Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.08.2017 08:00

Вимога про поверненню декларанту надмірно сплачених податків і зборів

Адвокат (судовий захист), магістр права

Вимога про стягнення надмірно сплачених митних платежів не є правильним способом захисту прав декларанта (платника митних платежів).

митниця 3.jpeg

09.08.2017 р. Вищий адміністративнийсуд України в контексті справи № К/800/52872/15 досліджував питання щодонеповернення митницею декларанту надмірно сплачених коштів.

Суд вказав, що частинами 1, 3 статті 301 Митного кодексуУкраїни передбачено, що повернення помилково та/або надміру сплачених суммитних платежів здійснюється відповідно до  Бюджетного  та Податкового  кодексів України.

Помилково та/або надміру зараховані до державного бюджетусуми митних платежів повертаються з державного бюджету в порядку, визначеномуцентральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізуєдержавну податкову і митну політику.

Верховний Суд України, зокрема, у постанові від 03.02.2016року № 826/72/15 зазначив, що митне законодавство передбачає можливістьвиникнення правової ситуації, пов'язаної з поверненням помилково та/або надмірносплачених митних платежів.

ВАЖЛИВО: Ці платежі повертаються декларанту в порядку і наумовах, що встановлені у статті 301 МК, статті 43 ПК і статті 45 Бюджетногокодексу України, з дотриманням процедури, врегульованої Порядком поверненняплатникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митногооргану як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірносплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митнимиорганами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007року № 618 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 рокуза  № 1097/14364; далі  Порядок повернення), на підставі його заявита у визначений термін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформленнямитної декларації, про повернення з Державного  бюджету України помилковота/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль засправлянням яких покладається на митні органи.

Визначений вищевказаними нормативними актами порядокповернення помилково та/або надмірно сплачених сум митних платежівзастосовується у випадку, колиміж сторонами відсутній спір про право на повернення зазначених платежів.

Якщо між сторонами виник спір про правомірність рішень,дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо повернення митнихплатежів, позивач має право заявити вимогу про визнання рішень, дій чибездіяльності суб'єкта владних повноважень  протиправними,  скасуватитакі рішення та змусити його  до виконання закону.   

При цьому повернення помилково та/або надмірно сплаченихмитних платежів з Державного бюджету України є виключними повноваженнями митнихорганів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державнийорган і вирішувати питання про стягнення таких платежів.

Разом з тим рішення суду, у випадку задоволення позову,має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересівпозивача від порушень з боку відповідача, забезпечувало його виконання таунеможливлювало необхідність наступних звернень до суду.

ВАЖЛИВО: За таких обставин вимога позивача про стягненнянадмірно сплачених митних платежів не є правильним способом захисту правплатника митних платежів.

Відповідно до пункту 43.5 статті 43 ПК та розділу ІІІПорядку повернення, положення яких перекликаються між собою, контролюючий органготує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету таподає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейськеобслуговування бюджетних коштів.

Тому у цьому випадку вимога позивача зобов'язати митнийорган прийняти Висновок про повернення та подати його для виконаннявідповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетнихкоштів, може бути вказівкою на спосіб відновлення порушеного права.

Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним татаким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльністьсуб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання або неналежного виконаннярішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, аздійснювалося б примусове виконання рішення.

У скарзі відповідач зазначає, що сплачені позивачемплатежі, про повернення яких він ставить питання, не є надмірно або помилковосплаченими, а єпередплатою, а тому Порядок повернення до спірних правовідносинне застосовується.

Проте, таке твердження відповідача не узгоджується звисновком, який міститься у постанові Верховного Суду України від 16.02.2016 року № 21-343а14, відповідно до якого у разі якщо після сплатидекларантом податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з митною вартістютоварів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосуваннямитної вартості, заявленої декларантом, сума надмірно сплачених податків ізборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту у порядку, передбаченомуПорядком повернення та Порядком взаємодії, на підставі його заяви та у місячнийтермін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформлення митноїдекларації, про повернення з Державного бюджету України помилково та/абонадмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль засправлянням яких покладається на митні органи.

ВИСНОВОК: Згідно постанов Верховного Суду України від 31.05.2016року по справі № 826/11379/14, від 10.05.2016 року по справі № п/800/362/15,від 20.04.2016 року по справі № 826/16796/14, від 12.04.2016 року по справі №813/7851/13-а, від 01.03.2016 року по справі № 826/4860/13-а, від 03.02.2016року по справі № 826/72/15, від 02.02.2016 року по справі № 804/14800/14, від24.11.2015 року по справі № 816/1229/14 (21-3669а15), від 17.11.2015 року посправі № 2а-18442/11/2670, від 16.09.2015 року по справі № 826/4418/14(21-1465а15) встановлено, що спосіб відновлення порушеного права має бутиефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чибездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, абоненалежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного зверненнядо суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

А з урахуванням правової позиції, висловленої ВерховнимСудом України, зокрема, у постановах від 16 вересня 2015 року у справі №21-1465а15 (826/4418/14), від 03 листопада 2015 року у справах №№ 21-2220а15(808/2503/14), 21-422а15 (826/1661/14), від 03 лютого 2016 року у справі№21-4107а15 (826/72/15) правильним способом захисту є зобов’язання митногооргану підготувати за заявою декларанта - позивача висновок про повернення зДержавного бюджету України зарахованих до бюджету митних платежів.

 

Матеріал по темі:«Стягнення на користь декларанта надмірно сплаченихмитних платежів» 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи