаку інформацію, повідомляє дату таномер відповідного запису в Єдиномудержавному реєстрі, а також дату зняттяз обліку платника податків у контролюючомуоргані (пп. 7 п. 11.22 наказу № 1588).

Контролюючийорган може призначити та провестидокументальну перевірку такої фізичноїособи - платника податків за наявностіпідстав та з урахуванням строківдавності, передбачених Податковимкодексом України (пп. 6 п. 11.22 наказу №1588).

У пп. 78.1.7. п.78.1. ст. 78 ПКУ передбачено одну з підставпроведення позапланової документальноїперевірки як таку, що здійснюється уразі, коли розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичноїособи-підприємця.

У зв’язку зреформуванням ДФС України, зокрема, зпочатку 2017 року Державні податковіінспекції більше не здійснюють контрольніповноваження, натомість реалізаціюконтрольної функції покладено на органиДФС обласного та центрального рівня.Хоча подання звітності та ведення облікувідбувається саме у ДПІ. За таких умовподання заяви на проведення позаплановоїдокументальної перевірки (за основниммісцем обліку) може пришвидшити проведеннятакої перевірки, остаточного зняття зобліку особи, що провадила підприємницькудіяльність.

Про проведеннядокументальної позапланової перевіркикерівник (його заступник або уповноваженаособа) контролюючого органу приймаєрішення, яке оформлюється наказом(п.78.4 ст. 78 ПКУ). Право на проведеннядокументальної позапланової перевіркиплатника податків надається лише увипадку, коли йому до початку проведеннязазначеної перевірки вручено копіюнаказу про проведення документальноїпозапланової перевірки ( п. 78.4 ст. 78 ПКУ).

Строкпроведення позапланової перевіркистановить не більше 30 днів для великихплатників податків, 10 днів – суб’єктівмалого підприємництва та не більше 20 –інших платників податків. (п. 82.1 ст. 82ПКУ).

Післяпроведення позапланової документальноїперевірки органом доходів і зборівскладаєтьсядовідка або актв залежності від наявності порушень. Уразівиявленняпорушень складається акт, а без їхвиявлення – довідка.Відповідні документи вручаються платникуподатків або його представнику. (ст. 86ПКУ). Якщо порушень не виявлено ФОПзнімається з обліку в органах доходіві зборів.

Отже, дляприпинення підприємницької діяльностіФОП необхідно вчинити наступні дії:

1) Державнареєстрація припинення підприємницькоїдіяльності;

2) Подання дооргану доходів і зборів майнову деклараціюта ліквідаційний звіт ЄСВ та сплатитивідповідні зобов’язання;

3) Для ФОП«спрощенців», додатково подати заявупро відмову від застосування спрощеноїсистеми оподаткування та витяг платникаєдиного податку (за наявності).

4) Здійснитизвірку щодо наявності непогашенихподаткових зобов’язань.

5) Написатизаяву на проведення позаплановоїдокументальної перевірки та чекатирезультатів її проведення.

6) Провестипогашення податкових боргів та штрафнихсанкцій, за наявності.

7) Закритивсі поточні рахунки у банках, якіпов’язані з ФОП.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи