Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.10.2019 02:00

"Про приватну детективну діяльність" Проект Закону оприлюднений 27.10.2019

Експерт-практик у сфері вирішення проблем та кризових ситуацій у бізнес-процесах, директор з безпеки

Пропонується Міжнародною Асоціацію розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС).

 Міжнародна Асоціація розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС) пропонує Верховній Раді України припинити знищувати в державі професію "приватний детектив" та відмовитися від закритого та кулуарного розгляду руйнівних проектів Законів №№ 1228 від 02.09.2019 та 1228-1 від 20.09.2019.

Міжнародна Асоціація розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС) ні раніше, ні зараз не мала ніякого відношення до підготовки, просування, участі у різноманітних робочих групах проектів Законів №№ 1228 від 02.09.2019 та 1228-1 від 20.09.2019, та не буде мати такого відношення у майбутньому. У зв'язку с чим не несе ніякої юридичної, етичної та професійної відповідальності щодо обговорення, просування та прийняття вказаних проектів Законів.

Як дієву альтернативу Міжнародна Асоціація розслідувачів та експертів з кризових ситуацій (МАРЕКС) пропонує на громадський розгляд:

                                                                         Проект (захищено законодавством України щодо авторського права)

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про приватну детективну  діяльність 

Цей Закон визначає загальні правові засади приватної детективної діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини, підприємств та організацій на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття1.Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Терміни, які визначають суб’єктів приватної детективної діяльності:

    - приватний детектив – громадянин України, що здійснює приватну детективну діяльність за умови державної реєстрації його як фізичної особи – підприємця та за умови отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю;

- детективне підприємство - приватний, самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює приватну детективну діяльність з метою одержання прибутку (доходу) згідно із чинним законодавством та засновник (засновники) і керівник якого отримав (отримали) свідоцтво (свідоцтва) про право на зайняття приватною детективною діяльністю;

- об'єднання детективних підприємств – господарська організація, утворена у складі двох або більше детективних підприємств з метою координації їх комерційної діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань у сфері приватної детективної діяльності.

1.2. Інші терміни:

- спеціально уповноважений орган у сфері регулювання приватної детективної діяльності - державний орган, який здійснює контроль за впровадженням приватної детективної діяльності, має регіональні підрозділи та видає свідоцтва про право на зайняття приватною детективною  діяльністю;

- Єдиний державний реєстр приватних детективів— створена спеціально уповноваженим органом у сфері регулювання приватної детективної діяльності автоматизована система обліку публічної інформації про осіб, які отримали в установленому цим Законом порядку свідоцтво про право на здійснення приватної детективної діяльності.

- публічна інформація про осіб, які отримали в установленому цим Законом порядку свідоцтво про право на здійснення приватної детективної діяльності – прізвище, ім’я, по батькові особи, її дата народження, дата та номер свідоцтва про право на здійснення приватної детективної діяльності, дата та номер посвідчення приватного детектива, адреса, за якою проведена державна реєстрація суб’єкту приватної детективної діяльності, особисті контактні данні та відомості про детективне підприємство чи детективне об’єднання, якщо особа є їх засновником (співзасновником) або керівником;

- професійне самоврядування приватних детективів – визнана законом система управлінських взаємовідносин між усіма представниками професії, визначеної кодом 3450 "Класифікатор професій - 2007" чи інших відповідних класифікаторів України, покликана консолідувати їх зусилля щодо співпраці з органами державної влади, суспільством та між собою, якій законом надаються певні управлінські повноваження для успішного функціонування професійної групи детективів на користь усього суспільства;

- кваліфікаційні іспити — перевірка рівня теоретичних та практичних знань осіб, які виявили намір отримати статус суб’єкту приватної детективної діяльності та проходять спеціальну підготовку, та які проводяться з залученням посадових осіб спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання приватної детективної діяльності;

- замовник (клієнт)- фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент України), якій суб’єкт приватної детективної діяльності надає послуги по виконанню замовлення на договірній основі;

- договір про надання послуг у сфері приватної детективної діяльності - цивільно-правовий акт, за яким одна сторона - суб’єкт приватної детективної діяльності - приймає на себе доручення іншої сторони – замовника (клієнта) про надання йому послуг у сфері приватної детективної діяльності, а замовник (клієнт) зобов’язується сплатити суб’єкту приватної детективної діяльності гонорар, а також витрати, пов’язані з виконанням договору, якщо інше не передбачено договором (договірні відносини між приватним детективом та замовником (клієнтом) регулюється Статтями 901 – 907 Глави 63 Цивільного Кодексу України);

- запит - письмове звернення суб’єкта приватної детективної діяльності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних суб’єкту приватної детективної діяльності для надання приватних детективних послуг замовнику та яке підлягає обов’язковій відповіді згідно вимогам цього Закону;

- професійна таємниця суб’єктів приватної детективної діяльності - вид конфіденційної інформації, зміст, обсяг, режим отримання, зберігання і використання якої визначається цим Законом;

- спеціальна освіта - освіта громадянина України, яка здобута у вищих спеціальних учбових закладах для навчання та підготовки фахівців Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, прокуратури, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони, оперативних підрозділів податкової міліції, органів державної податкової служби, розвідувального органу Міністерства оборони України або відповідних учбових закладів інших держав не залежно від часу отримання освіти;

- філія детективного підприємства - відокремлений пiдроздiл детективного підприємства, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій та не є юридичною особою;

- помічник приватного детектива (співробітник детективного підприємства, детективного об’єднання) — особа, яка працює в суб’єкта приватної детективної діяльності на умовах, визначених діючим законодавством України у сфері трудового права, та виконує допоміжні завдання без отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю;

- стажист приватного детектива - особа, яка відповідно до вимог цього Закону набуває практичного досвіду для здійснення приватної детективної діяльності;

- посвідчення приватного детектива — письмовий документ, що посвідчує особу та статус суб’єкту приватної детективної діяльності, їх об’єднань та філій;

- спеціальна підготовка приватних детективів – цілеспрямована пізнавальна діяльність громадян з отримання знань, умінь або щодо їх вдосконалення у сфері приватної детективної діяльності, яка проводиться  згідно із цим Законом;

      - технічний засіб - не заборонений до використання засіб для виявлення, збирання, дослідження та надання доказів чи іншої вагомої інформації.

Стаття 2. Приватна детективна діяльність

Приватна детективна діяльність – підприємницька діяльність суб’єктів приватної детективної діяльності з надання замовникам (клієнтам) - фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам України) приватних детективних послуг на договірній основі з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Стаття 3. Правова основа приватної детективної діяльності

Правову основу приватної детективної діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 4. Принципи приватної детективної діяльності

Приватна детективна діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, незалежності суб’єктів приватної детективної діяльності, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Стаття 5. Державне регулювання у сфері приватної детективної діяльності

1. Органами державного регулювання у сфері приватної детективної діяльності є Кабінет Міністрів України, а також спеціально уповноважений орган у сфері регулювання приватної детективної діяльності, а саме - кваліфікаційна комісія з питань приватної детективної діяльності у складі Міністерства юстиції України. До складу кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної діяльності у складі Міністерства юстиції України мають бути залучені представники правоохоронних органів, органів державної влади та професійного самоврядування приватних детективів.

2. Державне регулювання у сфері приватної детективної діяльності здійснюється зазначеними органами відповідно до вимог Конституції України, цього Закону та інших діючих законодавчих актів України.

3. Спеціально уповноважений орган у сфері регулювання приватної детективної діяльності:

1) затверджує умови набуття права на провадження детективної діяльності, формує кваліфікаційні вимоги та етичні стандарти;

2) затверджує порядок контролю за додержанням вимог діючого законодавства України та цього Закону до провадження приватної детективної діяльності;

3) видає та переоформлює свідоцтва про право на здійснення приватної детективної діяльності, видає дублікати таких свідоцтв та приймає рішення про визнання їх недійсними;

4) затверджує зразок посвідчення приватного детектива та помічника приватного детектива і регулює порядок видачі таких посвідчень;

5) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог діючого законодавства України та цього Закону до провадження приватної детективної діяльності;

6) приймає рішення про усунення недоліків, анулювання свідоцтв про право на здійснення приватної детективної діяльності;

7) формує і веде Єдиний державний реєстр приватних детективів.;

8) організовує та координує питання спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну діяльність, узгоджує програми навчання приватних детективів, укладає договори на навчання з державними та приватними навчальними закладами, делегує своїх посадових осіб для участі у кваліфікаційних іспитах;

9) розробляє рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері приватної детективної діяльності;

10) розробляє та проводить заходи, направлені на розвиток галузей детективної діяльності;

11) готує, опрацьовує та узгоджує з представниками професійного самоврядування приватних детективів проекти нормативно-правових актів, що стосуються приватної детективної діяльності;

12) розглядає заяви, звернення, скарги споживачів, суб'єктів господарювання та органів державної влади щодо порушень законодавства у сфері приватної детективної діяльності, перевіряє суб’єктів приватної детективної діяльності щодо їхньої діяльності, оформлює протоколи про порушення у сфері приватної детективної діяльності, які можуть бути підставою скасування свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю;

 13) сприяє реалізації державної політики щодо взаємодії суб’єктів приватної детективної діяльності з органами державної влади;

 14) формує та затверджує професійні стандарти;

 15) створює кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної діяльності з обов’язковими відділеннями у всіх областях, Автономній Республіці Крим, місті Києві та місті Севастополі. 

Розділ ІІ

ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 6. Суб’єкти приватної детективної діяльності

1. Суб’єктами приватної детективної діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи;

2) детективні підприємства;

3) об’єднання детективних підприємств.

Стаття 7. Приватний детектив

1. Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, володіє українською мовою, не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією, не має судимості та:

- має вищу спеціальну освіту або:

- має іншу вищу освіту і пройшов спеціальну підготовку для заняття приватною детективною діяльністю,  

та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

2. Приватний детектив має право:

1) займатися приватною детективною діяльністю або іншою спорідненою підприємницькою діяльністю як фізична особа - підприємець;

2) надавати детективні послуги згідно із цим Законом;

3) бути засновником, співзасновником або співробітником детективного підприємства чи об’єднання детективних підприємств;

4) мати одного або кількох помічників з числа осіб, які відповідають вимогам, що пред’являються до помічника приватного детектива згідно з цим Законом;

5) користуватися у своїй приватній детективній діяльності особистими бланками та печаткою із своїм найменуванням, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;

6) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення та видаються , спеціально уповноваженим органом у сфері регулювання приватної детективної діяльності;

7) проводити платне або безоплатне стажування осіб – стажистів приватного детектива, які мають бажання здійснювати приватну детективну діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України;

8) користуватися іншими правами як фізична особа - підприємець згідно із законодавством України;

4. Приватний детектив зобов’язаний:

1) дотримуватись при виконанні своїх професійних обов’язків вимог Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;

2) зберігати професійну таємницю приватного детектива, яка стала йому відома у зв’язку з наданням приватних детективних послуг та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України;

3) при виконанні своїх професійних обов’язків з надання приватних детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива;

4) виконувати інші обов’язки фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України.

Стаття 8. Детективне підприємство, об’єднання детективних підприємств.

1. З метою підвищення ефективності приватної детективної діяльності приватний детектив (приватні детективи) може (можуть) створювати детективні підприємства та об’єднання детективних підприємств.

2. Засновники та керівники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств повинні відповідати вимогам до набуття статусу приватного детектива згідно цьому Закону та мають право:

1) у складі детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій займатися приватною детективною діяльністю або іншою спорідненою підприємницькою діяльністю;

2) надавати приватні детективні послуги відповідно до вимог цього Закону;

3) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із найменуванням детективних підприємств або об’єднань детективних підприємств, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт та в установленому чинним законодавством порядку;

4) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення та видаються , спеціально уповноваженим органом у сфері регулювання приватної детективної діяльності;

5) проводити платне або безоплатне стажування осіб - стажистів, які мають бажання здійснювати приватну детективну діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України;

6) приймати рішення про найману працю співробітників детективних підприємств або об’єднань детективних підприємств;

7) користуватися іншими правами, як представники приватного, самостійного господарюючого статутного суб'єкту.

4. Засновники та керівники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств зобов’язані:

1) дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків вимог Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;

2) зберігати професійну таємницю приватних детективів, яка стала їм відома у зв’язку з наданням детективних послуг та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України, вимагати збереження професійної таємниці від найманих співробітників;

3) при наданні приватних детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива;

4) виконувати інші обов’язки засновників та керівників приватного, самостійного господарюючого статутного суб'єкту згідно законодавства України.

5. Співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій користуються правами найманого працівника, як представника приватного, самостійного господарюючого статутного суб'єкту.

6. Співробітники детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій зобов’язані:

1) дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків вимог Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;

2) зберігати професійну таємницю, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням завдань керівництва детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України;

3) виконувати завдання та окремі доручення керівництва детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій згідно законодавству України.

7. Право на використання у назві юридичної особи слова «детективне» належить виключно детективним підприємствам та їх об’єднанням, що зареєстровані й здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

8. Державна реєстрація детективного підприємства проводиться у порядку, визначеному Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами України щодо реєстрації підприємств та господарських товариств.

9. Керівництво підприємства, яке пройшло державну реєстрацію та використовує у назві юридичної особи слово «детективне», зобов’язане у термін не більше тридцяти календарних днів з дати внесення підприємства в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надати у регіональний підрозділ спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання приватної детективної діяльності наступні документи:

 - довідку про керівний склад детективного підприємства або їх об’єднання (засновники та керівник);

 - копії свідоцтв про право на заняття приватною детективною діяльністю засновників та керівника детективного підприємства або їх об’єднання.

10. У разі анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю окремого засновника (співзасновника) підприємство повинно виключити із назви термін «детективне» у термін не більше тридцяти календарних днів з дати анулювання відповідного свідоцтва.

11. У разі анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю керівника підприємства і, якщо він не є засновником (співзасновником), цей керівник має бути звільнений з посади та замінений на керівника, який відповідає вимогам цього Закону.

Розділ ІІІ

ВИДАЧА ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ ПРИВАТНОЮ ДЕТЕКТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

   Стаття 9. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною діяльністю

   1. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною діяльністю здійснюється спеціально уповноваженим органом у сфері регулювання приватної детективної діяльності з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

   2. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною  діяльністю та умови сплати послуг за його видачу затверджуються Міністерством юстиції України.

   3. Свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю видається безстроково на платній основі протягом десяти днів з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва.

   4. Одночасно з свідоцтвом про право на заняття приватною детективною діяльністю заявнику видається посвідчення приватного детектива.

   5. Для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю, особа особисто подає до регіонального підрозділу спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання приватної детективної діяльності заяву про видачу відповідного свідоцтва та додає до заяви:

   - фотокартки у паперовому та електронному форматі;

   - копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

   - медичну довідку про те, що заявник не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

   - довідку про відсутність судимості;

   - у разі наявності спеціальної освіти - копію документу про наявність такої освіти, у разі наявності іншої вищої освіти - копію документу про наявність такої освіти та оригінал документу, що підтверджує проходження спеціальної підготовки у сфері приватної детективної діяльності;

   6. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом.

   Стаття 10. Відмова у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю

   1. Свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю не видається виключно:

   - громадянам, яким в установленому діючим законодавством України порядку заборонено займатися підприємницькою діяльністю;

   - громадянам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;

   - громадянам, яких за рішенням суду було  притягнуто за кримінальної відповідальностіі за вчинення злочину;

   - громадянам, які притягувались до любого виду відповідальності за корупційні правопорушення;

   - у разі виявлення фальсифікації інформації у документах, зазначених у п. 5 Статті 9 цього Закону.

   Стаття 11. Анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю

   1. Спеціально уповноважений орган у сфері регулювання приватної детективної діяльності зобов’язаний анулювати свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю у випадках:

- засудження приватного детектива за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;

- обмеження судом дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;

- особистої заяви приватного детектива,

- смерті приватного детектива;

- припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

- встановлення факту використання свідоцтва або посвідчення приватного детектива іншою особою;

- наявності вироку суду про грубе порушення вимог цього Закону.

   2. Анулювання свідоцтва є підставою для припинення індивідуальної приватної детективної  діяльності, а також діяльності приватного детективного підприємства, засновником якого є особа з анульованим свідоцтвом. Припинення діяльності приватного детективного підприємства не тягне за собою припинення діяльності юридичної особи, яка може продовжувати здійснення іншої діяльності, не пов’язаної з детективною діяльністю, за умови приведення статутних документів та назви у відповідність до законодавства.

   3. Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю набирає чинності з моменту видалення публічної інформації з Єдиного державного реєстру приватних детективів 

Розділ ІV

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Стаття 12. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної діяльності.

1. Приватна детективна діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна та людей, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.

2. Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

3. Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання відомостей по цивільних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення на договірній основі з учасниками процесу;

2) збирання відомостей під час здійснення  кримінального провадження чи судового слідства на договірній основі з учасниками процесу - з боку обвинувачення або на стороні захисту. Не пізніше доби з моменту укладення договору з замовником (клієнтом) на збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності зобов’язаний письмово повідомити довідкою про істотні умови договору орган, що здійснює кримінальне провадження чи справу судового слідства;

3) вивчення ринку, пошук і збір з дозволених джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб) в регіонах України та за її кордонами;

4) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, виконання інших заходів з запобігання недобросовісній конкуренції;

5) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями; .

6) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних та юридичних осіб;

7) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян з їх згоди при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах України та за її кордонами;

8) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах України та за її кордонами;

9) розшук зниклого, втраченого або викраденого майна;

10) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;

11) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;

12) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;

13) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;

14) виявлення незаконно встановлених підслуховуючих та відеореєстуючих пристроїв відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України;

15) проведення аудиту заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі, виконання інших замовлень щодо безпеки та захисту законних прав та інтересів господарюючих суб’єктів – резидентів та нерезидентів України;

16) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які на думку замовника (клієнта) є компетенцією суб’єктів приватної детективної діяльності;

17) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;

18) проведення приватних розслідувань на договірній основі з правоохоронними та іншими державними органами в інтересах  держави та суспільства;

19) надання інших приватних детективних послуг, які не суперечать цьому Закону та законодавству України

Стаття 13. Повноваження суб’єктів приватної детективної діяльності

1. Приватні детективи, детективні підприємства, об’єднання детективних підприємств при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію, документи або їх копії з питань, які стосуються договірних відносин приватного детектива або детективного підприємства та замовника (клієнта), або про надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до компетенції суб’єктів приватної детективної діяльності;

2) відповідно до цього Закону ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом та конфіденційної інформації, що є власністю держави);

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів з візуальним обстеженням об’єктів, їх фотографуванням, відео реєстрацією, складенням схем та малюнків, якщо доступ до цих об’єктів не обмежений;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;

5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні житлові і інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті по справам, які стосуються розкриття кримінальних злочинів, корупційних діянь, усунення загроз правам та свободам замовника (клієнта);

10) здійснювати фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.

11) проводити усне опитування осіб у індивідуальних бесідах на прохання цих осіб чи з їх дозволу.

2. Під час здійснення приватної детективної  діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Стаття 14. Обмеження у здійсненні приватної детективної діяльності

1. Приватним детективам, їх помічникам, засновникам, керівникам, іншим співробітникам детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій при здійсненні детективної  діяльності забороняється:

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі проведення приватної детективної діяльності;

2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів;

3) передавати свідоцтво про право на здійснення приватної детективної діяльності або посвідчення для використання іншим особам;

4) розголошувати будь – кому любу інформацію, що стала відома під час здійснення приватної детективної діяльності за виключенням, якщо є відповідне рішення суду про розкриття вказаної інформації.

2. У разі отримання результатів приватної детективної  діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню стороннім особам, суб’єкт приватної детективної діяльності інформує про це відповідні правоохоронні органи.

Стаття 15. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

1. Суб’єкти приватної детективної діяльності сприяють діяльності правоохоронних та інших державних органів у виконанні їх завдань з урахуванням інтересів замовників (клієнтів).

2. Суб’єкти приватної детективної діяльності, які під час здійснення приватної детективної діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно прийняти міри (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) щодо повідомлення про це відповідного правоохоронного органу та передачі йому матеріалів, що підтверджують цю інформацію.

3. Суб’єкти приватної детективної діяльності мають право на добровільній основі надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші, не заборонені законодавством України, послуги.

4. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної діяльності державні органи зобов’язані у узгоджений термін надавати їм відомості про фізичних та юридичних осіб і події, що містяться в існуючих інформаційно-аналітичних, облікових та інших підрозділах та мають відношення до змісту детективних послуг, що надаються суб’єктами приватної детективної діяльності.

До мотивованого запиту на надання відомостей суб'єкт приватної детективної діяльності додає копію свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю.

5.  Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено письмовий запит суб’єктом приватної детективної діяльності, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів (якщо інший термін не узгоджений на час надання запиту) з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або копії документів, вилучивши з них інформацію з обмеженим доступом.

6. У разі, якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до відповідної кількості днів за узгодженням з суб’єктом приватної детективної діяльності.

7. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, суб’єкт детективної діяльності зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8. Відмова в наданні інформації на запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

9. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств у їхній діяльності.

10. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну діяльність за виключенням підстав, що містяться у діючому законодавстві України.

Стаття 16. Замовники (клієнти) суб’єкта приватної детективної діяльності

1. Замовниками послуг приватного детектива, детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств можуть бути фізичні та юридичні особи України (незалежно від форм власності), а також іноземні громадяни та юридичні особи.

2. Суб’єкт приватної детективної діяльності може надавати своїм замовникам (клієнтам) послуги, що передбачені статтею 12 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної угоди (договору), форма і зміст якої має відповідати загальним вимогам договірного права.

3. Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також облік документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної діяльності протягом встановлених діючим законодавством термінів зберігання податкової звітності.

4. Одержані за результатами приватної детективної діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені зразу після надання звіту замовнику (клієнту). Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому цим Законом.

5. Суб’єкт приватної детективної діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:

1) суб’єктом приватної детективної діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;

2) до розшукового дослідження причетна особа, з якою приватний детектив (співробітник детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств чи їх філій) перебуває у родинних стосунках;

3) у процесі надання послуг з приватної детективної діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси держави або окремих громадян.

Стаття 17. Професійна таємниця результатів приватної детективної діяльності

1. Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної  діяльності.

2. Приватним детективам, співробітникам детективних підприємств, їхніх об’єднань забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної діяльності.

3. Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне кримінальну відповідальність, передбачену законами України.

4. Професійна таємниця може бути розкрита виключно за відповідним рішенням суду в інтересах захисту держави або прав окремої особи.

Стаття 18. Гарантії приватної детективної діяльності

1. Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню приватної детективної діяльності;

2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним підприємством,  об’єднанням таких підприємств, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) забороняється проведення стосовно суб’єкту приватної детективної діяльності оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій без відповідного дозволу суду;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням приватної детективної діяльності;

5) суб’єкту приватної детективної діяльності гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

6) забороняється залучати приватного детектива чи співробітника детективного підприємства до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття професійної детективної таємниці;

7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з замовником (клієнтом);

8) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідне регіональне представництво  спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання приватної детективної діяльності та орган самоврядування приватних детективів;

9) забороняється погрожувати суб’єкту приватної детективної діяльності застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним приватної детективної діяльності згідно із законом;

11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння суб’єкту приватної детективної діяльності, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає виключний перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Стаття 19. Підготовка приватних детективів

1. Питання спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну діяльність, організовує та координує спеціально уповноважений орган у сфері регулювання приватної детективної діяльності згідно відповідним договорам з вищими навчальними закладами незалежно від форми їх власності. Свідоцтво про проходження вказаної спеціальної підготовки видається за результатами кваліфікаційних іспитів та є підставою для звернення на отримання свідоцтва про право на здійснення приватної детективної діяльності.

2. Детективні підприємства, їх об’єднання, а також суб’єкти професійного самоврядування приватних детективів, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, можуть створювати курси професійної спеціальної підготовки приватних детективів на основі окремих договорів з спеціальним уповноваженим органом у сфері регулювання приватної детективної діяльності. Порядок та програми навчання повинні відповідати вимогам діючого законодавства у сфері освіти. Свідоцтво про проходження вказаної спеціальної підготовки видається за результатами кваліфікаційних іспитів та є підставою для звернення на отримання свідоцтва про право на здійснення приватної детективної діяльності.

3. Суб’єкти приватної детективної діяльності можуть проводити лекції, семінари, тренінги, конференцій та інші професійні заходи у сфері приватної детективної діяльності на платній та безоплатній основі.

4. Забороняється проведення спеціальної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну діяльність, без залучення до навчання що найменше 30 відсотків викладацького складу з числа осіб, які мають практичний досвід у сфері приватної детективної діяльності не менше трьох років. 

Розділ V

ПРИДБАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 20. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони

1. Суб’єкти приватної детективної діяльності після отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною діяльністю можуть звернутися у відповідний орган Міністерства внутрішніх справ для отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони.

2. Спеціальними засобами активної оборони вважаються:

1) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

2) електрошокові пристрої;

3) балончики та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.

3. Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством України.

4. Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони без отримання відповідного дозволу забороняється. 

Стаття 21. Умови застосування спеціальних засобів

1. Здійснюючи приватну детективну діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.

2. При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов’язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров’ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров’я та внутрішніх справ.

3. Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов’язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

4. Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи без крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 22. Застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної детективної діяльності

1. Спеціальні засоби активної оборони можуть бути використані приватними детективами та співробітниками детективних підприємств, їх об’єднань та філій виключно для:

- самозахисту або захисту іншої особи від нападу, що створює загрозу ії життю, здоров’ю або майну;

- запобігання незаконним спробам насильницьким шляхом оволодіти спеціальними засобами;

- запобігання скоєнню злочину.

2. Застосування спеціальних засобів забороняється:

1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю чи здоров’ю приватного детектива, або збройного нападу;

2) у приміщеннях і на земельних ділянках, що закріплені за представництвами іноземних держав;

3) у приміщеннях або виробництвах, пов’язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих та лікувальних закладах.

Стаття 23. Застосування технічних засобів при здійсненні приватної детективної діяльності

Суб`єктам приватної детективної діяльності дозволяється застосовувати технічні засоби, не заборонені законодавством України, за умови дотримання законних прав та інтересів громадян.

Стаття 24. Застосування вогнепальної зброї при здійсненні приватної детективної діяльності

Суб`єктам приватної детективної  діяльності дозволяється купувати, зберігати та застосовувати вогнепальну зброю на загальних засадах виключно на основі діючого законодавства України та за умови дотримання законних прав та інтересів громадян.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у зазначений строк після набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]