Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
06.10.2016 15:34

Хай живе спрощена система оподаткування

Адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm (м. Київ), член комітету NextGen НААУ

Правовий режим спрощеної системи оподаткування та її застосування передбачений Розділом XIV По даткового кодексу України (надалі – ПКУ). Ст. 291 ПКУ передбачено поділ всіх платників єдиного податку на 4 групи, та вимоги, які ставляться перед платниками для

Правовийрежим спрощеної системи оподаткуваннята її застосування передбачений Розділом XIV По даткового кодексуУкраїни (надалі – ПКУ). Ст.291 ПКУ передбачено поділ всіх платниківєдиного податку на 4 групи, та вимоги,які ставляться перед платниками дляможливості застосування спрощеноїсистеми оподаткування, наприклад: щодоорганізаційно правової форми суб’єктагосподарювання, видів діяльності, щоздійснюють платники податків, розміротриманого доходу, кількість працівників,які перебувають з платником у трудовихвідносинах тощо. Порушення вимог,визначених цими нормами, може призвестидо анулювання права суб’єкта господарюванняна застосування спрощеної системиоподаткування.

Оскільки4 група платників єдиного податкустосується сільськогосподарськихтоваровиробників, до якої висуваютьсяокремі вимоги, у даній статті будутьрозглядатися лише 1-3 групи.

Обратиспрощену систему оподаткування можнаяк під час створення суб’єктагосподарювання, так і в процесіфункціонування створеного суб’єктагосподарювання . Необхіднолише, щоб такий суб’єкт господарюваннявідповідав вимогам визначенимзаконодавством.

Порядокобрання чи переходу на спрощену системуоподаткування передбачений ст. 298 ПКУ .Для того, щоб обрати спрощену системуоподаткування, новостворюваному суб’єктугосподарювання необхідно подати заявувстановленої законом форми до податковихорганів за місцезнаходженням такогосуб’єкта господарювання.

П орядокпереходу на спрощену систему оподаткуванняпередбачено пп. 298.1.4 ПКУ п. 298 ст. 298 ПКУ,зокрема слід не пізніше чим за 15календарних днів до початку новогокалендарного кварталу, подати заявупро перехід на спрощену системуоподаткування. Платник податку маєправо здійснити лише один перехід наспрощену систему оподаткування протягомкалендарного року.

Слідтакож зауважити, що законодавецьпередбачає можливістьпереходу з однієї групи платниківєдиного податку на іншу .Порядок такого переходу аналогічнийпереходу платником податків із загальноїсистеми оподаткування на спрощену.

Законодавець передбачає, щододля кожної групи платників єдиногоподатку, окрему ставку єдиного податку.Для платників єдиного податку, ставкиподатку встановлюються в такому розмірі:1) для платників першої групи - до 10відсотків розміру мінімальної заробітноїплати; 2) для платників другої групи - до20 відсотків розміру мінімальноїзаробітної плати; 3) для платників третьоїгрупи – 3 відсотків від доходу, у разіякщо платник являється платником ПДВу встановленому ПКУ порядку, та 5 відсотківвід доходу, у разі якщо платник податківне являється платником ПДВ у встановленомуПКУ порядку.

Дотриманнявимог встановлених п. 291.4 ст. 291 ПКУ, п. 291.5 ст. 291ПКУ та п. 291.6 ст. 291ПКУ являється обов’язковимне лише під час вибору спрощеної системиоподаткування чи переходу на неї, а іпід час безпосереднього перебуванняна спрощеній системі оподаткування. Уразі виявлення податковими органамипорушень, це є достатньою підставою дляподаткових органів, зобов’язати такогоплатника здійснити перехід на загальнусистему оподаткування, а також здійснитидо нарахування податкових зобов’язань.

Таку справі  К/9991/13972/11, платником податків, який перебував на спрощеній системіоподаткування, було допущено перевищеннямаксимального розміру доходу, якийдозволяє перебувати платнику податківна спрощеній системі оподаткування на 83350,00 грн . Цейфакт було виявлено податковими органамипід час здійснення перевірки. За фактомвиявлених порушень податкові зобов’язанняплатника податків були перераховані,та до платника було застосовано штрафуу розмірі 39399,00 грн .Платник податків не погодився з рішеннямподаткових органів та звернувся до судуз вимогою скасувати такі повідомлення– рішення. Окружний та Апеляційнийадміністративний суди задовольниливимоги платника податків. Суд касаційноїінстанції не погодився з точками зорусуді попередніх інстанцій, та скасуваврішення та постанови видані цими судами,чим самим відмовив у задоволенні вимогплатника податків, щодо скасуванняподатковий повідомлень – рішень.

Якуже зазначалось, платники податків, якіперебувають на спрощеній системіподатків, не мають права здійснюватидеякі види діяльності. В разі порушенняцієї вимоги, платник податків може бутипозбавлений права застосування спрощеноїсистеми оподаткування, як загалом, такі щодо доходу, отриманого від здійсненнядіяльності, яка заборонена для платникаєдиного податку. Для прикладу вартонавести справу К/9991/12022/12. Під час здійснення перевірки,податкові органи виявили, що платникподатків здійснював діяльність, яка недає права для застосування платникомподатків спрощеної системи оподаткування,а саме оптовим та роздрібнимпродажем підакцизних пально-мастильнихматеріалів . За результатиперевірки, було складено та направленоплатнику податкове повідомлення –рішення. Виявлене порушення сталопідставою для застосування щодо платникаподатків штрафних санкцій у розмірі 21445 грн . Платникподатків не погоджуючись із рішеннямподаткових органів звернувся до судуз вимогою скасувати податкове повідомленнярішення. Окружним та Апеляційнимадміністративними судами позов булозадоволено. Вищий Адміністративний судУкраїни не погодився з рішеннямиприйнятими судами попередніх інстанційта прийшов до висновку щодо задоволеннявимог податкової інспекції.

Аналогічнаточка зору Вищого Адміністративногосуду України прослідковуються і усправах К/9991/36210/12,К/800/27265/13, К/9991/42225/12. Якзазначено в підпункті 291.4.2 пункту 291.4статті 291 ПКУ, платники єдиного податкудругої групи можуть надавати побутовіпослуги не лише населенню, а й і суб’єктамгосподарювання. Але тут варто зазначити,що такі суб’єкти господарювання маютьтакож знаходитись на спрощеній системіоподаткування. В разі якщо платникподатків, що перебуває на спрощенійсистемі оподаткування, буде надаватипобутові послуги не платнику єдиногоподатку, це буде підставою для припиненняправа застосовувати спрощену системуоподаткування. Для підтвердження цієїпозиції варто навести для прикладусправу № К/800/65859/13. Взазначеному справі, платник податківнадавав побутові послуги суб’єктамгосподарювання, які знаходяться назагальній системі оподаткування. Данийфакт було встановлено в ході проведенняперевірки податковими органами. Зарезультатами перевірки було складеновідповідне податкове повідомлення –рішення та направлене платнику податків.За результатами цієї перевірки, податковізобов’язання платника податків булиперераховані, починаючи з дня коли такимплатником вперше було надано побутовіпослуги, суб’єкту господарювання якийзнаходиться на загальній системіоподаткування, у сумі 8041,69 грн . (у тому числі 6433,35 грн . заосновним платежем та 1608,34грн . за штрафними санкціями),а також податкового повідомлення-рішеннявід 17.06.2013 № 0000311702 про донарахуваннягрошового зобов'язання з ПДВ у сумі 142480,15 грн . (у тому числі 112488,12 грн . за основним платежемта 29992,03 грн.за штрафними санкціями).. Платникподатків, не погодився з прийнятимрішенням податкових органів, та звернувсядо суду, за захистом своїх права. Судиперших двох інстанцій задовольниливимоги платника. Вищий Адміністративнийсуд дійшов висновку що надання платникомподатків, що знаходиться на спрощенійсистемі оподаткування побутових послугплатникам, що знаходяться на загальнійсистемі оподаткування є порушеннямумов застосування спрощеної системиоподаткування. У зв’язку з тим, що судамипопередніх інстанцій не було повноз’ясовано всіх обставин по справі, атому, результатом розгляду касаційноїскарги було задоволення вимог податковоїінспекції у частині застосування санкційза порушення умов перебування наспрощеній системі оподаткування. ВимогиДПІ у частині застосування санкцій заневиконання податкових зобов’язаньзі сплати ПДВ було повернуто на новийрозгляд до суду першої інстанції.

У якості висновку хочемо зазначити,що перед початком здійснення господарськоїдіяльності, слід ретельно підійти доаналізу систем оподаткування та обратинайоптимальнішу для вашого бізнесу.Але при цьому, слід розуміти обмеженнята вимоги, що ставляться до кожноїсистеми оподаткування та слідувати їм.Так як до порушників може бути застосованавідповідальність у вигляді позбавленнястатусу платника єдиного податку тадонараховані податків й штрафнихсанкцій. Крім того, хочемо нагадати, щофізична особа-підприємець несевідповідальність всім своїм майном.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net