Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.09.2017 11:32

Податковий борг або стягнення узгоджених податкових зобов'язань

Адвокат (судовий захист), магістр права

Податковий борг або стягнення узгоджених та несплачених податкових зобов'язань.

налог долг.jpg

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту14.1 статті 14 Кодексу податковий борг – сума узгодженогогрошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але несплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня,нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

В силу пп. 14.1.137 п. 14.1 статті 14ПК України, орган стягнення - державний орган, уповноваженийздійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межахповноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до підпункту 14.1.39пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, «грошовезобов'язання платника податків» - сума коштів, яку платник податківповинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/абоштрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку зпорушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства,контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкціїза порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з п. 41.2 статті 41 ПКУкраїни, органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноваженіздійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зісплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межахсвоїх повноважень.

Контролюючі органи мають право звертатисядо суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, зрахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на сумуподаткового боргу або його частини (пп. 20.1.34 п. 20.1. статті 20 ПК України).

Пунктом 59.1 статті 59 Податковогокодексу України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачуєузгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки,орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу впорядку, визначеному для надсилання (вручення) податковогоповідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 59.5 статті 59Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано(вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується),погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існуєна день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимогисума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений вповному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до п. 95.1 статті 95 ПКУкраїни, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь державизаходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхомстягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності -шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковійзаставі.

Стягнення коштів з рахунків платникаподатків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платниківподатків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політикуу сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється зарішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірісуми податкового боргу або його частини (п. 95.3 статті 95 ПК України).

ВАЖЛИВО: Необхідно пам’ятати, що пункт 95.5 статті 95 ПКУбуло доповнено абзацами другим - шостим такого змісту: «У разі якщо податковийборг виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначенихплатником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, щоподається контролюючому органу в установлені цим Кодексом строки, стягненнякоштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштівз рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (йогозаступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду,за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та несплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничногостроку його сплати, та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такомуплатнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

У таких випадках:

– рішення про стягнення коштів зрахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, щопідлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу уплатіжній системі за правилами відповідної платіжної системи;

– рішення про стягнення готівковихкоштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення.

Стягнення готівкових коштівздійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

(!!!) Отже,починаючи з 01.01.2017 року повноваження контролюючих органів у частиністягнення податкового боргу збільшилися.

Більше того, у відповідності донаказу Мінфіну України від 16.06.2017 р. № 585 «Про затвердження Порядкувикористання дебіторської заборгованості та/або майна юридичної особи як джерелпогашення податкового боргу платника податків та/або відокремленого підрозділуюридичної особи», у разі якщо у платника недостатньо коштів для погашенняподаткового боргу, контролюючий орган визначає дебіторськузаборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джереломпогашення податкового боргу такого платника податків.

У разі відмови платника податків, щомає податковий борг, від укладання з контролюючим органом договору щодопереведення права вимоги дебіторської заборгованості такий контролюючий органзвертається до суду щодо зобов'язання платника податків укласти зазначенийдоговір.

На контролюючий орган як органстягнення можуть переводитися всі види дебіторської заборгованості, а саме: а)дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги); б) дебіторськазаборгованість, пов'язана із підзвітними особами; в) дебіторська заборгованістьпрацівників, акціонерів перед підприємством; г) дебіторськазаборгованість за претензіями; д) інші види дебіторської заборгованості.

І на останок… пунктом 100.11 ст. 100Податкового кодексу України  визначено: якщо сума грошового зобов’язаннячи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 млнгривень і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умовипередачі та перебування у податковій заставі майна платника податків, балансовавартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстроченнясуму грошового зобов’язання.

Між тим,  в світлі висновку,викладеному у пункті 25 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України», судзобов'язаний надавати відповідь на кожен із специфічних, доречних та важливихдоводів заявника, а виходячи з позиції цього суду, що висловлена в пункті 42рішення «Бендерський проти України», відповідно до практики, яка відображає принцип належногоздійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлюватимотиви, на яких вони базуються.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи