Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
10.05.2017 07:49

Права осіб, що беруть безпосередню участь в адміністративній справі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовуються перелік прав, гарантовані особам, що беруть безпосередню участь в адміністративній справі.

    Одними з основних учасниківадміністративно-процесуальних відносин є відповідні особи, що берутьбезпосередню участь в адміністративній справі. Виникає природне запитання: якісаме майнові та особисті немайнові права чинне законодавство гарантує такимсуб’єктам? 

     Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація прав, гарантованих суб’єктам, якими в свою чергу взятобезпосередню участь в справі, що вирішується адміністративними судами тієї абоіншої інстанції, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншимизаконами (Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року №2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статуссуддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Просудоустрій і статус суддів»)). 

     Чинним законодавством передбачено головнізасади вдалого становлення на міжнародній арені постсоціалістичної України якдемократичної держави.  Зокрема ч. 1 ст.55 Конституції України охоплено юридичну норму про те, що права і свободилюдини та громадянина захищаються судом. 

     Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

     Чіткий і недвозначний зміст згаданих норм вчастині всебічного з’ясування прав та свобод, гарантованих відповідним особам,які в свою чергу беруть безпосередню участь в адміністративній справі, отримавналежні роз’яснення в іншому нормативно-правовому акті. Що це означає? 

    Переліку безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин властиві певні особливості. Зокрема ч. 1ст. 47 КАСУ охоплює норму про те, що одними з учасників адміністративногопроцесу є особи, які беруть участь в справі, що розглядається і вирішуєтьсяадміністративним судом. 

     Згаданим суб’єктам чинним законодавствомгарантовано різні можливості, яким в свою чергу властивий майновий абоособистий немайновий характер. Зокрема у відповідності до правової норми, яказакріплена ч. 3 ст. 49 КАСУ, особи, які беруть участь у справі, мають право: 
      1) знати про дату,час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються усправі та стосуються їхніх інтересів; 
      2) знайомитися зматеріалами справи; 
      3) заявлятиклопотання і відводи; 
      4) давати усні таписьмові пояснення, доводи та заперечення; 
      5) подавати докази,брати участь у дослідженні доказів; 
     6) висловлювати своюдумку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншимособам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам,перекладачам; 
     7) подаватизаперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 
     8) знайомитися зтехнічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремоїпроцесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 
  9) робити ізматеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копіїсудових рішень; 
    10) оскаржуватисудові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 
  11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. 

     Таким чином,зазначеному переліку не притаманний вичерпний характер. Вказана думкапояснюється тим, крім прав, передбачених ч.3 ст. 49 КАСУ, згадані учасники адміністративно-процесуальних відносин мають інші права (наприклад,ч. 4 ст. 49 КАСУ передбачає юридичну норму про те, що особи, які берутьбезпосередню участь в адміністративній справі, за власні кошти можуть додатковозамовити та отримати в суді належним чином засвідчені копії відповідних документіві витяги з них). 

      Отже, особам, які беруть безпосереднюучасть в адміністративній справі, чинне законодавство гарантує різні за своїмзмістом юридичні можливості. Вищевказані права вітчизняний законодавець закріпиву ч. ч. 3-4 ст. 49 КАСУ та інших нормативно-правових актах. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net