Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.06.2017 12:49

Вимоги до запиту податкового органу про надання інформації

Адвокат (судовий захист), магістр права

Запит податкового органу про надання інформації: оформлення, підстави направлення, умови та строки відповіді для платника податку.

штраф 2.jpg

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КонституціїУкраїни органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадовіособи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, щопередбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 ПКУкраїни органи державної податкової служби мають право проводити перевіркиплатників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленомуцим Кодексом.

Підпунктом 21.1.1 п.21.1 ст.21 ПКУкраїни посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватисяКонституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншимизаконами України, іншими нормативними актами.

Відповідно до п.75.1 ст.75 ПК Україниоргани державної податкової служби мають право проводити камеральні,документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичніперевірки.

Згідно з п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75 ПКУкраїни документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої єсвоєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбаченихцим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншогозаконодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та якапроводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової,статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерськогообліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, яківикористовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані знарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншогозаконодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державноїподаткової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядкуорганом державної податкової служби документів та податкової інформації, у томучислі за результатами перевірок інших платників податків. Документальнапозапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державноїподаткової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин,визначених цим Кодексом.

Документальна позапланова перевірказдійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, вичерпний перелікяких визначено у п.78.1 ст.78 ПК України.

Зокрема, згідно пп. 78.1.1. п. 78.1ст. 78 ПК України,   за наслідками перевірок інших платників податківабо отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливіпорушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження наобов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10робочих днів з дня отримання запиту.

Статтею 16 Закону України  «Проінформацію»   визначено, що податковаінформація - сукупністьвідомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносину процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених наконтролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому  Податковим кодексом України.

Згідно   п. 73.3 ст. 73 ПКУкраїни, органи державної податкової служби мають право звернутися до платниківподатків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом проподання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом),необхідної для виконання покладених на органи державної податкової службифункцій, завдань, та її документального підтвердження.

ВАЖЛИВО: Такий запит підписується керівником (заступникомкерівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелікінформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а такожпідстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про поданняінформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційнихвідносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податковоїінформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, якісвідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства,законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цінна товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, щомістяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків поданоскаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю абопро порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічноїзвірки;

6) в інших випадках, визначених цимКодексом.

Платники податків та інші суб'єктиінформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запитіоргану державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, щонастає за днем надходження запиту (якщоінше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушеннямвимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податківзвільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

ВАЖЛИВО: Надісланий податковим органом запит має містити інформаціюпро виявлені факти щодо можливих порушень податкового законодавства та чіткий перелік порушень, які слід підтвердити, за умови що ці порушення вчиненіплатником податків - адресатом запиту.

Згідно ч. 1 ст.6 Господарськогокодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є, зокрема,заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевогосамоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Крім того вказаний податковий запитповинен містити не тільки лише посилання   на положення  п.п.20.1.2, п.п. 20.1.4, п.п.20.1.14   п.20.1 ст. 20;  п.п. 73.3ст. 73, п.75.1 ст.75, п.78.1.4 п.78.1 ст.78 ПК України, а й підстави для йогонаправлення, виключний перелік яких наведений в абз. 3 п. 73.3 ст. 73 ПКУкраїни та обставини, що викликали необхідність направлення такого запиту.

З урахуванням наведених норм чинногоподаткового законодавства запитподаткового органу в обов'язковому порядку повинен містити перелік запитуваноїінформації та виклад певнихПКУ підстав отримання інформації (ЛистДПС від 03.12.2012 р. N 3060/0/141-12/А/10-1114/4341 та Ухвала Львівськогоапеляційного адмін. суду від 01.10.2014 р. у справі №100979/12/9104, ЄДРСРУ № 40810159, Київськийокружний адмін. суд  від 25.05.2017 р. справа №810/1436/17, ЄДРСРУ № 67152383 ).

Матеріал по темі: «Порядок та строки надання  відповіді на запитконтролюючого органу»

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи