Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.08.2017 13:50

Стягнення надмірно сплачених коштів з ПФУ при придбанні житла вперше

Адвокат (судовий захист), магістр права

Правова можливість стягнення з Державного бюджету України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплаченого покупцем при укладанні договору купівлі-продажу житла вперше.

право 3.jpg

У відповідностідо абзацу 1 пункту 9 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державнепенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР (у редакції, чиннійна час виникнення спірних правовідносин; далі - Закон № 400/97-ВР) платникамизбору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи таорганізації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбаваютьнерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ, організацій, щопридбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організаційіноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законамита міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких наданаВерховною Радою України, а також громадян, якіпридбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбаваютьжитло вперше.

За правилами частини 3 статті 3 Закону № 400/97-ВРплатники збору, визначені пунктами 6, 7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір наобов'язкове державне пенсійне страхування сплачують до Державного бюджетуУкраїни у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ці кошти вустановленому порядку зараховуються до державного бюджету і використовуютьсязгідно із законом про Державний бюджет України.

Питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійнестрахування з окремих видів господарських операцій згідно із Законом №400/97-ВР регулюються Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійнестрахування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановоюКабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року № 1740.

ВАЖЛИВО: Особи, які придбавають житло вперше, відповідно довимог абзацу 1 пункту 9 статті 1 Закону № 400/97-ВР звільняються від сплатицього збору.

Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованихдо державного та місцевих бюджетів, а саме: податків, зборів (обов'язковихплатежів) та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетнихпозичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у томучислі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві)гарантії, визначена Порядком повернення коштів, помилково або надмірузарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказомМіністерства фінансів України від 3 вересня 2013 року № 787 (далі - Порядок №787).

Пунктами 3, 5 Порядку № 787 передбачено, що поверненняпомилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валютіздійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органиКазначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень (далі- рахунки за надходженнями), відкритих в органах Казначейства відповідно дозаконодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетуподатків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюєтьсяза поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. Поданняподається до органу Казначейства за формою, передбаченою нормативно-правовимиактами з питань повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів,або в довільній формі на офіційному бланку установи за підписом керівникаустанови (його заступника відповідно до компетенції), скріпленим гербовоюпечаткою (у разі наявності) або печаткою із найменуванням та ідентифікаційнимкодом установи, з обов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтуваннянеобхідності повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єктагосподарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, побатькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків(ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, якічерез свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися відприйняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та маютьвідмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, дата та номердокумента на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідногобюджету.

Відповідно до пункту 7.2 Порядку ведення органамиПенсійного фонду України обліку надходження сум платежів, затвердженогопостановою Правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-2,механізм здійснення органами Пенсійного фонду України обліку надходження,зокрема, сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, суми помилковосплачених платежів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаютьсяплатникам на підставі заяви (Постанова Вищого адміністративного судуУкраїни від 08.02.2017 р. у справі № К/800/40236/14, ЄДРСРУ № 64920433).

ВАЖЛИВО: Окрім цього, ненадання позивачем документів, щопідтверджують придбання нерухомого майна вперше неє підставою для відмови у поверненні такого збору.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалах Вищогоадміністративного суду України: від 20 серпня 2015 року по справі №К/800/41597/14 від 27 січня 2015 року посправі № К/9991/22832/12,від 22 травня 2014 року у справі № К/800/18016/14.

Відповідно до ч. 2 ст.45 Бюджетного кодексу УкраїниКазначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державногобюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходженьбюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих добюджету.

Подання подається до органу Казначейства за формою,передбаченою нормативно-правовими актами з питань повернення помилково абонадміру зарахованих до бюджету коштів, або в довільній формі на офіційномубланку установи за підписом керівника установи (його заступника відповідно докомпетенції), скріпленим гербовою печаткою (у разі наявності) або печаткою знайменуванням та ідентифікаційним кодом установи (у разі наявності), зобов'язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідностіповернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання),код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичноїособи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційнийномер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійніпереконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційногономера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сумаплатежу, що підлягає поверненню, дата та номер документа на переказ, якийпідтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Подання в довільній формі подається платником до органуКазначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналомабо копією документа на переказ, або паперовою копією електронногорозрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

(!!!) Заява про повернення коштів з бюджету, яка подаєтьсядо відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі зобов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету,найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичноїособи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номероблікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номерпаспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання вустановленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера обліковоїкартки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходженняюридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону,сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету - убезготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чиготівкою.

Аналіз вказаного свідчить, що підставою, яка обумовлюєповернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів є поданнянаступних документів:

- заяви платника;

- подання органу, що контролює справляння відповіднихнадходжень до бюджету;

- платіжних доручень, що підтверджують зарахування коштівдо відповідного бюджету.

ВИСНОВОК: 1) для підтвердження факту, що житло придбалосявперше необхідно надати суду Інформаційний витяг з Державного реєстру речовихправ на нерухоме майно про реєстрацію права власності; 2) доказом сплати зборуна обов'язкове державне пенсійне страхування, сплаченого покупцем при укладаннідоговору купівлі-продажу житла буде слугувати відповідна квитанція; 3)відповідачем буде пенсійний фонд, який не відреагував на відповідну заяву, асправа слухається за правилами адміністративного судочинства; 4) прохальна частинаадміністративного позову повинна містити вимоги про:  а) визнання протиправним рішення Пенсійного фонду щодо відмови в поверненні безпідставносплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та б)зобов'язання Пенсійного фонду сформувати та подати до казначейської службиподання про повернення покупцю-позивачу збору на обов'язкове пенсійнестрахування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи