Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.02.2017 19:08

Що робити у випадку планової перевірки суб’єкта господарювання?

Рано чи пізно на будь-яке підприємство приходять контролюючі органи з метою проведення перевірки. З 2014 року щорічно на законодавчому рівні забороняють здійснення перевірок, накладають так званий мораторій на їх проведення. Проте, у цьому році склалася

3 листопада 2016року прийнято ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державногонагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення плановихзаходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Проте, зміст ст.6 вказаного вище Закону є дуже цікавим, оскільки чітко визначено, на які відносини не поширюєтьсядія цього Закону, зокреманавідносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органомдержавного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг,органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, центральниморганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності таокремих показників якості харчових продуктів, державного контролю задодержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальнимиорганами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податковуполітику, державну політику у сфері державної митної справи, та йоготериторіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізуєдержавну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальнимиорганами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику усфері державного експортного контролю, центральним органом виконавчої влади, щозабезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпекивикористання ядерної енергії, та його територіальними органами, Державноюслужбою України з питань праці та її територіальними органами, центральниморганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільноїавіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органомз питань цивільної авіації, органами державного архітектурно-будівельногоконтролю (нагляду), центральним органом виконавчої влади із забезпеченняреалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) усфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,відтворення та охорони природних ресурсів, Національною радою України з питаньтелебачення і радіомовлення, Національним банком України, Антимонопольнимкомітетом України.

Отже, як бачимоперелік досить широкий, планово перевіритивас можуть і органи Державної фіскальної служби України, Державної службиУкраїни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державноїслужби України з питань праці, Державної архітектурно-будівельної інспекції,Державної екологічної інспекції, а також Національна рада України з питаньтелебачення і радіомовлення, Національний банк України, Антимонопольний комітетУкраїни тощо.

Проведенняпланових перевірок регулюється ЗУ «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності».

По-перше, припроведені перевірки ви повинні пам’ятати, що плановіта позапланові заходи здійснюються вробочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішньоготрудового розпорядку.

По-друге,при здійснення планової або позапланової перевірки щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутностікерівника або особи, уповноваженої керівником. Це саме стосується і фізичноїособи – підприємця.

По-третє, перед початком здійснення державного нагляду (контролю)посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду(контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).Тобто, на підприємстві краще мати такий журнал.

По-четверте, ви повиннізавжди пам’ятати, що плановізаходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуютьсяорганом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передуєплановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду(контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарюваннята виправлення технічних помилок.

Плановимперіодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня плановогороку.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) нанаступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходудержавного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягомпланового періоду здійснення більш як одного планового заходу державногонагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самиморганом державного нагляду (контролю) не допускається.

По-п'яте, органи державного нагляду (контролю) здійснюють плановізаходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомленнясуб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десятьднів до дня здійснення цього заходу. Отже, вам повинні в обов’язковому порядку надіслати повідомлення пропроведення перевірки.

Звернітьувагу, що ви маєте повне право недопускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення перевіркив разі неодержання повідомлення  проздійснення планового заходу.

Чиннимзаконодавством визначено, що строк планової перевірки не може перевищуватидесяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’ятиробочих днів.

По-шосте,коли посадова особа органу державного нагляду (контролю) прийшла до вас наперевірку, то перед її початком повинніпред’явити керівнику підприємства посвідчення (направлення) про її проведення.Це посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строкуздійснення заходу.

Пам’ятайте, що якщо посадова особа органудержавного нагляду (контролю) не має при собі посвідчення (направлення) наздійснення заходу та службового посвідчення, то вона не має права здійснюватиперевірку вашого підприємства. Це є підставою не допускати посадових осібдля здійснення перевірки.

Післяпроведення перевірки посадова особа складає акт перевірки. Керівникпідприємства його підписує, проте перед підписанням його необхідно обов’язковоуважно прочитати, адже у ньому фіксуються усі порушення, які виявлені під часперевірки. Якщо ви не згодні зрезультатами перевірки, процедурою її проведення, то повинні написатизауваження у вказаному акті (в акті є графа про зауваження) і тільки післяцього його підписати.

Отже,проведення як планових, так і позапланових заходів державного нагляду(контролю) відбувається у відповідності до чинного законодавства. Перевіряючийповинен дотримуватися вимог закону, а суб’єкт господарювання стежити за цим.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи