Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
14.12.2021 21:08

Огляд закону "Про медіацію"

Співзасновник ADI|BEZSUDU, Керівник ГО "ПРОСТІР БЕЗСУДУ", правознавець, медіатор, тренер

Стислий огляд Закону України "Про медіацію" 1875-IX.

16 листопада 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про медіацію" 1875-IX.

10 грудня 2021 року Закон України "Про медіацію" 1875-IX був підписаний Президентом України.

Про те, які новелли привносить Закон України ”Про медіацію” (далі Закон) Ви можете ознайомитись в стислому огляді далі.

Терміни, які вживаються у Законі

В ст.1 Закону надано наступні визначення:

Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Медіатор – спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію.

Суб'єкт, що забезпечує проведення медіації, – юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що забезпечує надання послуги з медіації та веде реєстр медіаторів.

Договір про проведення медіації – угода про надання послуг з проведення медіації з метою запобігання виникненню або врегулювання конфлікту (спору), укладена сторонами можливого або наявного конфлікту (спору) та медіатором (медіаторами) у погодженій ними усній чи письмовій формі, яка відповідає вимогам закону.

Угода за результатами медіації – угода, що фіксує результат домовленості сторін медіації у погодженій між ними усній чи письмовій формі з урахуванням вимог закону.

Сфера дії Закону

Відповідно до ст.3 Закону, його дія розповсюджується на наступні правовідносини:

• цивільні;

• сімейні;

• трудові;

• господарські;

• адміністративні;

• у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Окрім того, медіація може бути проведена до завершення суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу , а також:

під час: досудового розслідування, судового провадження, третейського провадження, арбітражного провадження,

під час: виконання рішення суду, третейського суду міжнародного комерційного арбітражу.

Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.

Вимоги до медіатора

У ст.9 Закону встановлено вимоги до медіатора, а саме:

• базова підготовка медіатора в Україні або за кордоном;

• відсутність судимості;

• цивільна дієздатність;

Сторони медіації можуть встановлювати додаткові вимоги до медіаторів.

Об'єднання медіаторів та суб'єкти, що забезпечують проведення медіації, можуть встановлювати додаткові вимоги до медіаторів, яких вони включають до своїх реєстрів.

Підготовка медіатора

Медіатор, який проводить медіації повинен мати відповідну підготовку і відповідати вимогам, які визначені у ст.9 Закону. Базова підготовка медіаторів - не менше 90 годин навчання та включає:

• теоретичну підготовку (не менше 45 годин)

• відпрацювання практичних навичок (не менше 45 годин)

Підготовку медіаторів можуть здійснювати лише суб'єкти освітньої діяльності. Відповідно до ст.1 Закону україни "Про освіту", суб'єктом освітньої діяльності є фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність.

Підготовка медіаторів може додатково включати спеціалізовану підготовку.

Після проходження підготовки, як базової так і спеціалізованої, медіатору видається відповідний сертифікат.

Професійна етика медіатора

Відповідно до положень ст.13 Закону, об'єднання медіаторів можуть розробляють власні кодекси професійної етики медіатора чи визнавати та приєднуватися до існуючих кодексів професійної етики медіатора, що мають відповідати положенням цього Закону.

Реєстр медіаторів

Об'єднання медіаторів та суб'єкти, що забезпечують проведення медіації формують та ведуть реєстри медіаторів.

В ст.13 Закону зазначено, яку інформацію повинен місити реєстр медіаторів, а саме:

• прізвище, ім'я та по батькові медіатора;

• освіта;

• мова проведення медіації;

• кількість годин базової підготовки медіатора із зазначенням суб'єкта, що здійснив підготовку;

• спеціалізація медіатора із зазначенням кількості годин підготовки;

• інформація про підвищення професійного рівня медіатора.

Відповідальність медіатора

Медіатор, відповідно до положеннь ст.15 Закону може нести наступну відповідальність:

• цивільну (у разі порушення зобов'язань за медіаційним договором);

• адміністративну (у випадках, передбачених законом);

• кримінальну (у випадках, передбачених законом).

У разі недотримання стандартів професійної етики, медіатор несе відповідальність, визначену статутом або положенням об'єднання медіаторів, членом якого він є.

Проведення медіації

Медіація проводиться медіатором (медіаторами) відповідно до вимог законодавства, медіаційних угод, правил медіації та стандартів професійної етики медіатора. (Стаття 16 Закону)

Медіатор перед початком медіації:

• дізнається про можливості проведення медіації;

• організовує зустрічі;

• збирає та обмінюється інформацією, документами, необхідними для прийняття рішень сторонами конфлікту.

Права та обов'язки сторін медіації

В ст.18 Закону визначено права сторони медіації, а саме:

• обирати медіатора, що забезпечує проведення медіації, а також відмовлятися від його послуг і обирати іншого медіатора;

• залучати до медіації інших учасників;

• у будь-який момент відмовитися від участі у медіації;

• у разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації звернутися до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу в установленому законом порядку.

Стаття 19 Закону встановлює наступні обов'язки сторін медіації:

• дотримуватися вимог Закону;

• дотримуватися умов договору про проведення медіації;

• дотримуватися правил проведення медіації;

• виконувати угоду за результатами проведення медіації;

• виконувати інші обов'язки, визначені Законом.

Істотні умови договору про проведення медіації

У ст.20 Закону визначено основні істотні умови Договору про проведення медіації:

• відомості про сторін, медіатора (медіаторів) та суб'єкта, що забезпечує проведення медіації (за наявності);

• строки, місце проведення, порядок та підстави припинення медіації;

• мова (мови) проведення медіації;

• предмет конфлікту (спору);

• права та обов'язки учасників медіації;

• умови та порядок оплати та відшкодування витрат у зв'язку із підготовкою та проведення медіації;

• конфіденційні умови;

• відповідальність за порушення умов договору про проведення медіації.

Істотні умови Угоди за результатами медіаіції

Стаття 21 Закону встановлює, що Угода за результатами медіації може бути укладена в усній або письмовій формі.

Істотні умови Угоди за результатами медіації:

• дата і місце укладення угоди;

• відомості про сторони та їх представників;

• відомості про медіаторів, суб'єкт, що забезпечує проведення медіації (за наявності);

• реквізити договору про проведення медіації та/або правил проведення медіації;

• рішення сторін, способи та строки їх виконання, а також;

• наслідки їх невиконання або неналежного виконання

В Угоді за результатами проведення медіації сторони можуть вийти за межі предмета конфлікту (спору), зазначеного в Договорі про проведення медіації.

Медіація у трудових спорах

Трудовий кодекс України доповнено ст.222-1 Врегулювання трудових спорів шляхом медіації.

Трудові спори між працівником і власником або уповноваженим ним органом підлягають врегулюванню шляхом медіації.

Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються тільки в письмовій формі.

У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони медіації мають право звернутися до суду або комісією з трудових спорів при підприємствах.

Медіація та суд

Внесено зміни до ст. 46, ст. 59 та ст. 130 Господарського процесуального кодексу; ст. 49, ст. 61 та ст. 142 Цивільного процесуального кодексу; ст. 58, ст. 122, ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких:

• сторони можуть примиритися на будь-якій стадії судового процесу;

• результат угоди сторін може бути оформлений мировою угодою.

Сторони можуть отримати 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, якщо під час судового розгляду домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто за результатами проведення медіації.

Якщо сторони вирішили справу врегулювати позасудово, то суддя може зупинити провадження по справі для проведення медіації не більше як на 90 днів.

Адвокат не може бути медіатором, якщо він представляє сторону.

Медіація та нотаріат

Закон України "Про нотаріат" доповнено ст.16-1 "Медіація в нотаріаті", положення ціє статті дозволяють нотаріусам проводити медіацію, Нотаріальна палата України може проводити навчання нотаріусів медіації та вести реєстр медіаторів-нотаріусів.

Медіація, третейській суд та арбітраж

Перед розглядом справи, третейський суддя, арбітр повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу шляхом проведення медіаіції.

(ст. 33 Закону України "Про третейські суди", ст. 30 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж", Прикінцеві та перехідні положення Закону)

Медіація та соціальна робота

При роботі з сім'ями, дітьми та молоддю соціальні працівники мають право запропонувати посередництво у вирішенні спорів.

(ст. 13 Закону України "Про соціальну роботу з сім'єю, дітьми та молоддю», Прикінцеві та перехідні положення Закону)

Медіація та земельні спори

Земельний кодекс України доповнено новою ст.158-1 "Врегулювання земельних спорів шляхом медіації". Отже:

• земельний спір може бути врегульовано шляхом медіації;

• суди та органи місцевого самоврядування сприяють примиренню сторін земельного спору;

• договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у земельних спорах укладаються в письмовій формі;

• сторони медіації мають право звернутися для розгляду земельного спору до суду, органів місцевого самоврядування, якщо угода за результатами медіації невиконуєтсья чи виконуєтсья неналежним чином

Особливості

Медіаторами є також особи, які пройшли навчання базовим навичкам медіації не менше 48 годин до набрання чинності цим Законом.

(пункти 1 і 2 Прикінцеві та перехідні положення Закону "Про медіацію").

Автори:
Олена Степаненко (медіатор, юрист-міжнародник)

Маркіян Варивода (медіатор, юрист).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи