Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.08.2016 15:35

Невиплата дивідендів учаснику господарського товариства

Керуючий партнер Trustme Law Firm, голова комітету UNBA NextGen, заступник голови комітету з інтелектуальної власності НААУ

Одним із найчастіших порушень прав учасників господарських товариств – порушення права на отримання дивідендів, у тому числі невиплата їх, виплата в меншому розмірі, порушення строків виплати тощо.

Одним ізнайчастіших порушень прав учасниківгосподарських товариств – порушенняправа на отримання дивідендів, у томучислі невиплата їх, виплата в меншомурозмірі, порушення строків виплатитощо.

Дивіденд- це частина прибутку, яка виплачуєтьсяемітентом корпоративних прав на користьвласників корпоративних прав. Емітентомкорпоративних прав являється господарськетовариство. Власники корпоративнихправ це і є учасники цього товариства,які набули цих корпоративних прав шляхомздійснення внеску до статутного капіталугосподарського товариства. Не маєзначення, чи були здійснені такі внескидо статутного капіталу під час заснуваннягосподарського товариства, чи вже підчасфункціонування товариства або ж такікорпоративні права було отримано врезультаті правонаступництва. Слідзауважити, що зазвичай корпоративніправа посвідчуються певними документами(свідоцтво, акція, виписка з рахунку удепозитарній установі тощо). Для часниківтовариств з обмеженою відповідальністюпередбачені свідоцтва, проте рідко хтоїх робить, а уся інформація про учасниківнаявна в установчих документах таЄдиному державному реєстрі юридичнихосіб та фізичних осіб-підприємців.

Правоучасника господарського товариства наотримання дивідендів передбаченоЦКУ (п.2 ч.1 стаття 116), ГКУ (п.2 ч.1 стаття88), ПКУ (п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14), ЗУ «Прогосподарські товариства» (п. Б ч. 1 статті10) та ЗУ «Про акціонерні товариства»(п. 2 ч. 1 статті 25) тощо.

Відповіднодо пп. 167.5.3. ПКУ дивідендивідносяться до пасивних доходів,як і проценти, страхові виплати, роялтітощо.

Коли фізична особаотримує дивіденди, відповідно до пп.167.5.2. п. 167.5. ст.. 167 ПКУ сплачуються наступніподатки:

- 5 %, якщопідприємство, що виплачує дивіденди, єплатником податку на прибуток;

- 18 %, якщо підприємство,що виплачує дивіденди, знаходиться наспрощеній системі оподаткування.

Рішенняпро виплату дивідендівприймається на засіданні загальнихзборів учасників товариства. Питаннящодо виплати дивідендів може прийматисьна загальних зборах, які присвяченівиключно вирішенню цього питання, абож таке питання може бути включене впорядок денний, як одне з питань, якепотрібно вирішити в ході засіданнязагальних зборів. Для того, щоб рішеннязагальних зборів були правомочними, іяк результат - виплата дивідендів такожвідбувалась законно, необхідно дотриматисьдекількох умов:

Передпроведенням зборів необхідносповістити належним чином всіх учасниківтовариства про час та місце проведеннязагальних зборів.В разі якщо учасника належним чином несповістити про проведення зборів, цебуде вважатись порушенням прав такогоучасника, він матиме право оскаржитирішення зборів в суді, і як показуєпрактика, зазвичай, якщо учасник не бувналежним чином сповіщений про час тамісце проведення зборів, суд задовольняєпозов позивача, та скасовує рішеннязагальних зборів.

Пропроведення загальних зборів слідсповістити учасників не пізніше ніж за30 днів до проведення зборів.

Важливиммоментом являється кворум загальнихзборів.Згідно чинного законодавства (ч.1 ст. 60Закону України «Про Господарськітовариства») для того щоб загальні зборивважались правомочним необхіднаприсутність учасників (представники учасників), що володіють у сукупностібільш як 50 відсотками голосів. Почетверте, для того аби виплата дивідендівбула правомірною, необхідно щоб цепитання було передбачено порядкомденним загальних зборів учасниківтовариства.

Рішенняпро виплату дивідендів повинно містити:

- сумуприбутку підприємства, що спрямованана виплату дивідендів;

- розмірдивідендів, що підлягає виплаті кожномуіз учасників;

- порядокта термін виплати дивідендів.

Розмірдивідендів, що підлягають виплаті,повністю залежить від розміру внескуучасника товариства, до статутногокапіталу (а якщо це акціонерне товариство,то від кількості придбаних акцій).

Розмірдивідендів, що підлягають виплатіучаснику товариства, який виявив бажаннявийти зі складу учасників товариства,розраховуються на дату виходу зтовариства. Виплата має проводитисьпісля затвердження звіту за рік в якомуучасник вийшов зі складу учасниківтовариства.

Дляприкладу можна привести справу №924/980/14,яка розглядалась Вищим господарськимсудом України в 2015 році. В даній справі,учасниквийшовши із складу учасників товариства,не отримав своєї частки,яка передбачена законом. Звернувшисьдо суду з вимогою до товариства виплатитийого частку в статутному капіталі. Суддійшов висновку, що вимоги учасникатовариства правомірні, та задовольниввимоги учасника. Але слід звернути увагуна те, що у разі якщо загальними зборами в певні роки, не приймалось рішення,щодо виплати учасникам товариствадивідендів, суд не вправі задовольнитивимогу учасника, щодо сплати належнихйому дивідендів, оскільки суд має правозобов’язати здійснити оплату дивідендівлише в тому випадку, якщо загальнимизборами було прийнято таке рішення, якебуло оформлене відповідним протоколом.

Дляприкладу слід навести справу, якарозглядалась Вищим Господарським судомУкраїни №12/191пн. Вцьому випадку учасник вийшов зі складутовариства і вимагав виплати належнихйому дивідендів за певні роки. Але якбуло з’ясовано судом, в роки, за якіучасник вимагав виплати дивідендівзагальні збори не приймали рішень щодовиплати дивідендів, а тому судом булоприйнято рішення про відмову у задоволенніпозову учасника товариства. Але судзвернув увагу на те, що учасникмає право на виплату частки у статутномукапіталі товариства у зв’язку виходомзі складу учасників.

Чиннимзаконодавством не визначено, скількиразів на рік має проводитись виплатадивідендів. А отже виходячи із відсутностіпрямої вказівки на періодичність виплатидивідендів, та враховуючи принципдозволено все, що прямо не забороненозаконом.

Передбаченодекілька способів захисту особою своїхправ (це стосується і учасникагосподарського товариства.) Так длязахисту своїх порушених прав особа можезвернутись до Державних органів (якщоздійснення захисту прав осіб входитьдо повноважень такого органу), до суду,звернутись до Президента України, абож здійснити самозахист своїх прав.

Не рідкимявищем на практиці є не виплата або жзатримка у виплаті учаснику товаристваналежних йому дивідендів.Доказом цього можуть послужить безлічсправ, які розглядались Вищим Господарськимсудом України. Для прикладу варторозглянути хоча б такі справи як №902/595/14,№910/18149/14, № 910/15639/14 або ж № 910/14601/13.Розглянувши всі перелічені справи ВищийГосподарський суд України дійшоввисновку, що емітент здійснив порушенняправ учасників товариства, та відмовиву задоволенні позову емітента щодоскасування рішень судів попередніхінстанцій, та зобов’язав здійснитивиплату дивідендів. При зверненні досуду, з вимогою про стягнення заборгованостіпо виплаті дивідендів, учасники товариствав праві вимагати сплати суму боргу зурахуванням встановленого індексуінфляції за весь час прострочення, атакож три проценти річних від простроченоїсуми, якщо інший розмір процентів невстановлений договором або законом. Усправах №910/18149/14 та№910/15639/14учасники товариства реалізували цеправо, і Вищий Господарський суд їх вцьому повністю підтримав.

Доситьпоширеною є точка зору про те, що учасникитовариства, які володіють невеликимидолями у статутному капіталі товаристване завжди в силах захистити свої правачерез суд, або іншим шляхом. Вартозауважити, що подібне твердження єхибним. Підтвердженням цього є справа№910/14601/13. Увказаному випадку позивач просивстягнути з відповідача дивіденди урозмірі 9020,00 грн. Відповідно до текстуПостанови, позивачу належало 44 простііменні акції, номінальної вартості 50грн. Частка у статутному фонді позивачастановить 0,0235 %.. Мається на увазі, що необов’язково мати велику частку устатутному капіталі товариства, абисуд у разі необхідності задовольнивтвої вимоги. Також на прикладі цієїПостанови можна продемонструвати те,що навість якщо, після прийняттязагальними зборами учасників товаристварішення про виплату дивідендів, булоприйнято нове рішення яким скасовуєтьсяпопереднє рішення яким передбачаласьвиплата дивідендів, виплата дивідендівуже не може бути відмінена. На підтвердженняцієї позиції можна навести позиціюВищого Господарського Суду по ційсправі: «В силу приписів частини2 та 3 ст. 13 Цивільного кодексу Українипри здійсненні своїх прав особазобов'язана утримуватися від дій, якімогли б порушити права інших осіб; недопускаються дії особи, що вчиняютьсяз наміром завдати шкоди іншій особі, атакож зловживання правом в іншихформах.».

Отже, слідпам’ятати, що у кожного учасникагосподарського товариства є законніправа, наприклад, на отримання інформаціїпро діяльність товариства та виплатудивідендів, та обов’язки, наприклад,дотримуватися вимог установчих документівта зберігати конфіденційну інформаціюкомпанії. А кожна зі сторін, як то учасник,так і товариство, може звертатися досуду за захистом своїх прав та інтересів.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи