Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.07.2018 10:08

Перетворення акціонерного товариства у товариство з обмеженою відповідальністю

Адвокат. Керуючий партнер Адвокатської фірми "Столичний адвокат"

Перетворення АТ у форму ТОВ - реальний шлях виходу з-під контролю державного регулятора (Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку), а також спрощення корпоративної структури підприємства

З набранням чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Законом про ТОВ), який вже діє з 17 червня 2018 року, стало можливим створювати товариства з обмеженою відповідальністю з, практично, необмеженою кількістю учасників. Положеннями ст. 4 вказаного Закону законодавець зняв будь-які обмеження щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Вказаний факт вже викликав інтерес та бажання багатьох акціонерних товариств здійснити перетворення у іншу форму господарських товариств, зокрема, у форму товариства з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ). 

Причини такого інтересу до питання перетворення акціонерних товариств у ТОВ є різними. 

Зокрема, у більшості випадків акціонерів лякають занадто надмірна «зарегульованість» діяльності акціонерних товариств щодо корпоративного управління згідно норм Закону «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон про акціонерні товариства), занадто «турботлива» опіка держави правами міноритарних акціонерів тощо. Також, згідно вказаного закону, акціонерні товариства «перевантажені» додатковими обов’язками щодо звітності та державним контролем у зв’язку із специфікою своєї організаційно-правової форми. 

Крім того, акціонерні товариства зобов’язані розкривати інформацію щодо себе у встановленому законом порядку та знаходяться під пильним наглядом державного регулятора – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зазначимо, що під таким наглядом державного регулятора знаходяться як особисто посадові особи акціонерних товариств, так і уся система органів управління акціонерним товариством в цілому. 

Як показала наша практика, найбільш поширеними зараз є випадки зміни акціонерними товариствами (АТ) своїх організаційно-правових форм шляхом їх перетворення у товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). 

Так, саме така організаційно-правова форма підприємства, як ТОВ, на думку багатьох, вважається найбільш оптимальною організаційно-правовою формою сучасної юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в Україні. Крім того, як вже було вказано вище, новий та прогресивний Закон про ТОВ, який вже набув чинності, скасував обмеження щодо кількості учасників цього виду товариств. 

Слід зазначити, що раніше у українських акціонерів траплялись непоодинокі випадки реорганізації акціонерних товариств у товариства з додатковою відповідальністю (надалі – ТДВ), а не у ТОВ. Це було зумовлене тим, що при перетворенні акціонерного товариства в іншу організаційно-правову форму, кількість акціонерів, що була у складі акціонерного товариства (крім тих, що продали свої акції товариству при викупі), та кількість учасників товариства-правонаступника мають бути однаковими. 

Раніше, в період до 17 червня 2018 року, нормами законодавства України було передбачено, що максимальна кількість учасників ТОВ не могла перевищувати 100 (ста) осіб. У той же час, жодних обмежень щодо кількості учасників ТДВ законодавство України у вказаний період не містило. Саме тому, як правило, акціонерні товариства, які мали у себе більше ста акціонерів, реорганізовувались не у форму ТОВ, а у ТДВ. 

Зараз (з 17 червня 2018 року), як вже було зазначено вище, таких обмежень щодо ТОВ вже не встановлено. Тому, найбільш доцільно реорганізувати акціонерне товариство саме у ТОВ. 

Таким чином, питання перетворення акціонерних товариств у форму ТОВ на сьогодні стало доволі актуальним. Тому спробуємо, керуючись нашою практикою, розглянути алгоритм такого процесу перетворення та основі проблемні питання, які при цьому виникають. 

У першу чергу зазначимо, що вказане вище перетворення (з форми АТ – в форму ТОВ) є однією із форм реорганізації юридичної особи. 

Відповідно до статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства», перетворення – це зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. 

Акціонерне товариство може бути перетворено лише у інше господарське товариство (тобто лише у командитне товариство, повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю або виробничий кооператив). 

Реорганізація акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737 (надалі – Порядок № 737) тощо при виконанні наступних процедур.

1. Скликання загальних зборів акціонерів АТ для прийняття рішення про реорганізацію АТ в ТОВ 

Під час скликання загальних зборів АТ необхідно дотримуватись порядку скликання, передбаченого законодавством України (Законом України «Про акціонерні товариства») та статутом товариства (як основним локальним нормативним актом товариства), оскільки, у випадку, коли загальні збори АТ скликані без дотримання вимог законодавства та статуту АТ, рішення, прийняті на таких зборах, можуть бути визнані недійсними. 

Крім того, у відповідності до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наглядова рада акціонерного товариства (а у разі її відсутності, виконавчий орган) забезпечує опублікування повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на власному веб-сайті АТ, та персональне повідомлення кожного акціонера про проведення зборів у спосіб, передбачений статутом. 

Особливе значення на цьому етапі має правильне формування питань порядку денного вказаних зборів у частині, що стосується реорганізації акціонерного товариства. 

Так, до порядку денного рекомендується включати наступні окремі питання:

- про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою (або додатковою) відповідальністю;

- про призначення комісії з припинення (зокрема обирається її кількісний склад та кожен член);

- про затвердження порядку обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному капіталу товариства, що створюється внаслідок перетворення;

- затвердження плану перетворення товариства;

- затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти припинення акціонерного товариства;

- порядок та строк заявлення вимог кредиторів тощо. 

Як показала наша практика, дотримання процедури скликання загальних зборів АТ та правильне формулювання питань у порядку денному цих зборів - в абсолютній більшості випадків визначає всю подальшу процедуру реорганізації АТ. У разі допущення помилок при скликанні та проведенні загальних зборів, їх усунення можливе тільки шляхом проведення повторних загальних зборів та прийняття ними повторних (правильно сформульованих) рішень.

2. Проведення оцінки ринкової вартості акцій акціонерного товариства 

У відповідності до статей 8, 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

Ринкова вартість акцій затверджується рішенням наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, на підставі експертної оцінки, здійсненої суб’єктом оціночної діяльності. 

З урахуванням зазначеного вбачається, що у випадку, якщо акціонери АТ зареєструються для участі у загальних зборах акціонерів та проголосують проти реорганізації АТ (при чому такі акціонери можуть проголосувати по всім питанням порядку денного «за», і лише з питання щодо реорганізації «проти»), такі акціонери протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги мають право заявити акціонерному товариству відповідну письмову вимогу, і товариство протягом 30 днів зобов’язане (!) здійснити оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. 

Юридично рекомендується проводити оцінку акцій та затверджувати ринкову вартість у всіх випадках скликання загальних зборів акціонерів, адже неможливо наперед передбачити яким чином акціонери будуть голосувати за те чи інше рішення – у будь-якому випадку товариство формально має бути готове до викупу акцій. 

Однак, як правило, в акціонерних товариствах з невеликою кількістю акціонерів, де для всіх є очевидним, що жодного викупу акцій не планується та жодних вимог щодо викупу заявлено не буде, оцінка та затвердження ринкової вартості акцій не проводиться.

Вважати вірною таку позицію ми не маємо правових підстав, проте як показала практика, у подальшому у разі відсутності вимог акціонерів щодо викупу у жодного органу (в тому числі від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) питань щодо наявності оцінки та затвердження ринкової вартості акцій товариства, не виникало.

3. Проведення загальних зборів акціонерів АТ, прийняття рішень згідно порядку денного. 

На даному етапі необхідно детально передбачити і порядок перетворення, зокрема вказати порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі, призначити членів комісії з перетворення (зазначити їх персональні дані, включаючи ідентифікаційні номери та паспортні дані у протоколі), визначити строк для заявлення вимог кредиторів.

Окрему увагу необхідно приділити правильному оформленню протоколу загальних зборів акціонерів.

4. Забезпечення доведення до відома акціонерів результатів голосування на Загальних зборах акціонерів (про прийняті рішення). 

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення загальних зборів акціонерів щодо припинення товариства шляхом перетворення. 

Внесення такого запису має бути здійснено протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи. 

Документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо припинення юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Слід зауважити, що в описі реєстратора має бути зазначена наступна реєстраційна дія: «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, яке пов’язано з реорганізацією».

У разі зазначення невірного запису подальше проведення реорганізації буде неможливим (на практиці, реєстратори часто зазначають коротко: про внесення рішення щодо припинення юридичної особи, що в подальшому трактується як ліквідація підприємства).

6 .Опублікування комісією перетворення юридичної особи, що припиняється, в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. 

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. 

Слід зазначити, що на даний час законодавством не передбачений обов’язок саме комісії з перетворення публікувати повідомлення про прийняття рішення щодо припинення (реорганізації) Товариства (розміщення такого повідомлення забезпечується державними реєстраторами), але все ж таки, це слід зробити, оскільки повідомлення, що публікується в Бюлетені державної реєстрації, не містить порядку заявлення кредиторами вимог, а визначення в публікації чіткого порядку заявлення вимог буде вимагати НКЦПФР при скасуванні реєстрації випуску акцій АТ. 

Дане повідомлення може бути розміщено у спеціальному додатку до газети «Урядовий кур’єр» та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням АТ. 

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

7. Подання до НКЦПФР документів на зупинення обігу акцій. 

Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про реорганізацію обов’язково необхідно подати до НКЦПФР за місцезнаходження акціонерного товариства (надалі – реєстраційний орган) документи для зупинення обігу акцій товариства, а саме: 

- заяву про зупинення обігу акцій (встановленого зразка);

- копію рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

- копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

- довідку про персональне повідомлення усіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства), на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, що засвідчена підписом та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

- копію реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення. 

Після отримання вищезазначених документів, протягом п’ятнадцяти робочих днів уповноважена особа реєстраційного органу (НКЦПФР) має видати розпорядження про зупинення обігу акцій.

Реєстраційний орган протягом трьох робочих днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій повинен направити його товариству та депозитарній установі, яка обслуговує акції товариства. 

Також, реєстраційний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій. 

Починаючи з дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєстраційного органу, забороняється здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено.

Розпорядження про зупинення обігу акцій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом або у разі, якщо акції входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

Традиційно, питання зупинення обігу акцій завжди залишалося основним «бар’єром» для акціонерних товариств. На етапі перевірки поданих товариством документів перевіряються усі питання перетворення акціонерних товариств.

8. Вжиття заходів щодо виявлення кредиторів АТ та розгляд їх вимог. 

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про перетворення товариство зобов’язане письмово повідомити про це своїх кредиторів. 

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. 

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9. Проведення інвентаризації майна АТ для складання передавального акту.

10. Скликання загальних зборів акціонерів АТ для затвердження звіту про обмін акцій на письмові зобов’язання (затвердження звіту загальними зборами не обов’язкове) та передавального акту. 

Порядок денний загальних зборів має містити питання про затвердження звіту комісії з припинення АТ про проведені заходи з реорганізації (перетворення) Товариства; затвердження передавального акту.

11. Проведення загальних зборів акціонерів АТ та затвердження передавального акту.

12. Проведення загальних (установчих) зборів учасників товариства з обмеженою (або додатковою) відповідальністю з оформленням протоколу. 

Важливим та принциповим моментом процедури реорганізації є проведення зборів учасників ТОВ того ж дня, що і проведення загальних зборів акціонерів АТ.

Порядок денний зборів учасників ТОВ має містити наступні питання:

- створення Товариства з обмеженою відповідальністю шляхом реорганізації, а саме перетворення акціонерного товариства;

- затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю;

- затвердження розподілу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю;

- затвердження передавального акту;

- визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю;

- затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю;

- призначення виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю. 

Перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

13. Звернення до державного реєстратора із документами на реєстрацію припинення АТ та державну реєстрацію створення ТОВ. 

Важливим питанням є забезпечення реєстрації припинення АТ та створення ТОВ саме в один день (так попередник має припинитися з одночасним створенням правонаступника), хоча часто трапляються випадки, за яких в один день припиняється АТ, і лише через декілька днів реєструється ТОВ – що робити з товариством протягом вказаного строку незрозуміло. 

Юридично АТ вважатиметься припиненим з дня реєстрації створення ТОВ, проте зважаючи на наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про дату припинення, довести зворотнє досить складно. Саме тому, на питання здійснення таких реєстраційних дій необхідно звертати увагу реєстраторів і у випадку наявності недоліків у пакеті документів на реєстрацію створення ТОВ, просити залишите без руху всі документи (в т.ч. і по припиненню АТ) до виправлення недоліків.

14. Подання документів на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до НКЦПФР такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

- заяву про скасування реєстрації випусків акцій;

- копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

- копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

- довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

- довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєстраційного органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

- копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

- копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання таких установчих документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою акціонерного товариства, що припиняється;

- засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника;

- копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

- дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

- 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акту,

- або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;

-  оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення. 

Уповноважена особа реєстраційного органу (НКЦПФР) має видати розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження всіх необхідних документів. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом трьох робочих днів з дати видання повинно бути направлено ТОВ та депозитарній установі. 

Реєстраційний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом п’ятнадцяти календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій. 

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій реєстраційним органом вносяться відповідні зміни до загального реєстру випуску цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

Після реєстрації ТОВ також розпочинається процес переоформлення інших реєстраційних документів товариства – довідки зі статистики, взяття на облік платника податків, платника ПДВ/єдиного податку, повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків у органах Пенсійного фонду України, переоформлення банківських документів, печаток, дозвільних документів тощо. Важливо відмітити, що юридично оформлення перетворення АТ в ТОВ у вказаних вище випадках здійснюється як зміна юридичною особою свого найменування (тобто проходити перевірки не потрібно).

Після скасування реєстрації випуску акцій правонаступник припиняє відносини з депозитарієм в частині ведення системи реєстру акціонерів АТ. З цього моменту фактично вважатиметься, що виконані всі процедури, необхідні для реорганізації акціонерного товариства. 

Отже, процедура реорганізації акціонерного товариства у товариство з обмеженою відповідальністю є цілком відпрацьованим механізмом, який, в свою чергу, містить у собі багато дрібних питань, про які не варто забувати, адже виникнення однієї затримки гальмує усю процедуру перетворення. Саме у зв’язку з цим реорганізації акціонерних товариств часто тривають роками або припиняються зовсім. Саме від правильного оформлення документів та організації кожного з етапів процедури корпоративного перетворення залежить якість та строки виконання цієї роботи, - тому для фахового супроводження усіх необхідних при перетворенні процедур ми рекомендуємо залучати кваліфікованих юристів у сфері корпоративного права.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи