Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.04.2016 15:56

Варіант статуту приватного акціонерного товариства

"Делай добро и бросай его в воду" (с) м/ф «Ух ты, говорящая рыба!».

Ділюсь "рибою" статуту приватного акціонерного товариства розробленого з урахуванням змін, що набудуть сили з 01 травня цього року.
Техзавдання полягало в тому, аби якомога менше відходити від норм Закону України "Про акціонерні товариства" навіть там, де це допускається самим законом. То ж вашій увазі кістяк, який має всі недоліки закону та переваги, адже на нього можна нанизувати всі свої особливості корпоративного управління.

Користуйтесь з користю для справи!

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства«______» (протокол № ___ від ___.___.2016)

 

СТАТУТ

ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «______»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи ______

місто Київ – 2016 рік.

 

1.                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.                 ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______» (надалі – Товариство) створено на підставирішення загальних зборів засновників (протокол № 1 від ___.___._____ тазареєстроване ______ державною адміністрацією м. _______ ___.___._____ за№ ___ як ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______».

1.2.                 Товариствозмінило своє найменування з ЗАКРИТОГО ТОВАРИСТВА «______» на ПРИВАТНЕАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______» у зв’язку з приведенням Статуту у відповідністьдо Закону України «Про акціонерні Товариства» згідно рішення загальних зборів акціонерівТовариства (Протокол № ___ від ___.___._____).

1.3.                 Товариствомає повне та скорочене найменування.

Повненайменування українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «______»;

Повне найменування англійською – PRIVATEJOINT-STOCK COMPANY «______»;

Повне найменування російською – ЧАСТНОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «______».

Скорочененайменування українською – ПрАТ «______»;

Скорочене найменування англійською – PrJSC«______»;

Скорочене найменування російською – ЧАО «______».

1.4.                 Повнета скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним)найменуванням.

1.5.                 МісцезнаходженняТовариства: ______, Україна, місто ______, вулиця ______, будинок ______.

1.6.                 Товариствоє господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства,тип акціонерного товариства – приватне.

1.7.                 Товариствоє юридичною особою приватного права.

1.8.                 Товариствостворено без обмеження строку діяльності.

 

2.                       МЕТА ТА ПРЕДМЕТДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.                 Метою(ціллю) діяльності Товариства є діяльність на промисловій, комерційній основі усфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізаціюпродукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що маютьцінову визначеність для досягнення економічних і соціальних результатів та зметою одержання прибутку.

2.2.                 Предметомгосподарської діяльності Товариства є.

2.2.1.          

2.2.2.           здійсненняіншої, не забороненої законодавством діяльності.

2.3.                 Товариствоздійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном такористується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Видидіяльності, що вимагають одержання ліцензії, здійснюються Товариством післяодержання відповідної ліцензії згідно з законодавством.

 

3.                       ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

 

3.1.                 ОрганамиТовариства є:

3.1.1.           вищийорган управління Товариства – загальні збори акціонерів (надалі – Збори);

3.1.2.           виконавчийорган управління Товариства – Правління (надалі – Правління);

3.1.3.           Наглядоварада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулюєдіяльність Правління;

3.1.4.           Ревізійнакомісія – орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.2.                 Посадовимиособами Товариства органів Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради,Правління, Ревізійної комісії.

3.3.                 Правата обов'язки, завдання посадових осіб Товариства визначаються законодавством,внутрішніми актами Товариства, цивільно-правовим або трудовим договором(контрактом), укладеним з ним.

3.4.                 Корпоративнийсекретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та / абоінвесторами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою за пропозицієюїї голови.

3.5.                 Посадовіособи та інші члени органів Товариства можуть обиратись на строк 3 (три)роки. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадкунеобрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку,вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначенихзаконодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.6.                 Посадовимиособами органів Товариства не можуть бути:

3.6.1.           особи,які не мають повної цивільної дієздатності;

3.6.2.           особи,яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство,або заборони обіймати певні посади;

3.6.3.           особи,які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарськізлочини;

3.6.4.           народнідепутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних тамісцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, службибезпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вонивиконують функції з управління корпоративними правами держави та представляютьінтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.

3.7.                 Однай та сама особа може обиратися як посадова особа, член органів Товариства, утому числі до одних і тих саме його органів неодноразово.

3.8.                 Однай та сама особа не може одночасно обиратися до Наглядової ради, Правління таРевізійної комісії, як корпоративний секретар.

3.9.                 Повноваженняпосадової особи та інших членів органів Товариства припиняються:

3.9.1.           зарішення відповідного повноваженого органу Товариства;

3.9.2.           заїї бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за2 тижні;

3.9.3.           увипадку неможливості виконання покладених на неї обов'язків за станом здоров'я;

3.9.4.           увипадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісновідсутнім, померлим;

3.9.5.           зпідстав, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом),укладеним з нею;

3.9.6.           увипадку настання обставин, що виключають можливість перебування посадовоюособою, членом органів Товариства та / або виконання покладених нанього завдань;

3.9.7.           зінших підстав передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.10.             Зприпиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасноприпиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненнямдії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та іншихчленів органів Товариства.

3.11.             Посадовіособи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційнутаємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, щостала відома при виконання своїх повноважень, крім випадків, передбаченихзаконом.

3.12.             Посадовіособи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради,Правління, Ревізійної комісії, корпоративного секретаря, аудитора зобов'язанінадати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

3.13.             Посадовимособам органів та іншим членам органів Товариства виплачується винагорода наумовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами укладенимиз ними.

3.14.             Посадовіособи органів та інші члени органів Товариства повинні діяти в інтересахТовариства, дотримуватися вимог законодавством та внутрішніх актів Товариства.

3.15.             Посадовіособи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариствомза збитки, завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

 

4.                       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

4.1.                 Загальнізбори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

4.2.                 Збориможуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства.

4.3.                 Довиключної компетенції Зборів належить:

4.3.1.           визначенняосновних напрямів діяльності Товариства;

4.3.2.           внесеннязмін до Статуту;

4.3.3.           прийняттярішення про анулювання викуплених акцій;

4.3.4.           прийняттярішення про зміну типу Товариства;

4.3.5.           прийняттярішення про розміщення акцій;

4.3.6.           прийняттярішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

4.3.7.           прийняттярішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

4.3.8.           прийняттярішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обранняліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядкурозподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимогкредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

4.3.9.           прийняттярішення про дроблення або консолідацію акцій;

4.3.10.       затвердженняположень про Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства,а також внесення змін до них;

4.3.11.       затвердженнярічного звіту Товариства;

4.3.12.       розподілприбутку і збитків Товариства;

4.3.13.       прийняттярішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язковоговикупу акцій;

4.3.14.       прийняттярішення про форму існування акцій;

4.3.15.       затвердженнярозміру річних дивідендів;

4.3.16.       прийняттярішень з питань порядку проведення Зборів;

4.3.17.       обраннячленів та голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується напідписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

4.3.18.       прийняттярішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за виняткомвипадків, встановлених Статутом та законодавством;

4.3.19.       обраннячленів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їхповноважень;

4.3.20.       затвердженнявисновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їхповноважень;

4.3.21.       обраннячленів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

4.3.22.       прийняттярішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє наданнязгоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягомне більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеруправочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна,робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотківвартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4.3.23.       прийняттярішення про виділ, припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційноїкомісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу міжакціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ізатвердження ліквідаційного балансу;

4.3.24.       прийняттярішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звітуРевізійної комісії;

4.3.25.       прийняттярішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщоринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом,перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річноїфінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованимиособами у вчинені такого правочину;

4.3.26.       затвердженняпринципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

4.3.27.       обраннякомісії з припинення Товариства.

4.4.                 Повноваженняз вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бутипередані іншим органам Товариства.

Скликання Зборів

4.5.                 Товариствозобов'язане щороку скликати річні Збори та проводити їх не пізніше 30 квітнянаступного за звітним року та виносити на їх розгляд питання передбачені пунктами 4.3.11.,4.3.12. та 4.3.24. Статуту.

4.6.                 Нерідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносятьсяпитання, передбачені пунктами 4.3.17. та 4.3.18. Статуту.

4.7.                 Усіінші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4.8.                 Зборипроводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться зініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують)витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

4.9.                 Зборипроводяться на території України, в межах населеного пункту замісцезнаходженням Товариства.

4.10.             ПозачерговіЗбори скликаються Наглядовою радою:

4.10.1.       звласної ініціативи;

4.10.2.       навимогу Правління та / або Ревізійної комісії та / або навимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4.10.3.       увипадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

4.10.4.       увипадку необхідності вчинення значного правочину;

4.10.5.       уразі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цьоговимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів.

4.11.             Вимогапро скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню замісцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань)акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликаннята порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативиакціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і класналежних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком деннимпозачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень головиПравління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обранняголови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме йогоповноваження.

4.12.             Наглядоварада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такомускликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.13.             Рішенняпро відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

4.13.1.       якщоакціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простихакцій Товариства;

4.13.2.       неповнотив поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та Статутом.

4.14.             РішенняНаглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення провідмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства абоакціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моментуйого прийняття.

4.15.             Уразі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення проскликання позачергових Зборів або не повідомляє про прийняте рішення, Збориможуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.16.             Уразі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріалирозсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власностіна акції Товариства, а таким акціонерам надаються всі достатні та необхідніповноваження для скликання та проведення Зборів.

4.17.             Наглядоварада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься увимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включеннядо порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.18.             ПозачерговіЗбори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариствомвимоги про їх скликання.

4.19.             Якщоцього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членівНаглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликанняпозачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачерговихЗборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення впорядку визначеному Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядокденний.

Підготовкадо проведення Зборів

4.20.             Віддати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариствоповинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхіднимидля прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариствау робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – такожу місці їх проведення.

4.21.             Уразі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених якпідстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство маєнадати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариствомакцій.

4.22.             Післянадіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не маєправа вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони малиможливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку іззмінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разізміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, ащодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні додати проведення Зборів.

4.23.             Проектпорядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовоюрадою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами,які цього вимагають.

4.24.             Акціонердо проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом(проектами) рішення з питань порядку денного.

4.25.             Кожнийакціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядкуденного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства,кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.26.             Ревізійнакомісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

4.27.             Пропозиціївносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодокандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до датипроведення Зборів.

4.28.             Пропозиціїщодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонованийкандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидатпропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Такаінформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товаристваобов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напротипрізвища відповідного кандидата.

4.29.             Уразі подання пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо достроковогоприпинення повноважень голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиціящодо кандидатури для обрання голови правління або призначення особи, яка тимчасовоздійснюватиме його повноваження.

4.30.             Пропозиціядо проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначеннямпрізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та / абокласу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та / абопроекту рішення, а також кількості, типу та / або класу акцій, щоналежать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.31.             Наглядоварада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, якіцього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядкуденного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів додати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – непізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.32.             Пропозиціїакціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простихакцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Утакому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного невимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважаєтьсявключеною до порядку денного.

4.33.             Рішенняпро відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів(акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотківпростих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

4.33.1.       недотриманнявстановленого передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства строкувнесення пропозиції;

4.33.2.       неповнотиданих, передбачених законодавством та внутрішніми актамиТовариства.

4.34.             Змінидо проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питаньта проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вноситизміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.35.             Мотивованерішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборівнадсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту йогоприйняття.

Повідомлення про Збори

4.36.             Письмовеповідомлення про проведення Зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів)та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру,зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством,на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборівна вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата неможе передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бутивстановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

4.37.             Повідомленняпро проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликанняпозачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.38.             Повідомленняпро проведення Зборів акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштоюта / або через депозитарну систему України та / або вручається акціонеру (йогоуповноваженим представникам) особисто у строк не пізніше ніж за 30 днів додати їх проведення. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, якаскликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства уразі скликання Зборів акціонерами.

4.39.             Особа,яка скликає Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборівпублікує в офіційному друкованому органі Повідомлення про проведення Зборів(крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядкуденного), а Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінців мережі Інтернет.

4.40.             Повідомленняпро проведення Зборів має містити такі дані:

4.40.1.       повненайменування та місцезнаходження Товариства;

4.40.2.       дата,час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибутиакціонери) проведення Зборів;

4.40.3.       часпочатку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

4.40.4.       датаскладення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

4.40.5.       перелікпитань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень (крімкумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядкуденного;

4.40.6.       порядокознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під часпідготовки до Зборів, зокрема: конкретно визначене місце для ознайомлення(номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна запорядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.40.7.       адресувласного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожногоз питань, включених до проекту порядку денного;

4.40.8.       адресу,на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачерговихЗборів.

4.41.             Уразі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніжза 10 днів до дати проведення Зборів надсилає акціонерам повідомлення зпроектом порядку денного та публікує в офіційному друкованому органі такеповідомлення, а Товариство розміщує його на власній веб-сторінці в мережіІнтернет.

Участьу Зборах

4.42.             УЗборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які маютьправо на таку участь, або їх представники.

4.43.             НаЗборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутніпредставник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно відволодіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статутупредставляє права та інтереси Трудового колективу.

4.44.             ЧлениРевізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь вобговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.45.             Перелікакціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годинуза три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

4.46.             Акціонери(їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначеннямкількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

4.47.             Представникомакціонера – фізичної або юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особаабо уповноважена особа юридичної особи.

4.48.             Посадовіособи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представникамиінших акціонерів на Зборах.

4.49.             Акціонермає право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонермає право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

4.50.             Акціонермає право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декількомсвоїм представникам.

4.51.             Акціонермає право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

4.52.             Наданнядовіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участіна цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова та секретар Зборів

4.53.             Головата секретар Зборів обираються на самих Зборах. До обрання голови Зборів, на нихголовує особа уповноважена Наглядовою радою, а у випадку скликання позачерговихЗборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, а у випадку невизначення такої особи – голова Наглядової ради.

4.54.             Головата секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можутьобиратись з будь-яких осіб.

4.55.             Головата секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше незазначено в рішенні про їх обрання.

Реєстраціяакціонерів на Зборах

4.56.             Реєстраціяакціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, якімають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченомузаконодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.57.             Реєстраціюакціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Зборів (надалі –Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а у випадкускликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.58.             ГоловаРеєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початкупроведення реєстрації з числа членів самої Комісії.

4.59.             Реєстраційнакомісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише уразі відсутності в акціонера (його представника) належним чином оформленихдокументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разіучасті представника акціонера – також належним чином оформлених документів, щопідтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

4.60.             Перелікакціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує головаРеєстраційної комісії.

4.61.             ПовноваженняРеєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Утакому разі головою Реєстраційної комісії є представник останнього.

4.62.             Перелікакціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколуЗборів.

4.63.             Мотивованерішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або йогопредставника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії,додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.64.             Дозакінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер маєправо замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію таПравління, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомленняПравління.

4.65.             Уразі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера,реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше або представник,який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

4.66.             Наявністькворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінченняреєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Порядок проведення Зборів

4.67.             Зборимають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно євласниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.68.             Зборине можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

4.69.             Акціонер,який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

4.70.             Акціонери(акціонер), які на дату складення переліку акціонерів і які мають право научасть у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, атакож Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначатисвоїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів,голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариствоповідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

4.71.             Посадовіособи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представниківакціонерів (акціонера) та / або Національної комісії з цінних паперівта фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів,голосуванням та підбиттям його підсумків.

4.72.             ХідЗборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборівможе фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються допротоколу Зборів.

4.73.             Уході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення прооголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій,голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня непроводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначенев повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборівне може перевищувати трьох.

Порядокприйняття рішень Зборами

4.74.             Однаголосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань,винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

4.75.             Правоголосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, яківолодіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право научасть у Зборах.

4.76.             Кількістьголосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається напідставі даних реєстрації першого дня.

4.77.             РішенняЗборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістюголосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством таСтатутом.

4.78.             Рішенняз питань, передбачених пунктами 4.3.2. – 4.3.8. Статуту, приймається більшяк трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборахта є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.79.             Рішенняпро надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна,робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більшевідсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітностіТовариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їхзагальної кількості.

4.80.             Вголосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістюакціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, арішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованихакціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючіз цього питання акції.

4.81.             Обраннячленів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядкукумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

4.82.             Обранимивважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерівпорівняно з іншими кандидатами.

4.83.             Члениоргану Товариства вважаються обраними шляхом кумулятивного голосування, а органТовариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісногоскладу органу Товариства.

4.84.             НаЗборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених наголосування.

4.85.             Першимпитанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

4.86.             Збориможуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що зарішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосівакціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

4.87.             Зборине можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питаньзміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходіЗборів до наступного дня.

Використання бюлетенів на Зборах

4.88.             Голосуванняна Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використаннямбюлетенів для голосування (окрім проведення Зборів шляхом заочного голосування(опитування)).

4.89.             Формаі текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а у випадкускликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають,не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обраннякандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до датипроведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися зформою бюлетеня для голосування.

4.90.             Бюлетеньдля голосування повинен містити:

4.90.1.       повненайменування Товариства;

4.90.2.       датуі час початку проведення Зборів;

4.90.3.       застереженняпро те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) іззазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутностітаких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

4.90.4.       зазначеннянайменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) такількості голосів, що йому належать.

4.91.             Бюлетеньдля голосування (крім кумулятивного голосування) також повинен містити:

4.91.1.       питання,винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4.91.2.       варіантиголосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти","утримався").

4.92.             Бюлетеньдля кумулятивного голосування також повинен містити:

4.92.1.       переліккандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про нихвідповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів тафондового ринку;

4.92.2.       місцедля зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку вінвіддає за кожного кандидата;

4.92.3.       приголосування за кандидатів у члени Наглядової ради бюлетені також мають міститиінформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядовоїради – незалежного директора.

4.93.             Уразі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової радиабо Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'ята по батькові кандидата (кандидатів).

4.94.             Уразі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінкибюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера).

4.95.             Бюлетеньдля голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені особою, якою затверджуєтьсяформа бюлетеню.

4.96.             Визнанінедійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунокголосів та складання протоколу Зборів

4.97.             Підрахунокголосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та іншихпитань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильнакомісія, яка обирається Зборами.

4.98.             Доскладу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або єкандидатами до складу органів Товариства.

4.99.             Повноваженнялічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

4.100.         Запідсумками голосування з кожного питання або всіх питань разом складаєтьсяпротокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які бралиучасть у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарнійустанові протокол про підсумки голосування підписує представник останньої.

4.101.         Упротоколі про підсумки голосування зазначаються:

4.101.1.   дата проведенняголосування;

4.101.2.   питання, винесенена голосування;

4.101.3.   рішення і кількістьголосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проектурішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; а увипадку кумулятивного голосування – кількість голосів, отриманих кожним кандидатому члени органу акціонерного товариства;

4.101.4.   кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні;

4.101.5.   кількість голосів акціонерівза бюлетенями, визнаними недійсними.

4.102.         РішенняЗборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколупро підсумки голосування.

4.103.         Підсумкиголосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Післязакриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом10 робочих днів шляхом направлення письмового повідомлення акціонерам, які малиправо на участь у таких Зборах та / або шляхом розміщення навеб-сторінці Товариства.

4.104.         Протоколпро підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

4.105.         Післяскладення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосуванняопечатуються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) тазберігаються Товариством чотири роки.

4.106.         Дообрання Лічильної комісії Зборів підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодопорядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченнямпроведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формуєтьсяНаглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами –акціонерами, які цього вимагають.

4.107.         ПротоколЗборів складається у відповідності до законодавства та внутрішніх актівТовариства протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписуєтьсяголовуючим і секретарем Зборів.

4.108.         ПротоколЗборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається та скріплюєтьсяпідписом голови Правління або голови Зборів.

ПроведенняЗборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

4.109.         Допускаєтьсяприйняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питаннядля голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, якіповинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проектурішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо ньогосвою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення відостаннього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власникиголосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Товариством проприйняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всіакціонери – власники голосуючих акцій.

 

5.                       НАГЛЯДОВА РАДА

 

5.1.                 Наглядоварада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції,визначеної законодавством та внутрішніми актами Товариства, контролює тарегулює діяльність Правління.

5.2.                 Довиключної компетенції Наглядової ради належить:

5.2.1.           затвердженняв межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані здіяльністю Товариства;

5.2.2.           підготовкапорядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та провключення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерамипозачергових Зборів;

5.2.3.           прийняттярішення про проведення чергових або позачергових Зборів;

5.2.4.           прийняттярішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5.2.5.           прийняттярішення про розміщення та / або викуп Товариством інших ціннихпаперів, крім акцій;

5.2.6.           затвердженняринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішнімиактами Товариства;

5.2.7.           обраннята припинення повноважень голови і членів Правління;

5.2.8.           затвердженняумов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміруїх винагороди;

5.2.9.           прийняттярішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноваженьта обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;

5.2.10.       обраннята припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства окрім Ревізійноїкомісії;

5.2.11.       обранняреєстраційної комісії Зборів та тимчасової лічильної комісії Зборів, завинятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

5.2.12.       обранняаудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розміру оплати його послуг;

5.2.13.       визначеннядати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядкута строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавствомта внутрішніми актами Товариства;

5.2.14.       визначеннядати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборівта / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавствата внутрішніх актів Товариства;

5.2.15.       вирішенняпитань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та іншихоб'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

5.2.16.       вирішенняпитань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання,поділу, виділу або перетворення Товариства;

5.2.17.       прийняттярішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє наданнязгоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягомне більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеруправочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна,робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітностіТовариства;

5.2.18.       прийняттярішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

5.2.19.       визначенняймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним насебе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендівабо викупу акцій;

5.2.20.       прийняттярішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

5.2.21.       прийняттярішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариствудодаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,встановлення розміру оплати її послуг;

5.2.22.       надсиланняпропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавствата внутрішніх актів Товариства;

5.2.23.       утвореннякомітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм длявивчення і підготовки;

5.2.24.       вирішенняінших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавствомта внутрішніми актами Товариства;

5.2.25.       вирішенняпитань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

5.3.                 Питання,що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватисяіншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавствомта Статутом.

5.4.                 Якщокількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половинуабо менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада неможе приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів дляобрання членів, які мають бути скликані протягом трьох місяців.

ЧлениНаглядової ради

5.5.                 Кількіснийсклад Наглядової ради становить п’ять членів, у тому числі її голова.

5.6.                 Обраннячленів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.7.                 ЧлениНаглядової ради обираються з числа фізичних осіб.

5.8.                 Доскладу Наглядової ради обов'язково включається не менше ніж два незалежних директори.

5.9.                 Повноваженнячлена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.

5.10.             Зчленами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти,якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаютьсяпорядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору,умови оплати за рахунок Товариства за затвердженим Зборами кошторисом.

5.11.             Договірабо контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою абоголовою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборів.

5.12.             ЧленНаглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавативласні повноваження іншій особі.

5.13.             Якщокількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісногоскладу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори дляобрання всього складу Наглядової ради.

5.14.             ЧленНаглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умовцивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, законодавствата внутрішніх актів Товариства.

5.15.             ЧлениНаглядової ради мають право:

5.15.1.       братиучасть у засіданнях Ревізійної комісії та Правління;

5.15.2.       отримуватибудь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

5.15.3.       надоступ до будь-яких приміщень Товариства.

5.16.             Посадовіособи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ доінформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актамиТовариства.

5.17.             ЗбориТовариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовновсіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.18.             Безрішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються, серед іншого, уразі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради,який є представником акціонера.

5.19.             Уразі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідативимогам встановленим законодавством та внутрішніми актами Товариства донезалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом поданнявідповідного письмового повідомлення Товариству.

ГоловаНаглядової ради

5.20.             ГоловаНаглядової ради обирається Зборами з числа членів Наглядової ради.

5.21.             ГоловаНаглядової ради:

5.21.1.       організовуєроботу Наглядової ради;

5.21.2.       скликаєзасідання Наглядової ради та головує на них;

5.21.3.       відкриваєЗбори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючогодо обрання голови Зборів;

5.21.4.       здійснюєінші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства тадоговором, контрактом укладеним з ним.

5.22.             Уразі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень йогоповноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо іншене передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

ЗасіданняНаглядової ради

5.23.             Формоюроботи Наглядової ради є засідання.

5.24.             Рішенняпро надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймаєтьсябільшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненніправочину (далі – незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх назасіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа єчленом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такогоправочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований членНаглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину іззаінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

5.25.             ЗасіданняНаглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогучлена Наглядової ради.

5.26.             ЗасіданняНаглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління або їхчлена, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведеннязасідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.

5.27.             ЗасіданняНаглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу наквартал.

5.28.             Навимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання,в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особистуучасть члени органів Товариства, інші посадові особи, працівники Товариства та визначенінею особи.

5.29.             Узасіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можутьбрати участь представники місцевого органу самоврядування та представникипрофспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, якийпідписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.30.             ЗасіданняНаглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3з 5 членів.

5.31.             Уразі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядовоїради і до обрання нового складу Наглядової ради засідання Наглядової ради єправомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, щокількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більшеполовини її кількісного складу, визначеного Статутом.

5.32.             РішенняНаглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради,які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.33.             Назасіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. ГоловаНаглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради підчас прийняття рішень, має право вирішального голосу.

5.34.             Протоколзасідання Наглядової ради оформлюється головуючим на ньому протягом п'яти днівпісля проведення засідання.

5.35.             ЗасіданняНаглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватисятехнічними засобами.

5.36.             Допускаєтьсяприйняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування(опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / абопитаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинніпротягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішенняабо питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членамНаглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливістьвстановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протоколопитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової радиперсонально та / або шляхом розміщення такої інформації на офіційномувеб-сайті Товариства.

Комітети Наглядової ради

5.37.             Наглядоварада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів длявивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5.38.             ВТоваристві обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питаньвизначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) ікомітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питаньпризначень можуть бути об’єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважноіз членів Наглядової, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

5.39.             Очолюютькомітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який неконтролює діяльність Товариства, за наявності таких пропозицій.

5.40.             Зметою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, Наглядова рада можеприйняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора(створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (керівник службувнутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим тапідзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питаньаудиту.

 

6.                       ПРАВЛІННЯ

 

6.1.                 Правлінняздійснює управління поточною діяльністю Товариства як колегіальний орган.

6.2.                 Докомпетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом,поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключноїкомпетенції Зборів та Наглядової ради.

6.3.                 Правлінняпідзвітне Зборам, Наглядовій раді і Ревізійній комісії, організовує виконанняїх рішень.

6.4.                 Правліннядіє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та внутрішнімиактами Товариства.

6.5.                 Відімені Товариства контракт з членом Правління підписує особа, уповноважена натаке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядовоїради.

6.6.                 Правлінняна вимогу органів та / або посадових осіб органів Товариствазобов'язано надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариствав межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6.7.                 Правліннязабезпечує членам Наглядової ради, Ревізійної комісії доступ до всієїінформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надаєбудь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність.

Члени Правління

6.8.                 Кількіснийсклад Правління становить три члени, у тому числі його голова.

6.9.                 Члениправління, у тому числі його голова, обираються Наглядовою радою.

6.10.             Повноваженнячлена Правління, у тому числі голови Правління, припиняються за рішенням Наглядовоїради, окрім випадків прямо визначених внутрішнім актами Товариства.

6.11.             ЧлениПравління мають право:

6.11.1.       отримуватибудь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

6.11.2.       надоступ до будь-яких приміщень Товариства.

ГоловаПравління

6.12.             ГоловаПравління:

6.12.1.       організовуєроботу Правління;

6.12.2.       скликаєзасідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Правління;

6.12.3.       забезпечуєведення протоколів засідань Правління;

6.12.4.       виключнона підставі та відповідно до рішень Правління без довіреності представляєінтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає та підписує накази,фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові длявиконання всіма працівниками Товариства.

6.13.             Наглядоварада може наділити (надати) повноваженнями, передбаченими для голови Правління,інших членів Правління, у тому числі у разі неможливості виконання та / абоневиконання головою Правління своїх повноважень.

6.13.1.       Повноваженняголови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночаснимприйняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватимейого повноваження.

6.13.2.       Уразі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішеннямНаглядової ради його повноваження здійснює один з членів Правління. Збори такожможуть призначити виконуючого обов’язки з числа осіб, які не є членамиПравління.

Засідання Правління

6.14.             Формоюроботи Правління є засідання.

6.15.             ЗасіданняПравління вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2 з 3членів.

6.16.             РішенняПравління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які берутьучасть у засіданні та мають право голосу.

6.17.             Назасіданні Правління кожний член Правління має один голос. Голова Правління, у випадкурівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, має правовирішального голосу.

6.18.             Головуючимна засіданні Правління є його голова або особа, обрана на самому засіданні.

6.19.             ЗасіданняПравління скликаються на вимогу його членів, а також членів інших органівТовариства, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги пропроведення засідання володіє більше ніж 10 відсотками акцій Товариства, зурахуванням порядку денного визначеного в такій вимозі.

6.20.             Члениінших органів Товариства, а також представник профспілкового або іншогоуповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договірвід імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

6.21.             Назасіданні Правління ведеться протокол, який підписується присутніми на ньомучленами Правління.

 

7.                       РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

7.1.                 Дляпроведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збориобирають Ревізійну комісію.

7.2.                 Ревізійнакомісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства зарезультатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльностіТовариства.

7.3.                 Ревізійнакомісія також проводить перевірки фінансово-господарської діяльностіТовариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, зарішенням Зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками(власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.4.                 Ревізійнакомісія відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє тааналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання такихфункцій:

7.4.1.           перевіркивідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовому плану,актам Товариства;

7.4.2.           перевіркинарахування, своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом, виплатидивідендів;

7.4.3.           перевіркиодержання, використання та повернення кредитів, позик та позичок;

7.4.4.           перевіркивідповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства використання коштіврезервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибуткуТовариства;

7.4.5.           перевіркипорядку відчуження майна Товариства щодо відповідності законодавству тавнутрішнім актам Товариства;

7.4.6.           перевіркидотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариствомдодаткової емісії акцій;

7.4.7.           аналізуфінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів,виявлення резервів для покращення економічного стану підприємства і розробкирекомендацій для органів управління Товариством;

7.4.8.           аналізувідповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного облікувимогам законодавства;

7.4.9.           поданнязвітів про результати перевірок Зборам та надання рекомендацій на підставі цихзвітів;

7.4.10.       наданняЗборам, Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежнихаудиторів;

7.4.11.       ініціюванняскликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересамТовариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства;

7.4.12.       здійснюватиконтроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.

7.5.                 Ревізійнакомісія має право:

7.5.1.           отримувативід органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осібналежні матеріали, бухгалтерські та інші документи у строк в триденний строк;

7.5.2.           вимагатискликання засідань Правління, Наглядової ради, позачергових Зборів у разівиявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, які потребують рішеньвідповідних органів управління Товариством;

7.5.3.           вимагативід посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійноїкомісії;

7.5.4.           отримувати,розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;

7.5.5.           вмежах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірнійоснові до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів зоплатою їх послуг за рахунок Товариства;

7.5.6.           ініціюватипитання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення нимиположень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльностіТовариства;

7.5.7.           вноситипропозиції до порядку денного загальних зборів.

Організація роботи Ревізійної комісії

7.6.                 Формоюроботи Ревізійної комісії є її засідання. Рішення на засіданнях Ревізійноїкомісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членівРевізійної комісії за правилом «одна особа – один голос».

7.7.                 ЗасіданняРевізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж2 з 3 членів.

7.8.                 РішенняРевізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійноїкомісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.9.                 Назасіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос.Голова Ревізійної комісії, у випадку рівного розподілу голосів членівРевізійної комісії під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

7.10.             Назасіданні Ревізійної комісії з її складу обираються голова, а також, занеобхідності, заступник голови та секретар Ревізійної комісії, які в подальшомуможуть бути переобрані.

7.11.             ГоловаРевізійної комісії представляє на Зборах звіт та висновок за результатамиперевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумкамифінансового року.

7.12.             Звітревізійної комісії має містити:

7.12.1.       інформаціюпро проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумкамивисновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями доних;

7.12.2.       пропозиціїщодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарськійдіяльності Товариства;

7.12.3.       інформаціюпро достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодозатвердження її загальними зборами.

7.13.             Запідсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства зарезультатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якомуміститься інформація про:

7.13.1.       підтвердженнядостовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

7.13.2.       фактипорушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності,а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та поданнязвітності.

Склад Ревізійної комісії

7.14.             Кількіснийсклад Ревізійної комісії становить три члени, у тому числі її голова.

7.15.             ЧлениРевізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числафізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та / або зчисла юридичних осіб – акціонерів. Юридичні особи – акціонери можуть обиратисьбільше ніж як один член Ревізійної комісії з відповідною кількістю голосів.

7.15.1.       Неможуть бути членами Ревізійної комісії працівники Товариства, діяльність якихможе входити в предмет перевірки Ревізійної комісії.

7.16.             ЧлениРевізійної комісії мають право:

7.16.1.       отримуватибудь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

7.16.2.       надоступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з дотриманнямвнутрішнього режиму та розпорядку Товариства;

7.16.3.       бутиприсутніми на Зборах, засіданнях Правління та Наглядової ради та брати участь вобговоренні питань.

 

8.                       МАЙНО, СТАТУТНИЙ ТАРЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ

 

8.1.                 Товариствоє власником:

8.1.1.           майна,переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклад достатутного (складеного) капіталу;

8.1.2.           продукції,виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

8.1.3.           одержанихдоходів;

8.1.4.           іншогомайна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Статутний капітал

8.2.                 Статутнийкапітал Товариства становить 80 886 330 (вісімдесят мільйоніввісімсот вісімдесят шість тисяч триста тридцять) гривень 00 копійок.

8.3.                 Статутнийкапітал Товариства поділений на 16 177 266 (шістнадцять мільйонів стосімдесят сім тисяч двісті шістдесят шість) простих іменних акцій однаковоюномінальною вартістю 5 (п’ять) гривень 00 копійок кожна акція.

8.4.                 Товариствоможе здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

8.5.                 Статутнийкапітал збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій аборозміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості після реєстрації звітівпро результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та за умовивідсутності викуплених Товариством акцій.

8.6.                 Збільшеннястатутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюєтьсяшляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариствабез залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальноївартості акцій.

8.7.                 Збільшеннястатутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крімвипадків, встановлених законом.

8.8.                 Статутнийкапітал зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхоманулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальноїкількості, якщо це передбачено Статутом.

8.9.                 Товариствомає право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал абопідвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмірстатутного капіталу.

8.10.             Товариствомає право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого двіабо більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

8.11.             Обов'язковоюумовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількістьакцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

8.12.             Товариствомає право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого однаакція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

8.13.             Консолідаціята дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталуТовариства.

Резервний капітал

8.14.             Резервнийкапітал формується у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу шляхомщорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунокнерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервногокапіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотківсуми чистого прибутку Товариства за рік.

8.15.             Резервнийкапітал створюється для покриття збитків Товариства.

 

9.                       АКЦІОНЕРИ

 

9.1.                 Акціонерамивизнаються власники акцій Товариства – фізичні та юридичні особи.

9.2.                 Товариствоне може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого єодна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичнихосіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

9.3.                 Товариствоне відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів неможуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчиненняакціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

9.4.                 Акціонерине відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язанихз діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів неможуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчиненняпротиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

9.5.                 Акціонери,які не повністю оплатили акції солідарно відповідають за зобов'язаннями Товариствау межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

9.6.                 Кожноюпростою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупністьправ, включаючи права на:

9.6.1.           участьв управлінні Товариством;

9.6.2.           отриманнядивідендів;

9.6.3.           отриманняу разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

9.6.4.           отриманняінформації про господарську діяльність Товариства;

9.6.5.           голосуванняна Зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства – один голос для вирішеннякожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

9.6.6.           ознайомленняз письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначенняпредставників у Наглядовій раді;

9.6.7.           переважнеправо на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу,а також при додатковій емісії;

9.6.8.           наздійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій зпідстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.9.           іншіправа, передбачені законодавствомта внутрішніми актами Товариства.

9.7.                 Акціонеризобов'язані:

9.7.1.           дотримуватисявимог законодавства та внутрішніх актів Товариства;

9.7.2.           виконуватирішення Зборів, інших органів Товариства;

9.7.3.           виконуватисвої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.7.4.           оплачуватиакції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

9.7.5.           нерозголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

 

10.                   АКЦІЇ

 

10.1.             Усіакції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

10.2.             Товариствоможе здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів.

10.3.             Товариствоможе здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішеннямНаглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотківвартості активів Товариства, приймається Зборами.

10.4.             АкціїТовариства не можуть купуватися та / або продаватися на фондовійбіржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

10.5.             Товариствоне має права приймати в заставу власні цінні папери.

10.6.             Товариствоне може придбавати власні акції, що розміщуються.

Переважнеправо на придбання акцій

10.7.             Акціонеримають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, заціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційнокількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів напридбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців здня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

10.8.             Строкпереважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідногоповідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливувід усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмовувід використання переважного права на купівлю акцій.

10.9.             Акціонер,який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмовоповідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажуакцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отриманняписьмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третійособі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копіїповідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерівздійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

10.10.         ЯкщоАкціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, щопропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством тавнутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціноюта на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

10.11.         Переважнеправо не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результатіїх спадкування чи правонаступництва.

10.12.         Уразі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставоювідчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерівна придбання цих акцій.

10.13.         Переважнеправо Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їхвласником до відчуження третім особам, не допускається.

 

11.                   РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

 

11.1.             Порядокрозподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначаєтьсярішенням Зборів.

11.2.             Чистийприбуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використанийнаступним чином:

11.2.1.       навиплату дивідендів;

11.2.2.       настворення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;

11.2.3.       нанакопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);

11.2.4.       наінвестиції в розвиток діяльності Товариства.

11.3.             Будь-якіможливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються зкоштів Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленогорозміру у порядку, встановленому для його первинного формування. Принедостатності коштів Резервного капіталу покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

11.4.             Дивіденди– частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахункуна одну належну йому акцію певного типу та / або класу. За акціямиодного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

11.5.             Товариствовиплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

11.6.             Дивідендивиплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано увстановленому законодавством порядку.

11.7.             Виплатадивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та / абонерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищуєшість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

11.8.             Рішенняпро виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами.

11.9.             Длякожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення перелікуосіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Датаскладення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простимиакціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цьогопункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такогорішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендівза привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінченнязвітного року.

11.10.         Перелікосіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку,встановленому законодавством.

11.11.         Товариствов порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право наотримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціямипублічне Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплатидивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої(яких) перебуває таке Товариство.

11.12.         Уразі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення перелікуосіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплатидивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної утакому переліку.

11.13.         Товариствов порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовогоринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України абобезпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначаєтьсявідповідним рішенням Зборів.

11.14.         Товариствоне має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплатудивідендів за простими акціями у разі, якщо:

11.14.1.   звіт прорезультати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавствомпорядку;

11.14.2.   власний капітал Товаристваменший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміруперевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальноювартістю.

11.15.         Товариствоне має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариствомає зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України«Про акціонерні товариства».

11.16.         Товариствоза підсумками календарного року зобов'язано спрямувати частину чистого прибуткуна виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом МіністрівУкраїни.

 

12.                   ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

12.1.             Трудовийколектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють уТоваристві за трудовими договорами.

12.2.             Трудовийколектив:

12.2.1.       розглядаєта ухвалює проект Колективного договору (якщо такий договір вимагається законодавством або трудовим колективом);

12.2.2.       розглядаєта приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

12.2.3.       вирішуєінші питання, що знаходяться в його компетенції згідно ззаконодавством.

12.3.             Трудовийколектив здійснює свої повноваження шляхом проведення Зборів трудовогоколективу. Збори трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборнийорган з компетенцією та повноваженнями, які визначають Збори трудовогоколективу в межах, встановлених законодавством.

12.4.             Проведенняколективних переговорів і укладення колективного договору від імені роботодавцяпокладається на Правління.

 

13.                   БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТАФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 

13.1.             Бухгалтерськийта фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами законодавстваУкраїни та загальноприйнятими стандартами обліку.

 

14.                   ПРИПИНЕННЯДІЯЛЬНОСТІ

 

14.1.             Товариствоприпиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язківіншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття,приєднання, поділу, перетворення), або в результаті ліквідації.

14.2.             Порядокперетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з ньоговстановлюється згідно законодавства України. У випадку перетворення, злиття,приєднання, поділу Товариства або виділу з нього, акції Товаристваконвертуються в акції товариств-правонаступників або, у разі перетворення, вчастки (паї) підприємницького товариства-правонаступника і розподіляються впорядку, встановленому законодавством.

14.3.             Товариствоможе бути ліквідоване:

14.3.1.       зарішенням Зборів;

14.3.2.       напідставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариствачерез допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

14.3.3.       напідставі рішення суду в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство;

14.3.4.       вінших випадках, встановлених законодавством.

14.4.             Підставита порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5.             Рішенняпро ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядкуліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилосяпісля задоволення вимог кредиторів, приймають Збори, крім передбачених законодавствомвипадків.

14.6.             Товариствоє таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру записупро державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

15.                   ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

15.1.             Будь-якізміни та / або доповнення вносяться до Статуту за рішенням Зборів.Таке рішення оформлюється протоколом Зборів, до якого додаються зміни та/абодоповнення до Статуту та/або нова редакція Статуту, засвідчені підписом Голови Зборівабо особою уповноваженою рішенням таких Зборів.

15.2.             Змінидо Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру,набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство,його акціонери та посадові особи, трудовий колектив не мають права посилатисяна відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами,які діяли з урахуванням цих змін.

 

Голова річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ «______»від 27.04.2016                                          _______________ /_______________

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net