Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.01.2016 19:37

Приклад статуту державного підприємства подвійного підпорядкування

"Сотвори добро и хоть в воду его кинь - оно не пропадет." (с) "Говорящая рыба" Ованес Туманян

        При написанні цього статуту для державного підприємства підпорядкованого державній керуючій компанії, задачею було максимально допустимо:
- зняти "тягар" прийняття рішень з державного органу, уповноваженого управляти майном, передавши такі повноваження керуючій компанії;
- обмежити втручання в діяльність таких державних підприємств поза межами визначення фінансових показників ефективності їх діяльності;
- максимально відобразити в статуті всі основні наявні в законах обмеження діяльності державних підприємств.

       То ж пропоную до вашої уваги і для вашого використання результат кропіткої праці.


1.    Загальні положення

1.1.            ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «______» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА «______» (ідентифікаційний код юридичної особи – ______; далі– Підприємство) засноване на державній власності та належить до сфери управлінняМіністерства ______ України.

1.2.            Уповноваженими органами управління Підприємством є Міністерство ______ України та Публічне акціонерне товариство «______» (далі разом –Уповноважені органи управління).

1.3.            Підприємство створено згідно з наказом Міністерства ______України від ______ № ______ «______» на виконанняпостанови Кабінету Міністрів України від ______ № ______«______» шляхомперетворення Державного підприємства «______»(ідентифікаційний код юридичної особи – ______).

1.4.            Підприємство є правонаступником прав та обов'язків перетвореного Державногопідприємства «______».

1.5.            У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України,актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства ______ України та Публічного акціонерного товариства «______», нормативно-правовимиактами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а такожцим Статутом.

2.    Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1.            Найменування Підприємства:

-                        повне найменування українською мовою: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «______» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «______»;

-                        скорочене найменування українською мовою: ДП «______» ПАТ «______».

2.2.            Найменування Підприємства в перекладі іншими мовами:

-                        повне найменування російською мовою: ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «______» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «______»;

-                        скорочене найменування російською мовою: ДП «______» ПАО «______»;

-                        повне найменування англійською мовою: «______» THEBRANCH ESTABLISHMENT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «______»;

-                        скорочене найменування англійською мовою: BE «______» PJSC «______».

2.3.            Повне та скорочене найменування Підприємства, в тому числі в перекладі наінші мови, є його комерційним (фірмовим) найменуванням Підприємства.

2.4.            Підприємство перейменовано з ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «______» ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «______» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «______» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «______» в зв’язку з перейменуваннямза наказом Міністерства ______ України від ______ № ______.

2.5.            Місцезнаходження Підприємства: ______.

3.    Мета, предмет діяльності та завданняПідприємства

3.1.            Підприємство утворено з метою здійснення підприємницької діяльності длязабезпечення населення ______,а також потреб держави на промисловій та комерційній основі.

3.2.            Предметом діяльності Підприємства є: виробництво, оптова і роздрібнаторгівля товарами у сфері ______.

3.3.            Основними завданнями Підприємства є:

3.3.1.      ______; ...

3.3.20.інші види діяльності, незаборонені законодавством.

3.4.            Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством,Підприємство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинногозаконодавства України та одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5.            Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічнудіяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом, метою та завданням йогодіяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємствокористується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльностівідповідно до чинного законодавства України.

3.6.            Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законнихцілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин,адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом,бухгалтерського обліку, податкових відносин, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядкувстановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускаєідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж ценеобхідно до їх законного призначення.

4.    Правовий статус Підприємства

4.1.            Підприємство є державним комерційним підприємством – юридичною особоюпублічного права та суб’єктом господарювання державного сектору економіки.Підприємство набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати включення йогодо Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4.2.            Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цьогоСтатуту.

4.3.            Підприємство є залежним від Публічного акціонерного товариства«______». Залежність Підприємства від Публічного акціонерного товариства«______» є вирішальною.

4.4.            Доповнення та зміни до статуту Підприємства вносяться за рішеннямПублічного акціонерного товариства «______» та підлягають державнійреєстрації в порядку, передбаченому законом.

4.5.            Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

4.6.            Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та іншірахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, також може матитоварні знаки.

4.7.            Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межахналежного йому майна згідно із законодавством.

4.8.            Держава та Уповноважені органи управління не несуть відповідальності зазобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексомУкраїни та іншими законами України. До Держави та Уповноважених органівуправління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, уразі вчинення протиправних дій Підприємством, крім випадків, прямо передбаченихзаконом.

4.9.            Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави таУповноважених органів управління. До Підприємства та його органів не можутьзастосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчиненняДержавою та Уповноваженими органами управління протиправних дій, крім випадків,прямо передбачених законом.

4.10.       Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайновихправ, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповіднодо законодавства.

5.    Майно Підприємства

5.1.            Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на правігосподарського відання.

5.2.            Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також іншіцінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.3.            Джерелами формування майна Підприємства є:

-                        державне майно, передане Підприємству Уповноваженими органами управління;

-                        доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видівгосподарської діяльності Підприємства;

-                        доходи від цінних паперів;

-                        кредити банків та інших кредиторів;

-                        капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

-                        майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян увстановленому законодавством порядку;

-                        інші джерела, не заборонені законодавством.

5.4.            Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникаєз моменту його передачі, якщо інше не визначено сторонами.

5.5.            У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управлінняПідприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно.Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення тадержавну реєстрацію речових прав на об'єкти, права на які підлягають державнійреєстрації.

5.6.            Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленогоза Підприємством майна здійснюють Уповноважені органи управління.

5.7.            Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншимюридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

5.8.            Відчуження Підприємством майнових об'єктів, що належать до основних фондів,здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Міністерством ______ України в порядку, встановленому законодавством.

5.9.            Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суденвнутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюєтьсяза умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державногомайна України.

5.10.       Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів,Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбаченіГосподарським кодексом України та іншими законами України.

5.11.       Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основнихфондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансовогоплану.

5.12.       Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може бутивідчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарськихорганізацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких можебути його відчуження.

5.13.       Підприємство має право здавати в оренду за згодою Міністерства ______ України в установленому законодавством порядку підприємствам,установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди,нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно(устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, якійому належать).

5.14.       Списання з балансу Підприємства об’єктів нерухомого майна та об’єктівнезавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних фондів, а такожприскорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодоюМіністерства ______ України. Списання з балансу повністюамортизованого майна, яке належить до основних фондів (засобів) іншихнеоборотних матеріальних активів Підприємства, первісна (переоцінена) вартістьяких становить 10 000 (десять тисяч) гривень і більше, крім об’єктівнерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, здійснюються за згодоюПублічного акціонерного товариства «______».

5.15.       Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондівПідприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за погодженнямз Міністерством ______ України.

5.16.       Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природнимиресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

5.17.       Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових правгромадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуютьсяПідприємству відповідно до закону.

6.     Розмір і порядок формуваннястатутного капіталу та

створення спеціальних (цільових) фондів

6.1.            Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженимиорганами управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна тамайнових прав.

6.2.            Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленомупорядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарськоговідання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунокПідприємства.

6.3.            Передача майна Підприємству оформляється актом приймання-передачі.

6.4.            Статутний капітал Підприємства становить ______ (______)гривень.

6.5.            Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталуПідприємства приймається Публічним акціонерним товариством «______» зурахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.

6.6.            Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв'язку із зміною(збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державнійреєстрації.

6.7.            Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди,призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

-                        амортизаційний фонд;

-                        фонд розвитку виробництва;

-                        фонд споживання (оплати праці);

-                        резервний фонд;

-                        інші фонди.

6.8.            Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань іпризначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівельтощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу,через що втрачають частину споживної вартості.

6.9.            Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань відчистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фондувикористовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства.Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

6.10.       Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаютьсязгідно із законодавством.

6.11.       Резервний фонд Підприємства створюється в розмірі 10 відсотків фондуспоживання (оплати праці) і призначений для покриття витрат, які пов'язані звідшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

6.12.       Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід),амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів,безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств,організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальнівкладення та кредити).

6.13.       Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плануПідприємства.

7.    Права та обов'язки Підприємства

7.1.            Підприємство має право:

-                        самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основнінапрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства,затвердженого Публічним акціонерним товариством «______»;

-                        реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами,що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбаченихзаконодавством – за фіксованими державними цінами;

-                        придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно дозаконодавства;

-                        утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремленіпідрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків,затверджувати положення про них за погодженням з Публічним акціонернимтовариством «______»;

-                        обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умовигосподарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

-                        об'єднуватися з іншими суб'єктами господарювання в корпорації, концерни,асоціації та консорціуми в установленому законодавством порядку;

-                        набувати та реалізовувати інші права, не заборонені чинним законодавствомУкраїни.

7.2.            Підприємство зобов'язане:

-                        забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно іззаконодавством;

-                        відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладенихдоговорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів;

-                        виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпеченняекологічної безпеки;

-                        здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову тастатистичну звітність згідно із законодавством;

-                        додержуватися фінансової дисципліни;

-                        створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечуватидодержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, технікибезпеки, соціального страхування;

-                        проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпеченнядостовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності тастатистичної інформації згідно із законодавством;

-                        додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

-                        надавати уповноваженим органам управління інформацію щодо діяльностіПідприємства.

7.3.            Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємствозастосовує процедури закупівель, визначені законом.

7.4.            У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишньогоприродного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово забороненаабо припинена відповідно до законодавства.

8.    Управління Підприємством

8.1.            Управління Підприємством здійснюється одноособовим виконавчим органом –директором, який підзвітний Уповноваженим органам управління.

8.2.            Директор є посадовою особою Підприємства, яка призначається на посаду тазвільняється з посади Публічним акціонерним товариством «______».

8.3.            З директором Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строкнайму, його права, обов'язки і відповідальність, умови матеріальногозабезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.Контракт підписується з Публічним акціонерним товариством «______».

8.4.            В установленому Кабінетом Міністрів України порядку та у визначенихзаконодавством випадках директора може бути призначено на посаду зарезультатами конкурсного відбору.

8.5.            Директора Підприємства може бути звільнено з посади достроково напідставах, передбачених контрактом відповідно до законодавства.

8.6.            Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства,за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенціїУповноважених органів управління.

8.7.            Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональнувідповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку тастатистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8.8.            Директор Підприємства:

8.8.1.      несе відповідальність завиконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

8.8.2.      під час реалізації своїх прав івиконання обов'язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

8.8.3.      діє без довіреності від іменіПідприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органахмісцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичнимита фізичними особами;

8.8.4.      формує адміністраціюПідприємства;

8.8.5.      видає в межах своєї компетенціїнакази та доручення;

8.8.6.      організовуєвиробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємствавідповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

8.8.7.      затверджує штатний розписПідприємства;

8.8.8.      затверджує положення проструктурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів;

8.8.9.      у встановленому порядку призначаєна посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

8.8.10.призначає та звільняє запогодженням з Публічним акціонерним товариством «______» заступниківдиректора Підприємства, керівника юридичної служби та головного бухгалтера,розподіляє обов’язки між ними, відповідно до вимог законодавства;

8.8.11.встановлює у колективномудоговорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством форми ісистеми оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадовихокладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород таінших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;

8.8.12.застосовує заходи заохочення тадисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

8.8.13.розпоряджається коштами та майномПідприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

8.8.14.забезпечує ефективне використаннята збереження майна, переданого Підприємству;

8.8.15.укладає договори оренди за згодоюМіністерства ______ України в порядку, визначеному законодавством;

8.8.16.виконує умови укладеного зПублічним акціонерним товариством «______» трудового контракту;

8.8.17.укладає договори, видаєдовіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

8.8.18.опрацьовує та подає длязатвердження Публічним акціонерним товариством «______» проекти змін тадоповнень до Статуту;

8.8.19.погоджує з Публічним акціонернимтовариством «______» свої відпустки, закордонні відрядження та відрядженняв Україні;

8.8.20.забезпечує невідкладнеповідомлення Публічного акціонерного товариства «______» про свою тимчасовувтрату працездатності, інші обставини, які унеможливлюють виконання посадовихобов’язків;

8.8.21.підписує колективний договір;

8.8.22.несе відповідальність заформування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансовоїдисципліни і вимог законодавства;

8.8.23.забезпечує додержаннязаконодавства про працю на Підприємстві;

8.8.24.забезпечує передачу установчихдокументів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управлінняПідприємства до Публічного акціонерного товариства «______»;

8.8.25.вирішує інші питання діяльностіПідприємства у відповідності із законодавством.

8.9.            У випадках відсторонення від виконання повноважень або неможливості директоромбезпосередньо виконувати свої обов’язки його повноваження за рішеннямПублічного акціонерного товариства «______» покладаються на іншу особу доусунення таких обставин або призначення нового директора.

9.    Уповноважені органи управління

9.1.            Міністерство ______ України, як уповноважений орган управліннявідповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

9.1.1.      приймає рішення про утворення,реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

9.1.2.      визначає головні напрямкидіяльності Підприємства;

9.1.3.      погоджує договори заставимайнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, зміни до них таконтролює виконання умов цих договорів;

9.1.4.      приймає рішення про надання згодина списання з балансу Підприємства об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеногобудівництва, не повністю амортизованих основних фондів, а також надає згоду наздійснення прискореної амортизації основних фондів Підприємства;

9.1.5.      забезпечує управління ізбереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодоохорони державної таємниці;

9.1.6.      надає згоду на відчуження майна,що належить до основних фондів Підприємства, оренду та передачу майнаПідприємства і пропозиції щодо умов договору відчуження, оренди та передачі зметою забезпечення ефективного використання майна;

9.1.7.      контролює виконання орендарямиінвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди;

9.1.8.      організовує контроль завикористанням орендованого державного майна;

9.1.9.      здійснює інші функції,передбачені законодавством.

9.2.            Публічне акціонерне товариство «______», як уповноважений органуправління, відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступніповноваження, у тому числі делеговані йому Міністерством ______ України згідно з п. 10) ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управлінняоб’єктами державної власності»:

9.2.1.      призначає на посаду та звільняє зпосади (припиняє повноваження), відстороняє від виконання повноважень директораПідприємства, укладає і розриває з директором Підприємства контракт, здійснюєконтроль за додержанням вимог контракту; покладає виконання обов’язківдиректора Підприємства на іншу особу;

9.2.2.      в установленому порядку тавизначених законодавством випадках приймає рішення про проведення, організовуєі проводить конкурси з визначення директора Підприємства;

9.2.3.      погоджує призначення тазвільнення заступників директора Підприємства, керівника юридичної служби таголовного бухгалтера, розподіл обов’язків між ними, відповідно до вимогзаконодавства за попереднім поданням директора Підприємства;

9.2.4.      погоджує директору Підприємства відпустки,закордонні відрядження та відрядження в Україні за попереднім поданнямдиректора Підприємства;

9.2.5.      забезпечує приведення увідповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положеньПідприємства, затверджує статут Підприємства та здійснює контроль за йогодотриманням;

9.2.6.      забезпечує збереження установчихдокументів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управлінняПідприємства;

9.2.7.      забезпечує (контролює) проведенняінвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни;

9.2.8.      веде облік об’єктів державноївласності, що перебуває в його управлінні, здійснює контроль за ефективнимвикористанням та збереженням таких об’єктів;

9.2.9.      виявляє державне майно, якетимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшоговикористання;

9.2.10.забезпечує оформлення прав наземельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення межземельних ділянок Підприємства;

9.2.11.приймає рішення про надання згодина списання з балансу повністю амортизованого майна, яке належить до основнихфондів (засобів) інших необоротних матеріальних активів Підприємства, первісна(переоцінена) вартість яких становить 10 000 (десять тисяч) гривень ібільше, крім об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва;

9.2.12.забезпечує розроблення тазатверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, річні фінансові таінвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу(3-5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленомупорядку;

9.2.13.проводить моніторинг фінансовоїдіяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, тавживає заходів щодо поліпшення його роботи;

9.2.14.забезпечує за потреби проведеннящорічних аудиторських перевірок Підприємства;

9.2.15.у разі зміни керівникаПідприємства забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльностіПідприємства в порядку, передбаченому законом;

9.2.16.забезпечує проведенняекологічного аудиту Підприємства за потреби;

9.2.17.погоджує договори про спільнудіяльність, договори комісій, інвестиційні договори, кредитні договори,договори застави (окрім застави майнових об'єктів, що належать до основнихфондів Підприємства) доручення та управління майном, в т.ч. за якимивикористовується нерухоме майно, що перебуває у повному господарському віданніПідприємства та інші договори, що регламентують використання земельної ділянкита / або нерухомого майна Підприємства, доручення та управліннямайном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів в установленомузаконодавством порядку;

9.2.18.здійснює визначені законодавствомповноваження під час провадження справ про банкрутство Підприємства;

9.2.19.виконує інші передбаченізаконодавством функції з управління Підприємством.

9.3.            Уповноважені органи управління здійснюють контроль за використанням та збереженняммайна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльністьПідприємства.

10.                               Господарська діяльність Підприємства

10.1.       Основним показником фінансових результатів господарської діяльностіПідприємства є прибуток.

10.2.       Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадженнягосподарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до нихвитрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплатипередбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахуваньдо цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні тавикористовується відповідно до законодавства.

10.3.       Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходуПідприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційнихвідрахувань.

10.4.       Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженогофінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексуУкраїни та інших законів України.

10.5.       У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, якіспрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

10.6.       Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плануПідприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

10.7.       Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибуткувідповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

10.8.       Підприємство відраховує та сплачує частину прибутку, визначену йогофінансовим планом, Публічному акціонерному товариству «______».

10.9.       Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно іззаконодавством.

10.10.   Відносини Підприємства з іншимипідприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарськоїдіяльності здійснюються на основі договорів.

10.11.   Підприємство провадить зовнішньоекономічнудіяльність згідно із законодавством.

11.                               Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

11.1.       Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працеюберуть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди)або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

11.2.       Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальнимизборами (конференцією) та через їх виборні органи.

11.3.       Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах(конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування,до складу якого не може входити керівник Підприємства.

11.4.       Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням натри роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можутьбути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативиадміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цьогоколективу.

11.5.       Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацієюПідприємства регулюються колективним договором.

11.6.       Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці,життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівниківПідприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівникаПідприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

12.                               Припинення діяльності Підприємства

12.1.       Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішеннямМіністерства ______ України, а у випадках, передбачених законом, – зарішенням суду.

12.2.       У разі реорганізації Підприємства усі його майнові права і обов’язкипереходять до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.

12.3.       Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, якаутворюється Міністерством ______ України, а в разі припинення йогодіяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.4.       Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензійкредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення проліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідаціюПідприємства.    

12.5.       Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих органах відповідно до законуповідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторамипретензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовійформі у встановлені законодавством строки.

12.6.       Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягненнядебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, зписьмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб’єкта господарювання.

12.7.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується зкредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Міністерства ______ України або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірністьта повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленомузаконодавством порядку, з обов’язковою перевіркою органом державної податковоїслужби, у якому перебуває на обліку Підприємство.

12.8.       Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, щоліквідується.

12.9.       Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповіднодо законодавства.

12.10.   Працівникам Підприємства, якізвільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантуєтьсядодержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.11.   Підприємство вважається таким, щоприпинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєструюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстраціюприпинення Підприємства.

 

 

Міністр 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи