Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.08.2017 11:21

Підвідомчість: публічно-правовий або цивільно-правовий спір

Адвокат (судовий захист), магістр права

Визначення підвідомчості та підсудності спору: питання відмінності цивільно-правового від публічно-правового спору.

sud 2.jpg

05.07.2017 р. Верховним судом України в контексті справи № 6-1094цс17 досліджувалось питання відмінностіцивільно-правового від публічно-правового спору, а звідси правильне визначенняпідвідомчості та підсудності спору. 

Усуваючи розбіжності у застосуваннінорм процесуального права, а саме статей 1, 15 ЦПК України, статей 2, 3, 17Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судовапалата у цивільних справах Верховного Суду України виходила з нижчевикладеного.

Відповідно до статті 15 ЦПК України упорядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених,невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають ізцивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з іншихправовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ за КАС України (стаття17), Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України) (статті1, 12), Кримінальним процесуальним кодексом України або Кодексом України проадміністративні правопорушення віднесено до компетенції адміністративних,господарських судів, до кримінального провадження чи до провадження в справахпро адміністративні правопорушення. Законом може бути передбачено розгляд іншихсправ за правилами цивільного судочинства.

Згідно з пунктами 1, 5 частини другої статті 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється,зокрема, на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноваженьщодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актівіндивідуальної дії), дій чи бездіяльності, а також спори за зверненням суб'єктавладних повноважень у випадках, встановлених законом.

Відповідно до пункту 1 частини першоїстатті 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції – цепереданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якомухоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевогосамоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, якийздійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі навиконання делегованих повноважень.

ВАЖЛИВО: Характерною ознакою публічно-правових спорів є сфера їхвиникнення - публічно-правові відносини, тобто передбачені нормами публічногоправа суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та обов'язках їхучасників у різних сферах діяльності суспільства, зокрема пов'язаних зреалізацією публічної влади.

Публічно-правовим вважається такожспір, який виник з позовних вимог, що ґрунтуються на нормах публічногоправа, де держава в особі відповідних органів виступає щодогромадянина не як рівноправна сторона у правовідносинах, а як носій суверенноївлади, який може вказувати або забороняти особі певну поведінку,надавати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо.

Отже, основною визначальною рисоюадміністративних правовідносин є владне підпорядкування однієї сторони цихвідносин іншій стороні. Сторони в адміністративному спорі ще до його виникненняповинні перебувати у відносинах вертикального підпорядкування.

З огляду на положення статей 1 та 15ЦПК України, статті 2 КАС України не вважається публічно-правовим ірозглядається у порядку цивільного судочинства спір між органом державної владита/або органом місцевого самоврядування та суб'єктом приватного права -фізичною особою, в якому фізична особа звернулася до суду за захистом права непублічного, а цивільного, зокрема права на відшкодування завданої шкоди. Утакому випадку це спір про цивільне право, незважаючи на те, що у спорі береучасть суб'єкт публічного права.

ВИСНОВОК: не вважається публічно-правовим і розглядається упорядку цивільного судочинства спір між органом державної влади та/або органоммісцевого самоврядування (суб’єктом владних повноважень) як суб’єктомпублічного права та суб’єктом приватного права – фізичною особою, в якомууправлінські дії суб’єкта владних повноважень спрямовані на виникнення, змінуабо припинення цивільних прав фізичної особи. У такому випадку це спір процивільне право, незважаючи на те, що у спорі бере участь суб’єкт публічногоправа, а спірні правовідносини врегульовано нормами цивільного таадміністративного права.

Аналогічнаправова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 10.07.2017р. в рамках справи № 6-1113цс17 та від  12.07.2017 р. в справі № 6-1096цс17 тавказана в ч. 2 п. 21 Постанови пленуму ВССУ від 01.03.2013 р. № 3 «Про деякіпитання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ».

 


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи