Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.01.2018 12:05

Податкова перевірка без ознайомлення з наказом про її проведення

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний Суд: наслідки не ознайомлення платника податку з наказом про проведення податкової перевірки.

налоговая проверка 3.jpeg

Податковим кодексом визначено умови тапорядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок,дотримання яких є підставою прийняття наказу про проведення перевірки. 

Між тим згідно сталої судової практикивбачається, що з наказом про перевірку, відомостями про дату її початку тамісце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб доїї початку. 

Відносно юридичних наслідківподаткової перевірки при скасуванні відповідного наказу.

У постановах Верховного суду України №21-425а14 від 27.01.2015 р., № 826/5689/13 від 09.02.2016 та від 16.02.2016 р.у справі № 826/12651/14 міститься висновок про те, що невиконання вимог зокремапункту 79.2 статті 79 ПК призводить до визнання перевірки незаконною тавідсутності правових наслідків такої

(!!!) Тобто у разі визнання перевірки незаконною така перевірка відсутня якюридичний факт, що виключає наявність у податкового органу компетенції наприйняття податкового повідомлення-рішення. У такому випадку висновки актаперевірки, визнаної протиправною, не повинні оцінюватися судом. Податковіповідомлення-рішення є протиправними та підлягають скасуванню в силунезаконності податкової перевірки та відсутності правових наслідків такої.

Разом з тим Верховний суд у складі колегіїсуддів Касаційного адміністративного суду у ряді своїх рішень, зокрема від 17.01.2018 провадження № К/9901/1895/18 по справі  №1570/7146/12 (ЄДРСРУ № 71692623) та від16.01.2018 р. у справах № 2а/1570/4582/11, провадження № К/9901/924/18 (ЄДРСРУ№ 71630461) та № 826/442/13-а, провадження № К/9901/898/18 (ЄДРСРУ № 71630409)підтвердив вищевказане. 

Пунктом 79.1 статті 79 Податкового кодексуУкраїни визначено, що документальна невиїзна перевірка здійснюється у разіприйняття керівником органу державної податкової служби рішення про їїпроведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки,визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу.

Приписи пункту 79.2 статті 79 визначають,що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особамиоргану державної податкової служби виключно на підставі рішення керівникаоргану державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податківрекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи йогоуповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальноїпозапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку тамісце проведення такої перевірки.

ВАЖЛИВО: Як буквальне тлумачення аналізованої норми, так і системне тлумаченняприписів ПК України виключають можливість проводити документальну позаплановуневиїзну перевірку без надіслання платнику податків рекомендованим листом ізповідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженомупредставнику під розписку копії наказу про проведення документальної позаплановоїневиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місцепроведення такої перевірки, що мало місце в межах спірних правовідносин.

Сам вид перевірки (позапланова невиїзна),без надання платником податків документальних підтверджень реальностіздійснення ним господарських  операцій,позбавляє контролюючий орган можливості об'єктивно здійснити аналіз первиннихдокументів та дійти обґрунтованих висновків стосовно податкового правопорушенняплатником податків. 

Таким чином, документальна позапланованевиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючогооргану та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість дляприйняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки напідставі підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексуУкраїни виникає за умови ненадання платником пояснень та їх документальногопідтвердження на письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днівз дня отримання запиту. 

ВИСНОВОК: перевірка є способом реалізації владних управлінських функційподатковим органом як суб'єктом владних повноважень, який зобов'язаний діятилише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцієюта Законами України. Лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючимиорганами рішень про проведення перевірок, зокрема, документальних позаплановихневиїзних, може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. Знаказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведенняплатник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку.Невиконання вимог пункту 79.2 статті 79 ПК України призводить до визнанняперевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої. (Правова позиція щодо застосування зазначенихнорм матеріального права була висловлена колегією суддів Судової палати вадміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 27 січня 2015року по справа № 21-425а14).

Більше того, акт перевірки отриманий врезультаті документальної невиїзної перевірки є неналежним доказом виходячи ізположень процесуального принципу допустимості доказів, закріплених частиною 2статті 74 КАС України, за якою обставини справи, які за законом мають бутипідтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншимизасобами доказування. 

Отже, податкове повідомлення-рішення,прийняте на підставі незаконної перевірки не може вважатись правомірним тапідлягає скасуванню.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи