Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.07.2017 14:31

Рекламні та маркетингові послуги і КВЕД-2010

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

За офіційною позицією фіскалів, замовниками маркетингових послуг можуть бути будь-які підприємства, при цьому виконавцями таких послуг можуть бути лише суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, що відповідає нормам КВЕД ДК 009:2010. Ідентичної

За своїм економіко-юридичним змістом послуга є діяльністю, результати якої не мають матеріального виразу, а реалізуються та споживаються у процесі її здійснення.

Відповідно до Узагальнюючої податкової консультаціїщодовіднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012 р. №123, рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за ініціативи власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб’ютора, торговельної мережі. При цьому витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо замовник цих послуг. Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, необхідне доведення безпосереднього зв’язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу України.

При замовленні та наданні послуг, сторонам договору варто пам’ятати про фіскальну спрямованість діяльності контролюючих органів та підхід, який вони використовують щодо маркетингових послуг, висловлений в Роз'ясненні Міністерства доходів і зборів від 01.07.2013 р. «Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни», згідно з яким замовниками маркетингових послуг можуть бути будь-які підприємства, при цьому виконавцями таких послуг можуть бути лише суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, що відповідає нормам КВЕД ДК 009:2010.

Ідентичної позиції, як і контролюючі органи, дотримуються, нерідко, й адміністративні суди. Так в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 15.09.2011 р. у справі №К-29805/10 висловлена наступна позиція: «згідно даних ЄДРПОУ одним із основних зареєстрованих видів діяльності особи-виконавця (згідно КВЕД) має бути надання відповідних послуг …відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за ТОВ «Назва1» не зареєстровано право займатись будь-якими консультаційними послугами згідно КВЕД. … Оскільки у контрагента позивача — ТОВ «Назва1» відсутні права на надання консультаційних послуг за договором № 1 від 23.04.2001 року, тому суди попередніх інстанції цілком правильно зазначили, що і у позивача відсутні права на формування податкового кредиту з сум податку на додану вартість, сплачених позивачем ТОВ «Назва1» в межах зазначеного договору» (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18960015 ).

Прикладами врахування судами відсутності відповідного виду діяльності за КВЕД й невнесення відповідними виконавцями такої інформації в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є також постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 21.07.2016 р. у справі №826/12953/13-а , в якій відзначено наступне:

«Згідно пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України , маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та після продажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).

Маркетинг – це дослідження цільового сегмента ринку, яке проводить суб'єкт господарювання з метою збільшення обсягів продажу товарів, продукції, робіт (послуг). Маркетингові дослідження - комплекс заходів, який передбачає збір і аналіз інформації з метою дослідження ринків продажу та виявлення факторів попиту споживача для мінімізації ризику при прийнятті стратегічних рішень у ході здійснення господарської діяльності підприємства.

Маркетингові послуги - це метод збору первинної маркетингової інформації про вивчення об'єкту шляхом, спостереження за групами людей, рухами, ситуаціями. Маркетингові дослідження складаються з наступних етапів: 1. встановлення проблеми; 2. розробка рішення проблеми; 3. розробка плану досліджень; 4. збір даних по аналізу; 5. підготовка даних по аналізу; 6.підготовка звіту.

Усі дослідницькі проекти належить виконувати у повній відповідності з Стандартами якості маркетингових досліджень Української асоціації досліджень (УАМ), затвердженою третьою міжнародною науково-практичною конференцією УАМ від 23.02.2002 р., що ґрунтується на вимогах Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень Міжнародної торгової палати Європейського товариства.

Виконавцем маркетингових послуг може бути підприємство, вид діяльності якого підтверджено та відповідає КВЕДУ 74.13.0 «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки" відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005", затверджений наказом Держкомстату від 26.12.2005 р . № 375» .

Станом на сьогодні в Україні діє Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010).

Відповідно до КВЕД-2010 клас 73.20 «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки» включає вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів.

Відповідно до КВЕД-2010 клас 73.11 Рекламні агентства -забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю. Цей клас включає: 1) створення та проведення рекламних кампаній (створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації; створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо; аерореклама; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків; створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів; 2) проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів (просування товарів; реклама в місці продажу; реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем; маркетингові консультації).

Незважаючи на те, що згідно розділу 1 «Загальні положення» Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації, як підтверджує наведена вище судова практика, відсутність відповідного виду економічної діяльності в суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, створює численні проблеми як для самих суб’єктів господарювання, так і для їх контрагентів.

І це незважаючи на те, що в самому класифікаторі зазначено, що класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою.

Отже, класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ.Використання КВЕД для статистичних потребпередбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв'язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу "зверху-вниз" (top - down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо. Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Оскільки дуже часто паралельно з договорами поставки великі торговельні мережі пропонують (а зачасту, нав’язують) постачальникам укладення відповідних договорів про надання рекламних, передпродажних, логістичних, консультаційних та/чи маркетингових послуг, доречно перевіряти, щонайменше, наявність у виконавців послуг відповідного виду діяльності за КВЕД-2010 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань й наполягати на внесенні відповідних змін у відомості про юридичну особу. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи