Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
09.01.2018 00:12

Касаційне провадження: перші кроки застосування нового ГПК

Суддя Верховного Суду

Перші декілька тижнів роботи нового Верховного Суду, зокрема, Касаційного господарського суду, вже можуть свідчити про практику застосування положень нового Господарського процесуального кодексу, що стосуються касаційного перегляду судових рішень у господа

Порядок та строки подання касаційної скарги

Згідно нової редакції ГПК було змінено порядок подання касаційної скарги упорівнянні з тим, як це було передбачено ГПК в редакції, що діяла до 15.12.2017.Так, стаття 289 нової редакції ГПК прямо передбачає, що касаційна скаргаподається безпосередньо до суду касаційної інстанції. Крім цього, стаття 292нового ГПК серед інших підстав для повернення касаційної скарги передбачає,зокрема, і таку підставу як «скаргу подано у інший спосіб, ніж до судукасаційної інстанції».

Проте слід звернути увагу на п 17.5 Розділу ХІ «Перехідні положення», якимпередбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційноїсистеми (ЄСІТС) апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи доабо через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаютьсясудами за правилами, що діяли до набрання чинності цієї редакцією Кодекса [редакцією,що діяла до 15.12.2017]. У разі порушення порядку подання апеляційної чикасаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Таким чином, касаційні скарги на судові рішення у господарських справах, якіподані напряму до суду касаційної інстанції до дня початку функціонування ЄСІТС,будуть повертатись учасникам справи без розгляду. При цьому, такі учасники непозбавлені права звернутись з касаційною скаргою до суду касаційної інстанціїчерез суд апеляційної інстанції [як це було передбачено ГПК в редакції, щодіяла до 15.12.2017] з відповідним клопотання про поновлення пропущеного строкудля подання касаційної скарги.

Відповідно до ст. 282 ГПК  касаційна скарга на судове рішення подаєтьсяпротягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо всудовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судовогорішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) безповідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дняскладення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішенняне було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновленняпропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга поданапротягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Порядок розгляду касаційнихскарг, що були подані до Вищого господарського суду України і не були розглянутіпо суті

Відповідно до п. 4 першої частини першої Розділу ХІ «Перехідні положення» ГПКкасаційні скарги (подання) на судові рішення у господарських справах, якіподані [до Вищого господарського суду України] і розгляд яких не закінчено,передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку заправилами, що діють після набрання чинності новою редакцією ГПК [редакцією, що дієз 15.12.2017].

При призначенні таких скарг до розгляду не перевіряються вимоги щодоподання та оформлення касаційних скарг, проте розгляд самих скарг проводитьсявже за правилами, передбаченими новою редакцією ГПК. Особливо варто звернутиувагу, що розгляд таких касаційних скарг відбувається спочатку.

Якщо ж за касаційною скаргою, поданою до Вищого господарського суду України,навіть не було порушено  провадження, тотакі касаційні скарги розглядаються вже за правилами нової редакції ГПК [редакції,що діє з 15.12.2017]. Відповідно до п. 11 частини Розділу ХІ «Перехідніположення» ГПК такі скарги не можутьбути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не можебути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкриттіпровадження за правилами, що діють з 15.12.2017, якщо вони подані з додержанням відповідних вимогпроцесуального закону, які діяли до набрання чинності новою редакцією ГПК.

Порядок розгляду заяв проперегляд судових рішень, що були подані до Верховного Суду України

Відповідно до п. 1 частини першої Розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК заяви про перегляд судових рішеньВерховним Судом України у господарських справах, які подані та розгляд яких незакінчено до 15.12.2017 , передаються до Касаційного господарського суду та розглядаютьсяспочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів заправилами, що діяли до 15.12.2017 .

Особливо варто звернути увагу, що т акі заяви розглядаються без повідомленнята виклику учасників справи . Однак, зогляду на обставини справи суд може ухвалит и рішення і про розгляд справиу судовому засіданні з викликом сторін.

Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України угосподарських справах , які подані  після15.12.2017, повертаються учасникам справи без розгляду. В подальшому, учасникисправи вже не мають належних підстав звертатись з такими заявами до новогоВерховного Суду  або Касаційногогосподарського суду у складі Верховного Суду.

Правила розгляду касаційних скарг

Відповідно до частини першої статті 301 ГПК у суді касаційної інстанції скаргарозглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядкуспрощеного позовного провадження.

Частина четверта статті 247 ГПКпередбачає винятки, коли справи не можуть бути розглянуті у порядку спрощеногопровадження. Так, у порядку спрощеного провадження не можуть бути розглянутісправи про банкрутство; у спорах, які виникають з корпоративних відносин, таспорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій); у спорах щодо захиступрав інтелектуальної власності.., та деякі інші.

Письмове провадження

Відповідно до п.п. 4, 5 статті 301 ГПК переглядрішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб, та перегляд ухвал суду першої таапеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюєтьсябез повідомлення учасників справи [крім справ, які не підлягають розгляду впорядку спрощеного провадження].

Пунктом 13 статті 8 нової редакції ГПКпередбачено, що розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження занаявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомленняучасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Отже, якщо касаційну скаргу подано у справах, ціна позову в яких неперевищує 881 000, 00 грн. (станом на 01.01.2018 р.) або касаційну скаргуподано на ухвалу суду першої та апеляційної інстанції, такі касаційні скаргипризначаються до розгляду без повідомлення учасників справи [у порядку письмового провадження]. Як виняток, з урахуванням конкретних обставин справи суд касаційноїінстанції може розглянути такі касаційні скарги у судовому засіданні зповідомленням (викликом) учасників справи.

Строки розгляду касаційнихскарг

Відповідно до статті 306 ГПК касаційна скарга на судові рішення (рішення суду першоїінстанції та постанови суду апеляційної інстанції) має бути розглянута протягомшістдесяти днів, а на ухвали, - протягом тридцяти днів з дня постановленняухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net