Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.12.2015 18:00

Підтвердження виконання будівельних робіт

Партнер ЮК AMBERCHANCE

Одна з провідних галузей економіки України – будівництво, тому податківці знають, де шукати своє «щастя» та досить часто обирають своїм об’єктом репресій саме будівельні організації. Великий об’єм документації – можливі недоліки – однозначно "нікчем".


1.jpgОдна з провідних галузей економіки України – будівництво, тому податківцізнають, де шукати своє «щастя» та досить часто обирають своїм об’єктом репресійсаме будівельні організації. Великий об’єм документації – можливі недоліки –однозначно «нікчем».

Найрозповсюдженішимипідставами зняття податкового кредиту та невизнання витрат будівельноїорганізації та як наслідок винесення податкових повідомлень-рішень під часздійснення підрядних (субпідрядних) робіт є відсутність переліку всієїбудівельної документації, яка супроводжує будівельну діяльність у продовжусього її процесу. Внаслідок чого податківці часто відносять таку діяльність донереальної, яка не супроводжується господарською метою.

Слідзвернути увагу на те, що під час проведення перевірок податковий орган доситьрідко може правильно сформулювати весь вичерпний список необхідних їмдокументів на підтвердження реальності здійснення господарських операцій і лишена підставі цього, робляться висновки про нереальність господарських операції зконтрагентами. Або, навпаки, виступають у ролі контролюючих органів у сферібудівництва, перевищуючи межі своїх повноважень, і вимагають ті документи, якіне первинні для бухгалтерського та податкового обліку.

Важливоакцентувати, що під час перевірки будівельних організацій податкові организавжди звертають увагу на наявність у підрядника та субпідрядника трудових тавиробничих ресурсів для будівельної діяльності, у разі ж їх відсутності одразу роблятьвисновок про фіктивність операцій.

Неоднозначна, щодо цього судова практика Вищого адміністративного суду України.Так, в ухвалі від 23.04.2015 у справі №К/9991/66730/12 суд касаційної інстанціїдійшов висновку, що реальність здійснення господарських операцій з будівництвапідтверджується:

- актами виконаних підрядних робіт типовоїформи № КБ-2в;
- довідками про вартість виконаних підряднихробіт типової форми № КБ-3;
- договірними цінами;
- локальними кошторисами;
- підсумковими відомостями ресурсів;
- ліцензіями на провадження господарськоїдіяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури, виданимиконтрагентові Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю.

Водночас,податковий орган додатковою підставою нереальності здійснення господарськихоперацій вважав відсутність трудових ресурсів, складських приміщень,транспортних засобів, тощо. Однак, при винесенні ухвали ВАСУ вважав достатньоюнаявність первинної бухгалтерської документації, що підтверджує факт прийманнявиконаних робіт, погодження цін, здійснення оплати, а також наявністьнеобхідної дозвільної документації будівельної діяльності, щоб скасуватиподаткові повідомлення-рішення.

Іншіпріоритети були визначені ВАСУ під час винесення ухвали від 04.08.2014 у справі№К/800/36763/13. Колегія суддів вважала: «…обґрунтованимвисновок судів попередніх інстанцій, які, з огляду на перелік видів робітза умовами укладених між позивачем і контрагентом контрактів та наданіпозивачем акти виконаних робіт, вбачають значний об'єм будівельних робіт,виконання яких двома працівниками контрагента позивача, за відсутності востаннього виробничих активів, транспортних засобів та протягом строку, за якийтакі роботи були виконані, не є можливим». У цьомувипадку позивач також надав первинну документацію про підтвердження реальностібудівництва об’єктів, проте суд не вважав її достатнім доказом через те, що уконтрагента не було необхідних умов для ведення господарської діяльності.Цікаво, що суд звернув увагу на не наданняпозивачем до суду доказів на підтвердження отримання від замовника та подальшоїпередачі контрагенту будівельних матеріалів, доказів розмежування робіт,виконаних позивачем як підрядником, і робіт, виконаних контрагентом яксубпідрядником. Однак слід враховувати, що така позиція суду вже знайшласвоє відображення в судовому рішенні.

               Також, не залишається поза увагоюі ухвала ВАСУ від 07.02.2012, якою суд задовольнив заяву податковогооргану про перегляд судових рішень та зазначив, щона момент перевірки, так іпід час судового розгляду справи у позивача не було актів приймання-передачівиконаних робіт та проектно-кошторисної документації,які б свідчили про реальне виконання договору підряду. Таким чином,на думку суддів, наявність у позивача податкових накладних, виданихконтрагентом не є підставою для віднесення зазначених сум по них до податковогокредиту, а тому податкові накладні не можуть слугувати єдиним та належнимдоказом реального здійснення господарської діяльності.

Отже, як бачимо судова практика в податкових спорах єнеоднозначною в частині того, які саме обставини та документи враховуютьсясудом при визначенні реальності або нереальності здійснення будівельних робіт. І справа не в тому, що в одних випадках враховуються ті чи інші документи,а в інших ні, а справа в тому, що спостерігається кардинально різний підхідсудової гілки влади при визначенні факторів, які впливають на встановленняреальності здійснення будівельної діяльності при вирішенні податкових спорів.

Маючи досвід у супроводжені податкових спорів, щовиникають у результаті здійснення будівельної діяльності, для убезпечення себевід настання негативних податкових наслідків, рекомендуємо:

1) Ретельно ставитисьдо вибору підрядника/субпідрядника на виконання будівельних робіт. «Слава Богу»,на разі маємо відкритий доступ до Єдиних державних реєстрів, де можна цілкомвільно та безкоштовно перевірити чи зареєстрований ваш контрагент як юридичнаособа, чи має право на здійснення будівельної діяльності, чи отримано дозвіл набудівництво тих чи інших об’єктів, чи є справним платником податків.
2) На етапі підписанняугоди не лише пересвідчитись щодо наявності у контрагента всієї необхідноїдозвільної документації, але й просити робити з неї копії, які мають бутизавірені уповноваженою особою контрагента.
3) Завжди слідвраховувати, що будівельна діяльність супроводжується наявністю великоїкількості документації, яка в обов’язковому порядку має бути оформленавідповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням особливостейоб’єктів будівництва.
4) Обов’язково, слідзвертати увагу на те, за рахунок чиїх засобів (матеріалів) виконуютьсябудівельні роботи та враховувати при цьому наявність реальних складськихприміщень, техніку, трудові ресурси, тощо. Як свідчить практика, під чассудового розгляду справи може виникнути питання щодо доведення факту постачаннябудівельних матеріалів на буд майданчик, тощо.
5) Для того, щоб хоча бякимось чином убезпечити себе від настання негативних наслідків через обранняненадійного контрагента, радимо у договорах окрему увагу приділяти гарантіямнаявності у контрагента необхідних умов для надання певного виду послуг.

І, мабуть найголовніше, залучати досвідчених фахівців для юридичногосупроводу господарської діяльності у сфері будівництва на самому початкуформуванні таких відносин. Адже в подальшому через відсутність грамотногоюридичного супроводу всієї господарської діяльності й виникають проблеми зконтролюючими органами на десятки та сотні мільйонів гривень.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи