Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
06.12.2017 08:53

Судова експертиза: які зміни чекаємо наприкінці року?

Правова, судово-експертна діяльність

6 важливих новел. Стислий аналіз та авторський погляд щодо змін, які очікуються з 15 грудня 2017 року у сфері судової експертизи.

В останній місяць напруженого 2017 року суттєвих змін у законодавчомурегулюванні зазнаватиме сфера судово-експертної діяльності.   

Як очікується, частина з них набудечинності вже 15 грудня 2017 року, що пов’язане із прийняттям ЗаконуУкраїни 03.10.2017  №  2147-VIII (відомий законопроект№ 6232, який жваво обговорювався у професійному середовищі).  

Серед найбільш суттєвих новел назвемо лише деякі, що безпосередньозачіпають судово-експертну діяльність:    

НОВЕЛА 1

Укримінальному провадженні судово-експертну діяльність здійснюватимуть саме тавиключно державні спеціалізовані установи. До таких за Законом “Просудову експертизу” належать: науково-дослідніустанови  судових експертиз Мінюсту (НДУСЕ); науково-дослідніустанови  судових експертиз,  судово-медичні та судово-психіатричні установи МОЗ; експертніслужби   МВС (НДЕКЦ), Міністерства оборони, Служби безпеки таДержавної прикордонної служби України.

Прицьому в інших випадках судові експертизи також здійснюютьсудові експерти, які не є працівниками зазначених установ та іншіфахівці (експерти) з відповідних галузей знань.  

ДУМКА

Перш завсе, з дня набрання чинності змін до Закону “Про судову експертизу” увідповідній частині “приватні судові експерти” більше не зможуть проводитисудові експертизи у кримінальних провадженнях. До внесення вказаних змінсудовими експертами, атестованими Центральною експертно-кваліфікаційноюкомісією Мінюсту (ЦЕКК) та внесеними до Реєстру атестованих судових експертівздійснювалась досить значна кількість судових експертиз (переважно економічнихта інженерно-технічних), як на замовлення сторони обвинувачення, так і назамовлення сторони захисту. У найближчому майбутньому така експертна роботабуде здійснюватися лише державними установами, насамперед НДУСЕ Мінюсту таНДЕКЦ МВС, що суттєво збільшить їхнє навантаження. Тому виникне потреба урозширенні штатної чисельності установ, а також відпрацювання механізмівзалучення до виконання судових експертиз атестованих судових експертів, що непрацюють у вказаних установах.  

Відтепердо кола судових експертів належатимуть  “фахівці (експерти) звідповідних галузей знань” , перебування яких у Реєстрі атестованихсудових експертів не є обов’язковою передумови їхнього залучення у якостісудового експерта. Це підтверджується новою редакцією ст. 9 Закону “Про судовуекспертизу”, за якою судову експертизу може бути проведено експертами, якихвнесено до Реєстру або ж  іншими фахівцями з відповідних галузейзнань , якщо інше не встановлено законом (щодо окремих видів судовихекспертиз законом мають бути прямо встановлені виключення).  

Різниця устатусі таких фахівців та судових експертів полягає лише у тому, що фахівець ненесе відповідальності за відмову від проведення експертизи, а також у непоширенні на фахівців тих положень Закону “Про судовуекспертизу”, які стосуються державних експертних установ та їхніхпрацівників.   

Требазауважити, що само по собі перебування тієї чи іншої особи – “приватногоексперта” у Реєстрі не є формальністю. Цьому передує проходження судовимекспертом стажування (підготовки) у досвідчених фахівців системи НДУСЕ Мінюсту,проходження підготовки з організаційних та правових питань в Інституті права тапіслядипломної освіти Мінюсту, складання іспиту на ЦЕКК, до складу якої входятьнайбільш досвідчені фахівці системи державних експертних установ (найближчимчасом планується введення системи незалежного автоматизованого тестування прискладанні іспитів). Це є запорукою належної підготовки таких експертів як успеціальних знаннях, так і у організаційних та правових питаннях судовоїекспертизи.     

НОВЕЛА 2

Окрім  судовогорішення  підставою для проведення експертизи постане  рішенняоргану досудового розслідування або договір з експертом чи експертною установою  (якщоекспертиза проводиться на замовлення інших осіб). В останньому випадку саме ціособи забезпечують огляд об’єкта та таке інше. 

  Клопотанняпро надання додаткових матеріалів судові експерти надаватимуть лише тоді, колиекспертизу призначено судом або органом досудового розслідування. В іншихвипадках судовий експерт має право ознайомлюватися з матеріалами справи, щостосуються предмета судової експертизи.  

ДУМКА

Із набраннямчинності вказаних змін судову експертизу можна буде призначати й за договором(замовленням) фізичних та юридичних осіб. Пригадаємо, що раніше у такомувипадку робились  експертні дослідження , де експерт непопереджався про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінальногокодексу України. Питання проведення експертних досліджень переважнорегламентувались на підзаконному рівні у Інструкції Мінюсту № 53/5. 

Заостанніми змінами проведення судової експертизи закінчуватиметься наданнямвисновку з питань, що є  або будуть предметом судовогорозгляду. Згідно з цією моделлю, вочевидь, судову експертизу можна замовити йза договором щодо питань, що лише постануть предметом судового розгляду.  

НОВЕЛА 3  

Стосуєтьсялише працівників державних спеціалізованих установ. Щодо таких осіб встановленорівень мінімального посадового окладу та збільшено тривалість щорічної основноїоплачуваної відпустки.           

ДУМКА  

Вказаніположення мають позитивно сказатись на судово-експертній сфері, аджедозволятимуть залучати більш широке коло талановитих молодих фахівців, а такождосвідчених осіб, що залишили професію та обрали більш дохідні видизайнятості, до служби у судово-експертних установах, наповнить реальнимзмістом гарантії незалежності та об’єктивності судового експерта.             

НОВЕЛА 4    

Судовіексперти обов’язково реєструватимуть офіційні електронні адреси в Єдинійсудовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Вказане положення почне діятичерез 30 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією у газеті“Голос України” та на веб-порталі судової влади оголошення про створення тазабезпечення функціонування системи. Очікується, що це буде здійснено не ранішекінця 2018 року.             

ДУМКА

Данановела поки що не коментується, власне до створення на державному рівнівказаної системи.   

НОВЕЛА 5

У зв’язкуз набуттям чинності новим законом, за зміненою редакцією ст. 242 Кримінальногопроцесуального кодексу експертиза проводитиметься судовим експертом чиекспертною установою  лише за дорученням слідчого судді чи суду ,наданим на клопотання сторони кримінального провадження або без такогоклопотання, за ініціативою цих органів.   

Ранішесудову експертизу могло бути проведено безпосередньо за зверненням стороникримінального провадження. Але ж відтепер слідчий або прокурор, які призначалисудові експертизи власними постановами, матимуть звернутися до слідчого суддідля призначення судової експертизи. Ці положення послідовно розвинуті у статтях243-244 та інших КПК. Треба мати на увазі, що вказані нововведеннянабувають чинності через три місяці після набрання чинності законом№ 2147-VIII.             

ДУМКА  

Можнаочікувати на більш системний підхід до призначення судових експертиз,виключення неоднозначних експертних висновків, що робились на замовленнясторони захисту та обвинувачення у випадках, коли експертам надавались надослідження різні документи (скажімо, адвокат замовляв судову експертизу напідставі лише певної частини копій документів слідства, що були у йогорозпорядженні). Тепер треба в установленому процесуальним законодавствомпорядку довести слідчому судді те, що питання з якого необхідна експертнадумка, є по-перше, істотним для кримінального провадження, а по-друге - дляйого вирішення необхідні спеціальні знання. При цьому слідчий суддя самостійновизначає експерта чи експертну установу, яким доручає проведенняекспертизи.   

НОВЕЛА 6  

З 01.01.2018встановлено єдину вартість однієї експертогодини для проведення судовихекспертиз. Замість їхнього ранжування за складністю та, відповідно, вартістю(як воно було в останні роки), відтепер вартість однієї експертогодинискладатиме 143 гривні та обраховуватиметься залежно від фактично витраченогочасу на проведення судової експертизи. Насамперед це стосується експертнихустанов Мінюсту, які на підставі відповідних калькуляцій обраховують витрати напроведення судової експертизи. Водночас, інші експертні установи та окреміексперти використовують вказану вартість як певний “орієнтир” для визначеннявартості своїх експертиз.  

ДУМКА

Вказанийпідхід до ціноутворення у НДУСЕ шляхом встановлення єдиної вартості однієїекспертогодини зробить ще більш прозорою процедуру розрахунку вартості судовихекспертиз.  

Надаліспробуємо проаналізувати законодавчі зміни у контексті системного аналізуглибинних змін усіх процесуальних кодексів. А як воно все працюватиме покажепрактика...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net