Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.06.2024 02:10

Рішення Ради адвокатів України № 144 від 16-17.11.2022: не відповідає вимогам закону

Адвокат, доктор юридичних наук

Сплачені гроші на рахунок КДКА регіону і НААУ (Національна асоціація адвокатів України) є безпідставно набутими і підлягають поверненню особам, які їх сплатили: рішення суду

Чергове Рішення Ради адвокатів України № 144 від 16-17 листопада 2022 року в частині встановлення та затвердження плати за внесення кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень (за скарги на адвокатів):  не відповідає вимогам закону.   Чому  Рада адвокатів України приймає  рішення, які протирічать закону: питання відкрите.  

Сплачені гроші на рахунок КДКА регіону і НААУ (Національна асоціація адвокатів України) є безпідставно набутими і підлягають поверненню особам, які їх сплатили.

Це означає, що всі сплачені грошові кошти за вказаним цільовим призначенням (оплата за скарги на адвокатів) є неправомірно набутими з 2012 року по теперішній час на банківські рахунки КДКА регіонів і банківські рахунки НААУ (Національна асоціація адвокатів України), рішення щодо обов’язку оплати є такими , що не відповідають вимогам закону і не підлягають виконанню.

Аналогічні висновки щодо незаконності вищевказаного рішення Ради адвокатів України викладені у постанові Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2023, яке залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.03.2024.

Оскільки КДКА регіонів і НААУ : самостійно не виконують вимоги законів України, громадяни самостійно почали через суд захищати свої права і в судовому порядку повертати свої гроші – стягувати безпідставно набуті грошові кошти (на підставі неправомірних рішень Ради адвокатів України) через Суд. Суди задовольняють позовні вимоги громадян України.

А об’єднання адвокатів : Національна асоціація адвокатів України і КДКА регіонів – в черговий раз програє в суді, оскільки не знають законів України або не хочуть їх виконувати. Так, відбувається, певне, тому що в Україні діє неповноважна адвокатура.

Неповноважна адвокатура це коли строк повноважень по закону в органах адвокатського самоврядування (5 років) : закінчився.

Приведемо приклад на судовому рішенні апеляційного суду:

Апеляційна колегія суддів приходить до висновку, що сплачені позивачем на рахунок відповідача кошти за внесення КДКА Полтавської області відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у сумі 2416 грн. є безпідставно набутими.

Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно зі статтею 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Статтею 10 ЦПК України визначено, що суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначені в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року.

За частинами першою, другою, третьою статті 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.

У пункті 3 частини першої статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське самоврядування визначається як гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Адвокатське самоврядування відповідно до частини першої статті 43 та пунктів 1, 2, 3, 6, 7 частини першої статті 44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов`язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено види грошових внесків на утримання та реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:

1) плати за складання кваліфікаційного іспиту;

2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об`єднань;

5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

6) інших не заборонених законом джерел.

Відповідно до частини першої та другої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

16-17 листопада 2022 року Радою адвокатів України було прийнято рішення № 144 «Про Реєстр дисциплінарних проваджень», яким вирішено серед іншого: Створити Реєстр дисциплінарних проваджень та доручити його ведення Раді адвокатів України; встановити та затвердити плату за внесення кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Плата здійснюється особою, яка подає заяву (скаргу) щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, шляхом її перерахування двома платежами згідно наступного розподілу:

- 90% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) - на рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону;

- 10% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) - на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Встановити та затвердити плату за внесення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у розмірі 30% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Плата здійснюється особою, яка подає скаргу на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, шляхом її перерахування на рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

ВКДКА, з метою забезпечення ведення Реєстру дисциплінарних проваджень, перераховує 10% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги, на рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Такі стягнення грошей і встановлення обов’язкової оплати від громадян є абсолютно : неправомірні. Склад Ради адвокатів України під час винесення рішення № 144 порушили закон і Конституцію України.

20.12.2022 року ОСОБА_1 , на підставі рішення Ради адвокатів України № 144 від 16-17 листопада 2022 року, здійснити оплату за внесення КДКА Полтавської області відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень відносно адвоката Волкова В.А., яку він здійснив 04.01.2023 року в сумі 2416,00 гривень.

Приписи частини першоїстатті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»гарантують кожному, кому відомі факти поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із відповідною заявою (скаргою).

Приписи статті 21 Закону України «Про звернення громадян» передбачають безоплатність розгляду звернення. Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об`єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Відповідно достатті 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено юридично визначену процедуру розгляду письмової скарги.

Згідно зістаттею 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв`язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантує кожному можливість звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) та відповідно встановлює процедуру дисциплінарного провадження. При цьому цей закон не передбачає вимог щодо плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачено право на запровадження та формування певних внесків (плати) на утримання органів адвокатського самоврядування для їх належного та самодостатнього існування, за умови легальності джерел походження таких внесків, що свідчить про те, що запровадивши таку плату, Рада адвокатів України діяла не у відповідності до вимог Закону.

Таким чином, встановлюючи плату за внесення кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень, а також за внесення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень, Рада адвокатів України обмежила передбачене частиною першоюстатті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право громадян та юридичних осіб на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) у разі невиконання або неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов`язків, розголошення адвокатської таємниці тощо.

Отже, рішення Ради адвокатів України № 144 від 16-17 листопада 2022 року в частині встановлення та затвердження плати за внесення кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень: не відповідає вимогам закону.

Аналогічні висновки щодо незаконності вищевказаного рішення Ради адвокатів України викладені у постанові Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2023, яке залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.03.2024.

Згідно із частиною першою статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що сплачені позивачем на рахунок відповідача кошти за внесення КДКА Полтавської області відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень у сумі 2416 грн. є безпідставно набутими.

Логічно і законно.

Питання до правоохоронних органів залишається відкритим : Чому в Україні з 2012 року по теперішній час Рада адвокатів України приймає рішення , які не відповідають закону, порушують вимоги Конституції України і порушують законний порядок, чому з людей неправомірно поза межами закону – не державна організація – незаконно і масово стягує гроші і незаконно їх використовує на власний розсуд , без правових підстав ?  Низька компетентність або кримінальна самовпевненість ?

Стягнуті гроші, поза межами законного порядку підлягають поверненню, за всі роки з 2012 року по теперішній час : в повному обсязі, з обов’язковим притягненням осіб з числа адвокатури України, які допустили такі незаконні дії до кримінальної відповідальності.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи