Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.04.2017 19:23

Податкові спори: не перерахування податків до бюджету з вини банку

Адвокат (судовий захист), магістр права

Платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податків / зборів, якщо доведуть, що саме банк не здійснив платежі своєчасно.

банк 2.jpg

Відповідно дост.67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори впорядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з п.п. 16.1.4. п. 16.1 ст. 16Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний сплачувати податкита збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питаньмитної справи.

Відповідно до п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16Податкового кодексу України на  платника податків покладено обов'язкиподавати до державних податкових органів та інших державних органів відповіднодо законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості,пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів);сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановленізаконом терміни.

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексуУкраїни передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити сумуподаткового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації,протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідногограничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податковоїдекларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 129.6 ст. 129 Податкового кодексуУкраїни визначено, що за порушення строку зарахування  податків добюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Проплатіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку такий банксплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафнісанкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншувідповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного таповного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільовогофонду. При цьому платник податків звільняєтьсявід відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі такихподатків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів,включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Визначальним у змісті даноїнорми є те, з чиєї вини відбулося невнесення чи неповне внесення податку, збору(обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду.

Згідно п. 129.7 ст. 129 Податкового кодексуУкраїни визначено, що не вважається порушенням строку перерахування податків,зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулюванняНаціональним банком України економічних нормативів такого банку, що призводитьдо нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. 

Якщо у майбутньому банк або йогоправонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахуванняподатків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Відповідно до п. 1.24 ст. 1 Закону України«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» переказ коштів (далі -переказ) - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувачаабо видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією ітією ж особою.

Згідно п. 8.1, 8.2, 8.3 ст. 8 ЗаконуУкраїни «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» банк зобов'язанийвиконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, якийнадійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разінадходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку післязакінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, щоміститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші, ніж встановлені вабзацах першому та другому цього пункту, строки виконання доручень клієнтів.

ВАЖЛИВО: Банк зобов'язаний виконати дорученняклієнта, яке міститься в документі на переказ готівки, протягом операційногочасу в день надходження цього документа до банку. Банки та їх клієнти маютьправо обумовлювати в договорах інші, ніж встановлені в цьому пункті, строкипереказу готівки.

За порушення строків, встановлених пунктами8.1 та 8.2 цієї статті, банк, що обслуговує платника, несе відповідальність,передбачену цим Законом.

Положеннями п. 22.4 ст. 22 Закону України«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» визначено, що під часвикористання розрахункового документа ініціювання переказу є завершеним: дляплатника - з дати надходження розрахункового документа на виконання до банкуплатника; для банку платника - з дати списання коштів з рахунка платника тазарахування на рахунок отримувача в разі їх обслуговування в одному банку або здати списання коштів з рахунка платника та з кореспондентського рахунка банкуплатника в разі обслуговування отримувача в іншому банку.

Враховуючи викладене вбачається, що запорушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільовихфондів, установлених Законом України ”Про платіжні системи та переказ коштів вУкраїні”, з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговуваннябюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системіелектронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/органсплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафнісанкції у розмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також несе іншувідповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного таповного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільовогофонду. При цьому платник податків звільняєтьсявід відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі такихподатків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів,включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Зазначені нормивстановлено пунктом 129.6 статті 129 Кодексу (ЛистДФС від 16.10.2015 р. № 9647/Б/99-99-10-03-02-14).

ВИСНОВОК: З огляду на викладене, платник податків,який ініціював банківський переказ коштів зі сплати податку, звільняється відвідповідальності як за несвоєчасне зарахування банком сплачених коштів добюджету, так і за не зарахування цих сплачених коштів до бюджету.

Правова позиція викладена в ухвалах Вищогоадміністративного суду України від 14 лютого 2017 р. у справі № К/800/31650/16 (ЄДРСРУ № 64890345); від 08 лютого 2017 р.у справі № К/800/18686/16 (ЄДРСРУ № 64624535); від 07 грудня 2016 р.у справі № К/800/30717/15 (ЄДРСРУ № 63323431).

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи