Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.09.2011 19:57

Зауваження до проекту змін ОСЦПВ

Адвокат

На підставі аналізу чинного страхового законодавства, зокрема закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності», постанов Кабінету Міністрів і офіційних підсумків діяльності страховиків, які мають ліцензії на страхування ОСЦПВ та у зв

На підставі аналізу чинного страховогозаконодавства, зокрема закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правовоївідповідальності», постанов Кабінету Міністрів і офіційних підсумків діяльностістраховиків, які мають ліцензії на страхування ОСЦПВ та у зв’язку з проектомчергової зміни коригуючих коефіцієнтів (попереднє підвищення відбулося рік томуна виконання Розпорядження Держфінпослуг № 566 від 09.07.2010) можна зробитидекілька висновків:

 В Аналізі регулятивного впливу до проектуРозпорядження зазначено, що «законом від 17.02.2011 № 3045-VI передбаченаліквідація типів внутрішніх договорів обов’язкового страхування, встановленнястроку дії внутрішнього договору обов’язкового страхування – один рік, щопотребує внесення змін до Коригуючих коефіцієнтів». Але з аналізу змін, якінадаються, можна побачити, що з усіх типів договорів практично залишаєтьсяодин, якій по своїм характеристикам дорівнює Типу І у попередній редакціїЗакону. Тому виникає питання, чому не залишити без змін діючи коригуючикоефіцієнти для Типу І?

 В Аналізі регулятивного впливу вказано, щонегативні чинники для споживачів фінансових послуг відсутні. При цьому впорівняльній таблиці діючих та запропонованих коефіцієнтів по більшості позиційгруп К2 і К3 помітне зростання на 9-100% і лише за коефіцієнтами групи К4можливе зниження на 6-26%, що дозволяє говорити про подорожчання даноїфінансової послуги для населення (Таблиця 3).

 Статтею 7 Закону «Визначення розміру страховихплатежів» чітко встановлена процедура розрахунку коефіцієнтів та їхзатвердження:

«7.2. Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти розраховуютьсяМТСБУ актуарним методом на основі статистичних даних та рівнязбитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковийперіод, який становить не менш як один рік.

7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розмірубазового платежу, коригуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування доУповноваженого органу. Коригуючі коефіцієнти та розмір базового страховогоплатежу затверджуються Уповноваженим органом у термін, не більший за 45календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженогооргану. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмірбазового страхового платежу та коригуючих коефіцієнтів, то діють їх попереднірозміри».

При цьому в Аналізі регулятивного впливу ненаведені розрахунки коефіцієнтів та відсутні економічні обґрунтування, напідставі яких пропонується ввести нові коефіцієнти. Немає висновків щодорозрахунків МТСБУ, якщо такі є або їх аналізу або первірки. Робиться тількипосилання на приведення Розпорядження «відповідно до законодавства».

На офіційному сайті Держфінпослуг та МТСБУ ненаводяться жодні розрахунки, яки б свідчили, що вони відносяться до проектуРозпорядження щодо нових розмірів коригуючих коефіцієнтів. Єдині статистичнідані, що можна використовувати – офіційні консолідовані звітні дані Держфінпослугпо видах добровільного та обов’язкового страхування в Україні.

 У законодавстві встановлено, що норматив витрат наведення справи (витрати аквізиційні та на збут, витрати на врегулюваннястрахових подій та усі інші видатки страховиків) «по обов'язкових видахстрахування відповідальності не може бути вище 20%» (Постанова КМУ № 358 від04.06.1994). Податок на страхову діяльність складає 3%, та розмір відрахувань уфонди МТСБУ становить 4-5% (у різні періоди) тощо.

Таким чином, законодавством та нормативнимидокументами встановлена межа витрат страхових компаній по ОСЦПВ у розмірі небільше 27-28% від отриманих страхових платежів. Це також підтверджуєтьсяДержфінпослуг у встановленні показника середнього очікуваного рівнязбитковості, який береться за основу при розрахунку тарифної ставки заобов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземнихтранспортних засобів, який встановлений на рівні 0,72 ((100%-28%)/100%). Тобтокоефіцієнт відношення виплат до премій не повинен для цього виду суттєвовідрізнятися від встановленого рівня.

Аналіз статистичної інформації Держфінпослуг даєможливість зробити розрахунки, які показують, що за останні три роки відношенняздійснених виплат страхових відшкодувань до страхових платежів не перевищувалополовини від розміру отриманих премій за ОСЦПВ та було в межах 0,36-0,44 (див.Таблицю 1), що в 1,6-2 рази менше, ніж повинно бути при правильному розрахункутарифів. Ці показники виходять за рамки простої похибки та дають змогустверджувати, що тарифи розраховані у суттєво завищених розмірах.

У Таблиці 2, яка розрахована накопичувальнимпідсумком, видно, що за період з 2008 року страховики отримали 4,8 млрд. грн.платежів за цим видом страхування та виплатили 2 млрд. грн. відшкодувань. Дозволенівитрати, податки та інше склали 1,3 млрд. грн. Таким чином різниця міжплатежами, виплатами та дозволеними витратами склала близько 1,5 млрд. грн., щомайже вдвічі перевищує усі страхові виплати 2010 року.

 Виходячи з наведених аргументів, даних тарозрахунків можна зробити єдиний висновок, що діючи страхові платежі надаютьможливість страховикам не тільки проводити виплати страхових відшкодувань,фінансувати всі свої витрати та фонди МТСБУ, а також створюють дуже суттєвийпозитивний потік коштів від цього виду страхування. Таким чином будь якепідвищення коригуючих коефіцієнтів не вбачається своєчасним та обґрунтованим.

Необхідно розробити механізм реального обмеженняотримання страховиками надприбутків від обов’язкових видів страхування,особливо, коли кошти на такі види страхування надходять від громадян.

Таблица 1. Данные порынку страхования ОСГПО (без Зеленой Карты) по периодам(Источник - отчетыГосфинуслуг)

 

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПЕРИОД

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Чистые* страховые премии, тыс. грн.

1 272 615,1

1 297 586,0

1 726 693,3

513 980,1

в т.ч. уплачено физлицами, тыс. грн.

923 536,1

1 022 721,3

1 384 069,7

441 752,1

Кол-во заключенных договоров, шт.

6 619 014

7 004 295

8 151 672

2 015 891

в т.ч. с физлицами

5 195 543

5 907 724

7 111 526

1 781 369

Чистые* страховые выплаты, тыс. грн.

460 005,7

567 941,9

758 411,2

222 406,5

в т.ч. выплачено физлицам, тыс. грн.

372 808,9

449 847,1

608 501,7

178 368,1

Кол-во произведенных выплат, шт.

68 134

71 236

86 113

23 316

Коэффициент выплат к полученным премиям

0,36

0,44

0,44

0,43

Разрешенные затраты по ОСГПО (27%=20% РВД+3% Налог+4% Фонды МТСБУ)

343 606,1

350 348,2

466 207,2

138 774,6

Комбинированный коэффициент выплат (с затратами 27%)

0,63

0,71

0,71

0,70

 

 

Таблица 2. Данные порынку страхования ОСГПО (без Зеленой Карты) накопительным итогом

 

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПЕРИОД

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Чистые* страховые премии, тыс. грн.

1 272 615,1

2 570 201,1

4 296 894,4

4 810 874,6

Чистые* страховые выплаты, тыс. грн.

460 005,7

1 027 947,5

1 786 358,8

2 008 765,3

Разница, тыс. грн.

812 609,4

1 542 253,6

2 510 535,7

2 802 109,3

Разрешенные затраты по ОСГПО (27%=20% РВД+3% Налог+4% Фонды МТСБУ)

343 606,1

693 954,3

1 160 161,5

1 298 936,1

Разница (остаток средств в страховых компаниях) после вычета официально разрешенных затрат (27%), тыс. грн.

469 003,4

848 299,3

1 350 374,2

1 503 173,2

Таблиця 3. Коригуючі коефіцієнти та їхні розміри

 

Тип коригуючого коефіцієнта залежно від

Розмір коригуючого коефіцієнта

(проект)

Договір I типу

 (факт)

Изменение к действующим
(для "вилки" - изменение минимальных значений)

I. Типу транспортного засобу (К1)

 

 

 

1. Легковий автомобіль

 

 

 

1) до 1600 кубічних сантиметрів

1

1,00

0%

2) 1601 – 2000 кубічних сантиметрів

1,14

1,14

0%

3) 2001 – 3000 кубічних сантиметрів

1,18

1,18

0%

4) більше3000 кубічних сантиметрів

1,82

1,82

0%

2. Причепи до легкових автомобілів

0,34

0,34

0%

3. Автобуси з кількістю місць для сидіння

 

 

 

1) до 20 осіб (включно)

2,55

2,55

0%

2) більше20 осіб

3

3,00

0%

4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю

 

 

 

1) до 2 тонн (включно)

2

2,00

0%

2) понад 2 тонни

2,18

2,18

0%

5. Причепи до вантажних автомобілів

0,5

0,50

0%

6. Мотоцикли та моторолери

 

 

 

1) до 300 кубічних сантиметрів (включно)

0,34

0,34

0%

2) більше 300 кубічних сантиметрів

0,68

0,68

0%

II. Місця реєстрації транспортного засобу (К2)

 

 

 

1) місто Київ

3,9

3,2-4,8

21,9%

2) міста Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь

2

1-2,5

100,0%

3) міста з населенням більше 1 мільйона осіб

2,8

2,3-3,5

21,7%

4) міста з населенням від 500 тисяч до 1 мільйона осіб

2,3

1,8-2,8

27,8%

5) міста з населенням від 100 тисяч до 500 тисяч осіб 

1,7

1,3-2,5

30,8%

6) населені пункти з населенням менше 100 тисяч осіб

1

1-1,6

0,0%

7) для транспортних засобів, які зареєстровані в інших країнах

3

2-4

50,0%

III. Сфери використання транспортного засобу (К3)

 

 

 

1) легковийавтомобіль (крім таксі), мотоцикл, моторолер, який використовується фізичною особою

1

1,0

0,0%

2) легковий автомобіль (крім таксі), мотоцикл, моторолер, який використовується юридичною особою

1,1

1,1 - 1,4

0,0%

3) вантажні автомобілі, автобуси, причепи до вантажних та легкових автомобілів

1

1,0

0,0%

4) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20 осіб, який використовується фізичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,1

1,0 - 1,4

10,0%

5) легковий автомобіль або автобус з кількістю місць для сидіння до 20 осіб, який використовується юридичною особою для надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування або для надання послуг із перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

1,2

1,1 - 1,5

9,1%

IV. Водійського стажу осіб, допущених до керування забезпеченим транспортним засобом (К4)

 

 

 

1) незалежно від водійського стажу (для страхувальників-фізичних осіб, в т.ч. якщо водійський стаж страхувальника-фізичної особи менше 3 років)

1,27-1,75

1,35-1,76

-5,9%

2) 3 роки та більше (для страхувальників-фізичних осіб)

1-1,35

1,35-1,76

-25,9%

3) для юридичних осіб

1,2

1,2

0,0%

V. Періоду використання транспортного засобу (К5)

 

 

 

1) дорівнює строку дії договору

1

1

0,0%

2) 6 місяців

0,7

0,7

0,0%

3) 7 місяців

0,75

0,75

0,0%

4) 8 місяців

0,8

0,8

0,0%

5) 9 місяців

0,85

0,85

0,0%

6) 10 місяців

0,9

0,9

0,0%

7) 11 місяців

0,95

0,95

0,0%

VI. Наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред’явлення регресного позову відповідно до Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (К6)

 

 

 

1) наявність

2

2,00

0,0%

2) відсутність

1

1,00

0,0%

 

Діючі коефіцієнти http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0689-10

 

Проект змін коефіцієнтів http://www.dfp.gov.ua/217.html?&tx_ttnews[tt_news]=13261&tx_ttnews[backPid]=62&cHash=20ec0387df

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]