Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.03.2018 09:42

Про податкову консультацію у 2018 році

Адвокат по налоговым и хозяйственным спорам

З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

01квітня 2017 року, набрали чинності положенняПодаткового кодексу України, щодопорядку надання індивідуальних податковихконсультацій.

Статтями52 та 53 Податкового кодексу Українизмінено строки та порядок наданняіндивідуальних податкових консультацій,встановлено вимоги як до форми запитуна отримання консультацій, так і формунадання консультації, запровадженоЄдиний реєстр консультацій.

Податковаконсультація  — допомога контролюючогооргану конкретному платнику податківстосовно практичного використанняконкретної норми закону абонормативно-правового акта з питаньадміністрування податків чи зборів,контроль за справлянням яких покладенона такий контролюючий орган.

Відповіднодо п.п. 14.1.172. п.14.1. ст. 14 Податковогокодексу України податкова консультаціяє двох видів:

1.Індивідуальна податкова консультація.

2.Узагальнююча податкова консультація.

Індивідуальнаподаткова консультація.

Відповіднодо п.п. 14.1.172-1 п.14.1 ст.14 Податкового кодексуУкраїни індивідуальна податковаконсультація – роз'яснення контролюючогооргану, надане платнику податків щодопрактичного використання окремих нормподаткового та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладенона контролюючий орган, та зареєстрованев єдиному реєстрі індивідуальнихподаткових консультацій.

Узагальнюючаподаткова консультація.

Відповіднодо п.п. 14.1.173. п.14.1 ст.14 Податкового кодексуУкраїни узагальнююча податковаконсультація - оприлюднення позиціїцентрального органу виконавчої влади,що забезпечує формування та реалізуєдержавну фінансову політику, щодопрактичного використання окремих нормподаткового та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладенона контролюючі органи, що склалася зарезультатами узагальнення індивідуальнихподаткових консультацій, наданихконтролюючими органами платникамподатків, та/або у разі виявленняобставин, що свідчать про неоднозначністьокремих норм такого законодавства;

Якотримати платнику податків індивідуальнуподаткову консультацію.  Тількина підставі зверненням платника податківдо контролюючого органу.

Відповіднодо пп.52.1 та 52.2 ст.52 Податкового кодексуУкраїни, за зверненням платників податківконтролюючі органи надають їм безоплатноіндивідуальні податкові консультаціїз питань практичного застосуванняокремих норм податкового та іншогозаконодавства, контроль за дотриманнямякого покладено на контролюючі органи,протягом 25 календарних днів, що настаютьза днем отримання такого зверненняданим контролюючим органом.

Зверненняна отримання індивідуальної податковоїконсультації складається в письмовійформі та повинно містити:

1.найменування для юридичної особи абопрізвище, ім’я, по батькові для фізичноїособи, податкову адресу, а також номерзасобу зв’язку та адресу електронноїпошти, якщо такі наявні;

2.код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)або реєстраційний номер обліковоїкартки платника податків (для фізичнихосіб) або серію та номер паспорта (дляфізичних осіб, які через свої релігійніпереконання відмовляються від прийняттяреєстраційного номера облікової карткиплатника податків та офіційно повідомилипро це відповідному контролюючомуоргану і мають відмітку у паспорті);

3.зазначення, в чому полягає практичнанеобхідність отримання податковоїконсультації;

4.підпис платника податків;

5.дату підписання звернення.

Назвернення платника податків, що невідповідає вимогам, зазначеним у цьомупункті, податкова консультація ненадається.

Індивідуальнаподаткова консультація надається:

1.в усній формі - контролюючими органамита державними податковими інспекціями;

2.у письмовій формі - контролюючимиорганами в Автономній Республіці Крим,містах Києві та Севастополі, областях,міжрегіональними територіальнимиорганами, центральним органом виконавчоївлади, що реалізує державну податковуі митну політику.

Правильнимбуде вказати в своєму зверненні яку вихочете отримати консультацію (усну абописьмову).

Строкнадання індивідуальної податковоїконсультації

Строкнадання консультації становить 25календарних днів з можливістю продовженнятакого строку, але не більш, ніж на 10календарних днів з обов’язковимповідомленням про це платника податків.

Консультація,надана в письмовій формі, обов'язковоповинна містити:

1.назву - податкова консультація;

2.реєстраційний номер в єдиній базііндивідуальних податкових консультацій;

3.опис питань, що порушуються платникомподатків, з урахуванням фактичнихобставин, зазначених у зверненні платникаподатків;

4.обґрунтування застосування нормзаконодавства та висновок з питаньпрактичного використання таких нормзаконодавства.

Негативнасторона індивідуальної податковоїконсультації

1.При наданні податковим органоміндивідульної податкової консультаціїчасто не враховується презумпціяправомірності рішень платника податку.

2.Податковим органом не враховуютьсянорми п.п. 4.1.4. п.4.1. ст.4 Податковогокодексу України презумпція правомірностірішень платника податку в разі, якщонорма закону чи іншого нормативно-правовогоакта, виданого на підставі закону, абоякщо норми різних законів чи різнихнормативно-правових актів припускаютьнеоднозначне (множинне) трактуванняправ та обов'язків платників податківабо контролюючих органів, внаслідокчого є можливість прийняти рішення накористь як платника податків, так іконтролюючого органу;

3.Податковим органом не враховуютьсянорми п.п. 56.21. п.56. ст.56 Податковогокодексу України, у разі коли норма цьогоКодексу чи іншого нормативно-правовогоакта, виданого на підставі цього Кодексу,або коли норми різних законів чи різнихнормативно-правових актів, або колинорми одного і того ж нормативно-правовогоакта суперечать між собою та припускаютьнеоднозначне (множинне) трактуванняправ та обов'язків платників податківабо контролюючих органів, внаслідокчого є можливість прийняти рішення накористь як платника податків, так іконтролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Позитивнасторона Індивідуальної податковоїконсультації

1.Індивідуальна податкова консультаціямає індивідуальний характер і можевикористовуватися виключно платникомподатків, якому надано таку консультацію.

2.Відповідно до п.53.1 ст.53 Податковогокодексу України, не може бути притягнутодо відповідальності, включаючи фінансової(штрафні санкції та/або пеня), платникаподатків (податкового агента та/абойого посадову особу), який діяв відповіднодо індивідуальної податкової консультації,наданої йому у письмовій формі, а такожузагальнюючої податкової консультації,за діяння, що містить ознаки податковогоправопорушення, зокрема на підставітого, що у подальшому така податковаконсультація була змінена або скасована.

Положенняабзацу першого цього пункту застосовуютьсядо індивідуальної податкової консультації,за умови що вона зареєстрована в єдинійбазі індивідуальних податковихконсультацій.

3.Також, позитивним моментом є те, щовідповідно до п.53.2 ст.53 Податковогокодексу України платник податків можеоскаржити до суду наказ про затвердженняузагальнюючої податкової консультаціїабо надану йому індивідуальну податковуконсультацію як правовий акт індивідуальноїдії, викладені в письмовій формі, які,на думку такого платника податків,суперечать нормам або змісту відповідногоподатку чи збору.

Скасуваннясудом наказу про затвердження узагальнюючоїподаткової консультації або індивідуальноїподаткової консультації є підставоюдля надання нової податкової консультаціїз урахуванням висновків суду.

Тобто,при здійсненні господарської діяльностіабо при виникненні неоднозначного(множинного) трактування прав таобов'язків платників податків абоконтролюючих органів, або передздійсненням будь якої господарськоїоперації яка викликає сумнів, раджувикористовувати своє право на отриманняіндивідуальної податкової консультації.Якщо, надана індивідуальна податковаконсультація не надасть вам відповідіна ваше питання або буде на ваш поглядне відповідати чинному законодавству,звертайтеся до адміністративного судуз позовом про визнання протиправною таскасування індивідуальної податковоїконсультації.  Що дасть Вам праводля звернення до податкового органу длянадання нової податкової консультаціїз урахуванням висновків суду.

Окремозвертаю увагу, що податкова консультація,надана контролюючим органом у письмовійабо електронній формі до 31 березня 2017року (включно), звільняє платника податківвід відповідальності (включаючи фінансову(штрафні санкції та/або пеню), за діяння,що містять ознаки податковогоправопорушення,  вчинені до 31грудня 2017 року (включно).

З1 січня 2018 року індивідуальна податковаконсультація, надана контролюючиморганом у письмовій або електроннійформі до 31 березня 2017 року (включно), непідлягає застосуванню.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net