Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
12.10.2016 12:28

Оскарження рішень щодо відмови у прийнятті податкових декларацій

Адвокат (судебная защита), магистр права

Податкові спори платника податку з фіскальним органом щодо зобов'язання останнього прийняти податкову декларацію.

налог декларация.jpg

Постановою Вищого адміністративного судуУкраїни  від 05 жовтня 2016 року у справі № К/800/40957/15 (номерЄДРСР № 61859997)   встановлено,що у разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті податковоїдекларації платник податків має право: подати податкову декларацію та сплатитиштраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючогооргану.

Разом зтим, існує певний порядок формування позовних вимог у такого роду спорахплатника податку з контролюючим органом.

Так,відповідно до п. 48.1.ст. 48 ПК України  податкова декларація складається за формою, затвердженоюв порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 цього Кодексу   та чинному на час її подання. Форма податкової деклараціїповинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змістувідповідних податку та збору.

Відповіднодо п. 48.2 ст. 48 ПК України обов'язковіреквізити -це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та завідсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настаннямпередбачених законом юридичних наслідків.

Вимоги до податкової декларації   -  обов'язкові реквізити : тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний(податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повненайменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно зреєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державнимреєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційнийномер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (дляфізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняттяреєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про цевідповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження(місце проживання) платника податків; найменування контролюючого органу, доякого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежновід форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або іншівідомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платникаподатків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осібплатника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку(за наявності) (п. 48.3 ст. 48 ПК України).

ВАЖЛИВО:   Податковадекларація повинна бути підписана керівником платника податків абоуповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерськогообліку та подання податкової декларації до контролюючого органу.

У разіведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньокерівником платника податку така податкова декларація підписується такимкерівником. Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітностіє наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовійформі або наявність в електронному документі електронного цифрового підписуплатника податку (пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 ПК України).

Необхіднопам’ятати, що податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, невважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених п. 46.4 ст. 46цього Кодексу (п. 48.7 ст. 48 ПК України).

Податковадекларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строкиконтролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст.49 ПК України).

Платникподатків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, вякому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, якіпідлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податковідекларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49ПК України).

Податкова декларація подається   за вибором платника податків, якщо інше не передбаченоцим Кодексом, водин із таких способів:

а)особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б)надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в)засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодореєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеномузаконодавством (п. 49.3 ст. 49 ПК України).

ВАЖЛИВО:   прийняття податкової декларації є обов'язкомконтролюючого органу.

Під часприйняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючогооргану, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевіритинаявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів,передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники,зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірціне підлягають (п. 49.8 ст. 49 ПК України).

За умовидотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючогооргану, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструватиподаткову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючиморганом (п. 49.9 ст. 49 ПК України).

У разіподання платником податків до контролюючого органу податкової декларації,заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу,такий контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмовеповідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначеннямпричин такої відмови у разі отримання такої податкової декларації, надісланоїпоштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дняїї отримання (пп. 49.11.1 п. 49.11 ст. 49 ПК України).

Відповіднодо п. п. 49.12 ст. 49 ПК України, у разі отримання відмови контролюючого органуу прийнятті податкової декларації платник податків має право: подати податковудекларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання; оскаржитирішення контролюючого органу у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.

У разі якщов установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірноївідмови контролюючим органом (посадовою особою) у прийнятті податковоїдекларації, останнявважається прийнятою у день її фактичного отримання контролюючим органом (п. 49.13 ст. 49 ПК України).

Між тим,відповідно до інформаційного Листа Вищого адміністративного суду України від15.06.2012  № 1503/12/13-12 вимоги про зобов'язання податкового органуприйняти податкову декларацію, визнання протиправними рішення, дії,бездіяльності податкового органу, визнання поданої декларації податковоюзвітністю, визнання податкової декларації поданою варторозглядати як вимогупро визнання протиправною відмови у прийнятті податкової декларації, поданоїплатником податків напевну дату.

 

Р.s. Требатакож враховувати, що підпунктом 20.1.12 пункту 20.1 статті 20 ПК Українивизначено, що органи державної податкової служби мають право у випадках,встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи тапідприємницької діяльності фізичної особи - підприємця про визнання недійснимиустановчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання.

Водночас,пунктом 67.2 статті 67 ПК України, встановлено, що органи державної податковоїслужби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду стосовноюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про винесення судового рішення щодоприпинення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.

Такимчином підставою звернення податкового органудо суду щодо припинення юридичної особи є неподання протягом року органамдержавної податкової служби податкових декларацій, документівфінансової звітності відповідно до закону.

Однак,згідно наказу Міністерства фінансів України за №375 від 18 березня 2016 року«Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів», якийнабув законної сили згідно п.3 даного наказу з дня його оприлюднення, а саме з10 травня 2016 року (оприлюднене 10 травня 2016 року в Офіційному ВісникуУкраїни №34 від 10 травня 2016 року) п.11.30 Порядку обліку платників податків ізборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011року за № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011року №1562/20300 (в редакції згідно наказу Міністерства фінансів України №747 від31 серпня 2015 року)  втратив чинність.

Отже, починаючи з 10 травня 2016 року уконтролюючого органу відсутнє право на звернення до суду з позовом проприпинення юридичної особи з підстав «неподання протягом одного року доконтролюючих органів податкових декларацій».  (Постанова Вищого адміністративного суду України від 22вересня 2016 р. у справі № К/800/20947/16, (ЄДРСР № 61763797).


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net