Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.05.2017 12:01

Стягнення на користь декларанта надмірно сплачених митних платежів

Адвокат (судовий захист), магістр права

Навіть встановивши протиправність рішення про коригування митної вартості товарів, у суду немає правових підстав для стягнення на користь декларанта надмірно сплачених митних платежів.

митниця 3.jpeg

Митне законодавство передбачаєможливість виникнення правової ситуації, пов’язаної з поверненням помилковота/або надмірно сплачених митних платежів.

Ці платежі повертаються декларанту в порядку і на умовах,що встановлені у статті 301 МК, статті 43 ПК і статті 45 Бюджетного кодексуУкраїни, з дотриманням процедури, врегульованої Порядком повернення, напідставі його заяви та у визначений термін з дня прийняття митним органом, щоздійснював оформлення митної декларації, Висновку про повернення.

ВАЖЛИВО: Визначений вищевказаними нормативними актами порядокповернення помилково та/або надмірно сплачених сум митних платежівзастосовується у випадку, коли між сторонами відсутній спір про право наповернення зазначених платежів.

Якщо між сторонами виник спір про правомірність рішень,дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень щодо повернення митнихплатежів, позивач має право заявити вимогу про визнання рішень, дій чибездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними, скасувати такі рішеннята змусити його до виконання закону. 

При цьому повернення помилково та/абонадмірно сплачених митних платежів з Державного бюджету України є виключнимиповноваженнями митних органів та органів Державного казначейства України, авідтак суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання про стягненнятаких платежів.

Разом з тим рішення суду, у випадку задоволення позову,має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересівпозивача від порушень з боку відповідача, забезпечувало його виконання таунеможливлювало необхідність наступних звернень до суду.

За таких обставин вимога позивача про стягнення надмірносплачених митних платежів не є правильним способом захисту прав платника митнихплатежів.

Відповідно до пункту 43.5 статті 43 ПК та розділу ІІІПорядку повернення, положення яких перекликаються між собою, контролюючий органготує Висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету таподає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейськеобслуговування бюджетних коштів.

Тому у цьому випадку вимога позивача зобов’язати митнийорган прийняти Висновок про повернення та подати його для виконаннявідповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетнихкоштів, може бути вказівкою на спосіб відновлення порушеного права.

Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним татаким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльністьсуб’єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежноговиконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, аздійснювалося примусове виконання рішення (ПостановаСудової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 2 лютого2016 року № 21-4125а15).

Відповідно до абзаців 1, 2 пункту 1, пунктів 2, 3, 4розділу ІІІ  Порядку повернення з Державного бюджету України митних таінших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль засправлянням яких здійснюється митними органами, платником податків дозагального відділу митного органу, яким здійснювалось оформлення митноїдекларації, подається заява довільної форми, яка підписується керівником іголовним бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або фізичною особою.Заява може бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за днем зарахуваннякоштів до Державного бюджету України.

Заява, зареєстрована в загальному відділі, після розглядукерівником (заступником керівника) митного органу разом з пакетом документівпередається до відділу митних платежів митного органу (далі – «Відділ») дляперевірки обґрунтованості повернення заявлених сум. Відділ перевіряє фактперерахування митних та інших платежів з відповідного рахунку до Державногобюджету України та наявність переплати.

Для підготовки висновку про повернення з Державногобюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних таінших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи (далі– «Висновок про повернення»), форма якого наведена в додатку 1 до Порядкувзаємодії, керівництвом Відділу за потреби ініціюється проведення перевірки вмитному органі щодо правильності митного оформлення із залученням відповіднихпідрозділів митного органу. Порядок і форма складання документа, у якому відображатимутьсярезультати перевірки, визначаються наказом Державної митної служби України.

Разом з тим, взаємовідносини митних органів та органівДержавного казначейства України в процесі повернення помилкових та/або надмірнозарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням якихпокладається на митні органи, регламентувалися Порядком взаємодії.

Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку повернення помилково та/абонадмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів здійснюється напідставі висновку митного органу, що здійснював оформлення митної декларації.Зазначений висновок оформляється відповідно до заяви платника, яка подається домитного органу, що здійснював оформлення митної декларації.

ВАЖЛИВО: Згідно з пунктом 7 Порядку взаємодії, на підставіотриманого Висновку про повернення відповідний орган Державного казначействаУкраїни готує платіжні документи на перерахування коштів з рахунку з облікудоходів державного бюджету на рахунок, зазначений у Висновку про повернення, тапротягом п'яти робочих днів від дати отримання Висновку про повернення здійснюєповернення коштів з бюджету.

З урахуванням зазначеного колегія суддів Вищогоадміністративного суду України у справі №К/800/9701/14 (ЄДРСРУ№ 66271848)  вважає, що  законодавством відповідно до частини 6статті 264 Митного кодексу України визначено механізм повернення платникамподатків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу чипомилково та/або надмірно сплачених до бюджету, а тому у разі якщо, після сплатидекларантом податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з митною вартістютоварів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосуваннямитної вартості, заявленої декларантом, сума надміру сплачених податків ізборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту у порядку, передбаченомуПорядком повернення та Порядком взаємодії, на підставі його заяви та у місячнийтермін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформлення митноїдекларації, про повернення з Державного бюджету України помилково та/абонадмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль засправлянням яких покладається на митні органи.

Дана правова позиція щодо застосування зазначених нормматеріального права була висловлена Верховним Судом України у постановах від15.04.2014 року (справа №21-29а14) та у постановах від 12.11.2014 року(справи № 21-391а14, № 21-491а14, № 21-375а14, № 21-201а14), від 09.12.2014 року (справа № 21-205а14), від07.07.2015 року (справа №21-324а14).

Якщо ж саме митний орган визначив митну вартість товарів,а в подальшому буде прийнято рішення про застосування митної вартості,заявленої декларантом, сума надміру сплачених податків і зборів повертаєтьсядекларанту, як зазначено у статті 301 МК, відповідно до Бюджетного таПодаткового кодексів України (постановаВСУ від 23 лютого 2016 року, у справі №21-328а14, ЄДРСРУ № 56372554).

Також необхідно враховувати позицію Верховного судуУкраїни висловлену 12 листопада 2014 року у справі № 21-202а14, якапередбачає нижчевказане.

Системний аналіз наведених норм права в контекстіконкретних обставин справи дає підстави для наступного висновку. У разі незгодиз рішенням чи дією митних органів з питань: перевірки достовірності документів,що підтверджують країну походження товару, який переміщується на митнутериторію України; визначення, призначення, заявлення, з’ясуваннядостовірності, коригування та/чи інших дій щодо митної вартості; митногоконтролю і митного оформлення, декларант (суб’єкт господарювання, підприємство)може піддати ці дії чи рішення судовому контролю.

Якщо суд визнає рішення і дії митних органів із зазначенихпитань протиправними, зобов’яже вчинити певні дії відповідно до вимог митногозаконодавства і коли у рішенні суду буде констатована неправильність чихибність рішень чи дій митних органів, які зумовили (призвели, потягли)помилкову та/або надмірну сплату сум митних платежів, ці платежі повертаютьсядекларанту в порядку і на умовах, встановлених у статті 301 МК, статті 43 ПК,статті 45 БК, з дотриманням процедури, врегульованої Порядком повернення коштівта Порядком взаємодії, на підставі його заяви та у місячний термін з дняприйняття висновку митним органом, що здійснював оформлення митної декларації,про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірнозарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням якихпокладається на митні органи.

Цей порядок не передбачає повернення помилково та/абонадміру сплачених обов’язкових платежів у спосіб судового стягненнябезпосередньо (водночас) із здійсненням судового контролю над рішеннями, діямичи бездіяльністю митних органів з питань, пов’язаних з розмитненням ісправлянням митних платежів.

Аналогічну правову позицію Верховний Суд Українисформулював раніше у постановах від 15 квітня та 12 листопада 2014 року (справи№№ 21-21а14, 21-201а14 відповідно).

У разі коли право імпортера на повернення коштів митницяпорушує шляхом безпідставної відмови підготувати відповідний висновок, тоналежним способом захисту є зобов’язання митниці підготувати такий висновок тапередати його до органу державної казначейської служби (постанова ВерховногоСуду України від 16 вересня 2015 року у справі  № 826/4418/14,ЄДРСРУ – 52934283).

ВИСНОВОК: в судовому порядку неможна одночасно визнаватинеправомірну/протиправну діяльність митного органу та стягувати безпідставноотриманні кошти, а можна лише зобов’язати митний орган розглянути (вирішити)питання щодо повернення коштів отриманих на підставі скасованого судом актумитного органу.

Стягнення надмірно сплачених митних платежів як способузахисту права імпортера на повернення цих коштів не є належним способом захистуяк у разі порушення цього права митницею шляхом безпідставної відмови скластивисновок про повернення надмірно сплачених митних платежів, так і у разіпорушення цього права органом казначейської служби шляхом  відмовивиконувати такий висновок митниці.

У разі протиправного нерозгляду митницею заяви імпортерапро повернення надмірно сплачених митних платежів належним способом судовогозахисту є зобов’язання її розглянути таку заяву відповідно до законодавства.Дослідження судом питання про наявність (відсутність) в імпортера податковогоборгу, про дотримання імпортером вимог до змісту заяви у разі, коли митницяпротиправно не дослідила ці обставини, є порушенням принципу розподілу влад (п. 36 та п. 37 Постанови Пленуму Вищого адміністративногосуду України від 13 березня 2017 р. за №2 «Про Довідку щодо узагальненняпрактики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу Українив редакції від 13 березня 2012 року»).

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи