Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
15.09.2011 22:41

Реформи та їх значення: програма розвитку страхового ринку України

Адвокат

За останні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичних й економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняного страхового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції Зак

Заостанні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичнихй економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняногострахового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято новоїредакції Закону України «Про страхування», не запроваджено обов’язкового медичногострахування, припинено державне субсидування агрострахування, залишились нерозв’язанимипроблеми взаємовідносин банків та страховиків, не врегулювано питання діяльностіактуаріїв, страхових агентів, аварійних комісарів, залишається недосконалим захистправ споживачів страхових послуг.

 

Всучасних умовах перед страховим ринком постає складне завдання щодо зростання обсягута якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійностістрахових компаній, ліквідності їх активів.

 

СтворенняДержавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України сприяло вдосконаленнюдержавного регулювання за страховою діяльністю та формуванню адекватних основ розвиткувітчизняної страхової індустрії в сучасних умовах. Однак недостатнє технічне таресурсне забезпечення уповноваженого державного органу призвело до обмеженихможливостей використання інформаційних технологій проведення оперативного аналізудіяльності страховиків і страхових брокерів, а також оцінки ризиків страхової індустріїв цілому.

 

Світовийдосвід свідчить, що страховий ринок ефективно розвивається тоді, коли враховуєтьсяпринцип оптимальності державного регулювання, тобто держава регулює діяльність учасниківринку лише у випадках, коли це абсолютно необхідно, а в інших – вона делегує частинусвоїх повноважень професійним учасникам ринку, які об’єднуються у саморегулівнуорганізацію.

 

Якпоказує динаміка останніх років, страхова індустрія України в цілому вийшла напевний рівень інвестиційної привабливості та представлена провіднимитранснаціональними страховими групами з Австрії, Бельгії, Великобританії,Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції,але ще не стала реальним фактором стабільності національної економіки та засвоїми інституційними і функціональними характеристиками не відповідає сучаснимтенденціям, які визначають її істотне відставання в глобальному процесіформування світової фінансової системи.

 

Намій погляд, основними заходами подальшого розвитку страхового ринку є:

-створення розвиненої та платоспроможної системи страхування, що здатнакомпенсувати шкоду від непередбачених подій;

-підвищення якості здійснення страховим ринком функцій щодо акумуляції коштівнаселення, підприємств та трансформації їх в інвестиції;

-зміцнення довіри до українського страхового ринку інвесторів, іноземнихперестраховиків та перестрахувальників, а також страхувальників, у першу чергу,населення;

-зміцнення державного страхового нагляду та формування системи саморегулювання;

-удосконалення податкового, антимонопольного, кримінального та цивільногозаконодавства, що регулює сферу страхування.

 

Дляцього в найближчі роки необхідно:

1)                    Розробитита прийняти нову редакцію Закону України «Про страхування»;

2)                    Удосконалитисистему оподаткування у сфері страхування та створити засади стимулюваннясуб’єктів господарської діяльності до укладання договорів страхування черезприйняття змін до Податкового кодексу України;

3)                    Запровадитивідповідальність за страхове шахрайство за рахунок внесення змін доКримінального кодексу України;

4)                    Забезпечити умови участі страховиків у системах обов’язковогонакопичувального та недержавного пенсійного забезпечення;

5)                    Прийняти З акон України«Про обов’язкове медичне страхування», в якому передбачити конкурентні засадиучасті страховиків ;

6)                    Забезпечити правові засади компенсаційної підтримки за рахунокдержави системи агрострахування у розмірі 50% страхових платежів;

7)                    Запровадити систему страхування договірної відповідальностіприродокористувачів за невиконання умов договорів при надровикористанні,лісокористуванні, водокористуванні, землекористуванні, а також створити умовиособового страхування інспекторів охорони лісових ділянок, морських акваторій,заповідників і національних парків та інших категорій службовців, чиядіяльність щодо охорони сфери природокористування має підвищений ризик;

8)                    Запровадити механізм страхуванняпрофесійної відповідальності як передумови отримання ліцензії  з певних видів діяльності (нотаріальної,медичної, адвокатської, експертної, оптової та роздрібної торгівлі лікарськимизасобами, брокерської тощо);

9)                    Створитиумови розвитку діяльності страхових брокерів серед підприємства та населення,забезпечив імплементацію основних принципів,що відповідають стандартам Європейської федераціїстрахових посередників (BIPAR);

10)               Удосконалити механізм захисту прав споживачів страхових послуг шляхомприйняття законодавчих норм щодо фінансового омбудсману тастрахово ї реклами .

 Вразі реалізація програмних заходів розвитку страхового ринку у найближчі роки, можливобуде досягти:

-підвищення рівеня захищеності підприємств різної форми власності і громадян відрізних груп ризиків, підвищення якості і розширення спектру пропонованих страховихпослуг, а також допоміжних послуг (асистанс, страхове посередництво, оцінка збитківтощо);

-зміцнення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

-створення структурної основи для розвитку пенсійного страхування, медичного страхування,страхування подорожуючих, агрострахування, автострахування, страхування технічнихризиків, страхування майна від природних катастроф та техногенних аварій, страхуванняпрофесійної відповідальності.

Можливопередбачити, що частка сукупної чистої страхової премії у внутрішньому валовомупродукті у 2014 році становитиме близько 3 відсотків.

Збільшенняобсягу страхових платежів може дозволити страховикам акумулювати додаткові фінансовікошти, які зможуть стати джерелом інвестування фінансових ресурсів в економіку країни.

В разі зростання попиту на страхові послуги, активної державної підтримкистрахування, розвитку інфраструктури страхового ринку відбудеться підвищення йогоінвестиційного потенціалу за рахунок збільшення розміру страхових резервів в 2014році – до 20 млрд. грн.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net