Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.03.2017 18:51

Споживачі (не) звільнені від сплати судового збору

Адвокат (судовий захист), магістр права

Споживачі (не) звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

судсбор.jpg

Згідно із ч. ч.1, 2 ст. 79 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат,пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати,повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Законом України «Про судовий збір»встановлено, що за подання заяв, скарг до суду на всій території Українисправляється судовий збір.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України«Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового зборуза позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

ВАЖЛИВО: Закон України «Про захист прав споживачів»у цій частині у зв'язку із прийняттям Закону України «Про судовий збір» (уредакції від 08 липня 2011 року) не змінений, з нього не виключена вказівка прозвільнення споживачів від сплати судового збору.

За таких обставин при чинності ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів», яким встановлені права споживача,визначені механізми їх захисту та основи реалізації державної політики у сферізахисту прав споживачів, серед яких право на звернення до суду, складовою забезпеченняякого є звільнення споживача від сплати судового збору, самепо собі незазначення споживачів у переліку осіб, що згідно зі ст. 5 ЗаконуУкраїни «Про судовий збір» мають пільги щодо сплати судового збору, не можесвідчити, що споживачі такої пільги, встановленої відносно них спеціальнимЗаконом, який гарантує захист їх прав, не мають (Ухвала ВССУ від 15 лютого 2017року у справі № 522/7388/16-ц, ЄДРСРУ № 65038773).

Більше того, відповідно до роз'яснень,викладених у п. 5 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України зрозгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 «Прозастосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»,оскільки ст. 5 Закону України «Про судовий збір» не містить вичерпного перелікупільг щодо сплати судового збору, то при визначенні таких пільг слід керуватисяіншим законодавством України, наприклад ст. 22 Закону України «Про захист правспоживачів».

Правовою позицією Верховного Суду України,викладеної у постанові від 18 листопада 2014 року у справі № 6-187цс15, передбачено, що незалежно від предмета та підставпозову та незважаючи на те, хто звернувся з позовом до суду (банк або іншафінансова установа чи споживач), на правовідносини, що виникають зі споживчогокредиту, поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів». (Ухвала ВССУ від 01 березня 2017року у справі №465/4917/15-ц, ЄДРСРУ № 65066936).

 

Між тим….

… в статті 58 Конституції Українипередбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії учасі, що однозначно розуміється як початок дії закону з моменту набрання нимчинності і припинення з утратою чинності, тобто до події, факту застосовуєтьсятой закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали абомали місце.

Конституційний Суд України Рішенням від 9лютого 1999 року у справі № 1-7/99 конкретизував зазначений принцип, указавши, що положення частини першоїстатті 58 Конституції України щодо «незворотності» дії законів та іншихнормативно-правових актів необхідно розуміти так, що воно стосується людини ігромадянина (фізичної особи).

При цьому суд зазначив, що цейконституційний принцип не може поширюватись на закони та іншінормативно-правові акти, які пом'якшують або скасовують відповідальністьюридичних осіб. Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовимактам може передбачатися шляхом прямої вказівки про це в законі або іншомунормативно-правовому акті.

Для процесуального закону це означає, що діє в часі той процесуальнийзакон, на момент та час дії якого вчиняється процесуальна дія.

Відносно змін у статті 5 Закону України«Про судовий збір» щодо кола осіб, які звільняються від сплати судового збору,це означає, що звуження законом кола осіб, які звільняються від сплати судовогозбору, не може бути підставою для покладення на цих осіб обов'язку зі сплатисудового збору після вчинення процесуальної дії, зокрема після відкриттяпровадження. Водночас зазначена норма непередбачає продовження дії прав, які діяли раніше.

ВАЖЛИВО: З огляду на зазначене можна дійти висновкупро те, що процесуальний закон визначає свою дію в часі саме за часом вчиненнявідповідних процесуальних дій.

За таких умов Закон України «Про судовийзбір» має застосовуватися в редакції, яка діяла на момент вчинення певноїпроцесуальної дії.

Частиною третьою статті 22 Закону України«Про захист прав споживачів» передбачено, що споживачі звільняються від сплатисудового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Проте, при розбіжності між загальним іспеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо вінне скасований виданим пізніше загальним актом.

В рішенні Конституційного Суду України № 12-рп/2013 від 28 листопада 2013 року, яке єостаточним та обов'язковим до виконання на території України, також зазначено,що перелік суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору за поданняпозову, визначено у статті 5 Закону України «Про судовий збір» і цей перелік євичерпним.

Оскільки спеціальнимзаконом, який визначає підстави для звільнення від сплати судового збору тапільги щодо його сплати є Закон України «Про судовий збір», то саме цей Законпідлягає застосуванню.

Аналогічна думка висловлена Верховним СудомУкраїни в ухвалах від 16.01.2016 року (справа № 6-3084ц15), від29.01.2016 року (справа № 6-209ц16), від03.02.2016 року (справа № 6-228ц16), від09.02.2016 року (справа № 6-36ц16), від01.03.2016 року (справа № 6-484ц16).

ВИСНОВОК:  виходячи з того, що статтею 5 Закону України «Просудовий збір» не передбачено звільнення споживачів від сплати судового збору,відсутні правові підстави для звільнення позивачів-споживачів від сплатисудового збору за подання відповідної позовної заяви.

 

P.s. судова  практика Вищогоспецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних та криминальних справ щодозвільнення споживачів від сплати судового збору :

- від 01березня 2017 року у справі № 465/4917/15-ц, ЄДРСР №  65066936,

- від 22лютого 2017 року у справі № 753/16764/16-ц, ЄДРСР №  65038924,

- від 15лютого 2017 року у справі № 522/7388/16-ц, ЄДРСР №  65038773,

- від 15лютого 2017 року у справі № 739/16734/15-ц, ЄДРСР №  65009198,

- від 08лютого 2017 року у справі № 760/285/16-ц, ЄДРСР №  64855821,

- від 01лютого 2017 року у справі № 404/6390/15-ц, ЄДРСР №  64739928,

- від 21грудня 2016 року у справі № 470/264/16-ц, ЄДРСР №  63583267,

- від 21грудня 2016 року у справі № 756/5020/16-ц, ЄДРСР №  63715829,

- від 14грудня 2016 року у справі № 755/5357/16-ц, ЄДРСР №  63511537,

- від 07грудня 2016 року у справі № 705/1121/15-ц, ЄДРСР №  63511213,

- від 23листопада 2016 року у справі № 761/38395/14-ц, ЄДРСР №  62960589,

- від 16листопада 2016 року у справі № 310/2636/16-ц, ЄДРСР №  62881167,

- від 16листопада 2016 року у справі № 761/23294/15-ц, ЄДРСР №  62849071,

- від 16листопада 2016 року у справі № 757/8774/15-ц, ЄДРСР №  63049591,

- від 16листопада 2016 року у справі № 362/5568/15-ц, ЄДРСР №  62787780,

- від 09листопада 2016 року у справі № 761/38469/15-ц, ЄДРСР №  62754415,

- від 02листопада 2016 року у справі № 565/931/15-ц, ЄДРСР №  62662351,

- від 02листопада 2016 року у справі № 565/183/16-ц, ЄДРСР №  62524555,

- від 02листопада 2016 року у справі № 522/1423/16-ц, ЄДРСР №  62524789,

- від 02листопада 2016 року у справі № 755/16234/15-ц, ЄДРСР №  62524791,

- від 26жовтня 2016 року у справі № 752/1663/16-ц, ЄДРСР №  62524728,

- від 26жовтня 2016 року у справі № 208/1109/15-ц, ЄДРСР №  62524532,

- від 19жовтня 2016 року у справі № 758/8916/15-ц, ЄДРСР №  62202025,

- від 19жовтня 2016 року у справі № 757/29939/14-ц, ЄДРСР №  62136645,

- від 05жовтня 2016 року у справі № 401/3274/15-ц, ЄДРСР №  62319259,

- від 05жовтня 2016 року у справі № 522/627/16-ц, ЄДРСР №  61905929,

- від 28вересня 2016 року у справі № 565/1606/15-ц, ЄДРСР №  61922130,

- від 28вересня 2016 року у справі № 565/1640/15-ц, ЄДРСР №  61830402,

- від 21вересня 2016 року у справі № 342/1094/15-ц, ЄДРСР №  61690155,

- від 21вересня 2016 року у справі № 289/1895/15-ц, ЄДРСР №  61558985,

- від 21вересня 2016 року у справі № 325/1728/15-ц, ЄДРСР №  61559005,

- від 21вересня 2016 року у справі № 752/7597/15-ц, ЄДРСР №  61494909,

- від 14вересня 2016 року у справі № 759/18939/15-ц, ЄДРСР №  61426127,

- від 14вересня 2016 року у справі № 565/1061/15-ц, ЄДРСР №  61398588,

- від 14вересня 2016 року у справі № 565/34/16-ц, ЄДРСР № 61387042,

- від 09вересня 2016 року у справі № 753/16296/14, ЄДРСР № 61197556,

- від 07вересня 2016 року у справі № 565/1617/15-ц, ЄДРСР №  61205518,

- від 27липня 2016 року у справі № 398/1672/15-ц, ЄДРСР №  59350852,

- від 20липня 2016 року у справі № 565/559/15-ц, ЄДРСР №  59141887,

- від 06липня 2016 року у справі № 344/15371/15-ц, ЄДРСР №  58850785,

- від 22червня 2016 року у справі № 289/95/16-ц, ЄДРСР №  58763623,

- від 15червня 2016 року у справі № 521/12056/15-ц, ЄДРСР №  58489512,

- від 08червня 2016 року у справі № 524/3876/15-ц, ЄДРСР №  58400019,

- від 25травня 2016 року у справі  № 520/16633/14-ц,  ЄДРСР № 58045384, 

- від 18травня 2016 року у справі № 405/7915/15-ц,  ЄДРСР  № 58045164,

- від 18травня 2016 року у справі № 565/1557/15-ц,  ЄДРСР  № 57871292,

- від 27квітня 2016 року у справі № 756/13114/15-ц, ЄДРСР № 57616538,

- від 27квітня 2016 року у справі № 753/22632/15-ц, ЄДРСР № 57462898


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи