Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
27.07.2017 13:13

Виправдувальний вирок суду - відшкодування майнової та моральної шкоди

Адвокат (судебная защита), магистр права

Постановлення виправдувального вироку суду, як підстава для відшкодування майнової та моральної шкоди.

179017.jpg

24.04.2017 р.судові палати у цивільних та кримінальних справах Верховного Суду України врамках   справи  №6-2885цс16   вирішували питання щодо визначенняпідвідомчого суду, який повинен розглядати вимоги про відшкодування майнової таморальної шкоди, заподіяної незаконним засудженням особі, щодо якоїпостановлено виправдувальний вирок.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободилюдини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими незабороненими способами захищати свої права і свободи від порушень іпротиправних посягань.

Згідно із частиною першою статті 3 ЦПК України кожна особамає право  в порядку, встановленому законом, звернутися до суду зазахистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права уразі його порушення, невизнання або оспорювання (частина перша статті 15 ЦКУкраїни).

Частиною другою статті 16 ЦК України встановлено способизахисту цивільних прав та інтересів судом, до яких належать й інші способивідшкодування шкоди.

Положеннями частин першої, другої, сьомої статті 1176 ЦКУкраїни передбачено, що шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконногозасудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності,незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання,незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чивиправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від винипосадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність,досудове розслідування, прокуратури або суду. Право на відшкодування шкоди,завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснюєоперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду,виникає у випадках, передбачених законом. Порядок відшкодування шкоди, завданоїнезаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснюєоперативно-розшукову діяльність, органу досудового розслідування, прокуратуриабо суду, встановлюється законом.

ВАЖЛИВО:  Шкода,завдана громадянинові внаслідок незаконного засудження, незаконногоповідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконноговзяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінальногопровадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконноговідсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежуютьправа громадян, підлягає відшкодуванню на підставі Закону № 266/94-ВР.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 цього Законуправо на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом,виникає в тому числі і у випадку постановлення виправдувального вироку суду.

Згідно зі статтею 3 Закону № 266/94-ВР у разінезаконного засудження громадянинові відшкодовується: 1) заробіток та іншігрошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій; 2) майно (в томучислі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них,частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого бувгромадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, іншіцінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудовогорозслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, атакож майно, на яке накладено арешт; 3) штрафи, стягнуті на виконання вирокусуду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; 4) суми, сплаченігромадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги; 5) моральна шкода.

(!!!)  Відшкодуванняшкоди в таких випадках провадиться за рахунок коштів державного бюджету (стаття4 Закону № 266/94-ВР).

Частинами першою та другою статті 12 Законом№ 266/94-ВР передбачено, що розмір відшкодовуваної шкоди, зазначеної впунктах 1, 3, 4 статті 3 цього Закону, залежно від того, який орган провадивслідчі (розшукові) дії чи розглядав справу, у місячний термін з дня зверненнягромадянина визначають відповідні органи, що здійснюють оперативно-розшуковудіяльність, досудове розслідування, прокуратура і суд, про що виносятьпостанову (ухвалу). Якщо кримінальне провадження закрито судом при розглядікримінальної справи в апеляційному або касаційному порядку, зазначені діїпровадить суд, що розглядав справу у першій інстанції.

У разі незгоди з винесеною постановою (ухвалою) провідшкодування шкоди громадянин відповідно до положень цивільного процесуальногозаконодавства може оскаржити постанову до суду, а ухвалу суду – до суду вищоїінстанції в апеляційному порядку.

Питання про відшкодування моральної шкоди за заявоюгромадянина вирішується судом відповідно до чинного законодавства в ухвалі, щоприймається згідно з частиною першою статті 12 Закону № 266/94-ВР.

Розмір моральної шкоди визначається з урахуванням обставинсправи в межах, встановлених цивільним законодавством.

Відшкодування моральної шкоди за час перебування підслідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімальногорозміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом(стаття 13 Закону № 266/94-ВР).

Аналогічна правова позиція Верховного суду України викладенау його постанові від 02.12.2015 р. по справі № 6-2203цс15 .

Пунктами 11, 12 Положення про застосування Закону України«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконнимидіями  органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»,затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратуриУкраїни та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року №6/5/3/41 (далі – Положення), у разівинесення виправдувального вироку, для визначення розміру шкоди, переліченої впунктах 1, 3, 4 статті 3 Закону № 266/94-ВР,громадянин протягом шести місяців після направлення йому повідомлення може звернутися до суду, який розглядав справу по першійінстанції.

У місячний термін з дня звернення громадянина суд витребовуєвід відповідних державних та громадських організацій усі необхідні документи,що мають значення для визначення розміру завданої шкоди, і виносить передбаченучастиною першою статті 12 Закону  № 266/94-ВР ухвалу. Пункт 12 Положення міститьвимоги  щодо змісту такої ухвали.

У разі незгоди з винесеною ухвалою суду громадянин має правооскаржити її до суду вищої інстанції.

Питання відшкодування моральної шкоди, що передбаченочастиною 1 статті 13 Закону № 266/94-ВР, за заявою громадянина вирішуєтьсясудом відповідно до чинного законодавства в ухвалі, що приймається згідно із частиноюпершою статті 12 цього Закону.

ВИСНОВОК:   Отже, чинним законодавством чітко визначено порядок відшкодування шкоди,завданої громадянинові незаконними діями  органів,що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудовогорозслідування, прокуратури і суду.

Окремо необхідно вказати, що для відшкодування шкоди за неправомірні діїправоохоронних органів необхідно чітко визначити норми матеріального права, якірегулюють дані відносини; умови, порядок відповідальності за завдану моральнушкоду та коло суб’єктів, на яких покладається така відповідальність (Правовапозиція Верховного суду України від 22.06.2017 р. в рамках справи № 6-501цс17).

 

Матеріал по темі:  «Відшкодуванняшкоди за неправомірні дії правоохоронних органів»   

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net