Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.08.2019 09:54

Відповідальність директора за порушення порядку укладення договорів

Адвокат компанії KVADRA PRAVO

З червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

З червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі за текстом – Закон), який значно посилив відповідальність топ-менеджменту (керівника та наглядової ради (у разі її обрання)) перед товариством та кредиторами товариства.

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству. Звертаємо увагу на те, що посадовими особами товариства є не лише директор (члени виконавчого органу), а і члени наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

Які правочини для Товариства є значними може визначатися у статуті товариства залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв.

Закон обов’язково відносить до значних правочинів – правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Рішення про надання згоди на вчинення таких правочинів – приймається виключно Загальними зборами. «Дробити» правочини також не получиться, оскільки згідно Закону - якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Вартість чистих активів можна перевірити в балансі товариства (код рядка – 1495, Усього за розділом I «Власний капітал» пасиву балансу). У випадку неготовності балансу за відповідний квартал (протягом 20 днів наступного місяця після закінчення кварталу) – контрагенти товариства мають право просити надання довідки товариством із зазначенням вартості чистих активів товариства на відповідний квартал.

Правочини із заінтересованістю, це правочин який укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою. До посадових осіб товариства належить директор (члени виконавчого органу), члени наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (це може бути головний бухгалтер, аудитор, залежно від статуту). До афілійованих осіб відносять: - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; - члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); - фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;

4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

Для «уникнення» відповідальності за порушення порядку вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю рекомендуємо:

1) оформити протокол Загальних зборів учасників, яким попередньо схвалити умови правочинів, прийняття рішення про вчинення яких згідно чинного законодавства України та статуту товариства віднесено до компетенції Загальних зборів учасників Товариства та які будуть вчинятися товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення Загальними збори у ході поточної діяльності, конкретно визначивши характер цих правочинів та їх граничну вартість.

Граничну вартість таких правочинів можна визначити, наприклад, - на суму 1 000 000 гривень (або будь-яку іншу суму ліміту повноважень, в тому числі її еквівалент в іноземній валюті) та/або зазначити процентне співвідношення до вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу або року).

Граничну вартість можна визначати на одного контрагента по договору, можна також персоніфікувати контрагента шляхом зазначення його найменування в протоколі.

Якщо має місце правочин із заінтересованістю, то окрім основних умов вважаємо за необхідне в протоколі обов’язково визначати контрагента, з яким Товариство укладатиме такий договір. По аналогії із законодавством про акціонерні товариства рекомендуємо при прийнятті рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю не враховувати голос заінтересованої особи.

2) щороку на річних Загальних зборах вносити до порядку денного питання щодо:

- погодження правочинів, вчинених директором товариства, за попередній рік діяльності товариства;

- попереднього схвалення умов правочинів, які будуть вчинятися товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення Загальними збори.

Звертайтесь за юридичною консультацією до адвокатів АО «КВАДРА ПРАВО». Маємо значний досвід в супроводі корпоративного управління юридичних осіб (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, державних підприємств). Належне оформлення статуту юридичної особи та рішень органів управління юридичної особи – захистить посадових осіб від можливих претензій учасників та/або кредиторів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи