Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.04.2016 15:56

Варіант статуту приватного акціонерного товариства

"Делай добро и бросай его в воду" (с) м/ф «Ух ты, говорящая рыба!».

Ділюсь "рибою" статуту приватного акціонерного товариства розробленого з урахуванням змін, що набудуть сили з 01 травня цього року.
Техзавдання полягало в тому, аби якомога менше відходити від норм Закону України "Про акціонерні товариства" навіть там, де це допускається самим законом. То ж вашій увазі кістяк, який має всі недоліки закону та переваги, адже на нього можна нанизувати всі свої особливості корпоративного управління.

Користуйтесь з користю для справи!

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «______» (протокол № ___ від ___.___.2016)

 

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «______»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи ______

місто Київ – 2016 рік.

 

1.                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______» (надалі – Товариство) створено на підстави рішення загальних зборів засновників (протокол № 1 від ___.___._____ та зареєстроване ______ державною адміністрацією м. _______ ___.___._____ за № ___ як ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______».

1.2.                 Товариство змінило своє найменування з ЗАКРИТОГО ТОВАРИСТВА «______» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______» у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № ___ від ___.___._____).

1.3.                 Товариство має повне та скорочене найменування.

Повне найменування українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______»;

Повне найменування англійською – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «______»;

Повне найменування російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «______».

Скорочене найменування українською – ПрАТ «______»;

Скорочене найменування англійською – PrJSC «______»;

Скорочене найменування російською – ЧАО «______».

1.4.                 Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

1.5.                 Місцезнаходження Товариства: ______, Україна, місто ______, вулиця ______, будинок ______.

1.6.                 Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.

1.7.                 Товариство є юридичною особою приватного права.

1.8.                 Товариство створено без обмеження строку діяльності.

 

2.                       МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.                 Метою (ціллю) діяльності Товариства є діяльність на промисловій, комерційній основі у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

2.2.                 Предметом господарської діяльності Товариства є.

2.2.1.          

2.2.2.           здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності.

2.3.                 Товариство здійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном та користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Види діяльності, що вимагають одержання ліцензії, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством.

 

3.                       ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

 

3.1.                 Органами Товариства є:

3.1.1.           вищий орган управління Товариства – загальні збори акціонерів (надалі – Збори);

3.1.2.           виконавчий орган управління Товариства – Правління (надалі – Правління);

3.1.3.           Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління;

3.1.4.           Ревізійна комісія – орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.2.                 Посадовими особами Товариства органів Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

3.3.                 Права та обов'язки, завдання посадових осіб Товариства визначаються законодавством, внутрішніми актами Товариства, цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

3.4.                 Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та / або інвесторами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою за пропозицією її голови.

3.5.                 Посадові особи та інші члени органів Товариства можуть обиратись на строк 3 (три) роки. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку необрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.6.                 Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

3.6.1.           особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

3.6.2.           особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборони обіймати певні посади;

3.6.3.           особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;

3.6.4.           народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.

3.7.                 Одна й та сама особа може обиратися як посадова особа, член органів Товариства, у тому числі до одних і тих саме його органів неодноразово.

3.8.                 Одна й та сама особа не може одночасно обиратися до Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, як корпоративний секретар.

3.9.                 Повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства припиняються:

3.9.1.           за рішення відповідного повноваженого органу Товариства;

3.9.2.           за її бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 2 тижні;

3.9.3.           у випадку неможливості виконання покладених на неї обов'язків за станом здоров'я;

3.9.4.           у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.9.5.           з підстав, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з нею;

3.9.6.           у випадку настання обставин, що виключають можливість перебування посадовою особою, членом органів Товариства та / або виконання покладених на нього завдань;

3.9.7.           з інших підстав передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.10.             З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.

3.11.             Посадові особи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, що стала відома при виконання своїх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

3.12.             Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, корпоративного секретаря, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

3.13.             Посадовим особам органів та іншим членам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами укладеними з ними.

3.14.             Посадові особи органів та інші члени органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавством та внутрішніх актів Товариства.

3.15.             Посадові особи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

 

4.                       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

4.1.                 Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

4.2.                 Збори можуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства.

4.3.                 До виключної компетенції Зборів належить:

4.3.1.           визначення основних напрямів діяльності Товариства;

4.3.2.           внесення змін до Статуту;

4.3.3.           прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4.3.4.           прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4.3.5.           прийняття рішення про розміщення акцій;

4.3.6.           прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

4.3.7.           прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

4.3.8.           прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

4.3.9.           прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

4.3.10.       затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

4.3.11.       затвердження річного звіту Товариства;

4.3.12.       розподіл прибутку і збитків Товариства;

4.3.13.       прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

4.3.14.       прийняття рішення про форму існування акцій;

4.3.15.       затвердження розміру річних дивідендів;

4.3.16.       прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;

4.3.17.       обрання членів та голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

4.3.18.       прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством;

4.3.19.       обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

4.3.20.       затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

4.3.21.       обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

4.3.22.       прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.3.23.       прийняття рішення про виділ, припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

4.3.24.       прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

4.3.25.       прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчинені такого правочину;

4.3.26.       затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

4.3.27.       обрання комісії з припинення Товариства.

4.4.                 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Скликання Зборів

4.5.                 Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року та виносити на їх розгляд питання передбачені пунктами 4.3.11., 4.3.12. та 4.3.24. Статуту.

4.6.                 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 4.3.17. та 4.3.18. Статуту.

4.7.                 Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4.8.                 Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

4.9.                 Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

4.10.             Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

4.10.1.       з власної ініціативи;

4.10.2.       на вимогу Правління та / або Ревізійної комісії та / або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4.10.3.       у випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

4.10.4.       у випадку необхідності вчинення значного правочину;

4.10.5.       у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів.

4.11.             Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.12.             Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.13.             Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

4.13.1.       якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4.13.2.       неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та Статутом.

4.14.             Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

4.15.             У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів або не повідомляє про прийняте рішення, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.16.             У разі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, а таким акціонерам надаються всі достатні та необхідні повноваження для скликання та проведення Зборів.

4.17.             Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.18.             Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.19.             Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку визначеному Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Підготовка до проведення Зборів

4.20.             Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

4.21.             У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

4.22.             Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.23.             Проект порядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.24.             Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.25.             Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.26.             Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

4.27.             Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

4.28.             Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.29.             У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.30.             Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та / або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та / або проекту рішення, а також кількості, типу та / або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.31.             Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.32.             Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

4.33.             Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

4.33.1.       недотримання встановленого передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства строку внесення пропозиції;

4.33.2.       неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

4.34.             Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.35.             Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Повідомлення про Збори

4.36.             Письмове повідомлення про проведення Зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів) та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

4.37.             Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.38.             Повідомлення про проведення Зборів акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштою та / або через депозитарну систему України та / або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

4.39.             Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі Повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4.40.             Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

4.40.1.       повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.40.2.       дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;

4.40.3.       час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

4.40.4.       дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

4.40.5.       перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.40.6.       порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, зокрема: конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.40.7.       адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.40.8.       адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

4.41.             У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного та публікує в офіційному друкованому органі таке повідомлення, а Товариство розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Участь у Зборах

4.42.             У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

4.43.             На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.

4.44.             Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.45.             Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

4.46.             Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

4.47.             Представником акціонера – фізичної або юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

4.48.             Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Зборах.

4.49.             Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

4.50.             Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

4.51.             Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

4.52.             Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова та секретар Зборів

4.53.             Голова та секретар Зборів обираються на самих Зборах. До обрання голови Зборів, на них головує особа уповноважена Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, а у випадку не визначення такої особи – голова Наглядової ради.

4.54.             Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

4.55.             Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

Реєстрація акціонерів на Зборах

4.56.             Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.57.             Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Зборів (надалі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.58.             Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації з числа членів самої Комісії.

4.59.             Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) належним чином оформлених документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

4.60.             Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

4.61.             Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник останнього.

4.62.             Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

4.63.             Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.64.             До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомлення Правління.

4.65.             У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше або представник, який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

4.66.             Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Порядок проведення Зборів

4.67.             Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.68.             Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

4.69.             Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

4.70.             Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів і які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

4.71.             Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та / або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

4.72.             Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

4.73.             У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

Порядок прийняття рішень Зборами

4.74.             Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

4.75.             Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

4.76.             Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

4.77.             Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.

4.78.             Рішення з питань, передбачених пунктами 4.3.2. – 4.3.8. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.79.             Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4.80.             В голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

4.81.             Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

4.82.             Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.83.             Члени органу Товариства вважаються обраними шляхом кумулятивного голосування, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

4.84.             На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4.85.             Першим питанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

4.86.             Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

4.87.             Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

Використання бюлетенів на Зборах

4.88.             Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (окрім проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування)).

4.89.             Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

4.90.             Бюлетень для голосування повинен містити:

4.90.1.       повне найменування Товариства;

4.90.2.       дату і час початку проведення Зборів;

4.90.3.       застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

4.90.4.       зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

4.91.             Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) також повинен містити:

4.91.1.       питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4.91.2.       варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався").

4.92.             Бюлетень для кумулятивного голосування також повинен містити:

4.92.1.       перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4.92.2.       місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

4.92.3.       при голосування за кандидатів у члени Наглядової ради бюлетені також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

4.93.             У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

4.94.             У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

4.95.             Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені особою, якою затверджується форма бюлетеню.

4.96.             Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунок голосів та складання протоколу Зборів

4.97.             Підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами.

4.98.             До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

4.99.             Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

4.100.         За підсумками голосування з кожного питання або всіх питань разом складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник останньої.

4.101.         У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

4.101.1.   дата проведення голосування;

4.101.2.   питання, винесене на голосування;

4.101.3.   рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; а у випадку кумулятивного голосування – кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

4.101.4.   кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4.101.5.   кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4.102.         Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколу про підсумки голосування.

4.103.         Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення письмового повідомлення акціонерам, які мали право на участь у таких Зборах та / або шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства.

4.104.         Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

4.105.         Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) та зберігаються Товариством чотири роки.

4.106.         До обрання Лічильної комісії Зборів підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.107.         Протокол Зборів складається у відповідності до законодавства та внутрішніх актів Товариства протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головуючим і секретарем Зборів.

4.108.         Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається та скріплюється підписом голови Правління або голови Зборів.

Проведення Зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

4.109.         Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Товариством про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

 

5.                       НАГЛЯДОВА РАДА

 

5.1.                 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством та внутрішніми актами Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.

5.2.                 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

5.2.1.           затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

5.2.2.           підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

5.2.3.           прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;

5.2.4.           прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5.2.5.           прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5.2.6.           затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

5.2.7.           обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

5.2.8.           затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

5.2.9.           прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;

5.2.10.       обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства окрім Ревізійної комісії;

5.2.11.       обрання реєстраційної комісії Зборів та тимчасової лічильної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

5.2.12.       обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

5.2.13.       визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;

5.2.14.       визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

5.2.15.       вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

5.2.16.       вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

5.2.17.       прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5.2.18.       прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

5.2.19.       визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

5.2.20.       прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

5.2.21.       прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

5.2.22.       надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

5.2.23.       утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки;

5.2.24.       вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

5.2.25.       вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

5.3.                 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом.

5.4.                 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів, які мають бути скликані протягом трьох місяців.

Члени Наглядової ради

5.5.                 Кількісний склад Наглядової ради становить п’ять членів, у тому числі її голова.

5.6.                 Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.7.                 Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб.

5.8.                 До складу Наглядової ради обов'язково включається не менше ніж два незалежних директори.

5.9.                 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.

5.10.             З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору, умови оплати за рахунок Товариства за затвердженим Зборами кошторисом.

5.11.             Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або головою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборів.

5.12.             Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5.13.             Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5.14.             Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, законодавства та внутрішніх актів Товариства.

5.15.             Члени Наглядової ради мають право:

5.15.1.       брати участь у засіданнях Ревізійної комісії та Правління;

5.15.2.       отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

5.15.3.       на доступ до будь-яких приміщень Товариства.

5.16.             Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

5.17.             Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.18.             Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються, серед іншого, у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

5.19.             У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам встановленим законодавством та внутрішніми актами Товариства до незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Голова Наглядової ради

5.20.             Голова Наглядової ради обирається Зборами з числа членів Наглядової ради.

5.21.             Голова Наглядової ради:

5.21.1.       організовує роботу Наглядової ради;

5.21.2.       скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

5.21.3.       відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;

5.21.4.       здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

5.22.             У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради

5.23.             Формою роботи Наглядової ради є засідання.

5.24.             Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

5.25.             Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5.26.             Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління або їх члена, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.

5.27.             Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал.

5.28.             На вимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особисту участь члени органів Товариства, інші посадові особи, працівники Товариства та визначені нею особи.

5.29.             У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.30.             Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3 з 5 членів.

5.31.             У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядової ради і до обрання нового складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її кількісного складу, визначеного Статутом.

5.32.             Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.33.             На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

5.34.             Протокол засідання Наглядової ради оформлюється головуючим на ньому протягом п'яти днів після проведення засідання.

5.35.             Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5.36.             Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально та / або шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

Комітети Наглядової ради

5.37.             Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5.38.             В Товаристві обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

5.39.             Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства, за наявності таких пропозицій.

5.40.             З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (керівник службу внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

 

6.                       ПРАВЛІННЯ

 

6.1.                 Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства як колегіальний орган.

6.2.                 До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

6.3.                 Правління підзвітне Зборам, Наглядовій раді і Ревізійній комісії, організовує виконання їх рішень.

6.4.                 Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6.5.                 Від імені Товариства контракт з членом Правління підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядової ради.

6.6.                 Правління на вимогу органів та / або посадових осіб органів Товариства зобов'язано надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6.7.                 Правління забезпечує членам Наглядової ради, Ревізійної комісії доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надає будь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність.

Члени Правління

6.8.                 Кількісний склад Правління становить три члени, у тому числі його голова.

6.9.                 Члени правління, у тому числі його голова, обираються Наглядовою радою.

6.10.             Повноваження члена Правління, у тому числі голови Правління, припиняються за рішенням Наглядової ради, окрім випадків прямо визначених внутрішнім актами Товариства.

6.11.             Члени Правління мають право:

6.11.1.       отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

6.11.2.       на доступ до будь-яких приміщень Товариства.

Голова Правління

6.12.             Голова Правління:

6.12.1.       організовує роботу Правління;

6.12.2.       скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;

6.12.3.       забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

6.12.4.       виключно на підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

6.13.             Наглядова рада може наділити (надати) повноваженнями, передбаченими для голови Правління, інших членів Правління, у тому числі у разі неможливості виконання та / або невиконання головою Правління своїх повноважень.

6.13.1.       Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.13.2.       У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Правління. Збори також можуть призначити виконуючого обов’язки з числа осіб, які не є членами Правління.

Засідання Правління

6.14.             Формою роботи Правління є засідання.

6.15.             Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2 з 3 членів.

6.16.             Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.17.             На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Голова Правління, у випадку рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

6.18.             Головуючим на засіданні Правління є його голова або особа, обрана на самому засіданні.

6.19.             Засідання Правління скликаються на вимогу його членів, а також членів інших органів Товариства, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіє більше ніж 10 відсотками акцій Товариства, з урахуванням порядку денного визначеного в такій вимозі.

6.20.             Члени інших органів Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

6.21.             На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується присутніми на ньому членами Правління.

 

7.                       РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

7.1.                 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори обирають Ревізійну комісію.

7.2.                 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.3.                 Ревізійна комісія також проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.4.                 Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій:

7.4.1.           перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовому плану, актам Товариства;

7.4.2.           перевірки нарахування, своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом, виплати дивідендів;

7.4.3.           перевірки одержання, використання та повернення кредитів, позик та позичок;

7.4.4.           перевірки відповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

7.4.5.           перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо відповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства;

7.4.6.           перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;

7.4.7.           аналізу фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану підприємства і розробки рекомендацій для органів управління Товариством;

7.4.8.           аналізу відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства;

7.4.9.           подання звітів про результати перевірок Зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

7.4.10.       надання Зборам, Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

7.4.11.       ініціювання скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства;

7.4.12.       здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.

7.5.                 Ревізійна комісія має право:

7.5.1.           отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи у строк в триденний строк;

7.5.2.           вимагати скликання засідань Правління, Наглядової ради, позачергових Зборів у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, які потребують рішень відповідних органів управління Товариством;

7.5.3.           вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

7.5.4.           отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;

7.5.5.           в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

7.5.6.           ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.5.7.           вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Організація роботи Ревізійної комісії

7.6.                 Формою роботи Ревізійної комісії є її засідання. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ревізійної комісії за правилом «одна особа – один голос».

7.7.                 Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2 з 3 членів.

7.8.                 Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.9.                 На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос. Голова Ревізійної комісії, у випадку рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

7.10.             На засіданні Ревізійної комісії з її складу обираються голова, а також, за необхідності, заступник голови та секретар Ревізійної комісії, які в подальшому можуть бути переобрані.

7.11.             Голова Ревізійної комісії представляє на Зборах звіт та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року.

7.12.             Звіт ревізійної комісії має містити:

7.12.1.       інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

7.12.2.       пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

7.12.3.       інформацію про достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодо затвердження її загальними зборами.

7.13.             За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

7.13.1.       підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

7.13.2.       факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Склад Ревізійної комісії

7.14.             Кількісний склад Ревізійної комісії становить три члени, у тому числі її голова.

7.15.             Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та / або з числа юридичних осіб – акціонерів. Юридичні особи – акціонери можуть обиратись більше ніж як один член Ревізійної комісії з відповідною кількістю голосів.

7.15.1.       Не можуть бути членами Ревізійної комісії працівники Товариства, діяльність яких може входити в предмет перевірки Ревізійної комісії.

7.16.             Члени Ревізійної комісії мають право:

7.16.1.       отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

7.16.2.       на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства;

7.16.3.       бути присутніми на Зборах, засіданнях Правління та Наглядової ради та брати участь в обговоренні питань.

 

8.                       МАЙНО, СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ

 

8.1.                 Товариство є власником:

8.1.1.           майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклад до статутного (складеного) капіталу;

8.1.2.           продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

8.1.3.           одержаних доходів;

8.1.4.           іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Статутний капітал

8.2.                 Статутний капітал Товариства становить 80 886 330 (вісімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч триста тридцять) гривень 00 копійок.

8.3.                 Статутний капітал Товариства поділений на 16 177 266 (шістнадцять мільйонів сто сімдесят сім тисяч двісті шістдесят шість) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 5 (п’ять) гривень 00 копійок кожна акція.

8.4.                 Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

8.5.                 Статутний капітал збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та за умови відсутності викуплених Товариством акцій.

8.6.                 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8.7.                 Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

8.8.                 Статутний капітал зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом.

8.9.                 Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

8.10.             Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

8.11.             Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

8.12.             Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

8.13.             Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал

8.14.             Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.15.             Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

 

9.                       АКЦІОНЕРИ

 

9.1.                 Акціонерами визнаються власники акцій Товариства – фізичні та юридичні особи.

9.2.                 Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

9.3.                 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

9.4.                 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

9.5.                 Акціонери, які не повністю оплатили акції солідарно відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

9.6.                 Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

9.6.1.           участь в управлінні Товариством;

9.6.2.           отримання дивідендів;

9.6.3.           отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

9.6.4.           отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

9.6.5.           голосування на Зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства – один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

9.6.6.           ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді;

9.6.7.           переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу, а також при додатковій емісії;

9.6.8.           на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.9.           інші права, передбачені законодавством та внутрішніми актами Товариства.

9.7.                 Акціонери зобов'язані:

9.7.1.           дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх актів Товариства;

9.7.2.           виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;

9.7.3.           виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.7.4.           оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

9.7.5.           не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

 

10.                   АКЦІЇ

 

10.1.             Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

10.2.             Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів.

10.3.             Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами.

10.4.             Акції Товариства не можуть купуватися та / або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

10.5.             Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

10.6.             Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Переважне право на придбання акцій

10.7.             Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

10.8.             Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

10.9.             Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

10.10.         Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

10.11.         Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

10.12.         У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

10.13.         Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

 

11.                   РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

 

11.1.             Порядок розподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів.

11.2.             Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використаний наступним чином:

11.2.1.       на виплату дивідендів;

11.2.2.       на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;

11.2.3.       на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);

11.2.4.       на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

11.3.             Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються з коштів Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів Резервного капіталу покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

11.4.             Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та / або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

11.5.             Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

11.6.             Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

11.7.             Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

11.8.             Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами.

11.9.             Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

11.10.         Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством.

11.11.         Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

11.12.         У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

11.13.         Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Зборів.

11.14.         Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

11.14.1.   звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

11.14.2.   власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

11.15.         Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.16.         Товариство за підсумками календарного року зобов'язано спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

12.                   ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

12.1.             Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами.

12.2.             Трудовий колектив:

12.2.1.       розглядає та ухвалює проект Колективного договору (якщо такий договір вимагається законодавством або трудовим колективом);

12.2.2.       розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

12.2.3.       вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з законодавством.

12.3.             Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення Зборів трудового колективу. Збори трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають Збори трудового колективу в межах, встановлених законодавством.

12.4.             Проведення колективних переговорів і укладення колективного договору від імені роботодавця покладається на Правління.

 

13.                   БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 

13.1.             Бухгалтерський та фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами законодавства України та загальноприйнятими стандартами обліку.

 

14.                   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

14.1.             Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), або в результаті ліквідації.

14.2.             Порядок перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється згідно законодавства України. У випадку перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього, акції Товариства конвертуються в акції товариств-правонаступників або, у разі перетворення, в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника і розподіляються в порядку, встановленому законодавством.

14.3.             Товариство може бути ліквідоване:

14.3.1.       за рішенням Зборів;

14.3.2.       на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

14.3.3.       на підставі рішення суду в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство;

14.3.4.       в інших випадках, встановлених законодавством.

14.4.             Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5.             Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Збори, крім передбачених законодавством випадків.

14.6.             Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

15.                   ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

15.1.             Будь-які зміни та / або доповнення вносяться до Статуту за рішенням Зборів. Таке рішення оформлюється протоколом Зборів, до якого додаються зміни та/або доповнення до Статуту та/або нова редакція Статуту, засвідчені підписом Голови Зборів або особою уповноваженою рішенням таких Зборів.

15.2.             Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство, його акціонери та посадові особи, трудовий колектив не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

 

Голова річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ «______» від 27.04.2016                                          _______________ / _______________

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]