Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.01.2022 10:07

Факсимільне відтворення підпису у висновку експерта

Чи допускається використання факсиміле експертом у кримінальному процесі?

І. КОРОТКА ВІДПОВІДЬ

Факсимільне відтворення підпису у висновку експерта вказує на недопустимість доказу.

Для доведення використання факсиміле проводиться технічна експертиза документа – недостатньо вказівки на використання факсиміле. Допит експерта не усуне недолік відсутності власноручного підпису.

II. ОБҐРУНТУВАННЯ

Факсиміле – штамп із зображенням підпису, що може бути виготовлений і використаний будь-ким (п. 63 постанови ВС від 08.07.2021, №916/3209/20).

Використання факсиміле на висновку експерта може свідчити про виготовлення висновку не експертом, а іншою особою, відтак виникає сумнів у законності висновку.

Верховний Суд у постанові від 17.02.2021, №712/11592/18 вказав:

- чинне законодавство України нормативно не визначає поняття факсиміле, проте, ч. 3 ст. 207 ЦК України встановлено, що використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів;

- кримінальним процесуальним законом не передбачено можливість факсимільного відтворення підпису для посвідчення процесуальних документів учасниками процесу.

Також не надає право використати факсиміле Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.1998 №53/5.

Висновок експерта оформлюється на бланку експертної установи і підписується експертом, який проводив дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключних висновків (п. 4.15. Інструкції).

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність (ч. 3 ст. 101 КПК України).

Висновок підписується експертом (ч. 3 ст. 102 КПК України).

Відсутність власноручного підпису вказує на непідписання, оскільки факсимільний підпис не підтверджує підписання та не свідчить про волевиявлення особи на підписання документа (узгоджується з постановами ВС від 10.11.2021, №761/10548/18, 17.02.2021, №712/11592/18).

Підписання документа за допомогою факсиміле не дає можливості встановити справжнє вираження волі особи, чий підпис відтворено (постанови ВС від 03.05.2018, №922/1743/17 – п. 14; 15.05.2018, №922/4590/16 – п. 17; 24.05.2018, №5027/805-б/2012 – п. 24; 05.06.2018, №826/811/17).

Відтак, експерт повинен власноручно підписати висновок. Факсимільне відтворення підпису експертом не передбачене та порушує процесуальну форму, з огляду на принцип «дозволено те, що прямо передбачено законом».

III. ДОВЕДЕННЯ

Недостатньо вказівки на використання факсиміле, адже це припущення.

Обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому ст. 6 ЄКПЛ принципу справедливості розгляду справи судом (постанова ВП ВС від 03.07.2019, №342/180/17).

1. Вирок Роздільнянського районний суд Одеської області від 08.04.2021, №499/1148/18:

«… висновки експерта … належним чином на думку захисту не оформлені, так як підписані факсиміле.

Однак суд відхиляє дані доводи захисту з огляду на таке. …

… не встановлено …, що експертом використовувалось факсиміле при оформленні висновків, сам експерт … в суді заперечував наявність у нього факсиміле, та повідомив суду, що в … експертних висновках … його особисті підписи, що в суді не спростовано».

2. Постанова ВС від 20.06.2018, №906/246/16:

«19. Стосовно заперечень відповідача проти висновку судової експертизи (пункт 11 Постанови), то при його досліджені в сукупності з іншими доказами судом апеляційної інстанції дотримано приписів статей … . Посилання відповідача на порушення порядку документального оформлення висновку у вигляді відтворення підпису експерта за допомогою факсиміле не підтверджуються жодними доказами. …, відповідачем не зазначено, як саме вказані ним формальні недоліки такого документа впливають на зміст та обґрунтованість висновку експертизи».

3. Ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.09.2021, №932/3889/20:

«Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в обвинувальному акті використано факсимільне відтворення підпису слідчого, що вказує про те, що обвинувальний акт слідчим не підписаний, повноваження прокурора, який затвердив обвинувальний акт залишилися непідтвердженими, оскільки відсутня постанова про призначення групи прокурорів, а також у обвинувальному акті відсутнє формулювання обвинувачення. …

Доводи про затвердження обвинувального акту, на думку сторони захисту, факсимільним підписом слідчого, нічим, крім усної заяви, не підтверджені, тому є лише припущенням сторони захисту, а тому як підстава повернення обвинувального акту судом не приймається».

IV. ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЧИ ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА?

Для встановлення факту використання факсиміле не обовʼязково проводити почеркознавчу експертизу.

Технічна експертиза документа підтвердить яким способом виконаний підпис експерта – пишучим приладом чи за допомогою технічних засобів.

Установлення способу нанесення відтисків факсиміле – одне з основних завдань експертизи друкарських форм – виду технічної експертизи документів (п.п. 3.1., 3.3.5. Інструкції).

V. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗУ

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

При вирішенні питання про недопустимість доказів, національні суди повинні мати на увазі можливість обвинуваченого оскаржувати допустимість доказів, заперечувати проти них, а також обставини в процесі збирання доказів, що дозволяють їх вважати неприпустимими (Jalloh v. Germany, №54810/00, §96 від 11.07.2006; Bykov v. Russia [GC], №4378/02, §90 від 10.03.2009).

При дослідженні і оцінці доказів суди повинні враховувати подані зауваження і доводи сторін по таким доказам. Тільки в такому випадку судовий розгляд на підставі п. 1 ст. 6 ЄКПЛ можна вважати справедливим (постанова ВС від 24.03.2021, №520/2989/16-к).

Якщо на стадії досудового слідства мають місце процесуальні недоліки – головне завдання судів полягає у забезпеченні загальної справедливості кримінального провадження (Golovko v. Ukraine, №2053/09, §147 від 23.01.2020).

VI. ЗАГАЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ФАКСИМІЛЕ

1. Постанова ВС від 17.02.2021, №712/11592/18:

На окрему увагу заслуговує посилання захисника на неналежну оцінку судом … порушення … процедури … доручення про проведення досудового розслідування, … на думку адвоката, наявність на дорученні факсимільного підпису посадової особи свідчить про відсутність відповідних повноважень у осіб, щодо яких складено зазначений документ.

Зі змісту судових рішень судів … убачається встановленим факт наявності факсимільного підпису на дорученні про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до … .

Чинне законодавство України нормативно не визначає поняття факсиміле, проте, ч. 3 ст. 207 ЦК України встановлено, що використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Кримінальним процесуальним законом не передбачено можливість факсимільного відтворення підпису для посвідчення процесуальних документів учасниками процесу. Крім того, керівник органу досудового розслідування, діючи згідно з повноваженнями, визначеними ст. 39 КПК, організовує досудове розслідування, зокрема, шляхом надання відповідних доручень в письмовій формі, тим самим процесуально фіксуючи процедуру досудового розслідування та посвідчуючи власним підписом надані законом керівні повноваження.

З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з доводом захисника про те, що використання факсимільного відтворення підпису для посвідчення процесуальних документів не передбачено чинним законодавством і, з огляду на імперативний метод правового регулювання кримінальної процесуальної діяльності («дозволено те, що прямо передбачено законом») є порушенням процесуальної форми.

Проте, вирішуючи питання чи є таке порушення істотним та таким, яке тягне визнання отриманих доказів недопустимими, колегія суддів виходить з того чи призвело воно до порушення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та таким, що не може бути усунутим».

2. Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 14.06.2017, №668/9352/15-к:

«… вирок місцевого суду власноруч суддею не підписаний, натомість містять відтиск підпису – факсиміле. Не підписаними є і ряд інших процесуальних документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження. Зазначене безумовно ставить під сумнів законність оскаржуваного вироку та є істотним порушенням вимог КПК, що … тягне за собою скасування оскаржуваного вироку суду».

3. Ухвала Львівського апеляційного суду від 15.02.2019, №446/450/16-к:

«… ухвали про залучення … до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілої … така не підписана суддею …, натомість на ній проставлений факсимільний підпис судді.

Факсимільний підпис є відтворенням підпису за допомогою печатки або штампа, який проставляється у передбачених випадках довіреною особою. Поряд з тим кримінальний процесуальний закон вимагає наявності власноручного підпису головуючого і не допускає використання факсимільного відтворення підпису на судових рішеннях.

Проставлення на ухвалі факсимільного підпису може свідчити про те, що таке рішення виготовлене не суддею, а іншою особою, й відповідно виникають обґрунтовані сумніви у його законності».

4. Ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.09.2021, №932/3889/20:

«Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в обвинувальному акті використано факсимільне відтворення підпису слідчого, що вказує про те, що обвинувальний акт слідчим не підписаний, повноваження прокурора, який затвердив обвинувальний акт залишилися непідтвердженими, оскільки відсутня постанова про призначення групи прокурорів, а також у обвинувальному акті відсутнє формулювання обвинувачення. …

Доводи про затвердження обвинувального акту, на думку сторони захисту, факсимільним підписом слідчого, нічим, крім усної заяви, не підтверджені, тому є лише припущенням сторони захисту, а тому як підстава повернення обвинувального акту судом не приймається».

5. Постанова Харківського апеляційного суду від 09.04.2019, №642/1893/19:

«Всупереч вимогам ч. 5 ст. 396 КПК України апеляційна скарга не підписана особою, що її подала. Чинними процесуальними кодексами не передбачена можливість оформлення позовних, заяв, скарг або інших процесуальних документів, що подаються до суду, з використанням «факсиміле». Як зазначив Верховний Суд у своїх численних рішеннях, зокрема, у постановах від 03.05.2018 у справі № 922/1743/17, від 15.03.2018 у справі № 922/4590/16, від 24.05.2018 у справі № 5027/805-б/2012, від 05.06.2018 у справі № 826/811/17 – підписання заяви за допомогою факсиміле не дає можливості встановити вираження справжньої волі особи, чий підпис відтворено, на настання відповідних правових наслідків».

6. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 21.02.2017, №446/1214/16-к:

«Як вбачається з матеріалів справи вирок суддею … не підписаний, натомість на вироку проставлений факсимільний підпис судді … .

Факсимільний підпис є відтворенням підпису за допомогою печатки або штампа, який проставляється у передбачених випадках довіреною особою.

Проставлення на вироку факсимільного підпису може свідчити про те, що вирок виготовлений не суддею, а іншою особою, й відповідно виникають обґрунтовані сумніви у законності такого судового рішення.

Кримінальний процесуальний закон вимагає наявності власноручного підпису головуючого і не допускає використання факсимільного відтворення підпису».

7. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 09.04.2021, №757/18547/21-к:

«Адвокатом … на адресу суду направлено скаргу, яка підписана за допомогою факсимільного підпису.

Разом з тим, Кримінальним процесуальним кодексом не передбачено можливість оформлення скарг та інших процесуальних документів, що подаються, з використанням факсимільного підпису. …

Крім того, відповідно до п. 4.4 розділу 4 … ДСТУ 4163-2003, …, серед обовʼязкових реквізитів, які має документ, є наявність підпису. …

… оскільки скарга адвоката … не містить оригіналу власноручного підпису або електронного підпису, то вона подана особою, яка не має права її подавати, відтак, скаргу слід повернути».

8. Ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25.01.2021, №357/429/21, ЄДРСР: 94346277, 94346278:

«… слідчим до клопотання додані копії документів, які не засвідчені у встановленому порядку. …, при посвідченні копій документів слід керуватися вимогами … ДСТУ …, та завіряти документи із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії з відміткою «Згідно з оригіналом», засвідченою печаткою. Використання факсимільного підпису при завірянні копій документів не допускається».

9. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 18.05.2017, №446/929/15-к:

«Факсимільний підпис є відтворенням підпису за допомогою печатки або штампа, який проставляється у передбачених випадках довіреною особою.

Проставлення у судовому рішенні замість оригінального факсимільного підпису може свідчити про те, що рішення могло бути виготовлено не суддею, а іншою особою, що викликає обґрунтовані сумніви у його законності».

10. Ухвала Вищого антикорупційного суду від 08.11.2019, №991/1536/19:

«Крім цього, при дослідженні скарги слідчий суддя встановив, що скарга підписана одним із заявників … не власноручно, а підпис відтворено за допомогою відтиску печатки (факсиміле) чи інших технічних засобів (роздруківка на принтері, тощо).

Згідно із визначенням наведеним у академічному тлумачному словнику та словнику іншомовних слів «факсиміле» – це точне відтворення будь-якого графічного оригіналу (кресленика, рукопису, малюнка, документа, підпису тощо) фотографічним способом, печаткою чи іншою репродукцією; кліше, печатка, за допомогою яких можна багаторазово відтворювати власноручний підпис; точно відтворений, у точному відтворенні.

Тобто, «факсиміле» – це креслення/малюнок, яке є точним відтворенням власноручного підпису особи.

Оформлення документа за допомогою «факсиміле» не дає можливості встановити вираження справжньої волі такої особи.

… скарга, яка підписана за допомогою технічних засобів або факсиміле, фактично є такою, що не підписана повноважною особою, оскільки не виражає особисту волю особи, яка здійснила такий підпис, про намір захисту порушених прав».

11. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 15.03.2018, №922/3564/16:

«… факсиміле – це лише печатка за допомогою якої відтворюється підпис, який є копією підпису уповноваженої особи. Основною відмінністю факсиміле від власноручного підпису є відсутність можливості стверджувати, що у відповідному документі виражена воля особи, чий підпис відтворено».

12. Ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 22.09.2016, №345/1201/15-ц:

«Посилання представника апелянта на те, що чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів «факсиміле» та «факсимільний підпис», а також не врегульовано питання щодо порядку їхнього використання, а тому не забороняється їх використання для вчинення правочинів не заслуговують на увагу, оскільки «підпис факсиміле» є копією підпису, зробленою у вигляді печатки або штампа, а не власноручним підписом».

13. Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.06.2021, №910/5681/21; 30.07.2021, №910/9443/17:

«Факсиміле з латині «facsimile» – зробити подібне. Так, фактично – це печатка, кліше, що відтворює власноручний підпис, аналог останнього.

…, підпис – це графічне накреслення, що позначає виконавця підпису та наноситься ним з метою посвідчення. Як почерковий обʼєкт підпис має характерні риси. Зокрема, це посвідчувальний знак обовʼязково певної особи; виконується нею власноруч у вигляді графічного креслення; наноситься на документ з метою посвідчення різних фактів та подій.

факсиміле – це печатка, за допомогою якої відтворюється підпис, який є копією підпису певної особи. Факсиміле від власноручного підпису відрізняється тим, що відсутня можливість стверджувати, що документ містить дійсну волю особи, чий підпис відтворено».

14. Ухвала Київського апеляційного суду від 29.05.2020, №824/84/20:

«… процесуальним законодавством не передбачена можливість оформлення документів, які подаються до суду, з використанням «факсиміле», то подання додатків до заяви з використанням факсимільного відтворення підпису певної особи, який є фактично штампом із зображенням певного підпису фізичної особи, не відповідає вимогам закону та не може бути доказом волевиявлення певної особи на підписання документів …».

15. Постанови та ухвали ВС від 03.05.2018, №922/1743/17 – п. 14; 15.05.2018, №922/4590/16 – п. 17; 24.05.2018, №5027/805-б/2012 – п. 24; 05.06.2018, №826/811/17; 22.01.2018, №922/1902/17:

«Підписання заяви та інших документів, які подаються до суду за допомогою факсиміле не дає можливості встановити вираження справжньої волі особи, чий підпис відтворено, на настання відповідних правових наслідків».

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи