Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.09.2019 19:14

Перезавантаження державної служби: загальні нариси

Засновниця комунікаційної он-лайн платформи "Держслужба ФОРУМ"

У ВРУ зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 1066 авторства народних депутатів Дениса Малюськи, Владислава Криклія, Віталія Безгіна та інших про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Цим законопроектом вносяться зміни до законів «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет міністрів України», «Про державну службу», а також до низки інших нормативних актів, пов’язаних з діяльністю державних службовців.

У загальних рисах державну службу чекають такі зміни:

І. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Відбудеться зменшення ролі Комісії з питань вищого корпусу державної служби у наданні пропозицій щодо призначення та звільнення державних службовців категорії «А».

Зокрема, не потрібна буде участь Комісії з питань вищого корпусу державної служби у таких діях:

1. Призначення на посаду Державного секретаря міністерства.

2. Призначення і звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади.

3. Звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади.

4. Призначення державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України.

5. Призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Водночас на Комісію покладається ряд інших повноважень, пов’язаних з наданням згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", внесенням пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.

До складу Комісії не включено керівника НАЗК. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на заняття посад державної служби категорії «А». У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії. Участь у Комісії – оплачувана. КМУ затверджує склад та умови оплати праці членів Комісії.

ІІ. Часткове скасування норм загального трудового законодавства на законодавство з праці осіб, котрі представляють державу

У законотворенні новітнього періоду спостерігається масова відмова від використання Кодексу законів про праці (КЗпП) у кадрових питаннях державних органів.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (внесений законопроєкт № 1032 ) тягне за собою зміни у кадровому питанні більшості правоохоронних та державних органів. Обумовленість особливості звільнення окремих категорій працівників, що пропонується для доповнення статті 40 КЗпП відноситься не тільки до прокуратури, але й до всіх інших категорій, порядок звільнення, переведення та залишення на роботі яких прописано зараз (чи буде прописано згодом) у відомчих законах. Відтак, і дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом України «Про державну службу».

ІІІ. Ліквідація

1. Ліквідовується поняття «працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування».

2. Ліквідовується  посада «Глава Адміністрації Президента України» і, відповідно, посади його заступників. Замість цього встановлюються посади: Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники та керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України – як посади категорії «А».

3. Ліквідовується встановлення рангів. Натомість посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

4. Ліквідовується проміжний розгляд скарги про порушене право на державну службу. У разі наявності такої скарги керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду.

5. Ліквідовуються:

- надбавки за ранг державного службовця;

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

ІV. Нововведення

1. Одне із основних нововведень – запровадження контрактної форми проходження державної служби. Укладає та розриває контракти про проходження державної служби керівник державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення вписуватися у контракті.

2. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може здійснюватися, крім уже визначених у законі випадків також у разі ліквідації державного органу та встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби.

V. Спрощується

1. У порядку проведення конкурсу спрощується процедура подачі документів:

- подається копія документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою замість оригіналу;

- не потрібно оформлювати і подавати особову картку встановленого для державного службовця зразка  - замість цього подається копія трудової книжки;

- декларація подається лише у разі конкурсу на посаду державної служби категорії «А». Кандидатом може бути подана будь-яка декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається.

2. У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей визначеними в умовах проведення конкурсу може проводитись один конкурс.

3. Змінюється порядок оскарження результатів конкурсу. Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не може зупиняти призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.

Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги.

Якщо встановлено факт порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати – проводять конкурс повторно.

4. Реакція на негативну оцінку державного службовця за результатами щорічного оцінювання. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби. Водночас державні службовці, які отримали відміні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону без впливу на службову карєру.

5. Система оплати праці державного службовця. Заробітна плата державного службовця буде складатися лише з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) премії (у разі встановлення).

При цьому вступ у дію положень Закону України «Про державну службу» про:

- загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік  -  ця норма обумовлена а абзацом четвертим частини третьої статті 50, якої у Законопроєкті немає;

- мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року - ця норма обумовлена абзацом другим частини третьої статті 51, якої у Законопроєкті немає ;

- фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці -

відстрочуються до 1 січня 2022 року.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи