Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.05.2016 20:33

Іпотечні облігації: право власності на майно

Адвокат (судовий захист), магістр права

Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, встановленому Законом та проспектом емісії, а в разі неви

По – перше: ч.1 ст. 3 ЗУ «Про іпотечні облігації» (надалі – «Закон») прописує, що Іпотечнимиоблігаціями є облігації,  виконаннязобов'язань емітента  за  якими забезпечене  іпотечним  покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечні облігації єіменними  цінними паперами. Іпотечнаоблігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджуєзобов'язання  емітента  відшкодувати йому номінальну  вартість цієїоблігації та грошового доходу в порядку, встановленому  цим Законом  та  проспектом емісії,  а   в  разі невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією надає їївласнику право задовольнити  свою  вимогу за  рахунок  іпотечного покриття.

п.5 ч. 1 ст. 2 Закону вказує, що іпотечнепокриття - іпотечні активи,  атакож інші активи, які  відповідно  до цього  Закону,  проспекту емісії  та реєстру іпотечногопокриття забезпечують виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями.

Можуть випускатися такі видиіпотечних облігацій:

     1) звичайні іпотечні облігації;

     2) структуровані іпотечні облігації.

Емітентом   звичайних  іпотечних  облігацій є  іпотечний кредитор,  що несе відповідальність за  виконання зобов'язань  за такими  іпотечними облігаціями  іпотечним покриттям та всім іншим своїм  майном,  на яке  відповідно  до законодавства  може  бути звернено стягнення.

Емітентом    структурованих    іпотечних   облігацій    є спеціалізованаіпотечна установа,  яка  несе відповідальність  завиконання   зобов'язань за  такими  іпотечними облігаціями  лише іпотечним покриттям (ч. 2 ст. 3 Закону).

Обігіпотечних облігацій,  облік та перехідправ власності на    них   здійснюються   відповідно  до   вимог,   встановлених законодавством (ч. 7 ст. 4Закону).

Ч.1 ст. 6 Закону вказує, що Виконання   зобов'язань    за    іпотечними  облігаціями здійснюється в порядку та у  строки,  визначені в  їх  проспекті емісії,  а для  структурованих  іпотечних облігацій  -  також у договорі про управління іпотечним покриттям.

ч.1 ст. 7 Закону передбачає, що  на момент реєстрації випуску іпотечнихоблігацій  іпотечне покриття формуєтьсявиключно з іпотечних активів. Протягом строку обігу іпотечних облігацій  до складу  іпотечного  покриття також можуть   включатися  інші активи  у  випадках, передбачених  цим Законом.

ч.1 ст. 8 Закону встановлює, що Іпотечні та  інші  активи, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, вважаютьсяпереданими у заставу, яка забезпечує  виконання   зобов'язань  емітента-заставодавця  перед власниками іпотечних облігацій -заставодержателями.

Застава іпотечного покриття не потребує  укладення  договору застави  і виникає відповідно до цього Закону з моменту державної реєстраціївипуску іпотечних облігацій.  Іпотечні та інші  активи, що включаються  до  складу іпотечного  покриття  після державної реєстрації випуску іпотечнихоблігацій,  вважаються  переданими у заставу   з   моменту внесення  до  реєстру іпотечного  покриттявідомостей  про  включення цих  активів  до  складу   іпотечного покриття.

 Відомості про    обтяження  заставою   іпотечного   покриття вносяться управителем  до Державного  реєстру  обтяжень рухомого майна  протягом  десяти робочих  днів  з дня державної реєстрації випуску   іпотечних   облігацій    у    порядку,   встановленому законодавством.

     Наступна застава іпотечного покриття недопускається.

Всвою чергу ч. 2 ст. 8 Закону вказує, що власники  іпотечних облігацій  -  заставодержателі  мають вищий пріоритет  перед  правами чи  вимогами  інших осіб   щодо іпотечного  покриття. Реєстрація  у  Державному реєстрі обтяжень рухомого майна  відомостей  про обтяження  заставою   іпотечного покриття  не змінює  вищий  пріоритет прав  власників  іпотечних облігацій на іпотечне покриття.

Більшетого, ч. 4 ст. 8 Закону прописує, що Іпотечне   покриття  відокремлюється   від  іншого майна емітента.  Іпотечне покриттяне включається до ліквідаційної  масиемітента.  Іпотечне покриття та грошовідоходи від нього не можуть бути предметом податкової застави до повноговиконання зобов'язань за відповідним випуском іпотечних облігацій.

Емітент не має прававідчужувати, передавати у заставу або іншим чином обтяжувати іпотечні та іншіактиви, включені до складу іпотечного покриття, якщо  тільки стосовно відповіднихіпотечних активів не прийняте рішення про їх  заміну  відповідно до  цього Закону.  Емітентне має права розпоряджатися іпотечним покриттям в інший  спосіб, крім  вчинення  дій, спрямованих   на   виконання зобов'язань за відповіднимвипуском іпотечних облігацій (ч. 6 ст. 8 Закону).

Щодоприпинення застави іпотечного покриття необхідно зазначити, що згідно                     ч. 1 ст. 12 Закону заставаіпотечного покриття припиняється  у  разі повного задоволення   вимог   власників  іпотечних  облігацій  або після звернення стягнення на іпотечне покриття.

ст.17-1 Закону перелічує дії управителя у разі настання дефолту внаслідокпорушення щодо  емітента провадження  у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чиліквідатора, зокрема:

     1) приймає рішення  про  звернення стягнення  на   іпотечне покриття.  У такому  разі  управитель продає  іпотечне покриття, розподіляєвиручку  від  його продажу  між  власниками звичайних іпотечних  облігаційвідповідно до частини третьої статті 11 цього

Закону,  а також вживає заходів  щодо отримання  ними  коштів за рахунок реалізації іншого майна емітента;

     2) здійснює   розпорядження   коштами,  що   надходять   від іпотечного покриття,  в інтересах власників  звичайних  іпотечних облігацій у порядку, передбаченомупроспектом емісії;

     3) має право  вимагати передачііпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій  установі в  порядку,  встановленому Національною  комісією з  цінних  паперів та  фондового ринку за погодженнямз Національним банком України. 

По – друге: Відповідно до  РішенняНаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 № 1902,яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. № 160/22692затверджено положення «Про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій,порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттямзвичайних іпотечних облігацій» (надалі – «Положення»).

ч.2 п. 1 розділу 1 Положення визначає, що дія цього Положення поширюється на фінансові установи, якімають ліцензію на право здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям(далі - управителі), емітентів звичайних іпотечних облігацій (далі - емітенти),аудиторські фірми, які здійснюють перевірку стану іпотечного покриття (далі -аудитори).

п.2 розділу 1 Положення закріплює, що  іпотечні активи мають належати емітентуна праві власності і можуть бути відчужені в разі невиконання емітентомзобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями. На момент уключенняіпотечних активів до іпотечного покриття, а також протягом усього строкуперебування цих активів у складі іпотечного покриття емітент зобов'язаний:

 2.1. Матиправа кредитора за відповідним іпотечним активом. Права емітента наіпотечний актив не можуть бути обмежені чи обтяжені правами будь-яких іншихосіб, крім власників звичайних іпотечних облігацій.

 2.2. Зберігатиможливість відступлення прав за відповідним іпотечним активом на користь іншоїособи з метою виконання зобов'язань перед власниками звичайних іпотечнихоблігацій.

 2.3. Не обмежувати чи обтяжувати правовласників звичайних іпотечних облігацій звернути стягнення на іпотечні активи вскладі іпотечного покриття, за винятком обмежень, установлених Законом тапроспектом емісії відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій.

П.4 розділу 1 Положення вказує, що відомостіпро те, що емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним договором,мають бути внесені до відповідного державного реєстру в установленомузаконодавством порядку.

Іпотечні активи не повиннібути включені до складу іпотечного покриття (іпотечного пулу) іншого випускуіпотечних цінних паперів. На момент уключенняіпотечних активів до складу іпотечного покриття, а також протягом усього строкуперебування цих активів у складі іпотечного покриття вони не можутьзабезпечувати виконання зобов'язань емітента за іншим випуском іпотечнихоблігацій або іпотечних сертифікатів, крім того випуску звичайних іпотечнихоблігацій, для якого відповідне іпотечне покриття було сформоване (п. 9 розділу1 Положення).

Протягом усього строкуобігу звичайних іпотечних облігацій їх іпотечне покриття повинно мати розмір,стан та характеристики, які б забезпечили повне виконання зобов'язань емітентаза звичайними іпотечними облігаціями. При цьомуемітент зобов'язаний дотримуватись збалансованості іпотечного покриття іззаборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями відповідно до умов,викладених у цій главі (п.1 розділу 3 Положення). 

Висновок:

Правові засадивипуску й обігу структурованих іпотечних облігацій, вимоги до їх іпотечногопокриття, а також особливості державного регулювання і нагляду у цій сферівизначає Закон України «Про іпотечні облігації». Емітентом структурованихіпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, виключним видомдіяльності якої є придбання іпотечних активів. Процедура емісії структурованихіпотечних облігацій містить такі етапи: 

1. Виконавчий орган емітента приймає та оформляє протоколом рішення провипуск структурованих іпотечних облігацій і формує реєстр іпотечного покриттязвичайних іпотечних облігацій. Іпотечне покриття може забезпечувати один абодекілька випусків структурованих іпотечних облігацій із різними умовами.Іпотечні активи, які були придбані спеціалізованою іпотечною установою івключені до складу іпотечного покриття, вважаються придбаними у безвідкличномупорядку, тобто без права їх заміни, зворотного викупу або передачі, за виняткомвипадків, передбачених чинним законодавством.

2. Емітент готує проспект емісії звичайних іпотечних облігацій  документ, який містить інформацію провідкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення структурованих іпотечнихоблігацій.

3. Емітент укладає договір про управління іпотечним покриттям зуправителем. Управитель діє від свого імені в інтересах власниківструктурованих іпотечних облігацій.

4. Управитель укладає договір з депозитарієм цінних паперів прообслуговування випуску звичайних іпотечних облігацій.

5. Управитель укладає договір про обслуговування іпотечних активів ускладі іпотечного покриття з обслуговуючою установою. Емітент і управитель, уразі випуску структурованих іпотечних облігацій, зобов’язані забезпечитиобслуговування всіх іпотечних активів у складі іпотечного покриття. Якщообслуговування іпотечних активів здійснюється обслуговуючою установою, емітентзобов’язаний письмово повідомити всіх боржників за іпотечними активами промісце та інші умови обслуговування їх забезпечених іпотекою зобов’язань.

6.  Управитель укладає договір заудитором про проведення аудиторської перевірки на етапах емісії,обслуговування і погашення звичайних іпотечних облігацій на предмет виявленнявідповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття тавимогам чинного законодавства.

7 Державну реєстрацію випусків і проспектів емісії структурованихіпотечних облігацій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондовогоринку. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій разом з проспектом їх емісіїдо Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку подаються реєстріпотечного покриття і договір про управління ним. Проспект емісіїструктурованих іпотечних облігацій, що пропонуються для відкритого продажу,підлягає опублікуванню у повному обсязі в офіційному друкованому виданніДержавної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.   Після реєстрації випускуструктурованих іпотечних облігацій та проспекту емісії Державна комісія зцінних паперів та фондового ринку видає емітенту витяг з окремого реєструвипусків іпотечних цінних паперів, яке є підставою для оформлення глобальногосертифіката випуску іпотечних облігацій. 

Виконаннязобов’язань за структурованими іпотечними облігаціями здійснюється виключно зарахунок іпотечного покриття. Грошові доходи від іпотечних активів у складііпотечного покриття підлягають переказу обслуговуючою установою на рахунокуправителя. Розподіл чи розміщення цих доходів управителем здійснюєтьсявідповідно до порядку та умов, що визначені у проспекті емісії або договорі проуправління іпотечним покриттям у певній послідовності.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи