Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.01.2016 19:37

Приклад статуту державного підприємства подвійного підпорядкування

"Сотвори добро и хоть в воду его кинь - оно не пропадет." (с) "Говорящая рыба" Ованес Туманян

        При написанні цього статуту для державного підприємства підпорядкованого державній керуючій компанії, задачею було максимально допустимо:
- зняти "тягар" прийняття рішень з державного органу, уповноваженого управляти майном, передавши такі повноваження керуючій компанії;
- обмежити втручання в діяльність таких державних підприємств поза межами визначення фінансових показників ефективності їх діяльності;
- максимально відобразити в статуті всі основні наявні в законах обмеження діяльності державних підприємств.

       То ж пропоную до вашої уваги і для вашого використання результат кропіткої праці.


1.     Загальні положення

1.1.             ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «______» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ______ » (ідентифікаційний код юридичної особи –  ______ ; далі – Підприємство) засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства  ______  України.

1.2.             Уповноваженими органами управління Підприємством є Міністерство  ______  України та Публічне акціонерне товариство « ______ » (далі разом – Уповноважені органи управління).

1.3.             Підприємство створено згідно з наказом Міністерства  ______ України від  ______  №  ______  « ______ » на виконання постанови Кабінету Міністрів України від  ______  №  ______ « ______ » шляхом перетворення Державного підприємства « ______ » (ідентифікаційний код юридичної особи –  ______ ).

1.4.             Підприємство є правонаступником прав та обов'язків перетвореного Державного підприємства « ______ ».

1.5.             У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства  ______  України та Публічного акціонерного товариства « ______ », нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

2.     Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1.             Найменування Підприємства:

-                         повне найменування українською мовою: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ______ » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ______ »;

-                         скорочене найменування українською мовою: ДП « ______ » ПАТ « ______ ».

2.2.             Найменування Підприємства в перекладі іншими мовами:

-                         повне найменування російською мовою: ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « ______ » ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ______ »;

-                         скорочене найменування російською мовою: ДП « ______ » ПАО « ______ »;

-                         повне найменування англійською мовою: « ______ » THE BRANCH ESTABLISHMENT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ______ »;

-                         скорочене найменування англійською мовою: BE « ______ » PJSC « ______ ».

2.3.             Повне та скорочене найменування Підприємства, в тому числі в перекладі на інші мови, є його комерційним (фірмовим) найменуванням Підприємства.

2.4.             Підприємство перейменовано з ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ______ » ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ « ______ » на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ______ » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ______ » в зв’язку з перейменуванням за наказом Міністерства  ______  України від  ______  №  ______ .

2.5.             Місцезнаходження Підприємства:  ______ .

3.     Мета, предмет діяльності та завдання Підприємства

3.1.             Підприємство утворено з метою здійснення підприємницької діяльності для забезпечення населення  ______ , а також потреб держави на промисловій та комерційній основі.

3.2.             Предметом діяльності Підприємства є: виробництво, оптова і роздрібна торгівля товарами у сфері  ______ .

3.3.             Основними завданнями Підприємства є:

3.3.1.      ______ ; ...

3.3.20. інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3.4.             Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Підприємство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинного законодавства України та одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5.             Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом, метою та завданням його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.6.             Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, бухгалтерського обліку, податкових відносин,  визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно до їх законного призначення.

4.     Правовий статус Підприємства

4.1.             Підприємство є державним комерційним підприємством – юридичною особою публічного права та суб’єктом господарювання державного сектору економіки. Підприємство набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4.2.             Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.3.             Підприємство є залежним від Публічного акціонерного товариства « ______ ». Залежність Підприємства від Публічного акціонерного товариства « ______ » є вирішальною.

4.4.             Доповнення та зміни до статуту Підприємства вносяться за рішенням Публічного акціонерного товариства « ______ » та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.

4.5.             Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

4.6.             Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, також може мати товарні знаки.

4.7.             Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

4.8.             Держава та Уповноважені органи управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України. До Держави та Уповноважених органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Підприємством, крім випадків, прямо передбачених законом.

4.9.             Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноважених органів управління. До Підприємства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Державою та Уповноваженими органами управління протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом.

4.10.        Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

5.     Майно Підприємства

5.1.             Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.2.             Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.3.             Джерелами формування майна Підприємства є:

-                         державне майно, передане Підприємству Уповноваженими органами управління;

-                         доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;

-                         доходи від цінних паперів;

-                         кредити банків та інших кредиторів;

-                         капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

-                         майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

-                         інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4.             Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникає з моменту його передачі, якщо інше не визначено сторонами.

5.5.             У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

5.6.             Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснюють Уповноважені органи управління.

5.7.             Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

5.8.             Відчуження Підприємством майнових об'єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Міністерством  ______ України  в порядку, встановленому законодавством.

5.9.             Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

5.10.        Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

5.11.        Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

5.12.        Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

5.13.        Підприємство має право здавати в оренду за згодою Міністерства  ______  України в установленому законодавством порядку підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать).

5.14.        Списання з балансу Підприємства об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодою Міністерства  ______  України. Списання з балансу повністю амортизованого майна, яке належить до основних фондів (засобів) інших необоротних матеріальних активів Підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить 10 000 (десять тисяч) гривень і більше, крім об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, здійснюються за згодою Публічного акціонерного товариства « ______ ».

5.15.        Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за погодженням з Міністерством  ______  України.

5.16.        Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

5.17.        Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

6.     Розмір і порядок формування статутного капіталу та

створення спеціальних (цільових) фондів

6.1.             Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженими органами управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

6.2.             Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.

6.3.             Передача майна Підприємству оформляється актом приймання-передачі.

6.4.             Статутний капітал Підприємства становить  ______ (______) гривень .

6.5.             Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Публічним акціонерним товариством « ______ » з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.

6.6.             Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв'язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

6.7.             Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

-                         амортизаційний фонд;

-                         фонд розвитку виробництва;

-                         фонд споживання (оплати праці);

-                         резервний фонд;

-                         інші фонди.

6.8.             Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.

6.9.             Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

6.10.        Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

6.11.        Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі 10 відсотків фонду споживання (оплати праці) і призначений для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

6.12.        Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

6.13.        Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

7.     Права та обов'язки Підприємства

7.1.             Підприємство має право:

-                         самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Публічним акціонерним товариством « ______ »;

-                         реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством – за фіксованими державними цінами;

-                         придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

-                         утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати положення про них за погодженням з Публічним акціонерним товариством « ______ »;

-                         обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

-                         об'єднуватися з іншими суб'єктами господарювання в корпорації, концерни, асоціації та консорціуми в установленому законодавством порядку;

-                         набувати та реалізовувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

7.2.             Підприємство зобов'язане:

-                         забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;

-                         відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів;

-                         виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-                         здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

-                         додержуватися фінансової дисципліни;

-                         створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

-                         проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

-                         додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

-                         надавати уповноваженим органам управління інформацію щодо діяльності Підприємства.

7.3.             Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.

7.4.             У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

8.     Управління Підприємством

8.1.             Управління Підприємством здійснюється одноособовим виконавчим органом – директором, який підзвітний Уповноваженим органам управління.

8.2.             Директор є посадовою особою Підприємства, яка призначається на посаду та звільняється з посади Публічним акціонерним товариством « ______ ».

8.3.             З директором Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін. Контракт підписується з Публічним акціонерним товариством « ______ ».

8.4.             В установленому Кабінетом Міністрів України порядку та у визначених законодавством випадках директора може бути призначено на посаду за результатами конкурсного відбору.

8.5.             Директора Підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених контрактом відповідно до законодавства.

8.6.             Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенції Уповноважених органів управління.

8.7.             Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8.8.             Директор Підприємства:

8.8.1.      несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

8.8.2.      під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

8.8.3.      діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

8.8.4.      формує адміністрацію Підприємства;

8.8.5.      видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

8.8.6.      організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

8.8.7.      затверджує штатний розпис Підприємства;

8.8.8.      затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів;

8.8.9.      у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

8.8.10. призначає та звільняє за погодженням з Публічним акціонерним товариством « ______ » заступників директора Підприємства, керівника юридичної служби та головного бухгалтера, розподіляє обов’язки між ними, відповідно до вимог законодавства;

8.8.11. встановлює у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;

8.8.12. застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

8.8.13. розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

8.8.14. забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

8.8.15. укладає договори оренди за згодою Міністерства  ______  України в порядку, визначеному законодавством;

8.8.16. виконує умови укладеного з Публічним акціонерним товариством « ______ » трудового контракту;

8.8.17. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

8.8.18. опрацьовує та подає для затвердження Публічним акціонерним товариством « ______ » проекти змін та доповнень до Статуту;

8.8.19. погоджує з Публічним акціонерним товариством « ______ » свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні;

8.8.20. забезпечує невідкладне повідомлення Публічного акціонерного товариства « ______ » про свою тимчасову втрату працездатності, інші обставини, які унеможливлюють виконання посадових обов’язків;

8.8.21. підписує колективний договір;

8.8.22. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

8.8.23. забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві;

8.8.24. забезпечує передачу установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Підприємства до Публічного акціонерного товариства « ______ »;

8.8.25. вирішує інші питання діяльності Підприємства у відповідності із законодавством.

8.9.             У випадках відсторонення від виконання повноважень або неможливості директором безпосередньо виконувати свої обов’язки його повноваження за рішенням Публічного акціонерного товариства « ______ » покладаються на іншу особу до усунення таких обставин або призначення нового директора.

9.     Уповноважені органи управління

9.1.             Міністерство  ______  України, як уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

9.1.1.      приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

9.1.2.      визначає головні напрямки діяльності Підприємства;

9.1.3.      погоджує договори застави майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

9.1.4.      приймає рішення про надання згоди на списання з балансу Підприємства об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних фондів, а також надає згоду на здійснення прискореної амортизації основних фондів Підприємства;

9.1.5.      забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

9.1.6.      надає згоду на відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства, оренду та передачу майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору відчуження, оренди та передачі з метою забезпечення ефективного використання майна;

9.1.7.      контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди;

9.1.8.      організовує контроль за використанням орендованого державного майна;

9.1.9.      здійснює інші функції, передбачені законодавством.

9.2.             Публічне акціонерне товариство « ______ », як уповноважений орган управління, відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження, у тому числі делеговані йому Міністерством  ______  України згідно з п. 10) ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»:

9.2.1.      призначає на посаду та звільняє з посади (припиняє повноваження), відстороняє від виконання повноважень директора Підприємства, укладає і розриває з директором Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту; покладає виконання обов’язків директора Підприємства на іншу особу;

9.2.2.      в установленому порядку та визначених законодавством випадках приймає рішення про проведення, організовує і проводить конкурси з визначення директора Підприємства;

9.2.3.      погоджує призначення та звільнення заступників директора Підприємства, керівника юридичної служби та головного бухгалтера, розподіл обов’язків між ними, відповідно до вимог законодавства за попереднім поданням директора Підприємства;

9.2.4.      погоджує директору Підприємства відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні за попереднім поданням директора Підприємства;

9.2.5.      забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень Підприємства, затверджує статут Підприємства та здійснює контроль за його дотриманням;

9.2.6.      забезпечує збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Підприємства;

9.2.7.      забезпечує (контролює) проведення інвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

9.2.8.      веде облік об’єктів державної власності, що перебуває в його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

9.2.9.      виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

9.2.10. забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок Підприємства;

9.2.11. приймає рішення про надання згоди на списання з балансу повністю амортизованого майна, яке належить до основних фондів (засобів) інших необоротних матеріальних активів Підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить 10 000 (десять тисяч) гривень і більше, крім об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва;

9.2.12. забезпечує розроблення та затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

9.2.13. проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

9.2.14. забезпечує за потреби проведення щорічних аудиторських перевірок Підприємства;

9.2.15. у разі зміни керівника Підприємства забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом;

9.2.16. забезпечує проведення екологічного аудиту Підприємства за потреби;

9.2.17. погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, інвестиційні договори, кредитні договори, договори застави (окрім застави майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства) доручення та управління майном, в т.ч. за якими використовується нерухоме майно, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства та інші договори, що регламентують використання земельної ділянки та / або нерухомого майна Підприємства, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів в установленому законодавством порядку;

9.2.18. здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство Підприємства;

9.2.19. виконує інші передбачені законодавством функції з управління Підприємством.

9.3.             Уповноважені органи управління здійснюють контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

10.                                Господарська діяльність Підприємства

10.1.        Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

10.2.        Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

10.3.        Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

10.4.        Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

10.5.        У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

10.6.        Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

10.7.        Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

10.8.        Підприємство відраховує та сплачує частину прибутку, визначену його фінансовим планом, Публічному акціонерному товариству « ______ ».

10.9.        Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством.

10.10.   Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

10.11.   Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.

11.                                Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

11.1.        Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

11.2.        Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

11.3.        Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства.

11.4.        Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

11.5.        Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

11.6.        Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

12.                                Припинення діяльності Підприємства

12.1.        Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Міністерства  ______  України, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

12.2.        У разі реорганізації Підприємства усі його майнові права і обов’язки переходять до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.

12.3.        Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством  ______  України, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.4.        Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.    

12.5.        Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.

12.6.        Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб’єкта господарювання.

12.7.        Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Міністерства  ______  України або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку, з обов’язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Підприємство.

12.8.        Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

12.9.        Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

12.10.   Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.11.   Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення Підприємства.

 

 

Міністр 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]