Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.11.2015 15:50

Що насправді передбачає план дій для безвізового режиму?

Юрист, представник України у Венеційській комісії 2013-2017 роках

Сьогодні Парламент проголосував за так званий пакет «безвізових законів».Насправді перелік вимог, які Україна має виконати для отримання безвізового режиму з ЄС є значно ширшим і зазначений в Плані дій. Що передбачає цей документ?

СьогодніПарламент проголосував за так званий пакет «безвізових законів».

Хочанасправді, для того, щоб отримати "безвізовий режим" Україна має нетільки прийняти низку законів - багато із заходів, необхідних для скасуваннявіз до ЄС, має виконати безпосередньо Кабмін, а також органи державної влади.

Ці пункти визначені у Плані дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

***

У Плані дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

У ньому йдеться,про те, що для оцінки виконання Україною того чи іншого зобов’язання запроваджуютьсядва рівні критерії:

1)попередні критерії стосовно політичних засад (законодавство та планування) –тобто формальний критерій, на підставі якого можна констатувати внесене чи не внесенозміни в законодавче поле та

2)критерії оцінки ефективного та стійкого виконання відповідних заходів – тобто,як це законодавство виконується на практиці.

Цей Плантакож передбачає систематичний аналіз Європейською комісією результатів його виконанняУкраїною. Чергова доповідь, як визначено у рішенні РНБО від 20 липня 2015 року,яке було затверджено Указом Президента України «Про додаткові заходи щодозапровадження безвізового режиму між Україною та ЄС»  маєбути підготовлена до кінця 2015 року.

Отже,цей план передбачає чотири блоки зобов’язань України:

Блок 1: Безпека документів, включаючибіометрику - в межах цього пункту Україна мала внестизміни до законодавства, які б забезпечували можливість видачі біометричнихзакордонних паспортів і поступове вилучення з обігу паспортів попередньогозразка. (біометричні закордонні паспорти почали видавати  з січня 2015 року).

Навиконання цього пункту Урядом був поданий проект закону № 3224 «Про зміни до деяких законів щододокументів підтвердження громадянства України, посвідчення особи чи їїспеціального статусу, на виконання зобов’язань України з лібералізації візовогорежиму ЄС. Запровадження біометричних ID карток європейського зразку замістьвнутрішніх паспортів». Сьогодні його підтримали народні депутати.

Блок 2: Нелегальна імміграція, включаючиреадмісію – на виконання цього блоку Україні було необхідно:

Управліннякордонами: схвалити програму розвитку та реконструкціїдержавного кордону на період до 2015 року та Концепції розвитку Державноїприкордонної служби України на період до 2015 року, Концепцію інтегрованогоуправління кордонами – усі програми  булиприйняті.

Однак зїх реалізацією є проблеми, оскільки в П’ятій доповіді Європейської комісії щодопрогресу України у виконанні Плану (поки що ця доповідь остання, якаприймалася) зазначалося, що Україна має забезпечити наявність на пропускнихпунктах обладнання, яке забезпечувало б сканування відбитків пальців.

Управлінняміграцією.Згідно цього пункту Україна має забезпечити прийняття змін у законодавство усфері міграційної політики, що передбачатиме правила в’їзду та перебуванняіноземців, заходи з реінтеграції громадян України, моніторинг міграційнихпотоків, боротьбу з нелегальною міграцією.

Навиконання цього пункту, Парламентом прийнятий урядовий проект 3154 «Про змінидо Кодексу адміністративного судочинства (щодонегайного розгляду судами позовів про примусове затримання з метоюідентифікації та забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянствавідповідно до міжнародних договорів про реадмісію)». Варто зазначити, що змінидо законодавства для виконання цього пункту вносилися вже і раніше.

Однак це лише виконання формального критерію, натомість для реалізації критерію ефективності необхідно, відповідно до рішення«Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС»невідкладно забезпечити завершення будівництво таоблаштування пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,які незаконно перебувають в Україні, у с. Мартинівському (Миколаївська область).В той час як за інформацією Державної міграційної служби в Україні поки функціонують лише два таких пункти: уВолинській та Чернігівській областях.

Політика притулку. В межах цього пунктунеобхідно було забезпечити прийняття законодавства у сфері притулку увідповідності з міжнародними стандартами. Для реалізації цього зобов’язання у2011 році був прийнятий ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додатковогоабо тимчасового захисту».

Однак, всилу збільшення потоку біженців з Сирії до ЄС, невиключно, що  аналіз виконання цьогопункту Європейська комісія буде здійснювати дуже ретельно, адже в своємуостанньому звіті вона вже зазначала, що Україна має забезпечити належне фінансування пунктів тимчасового утримання,зокрема збільшити видатки на харчування; покращити навчання персоналу у пунктахутримання, у тому числі з іноземних мов.

Блок 3: Громадський порядок та безпека

Попередженнята боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією: длявиконання цього зобов’язання було необхідно прийняти концепцію боротьби з організованоюзлочинністю, закон «Про протидію торгівлі людьми» (прийнятий 20.08.2011),ухвалення законодавства про запобігання і боротьбу з корупцією, створенняєдиного та незалежного антикорупційного органу (було створено Національнеантикорупційне бюро України, але ЄС вимагає, для реалізації другого критерію, щобвоно було не лише створене, але і ефективно та незалежно здійснювало своїповноваження), прийняти закону про запобігання фінансуванню тероризму (прийнятийу 2014 році), здійснити імплементаціювідповідного законодавства про конфіскацію активів, отриманих злочинним шляхом.

Для реалізації саме останнього положення Урядомбули подані наступні законопроекти:

№ 3040 «Про Національне агентство України з питаньвиявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та іншихзлочинів»;

№ 3041 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодореалізації рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодолібералізації ЄС візового режиму для України, стосовно забезпеченняфункціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочині»; 

№ 2540 «Про внесення змін до Кримінальногопроцесуального кодексу щодо питань накладення арешту на майно з метою усуненнякорупційних ризиків при застосуванні»;

№ 2541 «Про внесення змін до Кримінального таЦивільного кодексів щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації дляусунення корупційних ризиків при застосуванні».

Однак тут варто зазначити наступне, що в Планісформульовані лише загальні напрямки того, що має бути виконано, натомістьУкраїні надано свободу дій і вибір відповідних правових механізмів.

Це підтверджує й і той факт, що у пояснювальнихзаписках до зазначених вище  проектівУряд і сам посилається на Директиви Європейського Парламенту таРади від 03 квітня 2014 року № 2014/42/ЄС «Про заморожування та конфіскаціюзасобів вчинення злочинів та доходів від злочинної діяльності у ЄвропейськомуСоюзі». Однак Директиви в праві ЄС єобов’язковими щодо результату, якого необхідно досягти, проте такі актизалишають національним органам влади вибір форми та засобів їх реалізації.

Судовеспівробітництво у кримінальних справах: більшачастино вимог, в межах цього блоку, вже виконана, однак до сьогодні не булоукладено угоди з Євроюстом, що передбачено у Плані. У жовтні цього року МЗСанонсувало, що переговори для підписання угоди перебувають «на фінішні прямі».

Правоохороннеспівробітництво: не укладено угоди з Європолом, аналогічнаситуація, як з Євроюстом – угода парафована, а переговори щодо підписанняперебувають на завершальній стадії, за інформацією МЗС.

У п’ятійдоповіді Європейської комісії щодо прогресу України у виконанні Плану такожйшлося про необхідність реформувати процесдосудового розслідування з метою чіткого розподілу повноважень, у тому числізначно зменшити повноваження СБУ у досудовому розслідуванні.

На виконання такої вимоги ЄС, був поданий законопроект № 2542а, підтриманий сьогодні -«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодовиконання рекомендацій ЄС з виконання Україною плану дій щодо лібералізації ЄСвізового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудовогорозслідування». Відповідно до його положень, за СБУ все-таки залишаютьсяповноваження у сфері досудового розслідування злочинів «протимиру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», що не повною мірою узгоджується із функціонуванням цього органу вєвропейських  державах.Загальноприйнятою практикою є позбавлення права таких органів здійснюватидосудове розслідування у всіх злочинах, адже специфіка, власне і ефективність,їхньої роботи полягає в іншому – бути настільки непомітними (таємними), щобнавіть громадяни забули про існування цього органу.  

Захист даних:  На виконання цього пункту Україною бувприйнятий у 2010 році ЗУ «Про захист персональних даних».

Блок 4: Зовнішні зносини тафундаментальні права

Свободапересування в межах України: забезпечити в межах України свободупересування, без будь-яких необґрунтованих обмежень, громадян України,іноземців або осіб без громадянства, які легально перебувають на їїтериторії. 

Дляреалізації цього положення 05.07.2012 було прийнято Закон України «Про внесеннязмін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місцяперебування фізичних осіб в Україні».

Однак у П’ятій доповіді Європейської комісіїщодо прогресу України у виконанні Планузазначалося, що Україна має також запровадити чіткі правові підстави для в’їздуабо виїзду з територій, непідконтрольних українській владі – і цю вимогуУряд не спішить виконувати.

Натомість іншу вимогу Європейської комісії -  виключити статус ВІЛ / СНІД зпереліку захворювань, що обмежують свободу пересування або вибір місцяпроживання при поданні заяви на імміграційний дозвіл, вже виконано, хоча такі зміни можуть завдати шкодиздоров’ю громадян України.

Умови тапроцедури видачі ідентифікаційних документів: необхідно буловжити заходів для забезпечення ефективного доступу до проїзних таідентифікаційних документів.

Окреміположення з цього приводу містяться в проекті закону № 3224 «Про зміни до деяких законів щодо документів підтвердження громадянстваУкраїни, посвідчення особи чи її спеціального статусу, на виконання зобов’язаньУкраїни з лібералізації візового режиму ЄС. Запровадження біометричних IDкарток європейського зразку замість внутрішніх паспортів», підтриманомусьогодні.

Правагромадян, включаючи захист меншин: необхідноухвалити всеохоплююче антидискримінаційного законодавства, що рекомендованомоніторинговими органами ООН та Ради Європи для забезпечення ефективногозахисту від дискримінації.

На виконання цього пункту поданий проект № 1658, а саме проект Трудового кодексуУкраїни - який повинен містити положення про заборону дискримінації у трудовихправовідносинах, однак в тіло Проекту цю норму так і не внесли, оскільки вонане знайшла підтримки у Парламенті.

Слід зазначити, що навіть нинішній радянськийТрудовий кодекс, який діє в Україні, містить норму про заборону будь-якої формидискримінації. Тому доцільність виконання саме цього пункту Плану дій явно не євирішальною в питанні лібералізації візового режиму з ЄС.

***

Уряд самостійно обирає напрямки і формиреалізації заходів для отримання безвізового режиму. Оскільки положення проусунення проявів дискримінації мають бути внесені не лише у трудовезаконодавство, але і в інше, зокрема і у виборче. Оскільки у нещодавноприйнятому ЗУ «Про місцеві вибори» хоча і була передбачена гендерна квота, алеїї недотримання політичною партією не стало обов’язковою підставою дляскасування реєстрації висунутих нею кандидатів.

Такимчином, майже усі запропоновані Урядом проекти спрямовані, в тій чи іншій мірі,на реалізацію плану щодо запровадження безвізового режиму.  Однак внесення таких змін ще аж ніяк неозначає скасування віз для українців – оскільки прийняття законів є лише однимкритерієм.

Анеобхідно, щоб закони ще і ефективно реалізовувалися на практиці.

Найбільшапроблема для України  - це подолання корупції,і навіть, у новоствореному органові – Національному антикорупційному бюроУкраїни, нещодавно виник скандал із одним з його посадовців, який себе призначив«хазяїном» цього органу.  

Також невідповідає очікуванням ЄС і процес формування спеціалізованої антикорупційноїпрокуратури. З огляду на це, є обґрунтовані сумніви у тому, що Україна у 2016році зможе таки отримати безвізовий режим з ЄС.


Тобто, роботипопереду ще багато.

Окрім того,потрібно бути реалістами – поки ми не закриємо кордон із РФ, і поки не будезавершена війна на Донбасі, сподіватись на те, що Європа відкриє свої двері дляУкраїни – не варто. Про це говорять і самі європейські політики. Але це не звільняєнашу державу від обов’язку виконувати спільний План дій. Адже він потрібен впершу чергу самій Україні.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи