Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.09.2018 11:23

Зміни у створенні та діяльності Товариств з обмеженою відповідальністю

Адвокат

З 17.06.2018 р. набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Розглянемо основні нововведення:

 Учасники Товариства

  • Згідно нового Закону кількість учасників ТОВ не обмежується.
  • Законом встановлені лише два обов’язки учасників ТОВ: дотримуватися статуту та виконувати рішення загальних зборів учасників товариства, все інше є правом, а не обов’язком учасника. Новелою Закону є укладання корпоративного договору, за яким учасники товариства визначають спосіб реалізації своїх прав або зобов’язуються утриматися від реалізації таких прав, учасники мають право на власний розсуд врегулювати багато нюансів подальшого спільного управління товариством. Корпоративний договір укладається в письмові формі і є конфіденційним. 
  • Учасник товариства може видати безвідкличну довіреність з корпоративних прав, яка не може бути скасована без згоди представника на якого вона видана, якщо інше не передбачено у довіреності. Така довіреність може бути скасована судом у разі порушення прав та інтересів довірителя. Довіреність має бути нотаріально посвідчена і не може бути передовірена іншій особі, якщо інше не встановлено в довіреності.

Створення Товариства

Перша редакція Статуту  підписується всіма учасниками товариства, підписи підлягають нотаріальному посвідченню. В Статуті зазначаються відомості про найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього, а також можуть зазначатися інші відомості, що не суперечать закону. Такі дані як склад учасників Товариства, розмір статутного капіталу, місцезнаходження Товариства, в Статуті можуть не зазначатися, а вносяться до реєстру юридичних осіб. Відповідно внесення змін пов’язаних зі зміною складу учасників, розміром статутного капіталу та місцезнаходженням юридичної особи не потребуватимуть внесення змін до Статуту Товариства.

Первинне формування Статутного капіталу Товариства має бути здійснено учасниками Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом. В Статуті можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників.

Новелою Закону є виключення норми щодо обов’язкового формування Товариством резервного капіталу у розмірі не менше 25% статутного  (складеного)  капіталу. Згідно нового Закону Товариство формує резервний капітал у випадку придбання частки у власному статутному капіталі без його зменшення, у розмірі ціни придбання викупленої частки.

Збільшення Статутного капіталу Товариства

Статутний капітал можна збільшити без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства, в такому разі не змінюється співвідношення розмірів часток учасників.

У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів, за аналогією до діяльності акціонерних товариств Загальними зборами учасників приймається Рішення про залучення додаткових вкладів, в якому визначається загальна сума збільшення, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника та запланований розмір статутного капіталу Товариства.

 Спочатку реалізується переважне право зробити додатковий вклад учасниками Товариства пропорційний їх часткам. Додаткові вклади учасниками вносяться не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. Треті особи та учасники товариства (понад розмір пропорційний частці) можуть вносити вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників можуть встановлюватись інші строки для внесення додаткових вкладів. З учасником Товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу. Протягом одного місяця після спливу строку для внесення додаткових вкладів, учасники Товариства приймають рішення про: затвердження результатів внесення додаткових вкладів; затвердження розмірів часток та їх вкладів; затвердження збільшеного статутного капіталу. Таким чином при збільшенні Статутного капіталу Товариства Загальні збори учасників Товариства скликатимуться два рази: один – при прийняті рішення про збільшення і другий раз – при затвердженні результатів такого збільшення. Теоретично можна спробувати об’єднати дані засідання в одне, на якому прийняти рішення про збільшення і затвердити таке збільшення. Проте в даному випадку додатковий вклад повинен бути внесений не пізніше дати проведення такого засідання.

Зменшення Статутного капіталу/ Відчуження частки/ Звернення стягнення на частку

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення; дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором; укладення іншого договору з кредитором.

Учасник має право відчужити свою частку. Статутом товариства може порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права.

Законом передбачена процедура звернення стягнення на частку, в тому числі обов’язок надання відомостей про частку учасника на вимогу державного виконавця.

Вихід учасника з товариства

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

Управління товариством. Посилення відповідальності виконавчого органу

Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Статтею 30 Закону передбачена компетенція загальних зборів. Законом передбачена процедура скликання загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог щодо порядку скликання якщо в таких загальних зборах взяли участь всі учасники товариства і надали згоду на розгляд таких питань. Законом передбачені дві нові процедури голосування: заочне голосування (справжність підпису засвідчується нотаріально) та шляхом опитування (рішення викладається в письмовій формі та додаються копії відповідей учасників товариства).

Питання пов’язані зі створенням наглядової ради визначаються статутом. З членами наглядової ради укладається цивільно правовий або  трудовий контракт на оплатній чи безоплатній основі.

Виконавчий орган: директор або дирекція. Законом передбачені засідання дирекції, можливість діяти від імені товариства без довіреності як генеральному директору так і всьому складу дирекції, що має бути визначено статутом.

Новелою даного закону є виключення обов’язку Товариства створювати ревізійну комісію – орган, який здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. З практики більшість юридичних осіб (окрім акціонерних товариств та фінансових компаній) не виконували обов’язку щодо створення даного органу. Новий Закон для контролю за фінансовою діяльністю Товариства: 1) закріплює право учасника/учасників, якому/яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу, – проводити аудит із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства, та відповідно обов’язок виконавчого органу – надати документи для аудиту; 2) посилює відповідальність виконавчого органу Товариства. Так, у випадку нескликання Загальних зборів учасників у зв’язку з погіршенням фінансового стану Товариства, що призвело до визнання Товариства банкрутом, члени виконавчого органу солідарно нестимуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства.

У разі призначення тимчасово виконуючого обов’язки, виконавчий орган – директор, несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною особою.

Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів учасників: здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

На директора та головного бухгалтера покладається відповідальність за зберігання документів товариства.

Статутом передбачається порядок на вчинення значних правочинів. Якщо правочини вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочинів, перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, згода приймається виключно загальними зборами учасників.

Законом надається рік на приведення статутів товариств до відповідності і товариства звільняються від сплати адміністративного збору.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]