Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.09.2010 16:24

Правові аспекти перетворення ЗАT в ТОВ відповідно до положень Закону «Про акціонерні товариства» (Юридична газета)

Керуючий Партнер адвокатського об'єднання "Suprema Lex"

Як вказано в Прикінцевих та Перехідних Положеннях ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі ЗУ № 514-VI) статути та інші внутрішні положення акціонерного товариства (далі АТ), створені до набрання чинності цього Закона, підлягають при

Як вказано в Прикінцевих та Перехідних Положеннях ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі ЗУ № 514-VI) статути та інші внутрішні положення акціонерного товариства (далі АТ), створені до набрання чинності цього Закона, підлягають приведенню у відповідність з нормами ЗУ № 514-VI не пізніше двох років з дня набрання чинності ЗУ № 514-VI, тобто не пізніше ніж 29 квітня 2011 року.

Оскільки приведення діяльності Закритих та Відкритих Акціонерних Товариств у відповідність до положень ЗУ № 514-VI є тривалим та складним процесом, пов’язаним зі зміною форми обігу акцій з документарної на бездокументарну, проведенням численних зборів акціонерів, реєстрацією ряду дій щодо приведення діяльності АТ у відповідність до ЗУ № 514-VI в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі ДКЦПФР), нерідким є вибір альтернативного шляху приведення діяльності АТ у відповідність до положень чинного законодавства, а саме реорганізація АТ шляхом перетворення його на товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ).

Оскільки найчастіше на практиці в ТОВ перетворюють саме Закриті акціонерні товариства (далі ЗАТ), вважаю за доцільне розглянути правові аспекти саме цього виду реорганізації АТ. 

Відповідно до положень ст. 108 Цивільного кодексу України (далі ЦК) перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. Крім того, відповідно до ст. 56 Господарського кодексу України (далі ГК) в результаті реорганізації утворюється новий суб’єкт господарювання.

На практиці, реалізація процесу перетворення ЗАТ в ТОВ залежить від особливих умов установчих документів, наявності укладених від імені АТ договорів щодо нерухомого майна (договори аренди чи довгострокового користування земельними ділянками, будівлями та іншими об’єктами нерухомості) та їх змісту, численного складу акціонерів АТ, форми обігу акцій, депозитарія цінних паперів, наявності заборгованностей перед бюджетом та контрагентами, наявності ліцензій та інших дозвільних документів.

Відповідно до ст. 106 ЦК перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами. Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про господарські товариства» (далі ЗУ № 1576-XII)    вищим органом АТ є загальні збори товариства. У загальних  зборах  мають  право  брати  участь  усі акціонери,  незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.  Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Відповідно до ст. 43 ЗУ № 1576-XII про  проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються  персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням  АТ і в одному із офіційних друкованих  видань  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів України  чи  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів  до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в  зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території  України, як правило, за місцезнаходженням АТ, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють  іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Таким чином, першим етапом перетворення ЗАТ в ТОВ є оповіщення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів ЗАТ для прийняття рішення про реорганізацію ЗАТ в ТОВ та опублікування повідомлення про проведення зборів.

Другим етапом є власне проведення загальних зборів акціонерів, на яких приймається рішення про реорганізацію ЗАТ шляхом перетворення в ТОВ. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них приймають участь акціонери, що мають щонайменше 60 % голосів. Рішення загальних зборів акціонерів з питань припинення діяльності АТ шляхом його перетворення прймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь в зборах. Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою та секретарем зборів та не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу АТ. На даному етапі необхідно детально передбачити порядок перетворення ЗАТ в ТОВ, зокрема, вказати порядок обміну акцій на частки в статутному капіталі, призначити членів комісії з реорганізації.

Наступним етапом після проведення загальних зборів АТ є опублікування повідомлення про прийняття загальними зборами акціонерів ЗАТ рішення відносно припинення ЗАТ та подача відповідної інформації до ДКЦПФР. Крім того необхідно провести реєстрацію рішення загальних зборів акціонерів відносно припинення ЗАТ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.  

Одним з найважливіших питань при реорганізації ЗАТ в ТОВ є питання припинення обігу акцій товариства та обмін акцій АТ на частки ТОВ. Для правильного вирішення цього питання необхідно подати пакет документів щодо припинення обігу акцій ЗАТ до ДКЦПФР, а після прийняття відповідного рішення опублікувати інформацію про припинення обігу акцій ЗАТ в офіційних виданнях. Після цього необхідно підготувати документи щодо обміну акцій ЗАТ на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток в ТОВ, що створюється шляхом реорганізації.

Також важливим етапом перетворення ЗАТ в ТОВ є виявлення кредиторів ЗАТ та розгляд їх вимог. Даний етап бажано провести до реєстрації ТОВ.

Після проведення вищевказаних етапів необхідно підготувати установчі документи ТОВ, що створюється в результаті реорганізації ЗАТ, зокрема, статут, в якому буде передбачено, що новостворене ТОВ є правонаступником ЗАТ. Також обов’язковим є проведення загальних (установчих) зборів учасників ТОВ, що є правонаступником ЗАТ.

В разі перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до новоутвореного суб’єкта господарювання у відповідності з нормами ст. 59 ГК переходять всі майнові права та обов’язки попереднього суб’єкта господарювання. З метою правильного оформлення передачі майна та майнових прав та обов’язків від ЗАТ до ТОВ необхідно скласти передавальний акт, скликати загальні збори ЗАТ та затвердити передавальний акт на загальних зборах акціонерів ЗАТ з подальшою публікацією повідомлення про результати проведення загальних зборів ЗАТ в офіційній пресі.

Наступним кроком є проведення державної реєстрації ТОВ та державної реєстрації припинення ЗАТ відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». 

Завершальними етапами реорганізації ЗАТ шляхом перетворення в ТОВ є публікація повідомлення про припинення ЗАТ в офіційній пресі та подача від імені ТОВ документів до ДКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з подальшою видачею ДКЦПФР розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій ЗАТ та забезпечення ДКЦПФР публікації про скасування реєстрації випуску акцій.

Важливими питаннями реорганізації ЗАТ шляхом його перетворення в ТОВ є питання передачі нерухомого майна на баланс новоутвореного товариства. Як вказувалося вище, відповідно до ст. 59 ГК до ТОВ переходять всі майнові права та обов’язки ЗАТ, а для передачі нерухомого майна оформлюється передавальний акт. Однак це не звільняє від необхідності перереєстрації прав щодо нерухомого майна в Бюро Технічної Інвентаризації (БТІ) у відповідності до положень «Тимчасового порядку про реєстрацію прав на нерухоме майно». При наявності договорів оренди або довгострокового користування земельною ділянкою або іншим об’єктом нерухомості необхідно попередньо до перетворення ЗАТ в ТОВ оформити додаткові угоди до відповідних договорів з вказанням того, що новоутворене ТОВ є правонаступником ЗАТ та права та обов’язки за цими договорами переходять до новоутвореного ТОВ або укладати додаткові угоди до відповідних договорів про заміну однієї із сторін з причини реорганізації. При цьому необхідно враховувати положення чинного законодавства та укладених договорів щодо конкурсної участі.

Також не слід забувати про питання оподаткування. Відповідно до положень чинного законодавства суб’єкт господарювання может обрати іншу форму оподаткування. Важливим моментом в процесі реорганізації є збереження коду ЄДРПОУ та індивідуального податкового номеру. При цьому, відповідно до п. 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України ідентифікаційний код, наданий суб’єкту господарювання, що перетворюється під час його державної реєстрації, в разі перетворення юридичної особи залишається за правонаступником. При збереженні відповідних кодів є можливість в бухгалтерському обліку відображати податковий кредит на раніше нараховані суми. В противному разі, вони гасяться на етапі припинення ЗАТ. Збереження даних кодів дозволяє зберегти податкові пільги, наявні в платника ПДВ.

Ще одним з аспектів перетворення ЗАТ в ТОВ є необхідність переоформлення ліцензій та інших дозвільних документів. При здійсненні суб’єктом господарювання видів діяльності, що у відповідності до чинного законодавства підлягають ліцензуванню або для здійснення яких необхідно отримати відповідні дозволи дані документи слід переоформити на етапі реорганізації ЗАТ в ТОВ з метою уникнення необхідності отримувати нові дозвільні документи.

Таким чином процес реорганізації ЗАТ шляхом перетворення в ТОВ є тривалим процесом, що складається з ряду взаємопов’язаних етапів, правильна організація та проведення яких дозволить максимально ефективно здійснити зміну організаційно-правової форми суб’єкта господарювання та приведення його діяльності у відповідність до положень чинного законодавства. 


ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]