Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
24.11.2016 15:36

Безнадійні податкові борги. Вони у Вас є?

Адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm (м. Київ), член комітету NextGen НААУ

Згідно з чинним законодавством, в разі, якщо платник податків, у встановлений законодавством строк не виконав зобов’язання по сплаті податків, та інших обов’язкових платежів, у нього виникає податковий борг

Згідно зчинним законодавством, в разі, якщоплатник податків, у встановленийзаконодавством строк не виконавзобов’язання по сплаті податків, таінших обов’язкових платежів, у ньоговиникає податковийборг .

Згідно зпідпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14Податкового кодексу України податковийборг – це сума узгодженого грошовогозобов'язання (з урахуванням штрафнихсанкцій за їх наявності), але не сплаченогоплатником податків у встановлений цимКодексом строк, а також пеня, нарахованана суму такого грошового зобов'язання.

Але, занаявності певних підстав, які безпосередньовизначаються законодавством, такий податковийборг визнається безнадійним та підлягаєсписанню.

Відповіднодо статті 101 Податкового кодексу Українита п. 2.1 «Порядку списання безнадійногоподаткового боргу платників податків», безнадійнимвизнається борг :

1. Податковийборг платника податків, визнаного вустановленому порядку банкрутом, вимогищодо якого не були задоволені у зв’язкуз недостатністю майна банкрута;

2. Податковийборг фізичної особи, яка:

2.1. Визнанау судовому порядку недієздатною, безвісновідсутньою або оголошена померлою, уразі недостатності майна, на яке можебути звернуто стягнення згідно іззаконом;

2.2. Померла,у разі недостатності майна, на яке можебути звернуто стягнення згідно іззаконом;

2.3. Понад 720днів перебуває у розшуку;

3. Податковийборг платника податків, стосовно якогоминув строк давності, встановленийст.102 ПКУ (1095днів) ;

4. Податковийборг платника податків, що виник внаслідокобставин непереборної сили (форс-мажорнихобставин);

5. Податковийборг платника податків, щодо якого доДержавного реєстру внесено запис пройого припинення на підставі рішеннясуду, а для банків - на підставі рішенняФонду гарантування вкладів фізичнихосіб про затвердження звіту про завершенняліквідації банку або рішення Національногобанку України про затвердженняліквідаційного балансу, ухваленняостаточного звіту ліквідатора ізавершення ліквідаційної процедури.

Проаналізувавшивипадки, коли податковий борг може бутивизнаний безнадійним, можна сформулюватитаке визначення безнадійного податковогоборгу: « Безнадійнийподатковий борг – це борг платника податків зі сплатиподатків та інших обов’язкових платежівдо державного бюджету та державнихцільових фондів, який внаслідок підстав,чіткий перелік яких визначенийзаконодавством, не може бути сплачений».

Як вбачаєтьсяподатковий борг, може бути визнанийбезнадійним як щодо юридичної особи,так і щодо фізичної особи.

Якзазначалось вище, однієюз підстав для визнання податковогоборгу безнадійним є пропущення 1095денного строку .Зазначений строк починає свій відлікз настання останнього дня граничногостроку подання податкової декларації,звіту про використання доходів (прибутків)неприбуткової організації, визначеноїпунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексуУкраїни. Всудовій практиці, саме ця підставанайчастіше використовується як підставадля визнання податкового боргубезнадійним .

Податковіоргани не завжди в добровільному порядкувизнають податкове зобов’язанняплатника податків безнадійним податковимборгом у разі пропущення строку давностідля примусового стягнення податковогоборгу. Але, якщо все ж таки мало місцепропущення з боку податкових органівстроків давності для примусовогостягнення податкового боргу, судиприймають рішення на користь платниківподатків.

Дляприкладу розглянемо справу № 824/5/15-а. По цій справі платник податків виступавпозивачем по справі, і ним було подано заявупро визнання протиправною бездіяльністьподаткових органів щодо відмови урозгляді заяви про визнання податковогоборгу безнадійним та спонуканняподаткових органів до визнання такогоборгу безнадійним .При розгляді цієї справи, судами буловстановлено, що податковими органамиплатнику податків був нарахованийподатковий борг насуму 38210,12 грн .утворений поза межами строку давностістягнення податкового боргу, визначеногоіз врахуванням граничного строку сплатигрошових зобов'язань, нарахованогоконтролюючим органом. Згідно рішення,податкові органи нарахували платникуподатків податкові зобов’язання післяспливу граничного строку для їхпримусового стягнення. На підставіцього факту, судамибуло прийнято рішення про частковезадоволення позовних вимог платникаподатків у частині визнання протиправнимидії податкових органів та зобов’язанняцих органів повторно розглянути заявуплатника податків про визнання податковогоборгу безнадійним у зв’язку зі спливом1095 денного строку .З таким рішенням погодились судиапеляційної та касаційної інстанції.

Якщосудами було встановлено, що стосовноподаткового боргу сплив строк давності,і судами не було задоволено вимогиподаткових органів про відмову узадоволенні позовних вимог, такийподатковий борг буде визнаний безнадійним,та як результат списаним. На основі цієїпідстави Вищим Адміністративним судомУкраїни у справах К/800/13147/15 та К/800/5546/13 буловинесено постанову в які податковийборг платника податків визнававсябезнадійним.

Доситьактуальним на сьогоднішній день є питаннявизнання податкового боргу безнадійним,у зв’язку настанням форс-мажорнихобставин ,оскільки із прийняттям Закону України«Про тимчасові заходи на період проведенняантитерористичної операції», форсмажорними обставинами почали визнаватиі військові дії, на території якоїзнаходиться платник податків тазобов’язаний сплачувати податки.

Такожне слід забувати і про Закон України«Про створення вільної економічноїзони "Крим" та про особливостіздійснення економічної діяльності натимчасово окупованій території України»,статтею 15 якого передбачено, можливістьпідприємств, які на момент початкутимчасової окупації АР Крим, та післяпочатку такої окупації змінили адресумісцезнаходження на іншу в межах України,списати податковий борг, який виник змоменту початку тимчасової окупації.

Напідтвердження цієї позиції слід навестиПостанову Вищого адміністративногосуду України № К/800/36804/15по справі № 821/743/15-а .При розгляді зазначеної справи судамипопередніх інстанцій було встановлено,що платник податків виступав позивачемпо справі, а податкові органи відповідачами.Судами попередніх інстанцій при вирішенніспору встановлено, що у податковійдекларації з податку на прибутокпідприємств за 2013 рік, поданій платникомдо контролюючого органу за місцемреєстрації (до державної податковоїінспекції у Гагарінському районі ГУМіндоходів у м. Севастополі), позивачембуло задекларовано авансовийвнесок у сумі 239 036 грн. ,що підлягав щомісячному перерахуваннюплатником до бюджету у 2014 році. У зв'язкуз тимчасовою окупацією територіїАвтономної Республіки Крим з березня2014 року позивач не сплачував авансовівнески з податку на прибуток, за наслідкамичого станом на01.01.2015 у Товариства утворився податковий боргз даного виду податку в загальній сумі 2579 635 грн. На вказану суму боргу позивачеві булонадіслано податкову вимогу від 18.02.2015№ 598-23 та за рішенням від 20.02.2015 Інспекцієюбуло здійснено опис майна Товариствау податкову заставу. Не погоджуючись здіями податкових органів, платникподатків звернувся до суду за захистомсвоїх прав. Херсонський окружнийадміністративний суд та Одеськийапеляційний адміністративний судрозглянувши цю справу, дослідившинормативно правові акти на які посилалисьсторони, позовні вимоги платника податківбуло задоволено. Свою вимоги в позовіплатник мотивував зокрема статтею 15Закону України «Про створення вільноїекономічної зони "Крим" та проособливості здійснення економічноїдіяльності на тимчасово окупованійтериторії України». Намагаючисьоспорити рішення попередніх інстанцій,державна податкова інспекція звернуласьдо Вищого адміністративного суду, звимогою скасувати рішення судівпопередніх інстанцій по цій справі. Алеу задоволенні касаційної скарги буловідмовлено, а щодо податкових органівбуло встановлено зобов’язання зісписання податкового боргу щодо позивача.

Яквбачається з наведених судових справ,податкова не завжди добровільно визнаєподатковий борг безнадійним. Але у разіреальної наявності підстав для визнаннятакого боргу безнадійним згідно чинногозаконодавства України та при вирішенніцього питання в судовому порядку, можнадовести неправомірні дії податковоїта зобов’язати списати борг.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net