Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.07.2017 10:59

Поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду

Адвокат (судовий захист), магістр права

Відсутність можливості протягом тривалого часу ознайомитись з матеріалами справи з вини суду має суттєве значення для вирішення питання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, за таких обставин відмова апеляційного суд

судья 12.jpg

14.06.2017 р. в рамках справи № 6-985цс17 Верховнимсудом України досліджувалось питання щодо правомірності поновленняпроцесуальних строків на апеляційне оскарження судового рішення з підставнеможливості протягом тривалого часу ознайомитись з матеріалами справи з винита/або затримки суду.

Суд вказав, що однією з основних засад судочинства єзабезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крімвипадків, установлених законом.

(!!!) Правона оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій єскладовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантуєтьсявизначеними Конституцією України основними засадами судочинства, які єобов’язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій, зокремазабезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крімвипадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129) (пункт 3.2мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 квітня 2012року №11 – рп/2012).

Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційномупорядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересівлюдини і громадянина (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частиниРішення Конституційного Суду України  від 11 грудня 2007 року №11-рп/2007).

ВАЖЛИВО: Отже, конституційний принцип забезпеченняапеляційного та касаційного оскарження рішення суду гарантує право звернення досуду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бутиреалізоване, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.

Загальною декларацією прав людини 1948 року передбачено,що кожна людина має право на ефективне поновлення в правах компетентниминаціональними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їйконституцією або законом (стаття 8).

Право на ефективний судовий захист закріплено також устатті 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року та встатті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Проратифікацію Конвенціїпро захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу тапротоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (далі – Конвенція).

За змістом пункту 1 статті 6 Конвенції кожен має право насправедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строкунезалежним і безстороннім судом, встановленим законом. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини устатті 6 Конвенції, якою передбачено право на справедливий суд, не встановленовимоги до держав засновувати апеляційні або касаційні суди. Там, де такі судиіснують, гарантії, що містяться у вказаній статті, повинні відповідати також ізабезпеченню ефективного доступу до цих судів (пункт 25 рішення у справі «Делькур проти Бельгії» від 17 січня 1970 року та пункт 65 рішення у справі «Гофманпроти Німеччини» від 11 жовтня 2001 року).

Європейський суд з прав людини, розглядаючи справи щодопорушення права на справедливий судовий розгляд, тлумачить вказану статтю яктаку, що не лише містить детальний опис гарантій, надаваних сторонам уцивільних справах, а й захищає у першу чергу те, що дає можливість практичнокористуватися такими гарантіями,  доступ досуду.

Отже, право на справедливий судовий розгляд, закріплене впункті 1 статті 6 Конвенції, необхідно розглядати як право на доступ доправосуддя.

Тобто, Україна, як учасниця Конвенції повинна створюватиумови щодо забезпечення доступності правосуддя як загальновизнаногоміжнародного стандарту справедливого судочинства.

ВАЖЛИВО: Процесуальний порядок провадження у цивільнихсправах визначається ЦПК України та іншими законами України, якимивстановлюється зміст, форма, умови виконання процесуальних дій, сукупністьцивільних процесуальних прав і обов'язків суб'єктів цивільно-процесуальнихправовідносин та гарантій їх реалізації. 

Матеріал по темі: «Поновлення процесуальних строків на оскарження судовогорішення»  

ЦПК України у статті 1 закріплює, що завданнями цивільногосудочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішенняцивільних справ з метою захисту порушених невизнаних або оспорюваних прав,свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересівдержави.  

Відповідно до частини першої статті 73 ЦПК України судпоновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, заклопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

Застосування передбачених цією нормою правил залежить відвиду процесуального строку. У разі, коли процесуальна дія не вчинена у межахстроку, встановленого законом, суд може поновити його, якщо строк пропущено зпричин, визнаних судом поважними.

За положеннями частини першої статті 294 цьогоКодексу апеляційнаскарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні підчас проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягомдесяти днів з дня отримання копії цього рішення.

За частиною третьою статті 297 ЦПК України апеляційнаскарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінченнястроків, установлених статтею 294 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушуєпитання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві,визнані неповажними. При цьому протягомтридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися доапеляційного суду із заявоюпро поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк абовказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будутьвизнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційногопровадження.

Норми ЦПК України не містять вичерпного переліку підстав,які  вважаються поважними для вирішення питання про поновлення пропущеногопроцесуального строку. Такі причини визначаються в кожному конкретному випадкуз огляду на обставини справи.

У даній справі порушуючи питання про поновлення строку наапеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, заявниця посилалась на те,що неодноразово зверталась до суду із заявами про надання справи дляознайомлення, про що свідчать відповідні заяви з штампами проте відповіді неотримала, справа не була надана їй для ознайомлення, тому з вини суду вона немала можливості оформити апеляційну скаргу у визначені процесуальним закономстроки.

Таким чином, зважаючи на зазначені обставини, апеляційнийсуд, вирішуючи питання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішеннясуду першої інстанції та відкриття апеляційного провадження за апеляційноюскаргою повинен був перевірити її доводи про поважність причин пропускупроцесуального строку, оскільки вони мають суттєве значення для вирішенняпитання про поновлення цього строку.

ВИСНОВОК: Відсутність можливості протягом тривалого часуознайомитись з матеріалами справи з вини суду має суттєве значення длявирішення питання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення судупершої інстанції, за таких обставин відмова апеляційного суду в поновленніцього строку не є обґрунтованою.

Окремо необхідно вказати, що 07.09.2016р. Верховний судУкраїни розглядаючи справу № 6-1250цс16 зробивправовий висновок відносно поновлення процесуальних строків на апеляційнеоскарження судового рішення з підстав невчасного та/або затримки поштовоговідправлення останнього. 

Матеріал по темі: «Поновленняпроцесуальних строків на касаційне оскарження: ВСУ, ЄСПЛ»   

P.sРаніше Верховний судУкраїни висловився стосовно підстав, критеріїв та способів щодо поновленняпроцесуального строку на апеляційне та/або касаційне оскарження судовогорішення.

Правовою позицією Верховного суду України в постанові від01.03.2017 р у справі за № 6-245цс17 та від 8 лютого 2017 року у справі № 6-3102цс16, яка єаналогічною позиції ВСУ від 5 жовтня 2016 р. по  справі №6-1724цс16, визначені підстави для поновленняпроцесуального строку на касаційне оскарження, які нерозривно пов’язані з діями(бездіяльністю) суду апеляційної інстанції.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи