Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.04.2017 19:31

В Україні легалізувалі професію “Шерлок Холмс”...

Адвокат. Керуючий партнер Юридичного об'єднання "Феміда"

Після багаторічних років обговорень, дискусій, круглих столів та конференцій Верховна Рада України нарешті законодавчо закріпила наявність в Україні такої професії, як приватний детектив...

Де-факто приватнідетективи в Україні існують давно, і їх послуги користуються великим попитом убізнесу, політиків, адвокатів... І ось нарешті, декілька днів тому, прийнято ЗУ“Про приватну детективну (розшукову) діяльність”...

У випадку йогопідписання Президентом України, через 6 місяців з дня опублікування в Україніофіційно зявлять ПРИВАТНІ ДЕТЕКТИВИ.

В розумінніприйнятого закону, приватний детектив – фізична особа - підприємець, яказдійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку,що передбачені цим Законом. Приватна детективна (розшукова) діяльність - дозволенаорганамиНаціональної поліції Українипідприємницька діяльність приватнихдетективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам наплатній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законнихправ та інтересів.  

Приватним детективом може бути громадянин України, якийдосяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичнуосвіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудовогорозслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метоюздійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав увстановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватноюдетективною (розшуковою) діяльністю.

Приватнийдетектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади,органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.

Не може бутиприватним детективом особа, яка: має непогашену чи не зняту в установленомузаконом порядку судимість; визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатністьякої обмежена; перебуває на обліку в закладах охорони здоров'я у зв'язку зпсихічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією; звільнена з посадисудді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних органах, з державноїслужби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги,вчинення корупційного правопорушення; позбавлена права на зайняття приватноюдетективною (розшуковою) діяльністю - протягом трьох років з дня набраннячинності рішенням про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватноюдетективною (розшуковою) діяльністю.

Приватномудетективу забороняється: обіймати посади, зазначені в пункті 1 частини першоїстатті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; займатися адвокатською,нотаріальною, судово-експертною діяльністю та надавати інші публічні послуги,визначені підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Прозапобігання корупції»; провадити іншу підприємницьку діяльність.

Національна поліція України затверджує порядок тазабезпечує ведення Єдиного реєструсуб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності (далі - Реєстр) з метоюзбирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельністьі їх персональний склад, які відповідно до цього Закону набули права назайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обранісуб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності організаційні формидіяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється територіальнимиорганами Національної поліції України. Інформація, внесена до Реєстру, євідкритою на офіційному веб-сайті Національної поліції України.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняттяприватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується КабінетомМіністрів України.

Дозволяєтьсянадання таких видів приватних детективних (розшукових) послуг:

1) збирання,фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ уцивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві, надоговірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивченняринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки діловихпереговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового станута благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясуваннябіографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян(за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів іззамовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в ньоговідповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі зконкурентами замовника, в Україні і за кордоном;

4) пошукосіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їхзникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинніабо дружні зв’язки;

5) розшукзниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

6) здійсненнязаходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав таінтересів замовника;

7) пошук ізбір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовникаприватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метоюзахисту його законних прав та інтересів;

8) виявленняфактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використаннявідомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, атакож фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформаціїстосовно фізичних осіб;

9) пошук,виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальноївласності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

10) пошукборжників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань;

11)забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової,професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Інформація зпитань, щодо яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості,що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, а такожінша інформація, отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової)діяльності під час виконання ними своїх професійних обов’язків, становлятьпрофесійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

 Приватнідетективи зобов'язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніхосіб до відомостей, що становлять професійну таємницю суб'єкта приватноїдетективної (розшукової) діяльності, або їх розголошення.

Одержані за результатами приватної детективної(розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архівісуб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищеннякваліфікації приватних детективів затверджується Національною поліцією Україниз урахуванням положень цього Закону.

Контроль задотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимогзаконодавства здійснює Національна поліція Україничерез свої територіальні органи.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net